Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Pagpilig pinulongan Cebuano

Jeremias 48:1-47

48  Alang sa Moab+ mao kini ang giingon ni Jehova sa mga panon, ang Diyos sa Israel:+ “Alaot ang Nebo,+ kay kini gilaglag! Ang Kiriataim+ gipakaulawan, nailog. Ang luwas nga hataas nga dapit gipakaulawan ug nalisang.+  Wala nay bisan unsa pang pagdayeg sa Moab.+ Sa Hesbon+ sila naglaraw ug katalagman batok kaniya: ‘Ari kamo, ug putlon nato siya gikan sa iyang pagkanasod.’+ “Ikaw, usab, Oh Madmen, pagpakahilom. Adunay nagsunod kanimo nga espada.  Anaay tingog sa pagtuaw gikan sa Horonaim,+ usa ka paglaglag ug dakong pagpanggun-ob.  Ang Moab nagun-ob.+ Ang iyang mga gagmay nakapadungog sa usa ka paghilak.  Kay sa dalan patungas sa Luhit+ ang usa motungas nga maghilak—adunay paghilak. Kay sa dalan palugsong gikan sa Horonaim adunay makapaguol nga pagtuaw tungod sa pagkagun-ob+ nga nadungog sa katawhan.  “Kalagiw kamo; luwasa ang inyong mga kalag,+ ug kamo mahisama sa kahoyng junipero diha sa kamingawan.+  Tungod kay ang imong pagsalig maoy diha sa imong mga buhat ug diha sa imong mga bahandi, ikaw usab mabihag.+ Ug si Kemos+ tinong mahiadto sa pagkadestiyero,+ ang iyang mga saserdote ug ang iyang mga prinsipe sa samang higayon.+  Ug ang maglalaglag mosulod sa matag siyudad,+ ug walay siyudad nga makaikyas.+ Ug ang ubos nga patag tinong mahanaw ug ang patag nga yuta malaglag, butang nga giingon ni Jehova.  “Hatagi ninyog timaan sa dalan ang Moab, kay sa pagkagun-ob siya mobiya;+ ug ang iyang mga siyudad mahimong usa na lamang ka butang makapahingangha, nga walay usa nga magapuyo diha kanila.+ 10  “Tinunglo ang usa nga nagabuhat nga mapinasagdanon sa gitahas ni Jehova;+ ug tinunglo ang usa nga nagapugong sa iyang espada gikan sa dugo! 11  “Ang mga Moabihanon anaa sa kahayahay sukad pa sa ilang pagkabatan-on,+ ug sila nagpabiling wala matugaw sama sa bino nga pinalugdang.+ Ug sila wala ikahuwad gikan sa usa ka sudlanan ngadto sa laing sudlanan, ug sila wala madestiyero. Mao kana nga ang ilang lami nagpabilin kanila, ug ang ilang kahumot wala mausab. 12  “‘Busa, tan-awa! ang mga adlaw moabot,’ mao ang giingon ni Jehova, ‘ug ako magpadala kanila ug mga tigtuwang sa mga sudlanan, ug ila gayod kining tuwangon;+ ug ilang ihuwad ang ilang mga sudlanan, ug ang ilang mga tadyaw ilang pagadugmokon. 13  Ug ikaulaw sa mga Moabihanon si Kemos,+ ingon nga gikaulaw niadtong sa balay sa Israel ang Bethel nga ilang gisaligan.+ 14  Pagkamapangahason ninyo sa pag-ingon: “Kami mga tawong gamhanan+ ug mga tawong kusganon alang sa pagpakiggubat”?’ 15  “‘Ang Moab gilaglag, ug may mitungas batok sa iyang mga siyudad.+ Ug ang ilang labing pinili nga batan-ong mga lalaki gipamatay,’+ mao ang giingon sa Hari, kansang ngalan mao si Jehova sa mga panon.+ 16  “Ang katalagman sa mga Moabihanon hapit nang moabot, ug ang ilang kadaotan nagdali gayod pag-ayo.+ 17  Kadtong tanan nga naglibot kanila moduyog sa ilang kasubo, ang tanan gayod nga nakaila sa ilang ngalan.+ Ingna ninyo, ‘Oh naunsa ba nga nabali man ang lig-on nga olisi, ang matahom nga sungkod!’+ 18  “Kanaog gikan sa himaya, ug lingkod sa kauhaw, Oh babayeng molupyo sa anak nga babaye+ sa Dibon;+ kay ang maglalaglag sa Moab mitungas batok kanimo. Iyang gun-obon gayod ang imong mga kinutaang dapit.+ 19  “Barog ug lantawa ang dalan, Oh babayeng molupyo sa Aroer.+ Pangutan-a siya nga mikalagiw ug siya nga miikyas. Ingna, ‘Unsay nahitabo?’+ 20  Ang Moab gipakaulawan, kay siya nalisang.+ Tiyabaw ug singgit. Isulti ninyo sa Arnon+ nga ang Moab gigun-ob. 21  Ug ang paghukom miabot sa yuta diha sa kapatagan,+ sa Holon ug sa Jahaz+ ug batok sa Mepaat,+ 22  ug batok sa Dibon+ ug batok sa Nebo+ ug batok sa Bet-diblataim, 23  ug batok sa Kiriataim+ ug batok sa Bet-gamul ug batok sa Bet-meon+ 24  ug batok sa Keriot+ ug batok sa Bozra+ ug batok sa tanang siyudad sa yuta sa Moab, kadtong halayo ug haduol. 