Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Pagpilig pinulongan Cebuano

Jeremias 49:1-39

49  Mao kini ang giingon ni Jehova sa mga anak ni Ammon:+ “Wala bay mga anak ang Israel, o siya ba walay manununod? Ngano man nga si Malcam+ nanag-iya sa Gad,+ ug ang iyang katawhan nagpuyo sa mga siyudad sa Israel?”+  “‘Busa, tan-awa! ang mga adlaw moabot,’ mao ang giingon ni Jehova, ‘ug akong ipadungog ang pasidaan sa gubat+ batok sa Raba+ sa mga anak ni Ammon; ug siya mahimo gayong usa ka biniyaang bungdo,+ ug ang mga lungsod nga sakop niya+ pagasunogon sa kalayo.’+ “‘Ug panag-iyahon gayod sa Israel kadtong mga nanag-iya kaniya,’+ si Jehova nag-ingon.  “‘Tiyabaw,+ Oh Hesbon,+ kay ang Ai gigun-ob! Singgit, Oh mga lungsod nga sakop sa Raba. Pagbakos kamo ug sakong panapton.+ Pagminatay, ug paglibotlibot taliwala sa mga toril nga bato, kay si Malcam madestiyero gayod,+ ang iyang mga saserdote ug ang iyang mga prinsipe, silang tanan.+  Nganong imong gipanghambog ang mga walog, ang imong nagapaagay nga walog,+ Oh dili-matinumanong anak nga babaye, ikaw nga nagasalig sa iyang mga bahandi,+ nga nag-ingon: “Kinsa ang moanhi kanako?”’”+  “‘Ania, akong ipadangat kanimo ang makalilisang nga butang,’+ mao ang giingon sa Soberanong+ Ginoo, si Jehova sa mga panon, ‘gikan sa tanan nga naglibot kanimo. Ug kamo mangatibulaag gayod, ang matag usa ngadto sa iyang direksiyon,+ ug walay usa nga magtapok niadtong manglayas.’”  “‘Apan tapos niini akong tigomon ang mga binihag gikan sa mga anak ni Ammon,’+ mao ang giingon ni Jehova.”  Alang sa Edom mao kini ang giingon ni Jehova sa mga panon: “Wala na bay bisan unsang kaalam+ sa Teman?+ Nahanaw na ba ang tambag gikan kanilang adunay pagsabot? Nadunot na ba ang ilang kaalam?+  Kalagiw kamo!+ Sibog kamo! Pangadto kamo sa kinahiladman aron mopuyo,+ Oh mga molupyo sa Dedan!+ Kay ang katalagman ni Esau akong ipadangat kaniya, ang panahon nga akong iliso ang akong pagtagad ngadto kaniya.+  Kon ang mga mamumupo ug ubas moanha kanimo, dili ba sila magbilin ug pipila ka hagdawonon? Kon ang mga kawatan moabot sa kagabhion, sila magpahinabo lamang gayod ug kadaot sumala sa gidak-on nga gusto nila.+ 10  Apan kon bahin kanako, akong huboan si Esau.+ Akong buksan ang iyang mga tagoanan,+ ug ang usa dili makahimo sa pagtago.+ Ang iyang kaliwat ug ang iyang mga igsoon ug ang iyang mga silingan tinong laglagon,+ ug siya mahanaw na.+ 11  Biyai ang imong mga bata nga ilo sa amahan.+ Ako magtipig kanila nga buhi, ug ang imong mga babayeng balo mosalig gayod kanako.”+ 12  Kay mao kini ang giingon ni Jehova: “Tan-awa! Bisan tuod dili nila batasan nga moinom gikan sa kopa, sa walay pakyas sila moinom gayod.+ Ug ikaw, ikaw ba sa bug-os pasagdan nga dili masilotan? Ikaw dili pasagdan nga dili masilotan, kay sa walay pakyas ikaw moinom gayod.”