Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa secondary menu

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Cebuano

Bibliya Online | BAG-ONG KALIBOTANG HUBAD SA BALAANG KASULATAN

Jeremias 7:1-34

7  Ang pulong nga midangat kang Jeremias gikan kang Jehova, nagaingon:  “Barog sa ganghaan sa balay ni Jehova, ug imantala mo kining pulonga didto,+ ug ikaw magaingon, ‘Pamati sa pulong ni Jehova, kamong tanan sa Juda, nga nagasulod niini nga mga ganghaan aron sa pagyukbo kang Jehova.  Mao kini ang giingon ni Jehova sa mga panon, ang Diyos sa Israel: “Himoang maayo ang inyong mga dalan ug ang inyong mga pakiglabot, ug kamo akong papuy-on nga padayon niining dapita.+  Ayaw kamo pagsalig sa bakak nga mga pulong,+ nga nag-ingon, ‘Ang templo ni Jehova, ang templo ni Jehova, sila mao ang templo ni Jehova!’  Kay kon inyo gayod nga himoong maayo ang inyong mga dalan ug ang inyong mga pakiglabot, kon buhaton gayod ninyo ang hustisya tali sa usa ka tawo ug sa iyang kauban,+  kon walay langyaw nga pumoluyo, walay bata nga ilo-sa-amahan ug walay babayeng balo nga inyong lupigan,+ ug dili kamo mag-ula ug inosenteng dugo niining dapita,+ ug dili kamo mosunod sa ubang mga diyos sa ikadaot ninyo,+  ako, sa baylo, magpapuyo gayod kaninyo nga padayon niining dapita, sa yuta nga akong gihatag sa inyong mga katigulangan, sukad sa panahong walay tino hangtod sa panahong walay tino.”’”+  “Ania, kamo nagbutang sa inyong pagsalig sa bakak nga mga pulong—kini wala gayoy kapuslanan.+  Mahimo bang adunay pagpangawat,+ pagbuno+ ug pagpanapaw+ ug pagpanumpa nga binakak+ ug paghimog gipaaso nga halad kang Baal+ ug pagsunod sa ubang mga diyos nga wala ninyo mailhi,+ 10  ug moanhi ba gayod kamo ug mobarog sa akong atubangan niining balaya nga ginatawag sa akong ngalan,+ ug moingon ba gayod kamo, ‘Kami gayod maluwas,’ bisan pag nagbuhat niining tanang dulumtanang mga butang? 11  Kining balaya nga ginatawag sa akong ngalan+ nahimo bang usa na lamang ka langob sa mga tulisan sa inyong mga mata?+ Ania, ako nakakita usab niini,” mao ang giingon ni Jehova.+ 12  “‘Hinunoa, pangadto kamo, karon, sa akong dapit nga atua sa Shilo,+ diin gipapuyo ko ang akong ngalan sa sinugdan,+ ug tan-awa kon unsay akong gihimo niini tungod sa pagkadaotan sa akong katawhang Israel.+ 13  Ug karon kay inyo mang gipadayon paghimo kining tanang buhata,’ mao ang giingon ni Jehova, ‘ug ako nagpadayon sa pagsulti kaninyo, nga mibangon ug sayo ug nagsulti,+ apan kamo wala mamati,+ ug ako nagpadayon sa pagtawag kaninyo, apan kamo wala motubag,+ 14  akong pagabuhaton usab sa balay nga ginatawag sa akong ngalan,+ nga inyong gisaligan,+ ug sa dapit nga akong gihatag kaninyo ug sa inyong mga katigulangan, ingon sa akong gibuhat sa Shilo.+ 15  Ug papahawaon ko kamo gikan sa akong atubangan,+ ingon sa akong pagpapahawa sa tanan ninyong mga igsoon, ang tibuok nga kaliwat sa Epraim.’+ 16  “Ug kon bahin kanimo, ayaw pag-ampo alang niini nga katawhan, ni magpatugbaw alang kanila ug usa ka mapangaliyupoong pagtuaw o usa ka pag-ampo ni mangamuyo kanako,+ kay ako dili mamati kanimo.+ 17  Wala ka ba makakita sa ilang ginabuhat diha sa mga siyudad sa Juda ug diha sa kadalanan sa Jerusalem?+ 18  Ang mga anak namunit ug mga kahoy, ug ang mga amahan naghaling ug kalayo, ug ang mga asawa nagmasa ug harina aron sa pagbuhat ug mga halad nga tinapay alang sa ‘rayna sa kalangitan’;+ ug adunay pagbubo sa mga halad-nga-ilimnon+ alang sa ubang mga diyos aron pasuk-on ako.