Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa secondary menu

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Cebuano

Bibliya Online | BAG-ONG KALIBOTANG HUBAD SA BALAANG KASULATAN

Jeremias 51:1-64

51  Mao kini ang giingon ni Jehova: “Ania, pukawon ko ang usa ka malaglagong hangin+ batok sa Babilonya+ ug batok sa mga molupyo sa Leb-kamay;  ug ang Babilonya akong padad-an ug mga tigpalid nga tinong magpalid kaniya ug nga maghimo sa iyang yuta nga walay sulod;+ kay sila makigbatok gayod kaniya diha sa tanang kiliran sa adlaw sa katalagman.+  “Ayaw patunoba ang usa nga nagatunob sa iyang busogan.+ Ug ayaw patindoga si bisan kinsa nga nagkotamaya. “Ug ayaw gayod ninyo kaluy-i ang iyang mga batan-ong lalaki.+ Itugyan ngadto sa kalaglagan ang tanan niyang kasundalohan.+  Ug sila mapukan gayod nga pinatay sa yuta sa mga Caldeanhon+ ug giduslak diha sa iyang kadalanan.+  “Kay ang Israel ug ang Juda+ wala mabalo sa ilang Diyos, ni Jehova sa mga panon.+ Kay sa panglantaw sa Balaang Usa sa Israel ang yuta nila napuno sa kasal-anan.+  “Kalagiw kamo gikan sa taliwala sa Babilonya,+ ug luwasa sa matag usa kaninyo ang iyang kaugalingong kalag.+ Ayaw pagkahimong walay-kinabuhi tungod sa iyang kasaypanan.+ Kay kini ang panahon sa panimalos ni Jehova.+ Siya magabalos kaniya.+  Ang Babilonya maoy usa ka kopang bulawan diha sa kamot ni Jehova,+ gihubog niini ang tibuok yuta.+ Gikan sa bino niini ang kanasoran miinom.+ Mao nga ang kanasoran milihok nga binuangbuang.+  Sa kalit ang Babilonya napukan, mao nga siya nagun-ob.+ Tiyabaw kamo tungod kaniya.+ Pagkuha ug balsamo alang sa iyang kasakit.+ Basin siya maayo.”  “Giayo unta nato ang Babilonya, apan siya wala na maayo. Biyai ninyo siya,+ ug ang tagsatagsa kanato moadto sa iyang kaugalingong yuta.+ Kay ang iyang paghukom miabot sangko sa langit, ug kini gipataas ngadto sa panganoron nga kalangitan.+ 10  Si Jehova nagpatunghag mga buhat sa pagkamatarong alang kanato.+ Ari kamo ug atong isugilon sa Zion ang buhat ni Jehova nga atong Diyos.”+ 11  “Pasinawa ang mga pana.+ Isalipod ninyo ang lingin nga mga taming. Si Jehova nagpukaw sa espiritu sa mga hari sa mga Medianhon,+ tungod kay batok sa Babilonya ang iyang hunahuna,+ aron sa paggun-ob kaniya. Kay kini ang panimalos ni Jehova, ang panimalos alang sa iyang templo.+ 12  Pag-isa ug usa ka timailhan batok sa mga paril sa Babilonya.+ Palig-ona ang pagbantay.+ Ipahiluna ang mga tigbantay. Paandama kadtong mga nagaatang sa pagbanhig.+ Kay gilaraw ni Jehova ug tinong buhaton niya kon unsay iyang gisulti batok sa mga molupyo sa Babilonya.”+ 13  “Oh babaye nga nagpuyo sa daghang katubigan,+ nga dagaya sa mga bahandi,+ ang imong kataposan miabot na, ang sukod+ sa imong pagpaganansiya.+ 14  Si Jehova sa mga panon nanumpa sa iyang kaugalingong kalag,+ ‘Pun-on ko ikaw sa mga tawo, ingon sa mga dulon,+ ug sila tinong magpatugbaw ug usa ka singgit tungod kanimo.’+ 15  Siya ang Magbubuhat sa yuta pinaagi sa iyang gahom,+ ang Usa nga lig-ong nagtukod sa mabungahong yuta+ pinaagi sa iyang kaalam,+ ug ang Usa nga pinaagi sa iyang pagsabot+ nagbuklad sa kalangitan.+ 16  Sa iyang pagtingog iyang ginapadaguok ang mga tubig diha sa kalangitan, ug iyang ginapasaka ang mga alisngaw gikan sa kinatumyan sa yuta.