Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa secondary menu

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Cebuano

Bibliya Online | BAG-ONG KALIBOTANG HUBAD SA BALAANG KASULATAN

Jeremias 50:1-46

50  Ang pulong nga gisulti ni Jehova mahitungod sa Babilonya,+ mahitungod sa yuta sa mga Caldeanhon,+ pinaagi kang Jeremias nga manalagna:  “Isulti kini taliwala sa kanasoran ug imantala kini.+ Ug pag-isa ug usa ka timailhan;+ imantala kini. Ayaw ninyo itago ang bisan unsa. Ingna, ‘Ang Babilonya nabihag.+ Si Bel gipakaulawan.+ Si Merodak nalisang. Ang iyang mga larawan gipakaulawan.+ Ang iyang makaluod nga mga idolo nangalisang.’  Kay batok kaniya ang usa ka nasod miabot gikan sa amihanan.+ Kini mao ang magahimo sa iyang yuta nga usa ka butang nga makapahingangha, mao nga wala nay mopuyo kaniya.+ Ang tawo ug ang binuhing hayop mikalagiw.+ Sila mipahilayo.”+  “Nianang mga adlawa ug nianang panahona,”+ mao ang giingon ni Jehova, “ang mga anak sa Israel, sila ug ang mga anak sa Juda sa tingob, sila mangabot.+ Sila magalakaw, magahilak samtang sila magalakaw,+ ug sila mangita kang Jehova nga ilang Diyos.+  Paingon sa Zion sila magsigeg pangutana sa dalan, nga ipaatubang didto ang ilang mga nawong,+ nga magaingon, ‘Ari kamo ug makigtipon kita kang Jehova sa usa ka pakigsaad nga mohangtod sa panahong walay tino nga dili hikalimtan.’+  Ang akong katawhan nahimong usa ka panon sa nagakalaglag nga mga linalang.+ Ang ilang mga magbalantay nagpahisalaag kanila.+ Sa kabukiran sila nagpalatagaw kanila.+ Gikan sa bukid ngadto sa bungtod sila nahiadto. Sila nahikalimot sa ilang dapit-pahulayan.+  Gilamoy sila sa tanan nga nakakaplag kanila,+ ug ang ilang mga kaaway miingon,+ ‘Dili kami mahimong sad-an,+ tungod kay sila nakasala batok kang Jehova, ang puloy-anang dapit sa pagkamatarong+ ug ang paglaom sa ilang katigulangan,+ si Jehova.’”  “Kalagiw kamo gikan sa taliwala sa Babilonya, ug gula gikan sa yuta sa mga Caldeanhon,+ ug pagpakasama sa nag-una nga mga hayop sa atubangan sa panon.+  Kay ania, akong pukawon ug dad-on batok sa Babilonya ang usa ka pundok sa dagkong kanasoran gikan sa yuta sa amihanan,+ ug tinong mohan-ay sila batok kaniya.+ Gikan didto siya mabihag.+ Ang ilang mga pana maoy sama nianang sa usa ka tawong gamhanan nga nagpahinabog pagkanamatyan sa mga anak, nga dili mobalik nga walay resulta.+ 10  Ug ang Caldea mahimong inagaw.+ Ang tanan nga mangagaw kaniya magtagbaw sa ilang kaugalingon,”+ mao ang giingon ni Jehova. 11  “Kay kamo nagmaya,+ kay kamo nagsadya sa dihang inyong giagawan ang akong panulondon.+ Kay kamo nagpanikad sama sa usa ka nating baka diha sa lapyo nga balili,+ ug kamo nagbahihi sama sa mga laking kabayo.+ 12  Ang inyong inahan naulaw pag-ayo.+ Siya nga nanganak kaninyo nahigawad.+ Tan-awa! Siya ang iwit sa kanasoran, usa ka walay-tubig nga kamingawan ug usa ka desyertong kapatagan.+ 13  Tungod sa kasuko ni Jehova siya dili pagapuy-an,+ ug siya mahimong usa ka awaaw sa iyang kinatibuk-an.+ Kon bahin ni bisan kinsa nga moagi sa Babilonya, siya motutok sa kahingangha ug motaghoy tungod sa tanang hampak kaniya.+ 14  “Han-ay kamo batok sa Babilonya sa tanang kiliran,+ kamong tanan nga nagatunob sa busogan.+ Panaa siya.+ Ayaw pagbilin ug bisan usa ka pana, kay siya nakasala batok kang Jehova.+ 15  Singgit kamo ug usa ka singgit sa pakiggubat batok kaniya sa tanang kiliran.+ Siya mitugyan na sa iyang kamot.