+ 13  “Kay ako nanumpa sa akong kaugalingon,”+ mao ang giingon ni Jehova, “nga ang Bozra+ mahimong usa na lamang ka butang nga makapahingangha,+ usa ka kaulawan, usa ka kagun-oban ug usa ka maldisyon; ug ang iyang mga siyudad mahimong gun-ob nga mga dapit hangtod sa panahong walay tino.”+ 14  Adunay taho nga akong nadungog gikan kang Jehova, ug adunay sinugo nga gipadala sa taliwala sa kanasoran, nga nag-ingon: “Pagtapok kamo, ug sulonga siya, ug tindog sa pagpakiggubat.”+ 15  “Kay, tan-awa! gihimo ko ikaw nga gamay gayod taliwala sa kanasoran, tinamay taliwala sa mga tawo.+ 16  Ang pagkurog nga imong gipahinabo naglimbong kanimo, ang pagkamapangahason sa imong kasingkasing,+ Oh ikaw nga nagpuyo sa mga tagoanan sa pangpang, nga naghupot sa kahitas-an sa bungtod. Bisan pag maghimo ka sa imong salag sa itaas sama sa usa ka agila,+ gikan didto ipaubos ko ikaw,”+ mao ang giingon ni Jehova. 17  “Ug ang Edom mahimo gayong butang nga makapahingangha.+ Ang tanan nga moagi kaniya motutok sa kahingangha ug motaghoy gumikan sa tanan niyang hampak.+ 18  Ingon sa pagkapukan sa Sodoma ug sa Gomora ug sa iyang silingang mga lungsod,”+ si Jehova miingon, “walay tawo nga mopuyo didto, ug walay anak sa tawo nga mopuyo kaniya ingon nga langyaw.+ 19  “Tan-awa! Adunay motungha sama sa usa ka leyon+ gikan sa magarbohong kalibonan ubay sa Jordan ngadto sa malungtarong puloy-anang dapit,+ apan sa usa ka daklit palayason ko siya gikan niya.+ Ug ang usa nga gipili akong itudlo ibabaw niya. Kay kinsa ang sama kanako,+ ug kinsa ang mohagit kanako,+ ug kinsa, karon, ang magbalantay nga makabarog sa akong atubangan?+ 20  Busa patalinghog kamo sa laraw ni Jehova nga iyang gimugna batok sa Edom,+ ug sa iyang mga hunahuna nga iyang gihunahuna batok sa mga molupyo sa Teman:+ Tino nga ang gagmay sa panon pangguyoron. Tino nga tungod kanila iyang himoong biniyaan ang ilang puloy-anang dapit.+ 21  Sa dinahunog sa ilang pagkapukan ang yuta miuyog.+ Adunay pagtuaw!+ Ang tingog niini nadungog bisan sa Pulang Dagat.+ 22  Tan-awa! Sama sa usa ka agila ang usa mopataas ug mosakdap,+ ug iyang ibuklad ang iyang mga pako ibabaw sa Bozra;+ ug ang kasingkasing sa mga tawong gamhanan sa Edom sa pagkatinuod nianang adlawa mahimong sama sa kasingkasing sa asawa nga anaa sa kasakit sa pagpanganak.”+ 23  Alang sa Damasco:+ “Ang Hamat+ ug ang Arpad+ nangaulaw, kay daotan ang taho nga ilang nadungog. Sila nangabungkag.+ Sa dagat adunay pagkabalaka; dili kini makapabilin nga malinawon.+ 24  Ang Damasco nawad-ag kaisog. Siya miliso sa pagkalagiw, ug ang tuman nga kalisang mihakgom kaniya.+ Ang kasakit ug kaul-ol sa pagpanganak mihakop kaniya, sama sa usa ka babayeng manganak.+ 25  Naunsa nga wala man biyai ang siyudad sa pagdayeg, ang lungsod sa kasadya?