Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Pagpilig pinulongan Cebuano

Jeremias 52:1-34

52  Si Zedekias+ kawhaag-usa ka tuig ang panuigon sa dihang siya misugod sa paghari,+ ug sulod sa napulog-usa ka tuig siya naghari sa Jerusalem.+ Ug ang ngalan sa iyang inahan maoy Hamutal+ nga anak nga babaye ni Jeremias nga taga-Libna.+  Ug siya nagpadayon sa pagbuhat kon unsay daotan sa mga mata ni Jehova,+ sumala sa tanan nga gibuhat ni Jehoiakim.+  Kay tungod sa kasuko ni Jehova kini nahitabo sa Jerusalem ug sa Juda, hangtod nga iyang gisalikway sila gikan sa iyang atubangan.+ Ug si Zedekias mialsa batok sa hari sa Babilonya.+  Sa kataposan nahitabo sa ikasiyam ka tuig sa iyang pagkahari,+ sa ikanapulo ka bulan, sa ikanapulo ka adlaw sa bulan, nga si Nabucodonosor nga hari sa Babilonya miabot, siya ug ang tibuok niyang kasundalohan, batok sa Jerusalem,+ ug sila nagkampo batok kaniya ug nagtukod batok kaniya ug usa ka pang-asdang nga paril sa tibuok palibot.+  Busa ang siyudad gilikosan hangtod sa ikanapulog-usa ka tuig ni Haring Zedekias.+  Sa ikaupat ka bulan, sa ikasiyam ka adlaw sa bulan,+ hilabihan usab ang gutom sa siyudad ug walay tinapay alang sa katawhan sa yuta.+  Sa kataposan ang siyudad nagawangan;+ ug kon mahitungod sa mga tawong manggugubat, sila mikalagiw+ ug migula sa siyudad sa kagabhion agi sa ganghaan taliwala sa dobleng paril nga diha sa duol sa tanaman sa hari,+ samtang ang mga Caldeanhon didto naglibot batok sa siyudad; ug sila mipadayon agi sa Araba.+  Ug usa ka panon sa kasundalohan sa mga Caldeanhon migukod sa hari,+ ug ilang naapsan si Zedekias+ didto sa desyertong kapatagan sa Jerico; ug ang tibuok niyang kasundalohan natibulaag gikan sa iyang kiliran.+  Unya ilang gidakop ang hari ug gidala siya ngadto sa hari sa Babilonya+ didto sa Ribla+ sa yuta sa Hamat,+ aron siya magpakanaog ug hudisyal nga mga hukom kaniya.+ 10  Ug gipatay sa hari sa Babilonya ang mga anak nga lalaki ni Zedekias atubangan sa iyang mga mata,+ ug usab ang tanang prinsipe sa Juda iyang gipatay sa Ribla.+ 11  Ug iyang gibutaan ang mga mata ni Zedekias,+ nga human niana gigapos siya sa hari sa Babilonya sa mga tumbagang talikala ug gidala siya sa Babilonya+ ug gibalhog siya sa bilanggoan hangtod sa adlaw sa iyang kamatayon. 12  Ug sa ikalima ka bulan, sa ikanapulo ka adlaw sa bulan, nga mao, sa ikanapulog-siyam ka tuig ni Haring Nabucodonosor,+ ang hari sa Babilonya, si Nebuzaradan+ nga pangulo sa mga bantay, nga nagbarog atubangan sa hari sa Babilonya, misulod sa Jerusalem. 13  Ug iyang gisunog ang balay ni Jehova+ ug ang balay sa hari ug ang tanang kabalayan sa Jerusalem;+ ug ang tanang dagkong balay iyang gisunog sa kalayo.+ 14  Ug ang tanang paril sa Jerusalem, nga naglibot, gitumpag sa tanang kasundalohan sa mga Caldeanhon nga kauban sa pangulo sa mga bantay.+ 15  Ug ang pipila sa mga timawa sa katawhan ug ang uban pa sa katawhan nga nahibilin sa siyudad+ ug ang mga mitalikod nga midapig sa hari sa Babilonya ug ang uban pa sa batid nga mga mamumuo gidala ni Nebuzaradan nga pangulo sa mga bantay ngadto sa pagkadestiyero.+ 16  Ug gibilin ni Nebuzaradan nga pangulo sa mga bantay ang pipila sa mga timawa sa yuta ingon nga mga tig-atiman sa mga parasan ug ingon nga pinugos nga mga mamumuo.+ 17  Ug ang mga haligi nga tumbaga+ sa balay ni Jehova ug ang mga kareton+ ug ang dagatdagat nga tumbaga+ nga didto sa balay ni Jehova gidugmok sa mga Caldeanhon ug gidala ang tanang tumbaga niini ngadto sa Babilonya.