Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa secondary menu

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Cebuano

Bibliya Online | BAG-ONG KALIBOTANG HUBAD SA BALAANG KASULATAN

Jeremias 6:1-30

6  Magpasalipod kamo, Oh mga anak ni Benjamin, gikan sa taliwala sa Jerusalem; ug sa Tekoa+ huypa ang budyong.+ Ug ibabaw sa Bet-hakerem+ iisa ang usa ka kalayo nga timaan; tungod kay ang katalagman midungaw gikan sa amihanan, usa gayod ka dakong pagkagun-ob.+  Ang anak nga babaye sa Zion nahisama gayod sa usa ka babayeng matahom ug gipadako nga pinog-linihokan.+  Nangadto kaniya ang mga magbalantay ug ang ilang mga panon. Batok kaniya sila nagpatindog sa ilang mga tolda sa tibuok palibot.+ Ang matag usa kanila nagpasibsib sa iyang kaugalingong bahin.+  Batok kaniya sila nagbalaan sa gubat:+ “Tindog, ug manungas kita sa kaudtohon!”+ “Alaot kita, kay ang adlaw misalop na, kay ang mga landong sa kagabhion mikuyanap na!”  “Tindog, ug manungas kita sa kagabhion ug gun-obon ang iyang mga puloy-anang torre.”+  Kay mao kini ang giingon ni Jehova sa mga panon: “Pamutol kamo ug mga kahoy+ ug pagpatindog ug usa ka pang-asdang nga bungdo batok sa Jerusalem.+ Siya ang siyudad nga diha himoon ang pakighusay.+ Sa taliwala niya lunlon lamang pagpanglupig.+  Ingon sa atabay nga gihuptang bugnaw ang mga tubig niini, sa ingon iyang gihuptang bugnaw ang iyang pagkadaotan. Ang kapintas ug ang pagpanglaglag nadungog diha kaniya;+ ang sakit ug ang hampak ania kanunay sa akong atubangan.  Magpatul-id ka,+ Oh Jerusalem, aron ang akong kalag dili mopahilayo nga giluoran kanimo;+ aron ako dili maghimo kanimo nga usa ka awaaw, usa ka yuta nga walay nagpuyo.”+  Mao kini ang giingon ni Jehova sa mga panon: “Sa walay pakyas sila manghagdaw sa nahibilin sa Israel ingon sa paras.+ Ibalik ang imong kamot sama sa usa nga nagpupo ug mga ubas diha sa mga gaway sa paras.” 10  “Kang kinsa ba ako mosulti ug magpasidaan, aron sila maminaw? Tan-awa! Ang ilang dalunggan wala matuli, mao nga sila dili makadungog.+ Tan-awa! Ang pulong mismo ni Jehova nahimo nga usa ka kaulawan alang kanila,+ nga niini nga pulong sila dili mahimuot.+ 11  Ug ako napuno sa kaaligutgot ni Jehova. Gikapoyan ako sa pagluom.”+ “Ibubo kini nganha sa bata sa dalan+ ug sa samang higayon nganha sa suod nga pundok sa mga batan-ong lalaki; kay sila hidakpan usab, ang usa ka lalaki uban sa iyang asawa, ang usa ka tigulang uban sa usa nga tugob sa mga adlaw.+ 12  Ug ang ilang mga balay tinong itugyan ngadto sa uban aron panag-iyahon, ang kaumahan ug ang mga asawa sa samang higayon.+ Kay akong ituy-od ang akong kamot batok sa mga molupyo sa yuta,” mao ang giingon ni Jehova.+ 13  “Kay gikan sa labing ubos kanila ngadto sa labing dako kanila, ang matag usa naghimo alang sa iyang kaugalingon ug dili-minatarong nga kinitaan;+ ug gikan sa manalagna bisan ngadto sa saserdote, ang matag usa naglihok nga binakak.+ 14  Ug gisulayan nila sa pag-ayo nga diyutay lamang ang pagkadaot sa akong katawhan,+ nga nag-ingon, ‘Adunay pakigdait! Adunay pakigdait!’ sa dihang walay pakigdait.+ 15  Naulaw ba sila tungod kay dulumtanan ang ilang nahimo?