+ Gibuhat niya bisan ang mga agasanan sa ulan,+ ug siya nagapagula sa hangin gikan sa iyang mga balay-tipiganan. 17  Ang matag tawo migawi nga hilabihan ka dili-makataronganon sa iyang pagkawalay-kahibalo.+ Ang matag platero maulaw tungod sa linilok nga larawan;+ kay ang iyang inumol nga larawan maoy kabakakan,+ ug walay espiritu diha kanila.+ 18  Sila maoy kakawangan,+ usa ka buhat sa pagyagayaga.+ Sa panahon nga sila pagatagdon sila malaglag.+ 19  “Ang Bahin ni Jacob dili sama niining mga butanga,+ kay siya ang Mag-uumol sa tanang butang,+ ang sungkod sa iyang panulondon.+ Si Jehova sa mga panon ang iyang ngalan.”+ 20  “Ikaw usa ka puspos alang kanako, ingon nga mga hinagiban sa gubat,+ ug pinaagi kanimo ako magadugmok gayod sa kanasoran, ug pinaagi kanimo ako magagun-ob sa mga gingharian. 21  Ug pinaagi kanimo ako magadugmok sa kabayo ug sa nagasakay niini, ug pinaagi kanimo ako magadugmok sa karo nga iggugubat ug sa nagasakay niini.+ 22  Ug pinaagi kanimo ako magadugmok sa lalaki ug sa babaye, ug pinaagi kanimo ako magadugmok sa tigulang ug sa bata, ug pinaagi kanimo ako magadugmok sa batan-ong lalaki ug sa ulay. 23  Ug pinaagi kanimo ako magadugmok sa magbalantay ug sa iyang panon sa mga hayop, ug pinaagi kanimo ako magadugmok sa mag-uuma ug sa iyang parisan sa mga hayop, ug pinaagi kanimo ako magadugmok sa mga gobernador ug sa mga luyoluyong magmamando. 24  Ug akong baslan ang Babilonya ug ang tanang molupyo sa Caldea sa tanan nilang pagkadaotan nga ilang gihimo didto sa Zion atubangan sa inyong mga mata,”+ mao ang giingon ni Jehova. 25  “Ania, ako batok kanimo,+ Oh malaglagong bukid,”+ mao ang giingon ni Jehova, “ikaw nga maglalaglag sa tibuok yuta;+ ug ako magtuy-od sa akong kamot batok kanimo ug magligid kanimo gikan sa mga pangpang ug maghimo kanimong sunog nga bukid.”+ 26  “Ug ang katawhan dili mokuha gikan kanimo ug usa ka bato ingon nga pamag-ang o bato alang sa mga patukoranan,+ tungod kay ikaw mahimong awaaw hangtod sa panahong walay tino,”+ mao ang giingon ni Jehova. 27  “Pag-isa kamo ug usa ka timailhan sa yuta.+ Paghuyop ug budyong taliwala sa kanasoran. Balaana+ ang kanasoran batok kaniya. Ipatawag ang mga gingharian sa Ararat,+ Mini ug Askenaz+ batok kaniya. Pagtudlo ug usa ka opisyal sa pagrekluta batok kaniya. Paadtoa ang mga kabayo+ ingon sa mga dulon nga balukagon. 28  Balaana ang kanasoran batok kanila, ang mga hari sa Media,+ ang mga gobernador niini ug ang tanan niining luyoluyong magmamando ug ang tibuok yuta sa dominyo sa matag usa. 29  Ug himoa nga mauyog ang yuta ug makaagom ug grabeng kasakit,+ kay batok sa Babilonya mipatugbaw ang mga hunahuna ni Jehova aron himoon ang yuta sa Babilonya nga butang nga makapahingangha, nga walay molupyo.+ 30  “Ang mga tawong gamhanan sa Babilonya mihunong sa pagpakig-away. Sila nagpadayon sa paglingkod diha sa lig-ong mga dapit. Ang ilang kusog nahurot.+ Sila nahimong mga babaye.+ Ang ilang mga pinuy-anan gisunog. Ang ilang mga trangka nangabali.+ 31  “Usa ka magdadagan modagan sa pagtagbo sa laing magdadagan, ug usa ka magtataho sa pagtagbo sa laing magtataho,+ aron itaho sa hari sa Babilonya nga ang iyang siyudad nabihag na sa tanang tumoy,+ 32  ug nga ang mga tabokanang bahin nailog,+ ug ang mga sakayang papiro ilang gisunog sa kalayo, ug ang mga tawong manggugubat nagkagubot.”