Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Pagpilig pinulongan Cebuano

Jeremias 5:1-31

5  Suroya ang kadalanan sa Jerusalem ug tan-awa, karon, ug hibaloi, ug pangitaa ninyo diha sa iyang mga plasa kon makakaplag ba kamo ug usa ka tawo,+ kon adunay bisan kinsa nga nagbuhat sa hustisya,+ bisan kinsa nga nagtinguha sa pagkamatinumanon,+ ug ako magpasaylo kaniya.  Bisan pa kon sila moingon: “Ingon nga si Jehova buhi!” sila manumpa sa lunlon kabakakan.+  Oh Jehova, dili ba kanang imong mga mata gipunting man sa pagkamatinumanon?+ Imong gihampak sila,+ apan wala sila masakit.+ Imong gipuo sila.+ Sila midumili sa pagdawat ug disiplina.+ Ilang gihimo ang ilang mga nawong nga gahi pa kay sa dakong bato.+ Sila midumili sa pagbalik.+  Bisan ako miingon: “Tino nga sila ubos nga matang. Milihok sila nga binuangbuang, kay wala nila panumbalinga ang dalan ni Jehova, ang paghukom sa ilang Diyos.+  Ako moadto sa mga dagkong tawo ug makigsulti kanila;+ kay sila gayod nagtagad sa dalan ni Jehova, sa paghukom sa ilang Diyos.+ Tino nga silang tanan nagbali gayod sa yugo; sila naglugtas gayod sa mga gapos.”+  Tungod niana ang usa ka leyon gikan sa lasang mipatay kanila, ang usa ka lobo sa desyertong kapatagan naglaglag kanila,+ ang usa ka leopardo nagpabiling nagmata diha sa ilang mga siyudad.+ Ang matag usa nga mogula gikan kanila pagakuniskunison. Kay ang ilang mga kalapasan midaghan; ang ilang mga buhat sa pagkadili-matinumanon miusbaw.+  Unsaon ko pagpasaylo kanimo tungod niining butanga mismo? Ang kaugalingon mong mga anak mibiya kanako, ug sila nagapanumpa+ pinaagi nianang dili Diyos.+ Ug sila akong ginatagbaw,+ apan sila nagpadayon sa pagpanapaw,+ ug sila nagpanon ngadto sa balay sa usa ka babayeng pampam.  Sila nahimong mga kabayong higal kaayo, may mga itlog nga malig-on. Ang matag usa kanila nagbahihi ngadto sa asawa sa iyang isigkaingon.+  “Dili ba ako makighusay tungod niining mga butanga mismo?” mao ang giingon ni Jehova.+ “O sa usa ka nasod nga sama niini dili ba ipanimalos sa akong kalag ang kaugalingon niini?”+ 10  “Panungas kamo batok sa iyang mga tudling sa paras ug paghimog kadaot,+ apan ayaw ninyo puoha.+ Kuhaa ang iyang naglambo nga mga utbong, kay kini dili iya ni Jehova.+ 11  Kay ang balay sa Israel ug ang balay sa Juda nagmaluibon gayod kanako,” mao ang giingon ni Jehova.+ 12  “Ilang gilimod si Jehova, ug sila nag-ingon, ‘Wala siya.+ Ug kanato walay moabot nga kadaot, ug walay espada o gutom nga atong makita.’+ 13  Ug ang mga manalagna nahimong hangin, ug ang pulong wala diha kanila.+ Ingon niana ang pagabuhaton kanila.” 14  Busa mao kini ang giingon ni Jehova, ang Diyos sa mga panon: “Tungod kay kamo nagsulti niining butanga, ania, himoon kong kalayo diha sa imong baba ang akong mga pulong,+ ug kini nga katawhan mahimong mga pirasong kahoy, ug kini maglamoy gayod kanila.”+ 15  “Ania, ako magdala kaninyo ug usa ka nasod gikan sa halayo,+ Oh balay sa Israel,” mao ang giingon ni Jehova. “Kini maoy usa ka malungtarong nasod.+ Kini usa ka nasod nga dugay na kanhi, usa ka nasod kansang pinulongan wala mo mahibaloi, ug dili nimo masabtan ang ilang ginasulti. 16  Ang ilang udyongan sama sa usa ka bukas nga lubnganan; silang tanan mga tawong gamhanan.