+ 18  Ug ang mga laton ug ang mga pala+ ug ang mga igpapalong+ ug ang mga panaksan+ ug ang mga kopa ug ang tanang galamiton nga tumbaga nga ilang gigamit sa pag-alagad ilang gipanguha.+ 19  Ug ang mga dulang+ ug ang mga insensaryo ug ang mga panaksan+ ug ang mga laton ug ang mga tangkawan+ ug ang mga kopa ug ang mga panaksan nga lunsayng bulawan,+ ug ang mga lunsayng plata,+ gikuha sa pangulo sa mga bantay.+ 20  Ug ang duha ka haligi,+ ang usa ka dagatdagat,+ ug ang napulog-duha ka torong baka nga tumbaga+ nga didto ilalom sa dagatdagat, ang mga kareton, nga gihimo ni Haring Solomon alang sa balay ni Jehova.+ Wala timbanga ang tumbaga niini nila—niining tanan nga butang.+ 21  Ug kon mahitungod sa mga haligi, napulog-walo ka maniko ang gihabogon sa matag haligi,+ ug ang hilo nga napulog-duha ka maniko ikalibot niini;+ ug ang gibag-on niini upat ka tudlo, ug kini haw-ang sa sulod. 22  Ug ang ulo-ulo sa ibabaw niini maoy tumbaga,+ ug ang gihabogon sa usa ka ulo-ulo lima ka maniko;+ ug kon mahitungod sa ginambat ug sa mga granada diha sa ulo-ulo, sa palibot,+ ang katibuk-an maoy tumbaga; ug ang ikaduhang haligi adunay sama gayod niini, ingon man usab ang mga granada.+ 23  Ug ang mga granada kasiyamag-unom, diha sa mga kiliran, ang tanang granada usa ka gatos diha sa ginambat nga naglibot.+ 24  Dugang pa, ang pangulo sa mga bantay nagdala kang Seraias+ nga pangulong saserdote ug kang Sofonias+ nga ikaduhang saserdote ug sa tulo ka magbalantay sa pultahan,+ 25  ug gikan sa siyudad iyang gikuha ang usa ka opisyal sa palasyo nga komisyonado sa mga tawong manggugubat, ug pito ka tawo niadtong makaduol sa hari,+ nga nakaplagan diha sa siyudad, ug ang sekretaryo sa pangulo sa kasundalohan, ang usa nga nagpatigom sa katawhan sa yuta, ug kan-uman ka lalaki sa katawhan sa yuta, nga mga nakaplagan taliwala sa siyudad.+ 26  Busa kini sila gidala ni Nebuzaradan+ nga pangulo sa mga bantay ug gihatod ngadto sa hari sa Babilonya didto sa Ribla.+ 27  Ug ang hari sa Babilonya nagsamad kanila+ ug nagpatay kanila didto sa Ribla+ sa yuta sa Hamat.+ Busa ang Juda gidestiyero gikan sa iyang yuta.+ 28  Mao kini ang katawhan nga gidestiyero ni Nabucodonosor: sa ikapito ka tuig, tulo ka libo ug kawhaag-tulo ka Hudiyo.+ 29  Sa ikanapulog-walo ka tuig ni Nabucodonosor,+ gikan sa Jerusalem may walo ka gatos ug katloag-duha ka kalag. 30  Sa ikakawhaag-tulo ka tuig ni Nabucodonosor, si Nebuzaradan nga pangulo sa mga bantay nagdestiyero sa mga Hudiyo, pito ka gatos ug kap-atag-lima ka kalag.+ Ang tanang kalag upat ka libo unom ka gatos. 31  Sa kataposan nahitabo sa ikakatloag-pito ka tuig sa pagkadestiyero ni Jehoiakin+ nga hari sa Juda, sa ikanapulog-duha ka bulan, sa ikakawhaag-lima ka adlaw sa bulan, nga si Evil-merodak nga hari sa Babilonya, sa tuig nga siya nahimong hari, nag-isa sa ulo+ ni Jehoiakin nga hari sa Juda ug nagpagula kaniya gikan sa bilanggoan. 32  Ug siya nagsulti ug maayong mga butang kaniya ug gibutang ang iyang trono nga labaw kay sa mga trono sa ubang mga hari nga uban kaniya sa Babilonya.+ 33  Ug iyang gihukas ang iyang mga besti sa pagkabinilanggo,+ ug siya kanunayng nagkaon sa tinapay+ sa iyang atubangan sa tanang adlaw sa iyang kinabuhi.+ 34  Ug kon bahin sa iyang rasyon, gihatagan siya kanunay ug rasyon gikan sa hari sa Babilonya, sumala sa panginahanglan sa adlaw-adlaw, hangtod sa adlaw sa iyang kamatayon,+ sa tanang adlaw sa iyang kinabuhi.

Mga Footnote