Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Pagpilig pinulongan Cebuano

Jeremias 8:1-22

8  “Nianang panahona,” mao ang giingon ni Jehova, “ipagula usab sa katawhan ang mga bukog sa mga hari sa Juda ug ang mga bukog sa mga prinsipe niini ug ang mga bukog sa mga saserdote ug ang mga bukog sa mga manalagna ug ang mga bukog sa mga molupyo sa Jerusalem gikan sa ilang mga lubnganan.+  Ug ilang katagon kini ilalom sa adlaw ug sa bulan ug sa tanang panon sa kalangitan nga ilang gihigugma ug nga ilang gialagaran ug nga ilang gisunod+ ug nga ilang gipangita ug nga ilang giyukboan.+ Dili kini tigomon, ni ilubong. Mahimo kining sama sa kinalibang sa nawong sa yuta.”+  “Ug ang kamatayon tinong pagapilion inay kay sa kinabuhi+ sa tanang nahibilin niadtong mahibilin niining daotang banay sa tanang dapit sa mga mahibilin, diin didto patibulaagon ko sila,”+ mao ang giingon ni Jehova sa mga panon.  “Ug ikaw magaingon kanila, ‘Mao kini ang giingon ni Jehova: “Mapukan ba sila ug dili na mobangon pag-usab?+ Kon ang usa mobalik, dili ba usab mobalik ang lain?+  Nganong kini nga katawhan, ang Jerusalem, dili man matinumanon uban sa mapinadayonong pagkadili-matinumanon? Sila mihawid sa pagkamalinglahon;+ sila midumili sa pagbalik.+  Ako namati,+ ug ako nagpadayon sa pagpamati.+ Dili husto ang ilang pagpadayon sa pagsulti. Walay usa ka tawo nga naghinulsol sa iyang pagkadaotan,+ nga nag-ingon, ‘Unsay akong nabuhat?’ Ang tagsatagsa nagabalik ngadto sa dalan nga gidawat sa kadaghanan,+ sama sa usa ka kabayo nga nagadasdas ngadto sa panggubatan.  Bisan ang cigueña sa kalangitan—kini nahibalo pag-ayo sa iyang tinudlong kapanahonan;+ ug ang tukmo+ ug ang sayaw ug ang tagbaya—kini sila nagbantay pag-ayo sa panahon sa pag-abot sa matag usa kanila. Apan kon bahin sa akong katawhan, sila wala mahibalo sa paghukom ni Jehova.”’+  “‘Unsaon ninyo pag-ingon: “Kami maalamon, ug ang balaod ni Jehova uban kanamo”?+ Tino nga, karon, ang bakakon nga dagang+ sa mga sekretaryo nagbuhat sa lunlon kabakakan.  Ang mga maalamon nangaulaw.+ Sila nangalisang ug madakpan. Tan-awa! Sila nagsalikway sa pulong mismo ni Jehova, ug unsa nga kaalam ang anaa kanila?+ 10  Busa akong ihatag ang ilang mga asawa ngadto sa ubang mga lalaki, ang ilang kaumahan ngadto kanilang manag-iya;+ kay, gikan sa labing ubos bisan ngadto sa labing dako, ang matag usa nagahimog dili-minatarong nga kinitaan;+ gikan sa manalagna bisan ngadto sa saserdote, ang matag usa nagalihok nga binakak.+ 11  Ug sila nagsulay sa pag-ayo nga diyutay lamang sa pagkadaot sa anak nga babaye sa akong katawhan,+ nga nag-ingon: “Adunay pakigdait! Adunay pakigdait!” sa dihang walay pakigdait.+ 12  Naulaw ba sila tungod kay sila nakabuhat ug dulumtanan?+ Sa usa ka bahin, sila dili gayod maulaw; sa laing bahin, sila wala gani makakat-on sa pagkaulaw.+ “‘Busa sila mangapukan taliwala niadtong nangapukan. Sa panahon nga sila pagatagdon,+ sila mangapandol,’ nag-ingon si Jehova.+ 13  “‘Sa dihang himoon ang pagpanigom, akong tibawason sila,’ mao ang giingon ni Jehova.+ ‘Wala unyay mga ubas sa paras,+ ug wala unyay mga igos sa kahoyng igos, ug ang kadahonan tinong malaya. Ug ang mga butang nga akong ihatag kanila mosaylo kanila.’” 14  “Nganong naglingkod kita nga walay timik? Pagtigom kamo, ug manulod kita ngadto sa kinutaang mga siyudad+ ug maghilom didto. Kay si Jehova nga atong Diyos nagpahilom kanato,+ ug siya naghatag kanato ug hiniloang tubig aron imnon,+ tungod kay kita nakasala batok kang Jehova. 15  Dihay paglaom alang sa pakigdait, apan walay maayo nga miabot;+ alang sa usa ka panahon sa pagpang-ayo, apan, tan-awa! kalisang!+ 16  Gikan sa Dan+ nadungog ang pagpangusmo sa iyang mga kabayo. Tungod sa bahihi sa iyang mga laking kabayo ang tibuok yuta nauyog.+ Ug sila nangabot ug milamoy sa yuta ug sa tanan nga anaa niana, ang siyudad ug ang mga molupyo niana.” 17  “Kay ania, ako magpadala sa taliwala ninyo ug mga halas, malalang mga bitin,+ nga niini walay panglamat,+ ug sila mopaak gayod kaninyo,” mao ang giingon ni Jehova. 18  Usa ka kagul-anan nga walay pagkaayo midangat kanako.+ Ang akong kasingkasing masakiton. 19  Ania, adunay tingog sa pagtuaw alang sa tabang sa anak nga babaye sa akong katawhan gikan sa usa ka yuta nga halayo:+ “Wala ba si Jehova diha sa Zion?+ O wala ba diha kaniya ang iyang hari?”+ “Nganong gipasuko nila ako pinaagi sa ilang kinulit nga mga larawan, sa ilang kawang nga langyawng mga diyos?”+ 20  “Ang pagpangani miagi na, ang ting-init natapos na; apan bahin kanato, kita wala mangaluwas!”+ 21  Tungod sa pagkahugno+ sa anak nga babaye sa akong katawhan ako nalusno.+ Ako nasubo. Ang bug-os nga kahingangha mihakgom kanako.+ 22  Wala bay balsamo sa Gilead?+ O wala bay mananambal didto?+ Nan, nganong wala mamaayo+ ang anak nga babaye sa akong katawhan?+

Mga Footnote