+ 17  Pagalamyon gayod usab nila ang imong inani ug ang imong tinapay.+ Pagalamyon sa mga tawo ang imong mga anak nga lalaki ug ang imong mga anak nga babaye. Pagalamyon nila ang imong panon sa mga karnero ug ang imong mga baka. Pagalamyon nila ang imong paras ug ang imong kahoyng igos.+ Ang imong kinutaang mga siyudad nga imong gisaligan ilang pagagun-obon pinaagi sa espada.” 18  “Ug bisan nianang mga adlawa,” mao ang giingon ni Jehova, “dili ko kamo puohon.+ 19  Ug mahitabo nga kamo moingon, ‘Sa unsang hinungdan nga gihimo kanato ni Jehova nga atong Diyos kining tanan?’+ Ug ikaw magaingon kanila, ‘Ingon nga kamo mibiya kanako ug nag-alagad sa usa ka langyawng diyos diha sa inyong yuta, mao nga kamo mag-alagad sa mga estranyo diha sa usa ka yuta nga dili inyoha.’”+ 20  Isulti ninyo kini diha sa balay ni Jacob, ug imantala kini sa Juda, nga mag-ingon: 21  “Pamatia kini, karon, Oh dili maalamong katawhan nga walay kasingkasing:+ Sila may mga mata, apan sila dili makakita;+ sila may mga igdulungog, apan sila dili makadungog.+ 22  ‘Wala ba kamo mahadlok kanako,’+ mao ang giingon ni Jehova, ‘o wala ba kamo sakiti pag-ayo tungod kanako,+ nga nagpahimutang sa balas ingong utlanan sa dagat, usa ka regulasyon nga mohangtod sa panahong walay tino aron kini dili makalabang? Bisan tuod ang mga balod niini maghandos-handos, sa gihapon kini dili makadaog; ug bisan tuod kini modaguok, sa gihapon kini dili makalabang niini.+ 23  Apan kini nga katawhan mismo nakabaton ug kasingkasing nga matig-a ug masuklanon; sila mitipas ug nagpadayon sa paglakaw sa ilang dalan.+ 24  Apan sila wala moingon sa ilang kasingkasing: “Kahadlokan nato, karon, si Jehova nga atong Diyos,+ ang Usa nga naghatag sa ulan ug sa ulan sa tinghunlak ug sa ulan sa tingpamulak sa kapanahonan niini,+ ang Usa nga nagabantay bisan sa tinudlong mga semana sa pag-ani alang kanato.”+ 25  Ang inyong mga kasaypanan nagpahilayo niining mga butanga, ug ang inyong mga sala naghikaw sa kaayohan gikan kaninyo.+ 26  “‘Kay taliwala sa akong katawhan dihay nakaplagan nga mga tawong daotan.+ Sila nagpadayon sa pagsil-ing, sama sa dihang ang mga tiglit-ag ug langgam mohupo.+ Sila nagpahimutang ug makadaot nga bitik. Mga tawo ang ilang ginadakop. 27  Ingon nga ang usa ka halwa napuno sa naglupad nga mga linalang, mao usab ang ilang mga balay napuno sa panglimbong.+ Mao nga sila nahimong bantogan ug sila nakabaton ug bahandi.+ 28  Sila nanambok;+ sila nagsinaw. Sila usab nagaawas sa daotang mga butang. Walay legal nga kaso nga ilang gilabanan,+ bisan ang legal nga kaso sa bata nga ilo-sa-amahan,+ aron sila makabaton ug kalamposan;+ ug ang paghukom sa mga kabos wala nila atimana.’” 29  “Dili ba angay nga ako makighusay tungod niining mga butanga,” mao ang giingon ni Jehova, “o sa usa ka nasod nga sama niini dili ba angay nga ipanimalos sa akong kalag ang kaugalingon niini?+ 30  Usa ka makapahingangha nga kahimtang, usa gayod ka makalilisang nga butang, ang nahitabo sa yuta:+ 31  Ang mga manalagna nanagna sa kabakakan;+ ug bahin sa mga saserdote, sila nagmando sumala sa ilang mga gahom.+ Ug ang ingon niana gihigugma sa akong katawhan;+ ug unsay inyong pagabuhaton sa kataposan niana?”+

Mga Footnote