+ Ang iyang mga haligi napukan. Ang iyang mga paril nalumpag.+ Kay kini ang panimalos ni Jehova.+ Panimasli ninyo siya. Ingon sa iyang gibuhat, buhata ninyo kini kaniya.+ 16  Laglaga ang magpupugas gikan sa Babilonya,+ ug ang nagagamit sa galab panahon sa pag-ani. Tungod sa madaogdaogon nga espada ang matag usa kanila moadto sa iyang kaugalingong katawhan, ug ang matag usa kanila mokalagiw ngadto sa iyang kaugalingong yuta.+ 17  “Ang Israel maoy natibulaag nga karnero.+ Mga leyon mao ang nagpatibuagsa.+ Sa nahaunang higayon gitukob siya sa hari sa Asirya,+ ug sa ulahi gikitkit ang iyang mga bukog ni Nabucodonosor nga hari sa Babilonya.+ 18  Busa mao kini ang giingon ni Jehova sa mga panon, ang Diyos sa Israel, ‘Ania, akong iliso ang akong pagtagad nganha sa hari sa Babilonya ug nganha sa iyang yuta sa samang paagi nga giliso ko ang akong pagtagad nganha sa hari sa Asirya.+ 19  Ug dad-on ko ug balik ang Israel ngadto sa iyang sibsibanan,+ ug siya tinong manibsib sa Carmelo+ ug sa Basan;+ ug sa bukirong rehiyon sa Epraim+ ug sa Gilead+ ang iyang kalag matagbaw.’” 20  “Ug nianang mga adlawa ug nianang panahona,”+ mao ang giingon ni Jehova, “ang kasaypanan sa Israel pangitaon,+ apan kini wala na unya; ug ang mga sala sa Juda,+ ug kini dili makaplagan, kay pasayloon ko sila nga akong gitugotan nga mahibilin.”+ 21  “Batok sa yuta sa Merataim—tungas batok kaniya+ ug batok sa mga molupyo sa Pekod.+ Ipahinabo diha kanila ang pagpamatay ug ang pagtugyan ngadto sa kalaglagan,” mao ang giingon ni Jehova, “ug buhata ang sumala sa tanan kong gisugo kanimo.+ 22  Adunay dahunog sa panaggubat diha sa yuta, ug dakong pagkagun-ob.+ 23  Oh naunsa nga ang maso+ sa tibuok yuta naputol man ug nabali!+ Oh naunsa nga ang Babilonya nahimo na man lang nga usa ka butang nga makapahingangha taliwala sa kanasoran!+ 24  Ako naglit-ag kanimo ug ikaw nabitik, Oh Babilonya, ug ikaw wala mahibalo niini.+ Ikaw nakaplagan ug usab nadakpan, kay ikaw milihok batok kang Jehova.+ 25  “Gibuksan ni Jehova ang iyang balay-tipiganan, ug iyang gipagula ang mga hinagiban sa iyang mahukmanong pagsaway.+ Kay ang Soberanong+ Ginoo, si Jehova sa mga panon, adunay buluhaton diha sa yuta sa mga Caldeanhon.+ 26  Pangadto kamo kaniya gikan sa kinalay-ang bahin.+ Buksi ang iyang mga kamalig.+ Tambaki siya, ingon gayod niadtong naghimog mga tipun-og,+ ug itugyan siya sa kalaglagan.+ Hinaot nga walay mga mahibilin kaniya.+ 27  Patya ang tanan niyang toreyong baka.+ Hinaot nga modangat sila sa pag-ihaw.+ Alaot sila, kay ang ilang adlaw miabot na, ang panahon nga sila tagdon!+ 28  “Adunay tingog niadtong mga nangalagiw ug niadtong mga nangikyas gikan sa yuta sa Babilonya+ aron ipahayag sa Zion ang panimalos ni Jehova nga atong Diyos,+ ang panimalos alang sa iyang templo.+ 29  “Ipatawag ninyo ang mga magpapana batok sa Babilonya, ang tanan nga nagatunob sa busogan.+ Pagkampo batok kaniya sa tibuok palibot. Hinaot nga walay makaikyas.+ Basli siya sumala sa iyang mga buhat.+ Sumala sa tanan nga iyang gibuhat, buhata kini ngadto kaniya.+ Kay siya nagmapangahason batok kang Jehova, batok sa Balaang Usa sa Israel.+ 30  Busa ang iyang batan-ong mga lalaki mangapukan diha sa iyang mga plasa,+ ug bisan ang tanan niyang tawong manggugubat pahilomon nianang adlawa,”+ mao ang giingon ni Jehova. 31  “Tan-awa! Ako batok kanimo,+ Oh Pagkamapangahason,”+ mao ang giingon sa Soberanong+ Ginoo, si Jehova sa mga panon, “kay ang imong adlaw moabot gayod, ang panahon nga ikaw akong pagatagdon. 