+ 26  “Busa ang iyang mga batan-ong lalaki mapukan diha sa iyang mga plasa, ug ang tanang tawong manggugubat pahilomon nianang adlawa,”+ mao ang giingon ni Jehova sa mga panon. 27  “Ug ako magdaob ug kalayo diha sa paril sa Damasco, ug pagalamyon gayod niini ang mga puloy-anang torre ni Ben-hadad.”+ 28  Mahitungod sa Kedar+ ug sa mga gingharian sa Hazor,+ nga gipamukan ni Nabucodonosor nga hari sa Babilonya,+ mao kini ang giingon ni Jehova: “Bangon, tungas kamo sa Kedar, ug laglaga ang mga anak sa Sidlakan.+ 29  Ang ilang mga tolda+ ug ang ilang mga panon sa mga hayop+ panguhaon, ang ilang mga tabil sa tolda+ ug ang tanan nilang gamit. Ug ang ilang kaugalingong mga kamelyo+ kuhaon gikan kanila. Ug sila mosinggit gayod kanila, ‘Ang kalisang anaa sa tibuok palibot!’”+ 30  “Kalagiw kamo, kalagiw sa halayo; pangadto kamo sa kinahiladman aron mopuyo, Oh mga molupyo sa Hazor,”+ mao ang giingon ni Jehova. “Kay si Nabucodonosor nga hari sa Babilonya+ nagmugnag laraw batok kaninyo ug naghunahuna ug usa ka hunahuna batok kaninyo.” 31  “Panindog kamo, tungas batok sa nasod nga anaa sa kahayahay,+ nga nagapuyo sa kasegurohan!”+ mao ang giingon ni Jehova. “Kini walay sira ug walay trangka. Nagpuyo sila nga silasila ra.+ 32  Ug ang ilang mga kamelyo+ mahimong inagaw, ug ang panon sa ilang kahayopan mahimong sinakmit. Ug patibulaagon ko sila ngadto sa tanan nga hangin,+ silang mga nagpaputol sa ilang buhok diha sa mga tampihak;+ ug gikan sa tanang dapit duol niini akong ipadangat ang ilang katalagman,” mao ang giingon ni Jehova. 33  “Ug ang Hazor+ mahimong puloy-anan sa mga iro nga ihalas,+ usa ka awaaw hangtod sa panahong walay tino. Walay tawong mopuyo didto, ug kaniya walay anak sa tawo nga mopuyo ingon nga langyaw.”+ 34  Mao kini ang midangat kang Jeremias nga manalagna ingon nga pulong ni Jehova mahitungod sa Elam+ sa sinugdan sa paghari ni Zedekias+ nga hari sa Juda, nga nag-ingon: 35  “Mao kini ang giingon ni Jehova sa mga panon, ‘Ania, akong balion ang pana sa Elam,+ ang sinugdan sa ilang pagkagamhanan. 36  Ug dad-on ko sa Elam ang upat ka hangin gikan sa upat ka tumoy sa langit.+ Ug patibulaagon ko sila ngadto niining tanan nga hangin,+ ug walay nasod nga dili mahiadto ang mga pinatibulaag+ gikan sa Elam.’” 37  “Ug akong gupokon ang mga Elamihanon atubangan sa ilang mga kaaway ug atubangan niadtong nagatinguha sa ilang kalag; ug ipadangat ko kanila ang usa ka katalagman, ang akong nagsilaob nga kasuko,”+ mao ang giingon ni Jehova. “Ug akong ipadala sunod kanila ang espada hangtod nga mapuo ko sila.”+ 38  “Ug akong ipahimutang ang akong trono sa Elam,+ ug laglagon ko gikan didto ang hari ug ang mga prinsipe,” mao ang giingon ni Jehova. 39  “Ug mahitabo gayod sa kaulahiang bahin sa mga adlaw+ nga akong tigomon ang mga binihag sa Elam,”+ mao ang giingon ni Jehova.

Mga Footnote