+ 33  Kay mao kini ang giingon ni Jehova sa mga panon, ang Diyos sa Israel: “Ang anak nga babaye sa Babilonya sama sa usa ka giokanan.+ Kini ang panahon nga siya tamaktamakan hangtod nga mabantok. Apan sa makadiyot na lamang ug ang panahon sa pag-ani moabot na kaniya.”+ 34  “Si Nabucodonosor nga hari sa Babilonya milamoy kanako;+ iya akong gilibog. Iya akong gipahimutang ingon nga sudlanan nga walay sulod. Iya akong gilamoy sama sa usa ka dakong bitin;+ gipuno niya ang iyang tiyan sa akong kahimut-anang mga butang. Iya akong gibanlas. 35  ‘Ang pagdagmal nga gibuhat kanako ug sa akong unod mahianha unta sa Babilonya!’ ang mga babayeng molupyo sa Zion moingon.+ ‘Ug ang akong dugo mahianha unta sa mga molupyo sa Caldea!’ ang Jerusalem moingon.”+ 36  Busa mao kini ang giingon ni Jehova: “Ania, akong husayon ang imong legal nga kaso,+ ug akong ipahamtang gayod ang panimalos alang kanimo.+ Ug akong pahubson ang iyang dagat, ug akong pamalhon ang iyang mga atabay.+ 37  Ug ang Babilonya mahimo gayod nga tinapok sa mga bato,+ ang puloy-anan sa mga iro nga ihalas,+ usa ka butang nga makapahingangha ug pagataghoyan, nga walay molupyo.+ 38  Silang tanan mongulob sama sa may-lambungay nga mga nating leyon. Sila mongulob sama sa mga itoy sa mga leyon.” 39  “Sa dihang sila manginit na andamon ko ang ilang mga bangkete ug hubgon ko sila, aron sila magsadya;+ ug sila matulog sa usa ka pagkatulog nga mohangtod sa panahong walay tino, nga gikan niini sila dili na mahigmata,”+ mao ang giingon ni Jehova. 40  “Dad-on ko sila ingon sa mga laking karnero nga pangihawon, ingon sa mga laking karnero uban sa mga laking kanding.”+ 41  “Oh naunsa nga nabihag man ang Sesak,+ ug nailog ang Pagdayeg sa tibuok yuta!+ Naunsa ba nga ang Babilonya nahimo man nga usa ka butang nga makapahingangha taliwala sa kanasoran!+ 42  Ang dagat misanap mismo ibabaw sa Babilonya. Siya natabonan sa daghang balod niini.+ 43  Ang iyang mga siyudad nahimong butang nga makapahingangha, usa ka walay-tubig nga yuta ug usa ka desyertong kapatagan.+ Ingon nga usa ka yuta, walay tawo nga mopuyo kanila, ug walay anak sa tawo nga moagi kanila.+ 44  Ug iliso ko ang akong pagtagad kang Bel+ sa Babilonya, ug akong pagulaon sa iyang baba kon unsay iyang gitulon.+ Ug ang kanasoran dili na magaganayan kaniya.+ Dugang pa, ang paril mismo sa Babilonya mapukan gayod.+ 45  “Gula kamo gikan sa iyang taliwala, Oh akong katawhan,+ ug luwasa sa matag usa kaninyo ang iyang kalag+ gikan sa nagsilaob nga kasuko ni Jehova.+ 46  Kay kon dili, ang inyong kasingkasing makulbaan,+ ug kamo mahadlok tungod sa taho nga madungog sa yuta. Ug sa usa ka tuig ang taho moabot gayod, ug human niini sa laing tuig aduna unyay taho ug kapintasan sa yuta ug ang magmamando batok sa magmamando. 47  Busa, tan-awa! ang mga adlaw moabot, ug iliso ko ang akong pagtagad nganha sa kinulit nga mga larawan sa Babilonya;+ ug ang tibuok niyang yuta maulaw, ug ang tanan niyang mga patay mangapukan sa iyang taliwala.+ 48  “Ug tungod sa Babilonya ang kalangitan ug ang yuta ug ang tanan nga anaa kanila managhugyaw gayod sa kalipay,+ kay gikan sa amihanan moanha kaniya ang mga maglalaglag,”+ mao ang giingon ni Jehova. 49  “Dili lamang ang Babilonya ang hinungdan sa pagkapukan sa mga pinatay sa Israel+ kondili diha usab sa Babilonya ang mga pinatay sa tibuok yuta nangapukan.