Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa secondary menu

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Cebuano

Bibliya Online | BAG-ONG KALIBOTANG HUBAD SA BALAANG KASULATAN

Jeremias 9:1-26

9  Oh, kon ang akong ulo mga tubig pa unta, ug ang akong mga mata tuboran pa unta sa mga luha!+ Nan ako makahilak adlaw ug gabii alang sa mga pinatay nga iya sa anak nga babaye sa akong katawhan.+  Oh, kon diha sa kamingawan aduna pa unta akoy usa ka balay-abotanan sa mga magpapanaw!+ Nan akong biyaan ang akong katawhan ug mopalayo gikan kanila, kay silang tanan mananapaw man,+ usa ka solemne nga katigoman sa mga maluibon;+  ug sila nagbawog sa ilang dila ingon sa ilang busogan diha sa kabakakan;+ apan dili labot sa pagkamatinumanon nga sila gamhanan diha sa yuta. “Kay gikan sa pagkadaotan ngadto sa pagkadaotan sila naglakaw, ug bisan gani ako wala nila panumbalinga,”+ mao ang giingon ni Jehova.  “Pagbantay kamo, ang tagsatagsa batok sa iyang isigkatawo,+ ug ayaw gayod pagsalig ni bisan kinsa nga igsoon.+ Kay bisan gani ang matag igsoon sa kamalipoton mopuli,+ ug ang matag higala mosuroy ingong tigbutangbutang,+  ug ang matag usa kanila magtiawtiaw sa iyang isigkatawo;+ ug sila dili gayod mosulti sa tinuod. Ilang gitudloan ang ilang dila nga mosulti ug kabakakan.+ Ilang gihago ang ilang kaugalingon diha lamang sa pagbuhat ug daotan.+  “Ikaw nagpahimutang sa taliwala sa panglimbong.+ Pinaagi sa panglimbong sila nagdumili sa pag-ila kanako,”+ mao ang giingon ni Jehova.  Busa mao kini ang giingon ni Jehova sa mga panon: “Ania, akong lunsayon sila pinaagig pagtunaw, ug usisahon ko sila,+ kay sa unsang laing paagi ba ako molihok tungod sa anak nga babaye sa akong katawhan?+  Ang ilang dila maoy udyong nga makamatay.+ Panglimbong ang giingon niini. Pinaagi sa iyang baba, pakigdait ang ginasulti sa usa ka tawo sa iyang kauban; apan sa iyang kaugalingon siya nag-andam sa iyang pagbanhig.”+  “Tungod niining mga butanga dili ba ako angay nga makighusay kanila?” mao ang giingon ni Jehova. “O sa usa ka nasod nga sama niini dili ba ipanimalos sa akong kalag ang kaugalingon niini?+ 10  Tungod sa kabukiran himoon ko ang paghilak ug pagminatay,+ ug tungod sa mga sibsibanan sa kamingawan usa ka awit sa pagbangotan; kay sila mangasunog+ nga wala nay tawo nga moagi ug ang katawhan dili na gayod makadungog sa tingog sa kahayopan.+ Ang naglupad nga linalang sa kalangitan ug ang mananap mangalagiw na; sila mangahanaw.+ 11  Ug ang Jerusalem himoon kong tinapok sa mga bato,+ puloy-anan sa mga iro nga ihalas;+ ug ang mga siyudad sa Juda akong himoon nga awaaw, walay molupyo.+ 12  “Kinsa ang tawo nga maalamon, aron iyang masabtan kini, siya nga kaniya nagsulti ang baba ni Jehova, aron iyang ikasugilon kini?+ Tungod sa unsa nga ang yuta pagalaglagon, pagasunogon sama sa kamingawan nga wala nay bisan kinsa nga moagi?”