Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Pagpilig pinulongan Cebuano

Joel 1:1-20

1  Ang pulong ni Jehova nga midangat+ kang Joel nga anak nga lalaki ni Petuel:  “Pamati kamo niini, kamong mga ansiyano, ug paminaw, kamong tanan nga molupyo sa yuta.+ Nahitabo ba kini sa inyong mga adlaw, o bisan sa mga adlaw sa inyong mga katigulangan?+  Isugilon ninyo kini ngadto sa inyong kaugalingong mga anak, ug ang inyong mga anak ngadto sa ilang mga anak, ug ang ilang mga anak ngadto sa mosunod nga kaliwatan.+  Kadtong gibiyaan sa hantatawo, gikaon sa dulon;+ ug kadtong gibiyaan sa dulon, gikaon sa lukton; ug kadtong gibiyaan sa lukton, gikaon sa uk-ok.+  “Pagmata, kamong mga palahubog,+ ug panghilak; ug paniyabaw,+ kamong tanan nga palainom sa bino, tungod sa tam-is nga bino,+ kay kini gikuha gikan sa inyong mga baba.+  Kay adunay usa ka nasod nga mitungas paingon sa akong yuta, gamhanan ug dili maihap.+ Ang iyang mga ngipon maoy mga ngipon sa leyon,+ ug siya may apapangig sa leyon.  Iyang gihimo ang akong paras nga usa ka butang nga makapahingangha,+ ug ang akong kahoyng igos nga usa ka tuod.+ Iya kining gipanitan ug gisalibay.+ Ang gagmayng sanga niini nangaputi.  Pagminatay, sama sa usa ka ulay nga gibaksan sa sakong panapton+ tungod sa tag-iya sa iyang pagkabatan-on.  “Ang halad-nga-lugas+ ug ang halad-nga-ilimnon+ gikuha gikan sa balay ni Jehova; ang mga saserdote, ang mga alagad+ ni Jehova, nagbangotan.+ 10  Ang uma nadaot,+ ang yuta nagbangotan;+ kay ang mga lugas nadaot, ang bag-ong bino namala,+ ang lana nahubas.+ 11  Ang mga mag-uuma nangaulaw;+ ang mga tig-atiman sa parasan naniyabaw, tungod sa trigo ug tungod sa sebada; kay ang alanihon sa uma nahanaw.+ 12  Ang paras nauga, ug bisan ang kahoyng igos nalawos. Kon bahin sa kahoyng granada, usab ang kahoyng palma ug ang kahoyng mansanas, ang tanang kahoy sa kapatagan, sila nangalaya;+ kay ang kasadya mibiya nga naulawan gikan sa mga anak sa mga tawo.+ 13  “Baksi ang inyong kaugalingon, ug pukpoka ang inyong mga dughan,+ kamong mga saserdote. Tiyabaw, kamong mga alagad sa halaran.+ Pangari kamo, pagpalabay sa kagabhion nga sinul-oban sa sakong panapton, kamong mga alagad sa akong Diyos; kay ang halad-nga-lugas+ ug ang halad-nga-ilimnon gihikaw gikan sa balay sa inyong Diyos.+ 14  Balaana ang usa ka panahon sa pagpuasa.+ Pagtawag kamo ug usa ka solemne nga panagkatigom.+ Tigoma ang mga ansiyano, ang tanang molupyo sa yuta, ngadto sa balay ni Jehova nga inyong Diyos,+ ug magtuaw kamo kang Jehova alang sa tabang.+ 15  “Pagkaalaot sa maong adlaw;+ tungod kay ang adlaw ni Jehova haduol na,+ ug kini moabot sama sa usa ka paglaglag gikan sa Usa nga Labing Gamhanan! 16  Wala ba kuhaa ang pagkaon gikan sa atong atubangan; gikan sa balay sa atong Diyos, ang pagmaya ug kalipay?+ 17  Ang mga uga nga igos nanguyos ilalom sa ilang mga pala. Ang mga balay-tipiganan nahimong biniyaan. Ang mga kamalig nalumpag, kay ang mga lugas nangaging. 18  Oh naunsa nga nag-agulo man ang binuhing mga hayop! Nagkaguliyang man ang mga panon sa baka! Kay wala silay sibsibanan.+ Dugang pa, ang mga panon sa karnero mao ang gipapas-an sa pagkasad-an. 19  “Kanimo, Oh Jehova, ako motawag;+ kay ang kalayo milamoy sa mga sibsibanan sa kamingawan, ug ang siga sa kalayo miut-ot sa tanang kahoy sa kapatagan.+ 20  Ang mga mananap sa kapatagan nangandoy usab kanimo,+ tungod kay ang kasapaan namala,+ ug ang kalayo milamoy sa mga sibsibanan sa kamingawan.”

Mga Footnote