+ 50  “Kamong nakaikyas sa espada, magpadayon kamo sa unahan. Ayaw paghunong.+ Gikan sa halayo hinumdomi si Jehova,+ ug hinaot ang Jerusalem mismo motungha sa inyong kasingkasing.”+ 51  “Kami naulawan,+ kay nakadungog kami ug pakaulaw.+ Ang pagkapinaubos nagtabon sa among mga nawong,+ kay ang mga estranyo miabot batok sa balaang mga dapit sa balay ni Jehova.”+ 52  “Busa, tan-awa! ang mga adlaw moabot,” mao ang giingon ni Jehova, “ug iliso ko ang akong pagtagad nganha sa iyang kinulit nga mga larawan,+ ug lukop sa tibuok niyang yuta ang gidughang moagulo.”+ 53  “Bisan pa kon ang Babilonya mosaka ngadto sa kalangitan+ ug bisan pa kon himoon niya nga dili-maduol ang kataas sa iyang gahom,+ gikan kanako ang mga maglalaglag moadto kaniya,”+ mao ang giingon ni Jehova. 54  “Pamati! Adunay pagtuaw gikan sa Babilonya,+ ug dakong pagkahagsa gikan sa yuta sa mga Caldeanhon,+ 55  kay si Jehova nagagun-ob sa Babilonya, ug tino nga iyang laglagon ang dakong tingog gikan kaniya,+ ug ang ilang mga balod magadaguok gayod sama sa daghang tubig.+ Ang kabanha sa ilang tingog tinong ipagula. 56  Kay moabot gayod kaniya, diha sa Babilonya, ang maglalaglag,+ ug tino nga madakpan ang iyang mga tawong gamhanan.+ Ang ilang mga pana magupok,+ kay si Jehova maoy usa ka Diyos sa mga pagbalos.+ Sa walay pakyas siya mobalos gayod.+ 57  Ug akong hubgon ang iyang mga prinsipe ug ang iyang mga maalamon,+ ang iyang mga gobernador ug ang iyang luyoluyong mga magmamando ug ang iyang mga tawong gamhanan, ug sila matulog sa usa ka pagkatulog nga mohangtod sa panahong walay tino, nga gikan niini sila dili na mahigmata,”+ mao ang giingon sa Hari,+ kansang ngalan mao si Jehova sa mga panon.+ 58  Mao kini ang giingon ni Jehova sa mga panon: “Ang paril sa Babilonya, bisan tuod lapad, sa walay pakyas magun-ob;+ ug ang iyang mga ganghaan, bisan tuod hatag-as, pagasunogon.+ Ug ang mga katawhan magbudlay lamang sa walay kapuslanan,+ ug ang nasodnong mga pundok alang lamang sa kalayo;+ ug sila maghago lamang sa ilang kaugalingon.” 59  Ang pulong nga gisugo ni Jeremias nga manalagna kang Seraias nga anak nga lalaki ni Nerias+ nga anak nga lalaki ni Maseias+ sa dihang siya miadto sa Babilonya uban kang Zedekias nga hari sa Juda sa ikaupat ka tuig sa iyang pagkahari; ug si Seraias mao ang tagdumala sa mga lawak. 60  Ug gisulat ni Jeremias sa usa ka basahon+ ang tanang katalagman nga moabot sa Babilonya, kining tanang pulong nga gisulat batok sa Babilonya. 61  Dugang pa, si Jeremias miingon kang Seraias: “Inig-abot gayod nimo sa Babilonya ug makita siya, imong basahon usab gayod sa makusog kining tanan nga pulong.+ 62  Ug ikaw magaingon, ‘Oh Jehova, ikaw mismo nagsulti batok niining dapita, aron laglagon kini aron wala nay molupyo niini,+ tawo man o bisan binuhing hayop, ug aron siya mahimong awaaw na lamang hangtod sa panahong walay tino.’ 63  Ug mahitabo nga sa imo nang matapos pagbasa kining basahona, ihikot mo niini ang usa ka bato, ug ilabog mo kini ngadto sa taliwala sa Euprates.+ 64  Ug ikaw magaingon, ‘Sa ingon niini ang Babilonya maunlod ug dili na gayod molutaw tungod sa katalagman nga akong ipadangat kaniya;+ ug sila tinong maghago lamang sa ilang kaugalingon.’”+ Hangtod dinhi ang mga pulong ni Jeremias.

Mga Footnote