+ 19  ‘Ako ba ang ilang gipasuko?’ mao ang giingon ni Jehova.+ ‘Dili ba sila mismo, aron maulawan ang ilang mga nawong?’+ 20  Busa mao kini ang giingon sa Soberanong Ginoong Jehova, ‘Tan-awa! Ang akong kasuko ug ang akong kaaligutgot ginabubo niining dapita,+ sa katawhan ug sa binuhing hayop, ug sa kahoy sa kapatagan+ ug sa mga bunga sa yuta; ug kini gayod magdilaab, ug kini dili mapalong.’+ 21  “Mao kini ang giingon ni Jehova sa mga panon, ang Diyos sa Israel, ‘Idugang kanang inyong mga tibuok halad-nga-sinunog nganha sa inyong mga halad ug kaon ug unod.+ 22  Kay ako wala magsulti sa inyong mga katigulangan, ni ako nagsugo kanila sa adlaw sa akong pagpagawas kanila gikan sa yuta sa Ehipto mahitungod sa mga butang labot sa tibuok halad-nga-sinunog ug halad.+ 23  Apan kining pulonga akong gisugo kanila, nga nag-ingon: “Tumana ninyo ang akong tingog,+ ug ako mahimong inyong Diyos,+ ug kamo mahimong akong katawhan; ug kamo kinahanglang molakaw sa tanang dalan+ nga akong isugo kaninyo, aron maayo ang dangatan ninyo.”’+ 24  Apan sila wala mamati, ni nagkiling sa ilang igdulungog,+ apan sila naglakaw sa mga laraw sumala sa katig-a sa ilang daotang kasingkasing,+ mao nga paatras ang ilang direksiyon ug dili paabante,+ 25  sukad sa adlaw nga ang inyong mga katigulangan migula sa yuta sa Ehipto hangtod niining adlawa;+ ug ako nagpadayon sa pagpadala sa tanan nakong mga alagad nga mga manalagna, nga sa adlaw-adlaw mibangon ug sayo ug nagpadala kanila.+ 26  Apan sila wala mamati kanako, ug wala magkiling sa ilang igdulungog,+ apan sila nagpatikig sa ilang liog.+ Sila milihok nga labaw pang daotan kay sa ilang mga katigulangan!+ 27  “Ug isulti mo gayod kanila kining tanang pulonga,+ apan sila dili mamati kanimo; ug ikaw magatawag kanila, apan sila dili motubag kanimo.+ 28  Ug ikaw magaingon kanila, ‘Mao kini ang nasod kansang katawhan wala motuman sa tingog ni Jehova nga iyang Diyos,+ ug wala modawat ug disiplina.+ Ang pagkamatinumanon nahanaw, ug kini nahimulag gikan sa ilang baba.’+ 29  “Putla ang imong wala-maputling buhok ug isalibay kini,+ ug diha sa hawan nga mga bungtod ipatugbaw ang awit sa pagbangotan,+ kay si Jehova nagsalikway+ ug magabiya sa kaliwatan nga niana siya nasuko pag-ayo.+ 30  ‘Kay ang mga anak sa Juda nakabuhat ug daotan sa akong mga mata,’ mao ang giingon ni Jehova. ‘Sila nagbutang sa ilang dulumtanang mga butang diha sa balay nga ginatawag sa akong ngalan, aron sa paghugaw niini.+ 31  Ug ilang gitukod ang hatag-as nga mga dapit sa Topet,+ nga anaa sa walog sa anak ni Hinnom,+ aron sa pagsunog sa ilang mga anak nga lalaki ug sa ilang mga anak nga babaye diha sa kalayo,+ usa ka butang nga wala nako isugo ug nga wala motungha sa akong kasingkasing.’+ 32  “‘Busa, tan-awa! ang mga adlaw moabot,’ mao ang giingon ni Jehova, ‘sa dihang dili na kini tawgon nga Topet ug ang walog sa anak ni Hinnom, kondili ang walog sa pagpatay;+ ug sila maglubong sa Topet nga didto wala nay igo nga dapit.+ 33  Ug ang patayng mga lawas niini nga katawhan mahimo gayod nga pagkaon alang sa naglupad nga mga linalang sa kalangitan ug alang sa mga mananap sa yuta, nga walay bisan kinsang magpakurog kanila.+ 34  Ug akong pahunongon gikan sa mga siyudad sa Juda ug gikan sa kadalanan sa Jerusalem ang tingog sa kasadya ug ang tingog sa pagmaya, ang tingog sa pamanhonon ug ang tingog sa pangasaw-onon;+ kay ang yuta mahimo na lamang nga usa ka gun-ob nga dapit.’”+

Mga Footnote