32  Ug ang Pagkamapangahason tino nga mapandol ug mapukan,+ ug walay usa nga magbangon niini.+ Ug ako magdaob ug kalayo diha sa mga siyudad niini, ug pagalamyon niini ang tibuok palibot.”+ 33  Mao kini ang giingon ni Jehova sa mga panon: “Ang mga anak sa Israel ug ang mga anak sa Juda ginalupigan sa tingob, ug gihuptan sila sa tanang nagbihag kanila.+ Sila midumili sa pagbuhi kanila.+ 34  Ang ilang Manlulukat kusgan,+ si Jehova sa mga panon ang iyang ngalan.+ Sa walay pakyas iyang husayon ang ilang legal nga kaso,+ aron iyang mahatagan ug pahulay ang yuta+ ug magpahinabog kasamok sa mga molupyo sa Babilonya.”+ 35  “Adunay espada batok sa mga Caldeanhon,”+ mao ang giingon ni Jehova, “ug batok sa mga molupyo sa Babilonya+ ug batok sa iyang mga prinsipe+ ug batok sa iyang mga maalamon.+ 36  Adunay espada batok sa mga tigsultig walay-pulos,+ ug sila molihok gayod nga binuangbuang.+ Adunay espada batok sa iyang gamhanang mga tawo,+ ug sila mangalisang gayod.+ 37  Adunay espada batok sa ilang mga kabayo+ ug batok sa ilang mga karo nga iggugubat ug batok sa tibuok nagkasagol nga panon nga anaa sa iyang taliwala,+ ug sila tino nga mahimong mga babaye.+ Adunay espada batok sa iyang mga bahandi,+ ug kini sila pagaagawon gayod. 38  Adunay dakong kadaot diha sa iyang mga tubig, ug kini sila mamad-an gayod.+ Kay kini usa ka yuta sa mga kinulit nga larawan,+ ug tungod sa ilang makalilisang nga mga panan-awon sila nagpadayon sa paglihok nga binuangbuang. 39  Busa ang mga tigpuyo sa walay-tubig nga mga rehiyon mopuyo uban sa nagauwang nga mga hayop, ug ang mga ostrik magapuyo diha kaniya;+ ug siya dili na gayod pagapuy-an, ni siya mopuyo sa sunodsunod nga mga kaliwatan.”+ 40  “Ingon sa pagpukan sa Diyos sa Sodoma ug sa Gomora+ ug sa iyang silingang mga lungsod,”+ mao ang giingon ni Jehova, “walay tawo nga mopuyo didto, ni ang anak sa tawo mopuyo kaniya ingon nga langyaw.+ 41  “Tan-awa! Ang usa ka katawhan moabot gikan sa amihanan; ug ang usa ka dakong nasod+ ug ang bantogang mga hari+ pukawon gikan sa kinalay-ang mga bahin sa yuta.+ 42  Sila nagagamit sa pana ug sa salapang.+ Sila mabangis ug dili mopakitag kaluoy.+ Ang ilang tingog ingon sa dagat nga nagdaguok,+ ug sila mosakay sa mga kabayo;+ nga nahan-ay ingon nga usa ka tawo aron sa pagpakiggubat batok kanimo, Oh anak nga babaye sa Babilonya.+ 43  “Ang hari sa Babilonya nakadungog sa taho bahin kanila,+ ug ang iyang mga kamot nahuyhoy.+ Adunay kasakit! Ang grabeng kasakit mihakgom kaniya, sama sa usa ka babayeng manganak.+ 44  “Tan-awa! May usa nga moabot sama sa usa ka leyon gikan sa magarbohong kalibonan ubay sa Jordan ngadto sa malungtarong puloy-anang dapit,+ apan sa usa ka daklit palayason ko sila gikan kaniya.+ Ug ang usa nga pinili akong itudlo ibabaw kaniya.+ Kay kinsa ang sama kanako,+ ug kinsay mohagit kanako,+ ug kinsa, karon, ang magbalantay nga makabarog sa akong atubangan?+ 45  Busa patalinghog kamo sa laraw+ ni Jehova nga iyang gimugna batok sa Babilonya+ ug sa iyang mga hunahuna nga iyang gihunahuna batok sa yuta sa mga Caldeanhon.+ Tino nga ang mga gagmay sa panon pangguyoron.+ Tino nga tungod kanila iyang himoong biniyaan ang ilang puloy-anang dapit.+ 46  Tungod sa dahunog sa pagkailog sa Babilonya, ang yuta tinong mauyog,+ ug taliwala sa kanasoran usa ka pagtuaw ang madungog.”+

Mga Footnote