+ 13  Ug si Jehova nag-ingon: “Tungod sa ilang pagbiya sa akong balaod nga akong gihatag aron maanaa sa ilang atubangan, ug tungod kay sila wala motuman sa akong tingog ug wala molakaw diha niana,+ 14  apan sila nagpadayon sa pagsunod sa katig-a sa ilang kasingkasing+ ug sa mga larawan ni Baal,+ nga bahin niini sila gitudloan sa ilang mga amahan;+ 15  busa mao kini ang giingon ni Jehova sa mga panon, ang Diyos sa Israel, ‘Ania, ako magpakaon nila, nga mao, kini nga katawhan, ug ajenjo,+ ug ako magpainom nila ug hiniloang tubig;+ 16  ug patibulaagon ko sila taliwala sa kanasoran nga wala nila hiilhi ni sa ilang mga amahan,+ ug ipadala ko ang espada sunod kanila hangtod nga mapuo ko sila.’+ 17  “Mao kini ang giingon ni Jehova sa mga panon, ‘Paggawi kamo uban ang pagsabot, ug tawga ang mga babayeng tigkantag awit sa pagbangotan,+ aron sila manganhi; ug pasugoi ang batid nga mga babaye, aron sila manganhi,+ 18  ug aron sila magdali ug magminatay tungod kanato. Ug hinaot ang atong mga mata magpaagay ug mga luha ug ang atong magilawong mga mata magpadaligdig ug mga tubig.+ 19  Kay tingog sa pagminatay ang nadungog gikan sa Zion:+ “Giunsa kita paggun-ob!+ Pagkadako sa atong kaulaw! Kay atong gibiyaan ang yuta; kay ilang gipukan ang atong mga pinuy-anan.”+ 20  Apan paminaw, Oh kamong mga babaye, sa pulong ni Jehova, ug hinaot ang inyong igdulungog modawat sa pulong sa iyang baba. Unya tudloi ninyo ang inyong mga anak nga babaye ug usa ka pagminatay,+ ug ang matag babaye sa iyang kauban ug usa ka awit sa pagbangotan.+ 21  Kay ang kamatayon miabot agi sa atong mga bentana; kini misulod sa atong puloy-anang mga torre, aron putlon ang bata gikan sa dalan, ang batan-ong mga lalaki gikan sa mga plasa.’+ 22  “Isulti, ‘Mao kini ang pulong ni Jehova: “Ang patayng mga lawas sa katawhan mangapukan gayod usab ingon sa kinalibang ibabaw sa nawong sa yuta ug ingon sa lumbay sa bag-ong ginalab nga uhay luyo sa mag-aani, nga walay usa nga magatigom.”’”+ 23  Mao kini ang giingon ni Jehova: “Ayaw papanghamboga ang maalamong tawo tungod sa iyang kaalam,+ ug ayaw papanghamboga ang gamhanang tawo tungod sa iyang pagkagamhanan.+ Ayaw papanghamboga ang datong tawo tungod sa iyang bahandi.”+ 24  “Apan siya nga nagapanghambog papanghamboga tungod niining butanga mismo, ang pagkabaton ug hait nga salabotan+ ug ang pagkabaton ug kahibalo kanako, nga ako si Jehova,+ ang Usa nga nagapakita ug mahigugmaong-kalulot, hustisya ug pagkamatarong diha sa yuta;+ kay niining mga butanga ako mahimuot,”+ mao ang giingon ni Jehova. 25  “Tan-awa! Ang mga adlaw moabot,” mao ang giingon ni Jehova, “ug ako makighusay sa matag usa nga tinuli apan sa gihapon anaa sa pagkadili-tinuli,+ 26  sa Ehipto+ ug sa Juda+ ug sa Edom+ ug sa mga anak sa Ammon+ ug sa Moab+ ug sa tanan kansang buhok pinutlan sa tampihak nga nagapuyo sa kamingawan;+ kay ang tanang kanasoran dili-tinuli, ug ang tibuok balay sa Israel dili-tinuli sa kasingkasing.”+

Mga Footnote