+ Sa usa ka bahin, sila wala gayod maulaw; sa laing bahin, sila wala gani makakat-on sa pagkaulaw.+ Busa sila mangapukan taliwala niadtong nangapukan;+ sa panahon nga ako makighusay kanila sila mangapandol,” nag-ingon si Jehova. 16  Mao kini ang giingon ni Jehova: “Barog kamo diha sa kadalanan, ug tan-aw ug pagpakisayod bahin sa mga alagianan sa dugay na kanhi, kon hain na, karon, ang maayong dalan;+ ug agi kamo diha niana,+ ug makakaplag kamo ug kahayahay sa inyong mga kalag.”+ Apan sila nagpadayon sa pag-ingon: “Dili kami moagi niana.”+ 17  “Ug ako nagpatindog ug mga tigbantay ibabaw kaninyo,+ ‘Pamatia ninyo ang tingog sa budyong!’”+ Apan sila nagpadayon sa pag-ingon: “Dili kami mamati.”+ 18  “Busa paminaw, Oh kamong kanasoran! Ug hibaloi ninyo, Oh katigoman, kon unsay modangat taliwala nila. 19  Pamati, Oh yuta! Ania, ako magdala ug katalagman niini nga katawhan+ ingong bunga sa ilang mga hunahuna,+ kay wala nila pamatia ang akong mga pulong; ug ang akong balaod—nagpadayon usab sila sa pagsalikway niini.”+ 20  “Unsay kapuslanan kanako nga ikaw nagdala bisan sa kamangyan gikan sa Sheba+ ug sa maayong caña gikan sa halayong yuta? Ang inyong tibuok nga mga halad-nga-sinunog dili makapahimuot,+ ug ang inyong mga halad mismo wala makapalipay kanako.”+ 21  Busa mao kini ang giingon ni Jehova: “Ania, ako magbutang ug mga kapandolan alang niini nga katawhan,+ ug sila mangapandol gayod niini, ang mga amahan ug ang mga anak sa tingob; ang silingan ug ang iyang kauban—sila mangalaglag.”+ 22  Mao kini ang giingon ni Jehova: “Tan-awa! Usa ka katawhan moabot gikan sa yuta sa amihanan, ug adunay usa ka dakong nasod nga mahigmata gikan sa kinalay-ang mga bahin sa yuta.+ 23  Ang pana ug ang salapang ilang hawiran.+ Mabangis kini, ug sila dili maluoy. Ang ilang tingog modahunog sama sa dagat,+ ug sila mosakay sa mga kabayo.+ Kini gihan-ay alang sa gubat ingon sa usa ka manggugubat batok kanimo, Oh anak nga babaye sa Zion.”+ 24  Among nadungog ang taho bahin niini. Ang among mga kamot nanghuyhoy.+ Ang kasakit mihakgom kanamo, mga kasakit sa pagbati nga sama nianang sa usa ka babayeng manganak.+ 25  Ayaw pag-adto sa uma, ug ayaw paglakaw bisan diha sa dalan; kay anaa ang espada nga iya sa kaaway, adunay kalisang sa tibuok palibot.+ 26  Oh anak nga babaye sa akong katawhan, pagsul-ob ug sakong panapton+ ug ligid sa abo.+ Himoa ang imong pagbangotan nga alang sa usa ka bugtong anak nga lalaki, ang pagminatay sa kapait;+ tungod kay sa kalit ang manglalaglag moanhi kanato.+ 27  “Ako naghimo kanimo nga magsusulay sa metal taliwala sa akong katawhan, usa nga nagahimog bug-os nga pagsusi; ug ikaw magmatikod ug magsusi sa ilang dalan.+ 28  Silang tanan maoy labing gahian nga mga tawo,+ nga nagsuroy ingong mga tigbutangbutang+—tumbaga ug puthaw. Silang tanan madaoton.+ 29  Ang mga hasuhasan+ nangapagba. Gikan sa ilang kalayo adunay tingga.+ Ang usa sa walay kapuslanan nagpadayon sa pagdalisay sa hilabihan, ug wala mabulag ang mga daotan.+ 30  Sinalikway nga plata maoy igatawag sa katawhan kanila,+ kay sila gisalikway man ni Jehova.”+

Mga Footnote