25  “‘Ang sungay sa Moab giputol,+ ug ang iyang bukton gibali,’+ mao ang giingon ni Jehova. 26  ‘Hubga ninyo siya+ kay siya nagpasibantog batok kang Jehova;+ ug ang Moab naligid sa iyang suka,+ ug siya nahimong tumong sa pagbiaybiay, siya gayod mismo. 27  “‘Ug wala ba ang Israel mahimong usa na lamang ka tumong sa pagbiaybiay kanimo?+ O nakaplagan ba siya uban sa tataw nga mga kawatan?+ Kay ikaw milingolingo nga ingon kasubsob sa imong pagsulti batok kaniya. 28  “‘Biyai ang mga siyudad ug puyo diha sa pangpang,+ kamong mga molupyo sa Moab, ug mahimong sama sa salampati nga nagasalag diha sa baba sa lungag.’”+ 29  “Among nadungog ang garbo sa Moab+​—siya mapahitas-on kaayo​—ang iyang pagkahataas ug ang iyang garbo ug ang iyang pagkamapahitas-on ug ang pagkamagarbohon sa iyang kasingkasing.”+ 30  “‘Ako nahibalo sa iyang mabangis nga kasuko,’ mao ang giingon ni Jehova, ‘ug dili ingon niana ang mahitabo; ang iyang sulting walay-pulos+​—sila dili gayod makabuhat sa ingon.+3  Mao kana nga ako motiyabaw tungod sa Moab, ug alang sa tibuok Moab ako motuaw.+ Alang sa mga tawo sa Kir-heres+ ang usa magbalata. 32  “‘Labaw pa kay sa paghilak alang kang Jazer+ ang akong paghilak alang kanimo, Oh paras sa Sibma.+ Ang imong malamboon nga mga utbong mitabok sa dagat. Ngadto sa dagat​—ngadto sa Jazer+​—sila nakaabot. Sa imong mga bunga sa ting-init+ ug sa imong pinupo nga ubas ang maglalaglag midangat.+33   Ug ang pagmaya ug ang kalipay gikuha gikan sa prutasan ug gikan sa yuta sa Moab.+ Ug akong gipahunong ang bino gikan sa mga pug-anan sa bino.+ Walay usa nga mohimo sa pagtamaktamak uban ang pagsinggit. Ang pagsinggit mahimong dili na pagsinggit.’”+ 34  “‘Gikan sa pagsinggit sa Hesbon+ hangtod sa Eleale,+ hangtod sa Jahaz+ sila nagpagula sa ilang tingog,+ gikan sa Zoar+ hangtod sa Horonaim,+ ngadto sa Eglat-selisiya;+ kay bisan ang mga tubig sa Nimrim+ mahimong biniyaan na lamang. 35  Ug pahunongon ko gikan sa Moab,’ mao ang giingon ni Jehova, ‘ang nagadala ug halad didto sa ibabaw sa hataas nga dapit ug ang nagahimog gipaaso nga halad alang sa iyang diyos.+ 36  Mao nga saba ang akong kasingkasing alang sa Moab, sama sa mga plawta;+ ug saba ang akong kasingkasing alang sa mga tawo sa Kir-heres,+ sama sa mga plawta. Mao nga ang kadagaya nga iyang gipatungha mahanaw gayod.+ 37  Kay adunay pagkaupaw sa matag ulo,+ ug giputlan ang matag bungot.+ Adunay mga samad sa tanang kamot,+ ug adunay sakong panapton sa mga balat-ang!’”+ 38  “‘Ibabaw sa tanang atop sa Moab ug diha sa iyang mga plasa​—sa tanan niini​—adunay pagminatay;+ kay akong gibuak ang Moab sama sa usa ka sudlanan nga dili kahimut-anan,’+ mao ang giingon ni Jehova.39   ‘Oh hilabihan ang iyang pagkalisang! Tiyabaw kamo! Oh naunsa ba nga ang Moab mitalikod man! Siya naulaw.+ Ug ang Moab nahimong tumong sa pagbiaybiay ug nakapalisang nilang tanan nga naglibot kaniya.’” 40  “Kay mao kini ang giingon ni Jehova, ‘Tan-awa! Sama sa agila nga mosakdap,+ may magbuklad usab gayod sa iyang mga pako ibabaw sa Moab.+ 41  Mabihag gayod ang mga lungsod, ug mailog gayod ang iyang lig-ong mga dapit. Ug nianang adlawa ang kasingkasing sa mga tawong gamhanan sa Moab mahimo gayong sama sa kasingkasing sa usa ka asawa nga anaa sa kasakit sa pagpanganak.’”+ 42  “‘Ug ang Moab pagalaglagon gayod ingong usa ka katawhan,+ kay siya nagpasibantog batok kang Jehova.+ 43  Ang kakuyaw ug ang gahong ug ang bitik anaa kanimo, Oh molupyo sa Moab,’+ mao ang giingon ni Jehova. 44  ‘Bisan kinsa nga mokalagiw tungod sa kakuyaw mahulog sa gahong; ug bisan kinsa nga mogula gikan sa gahong mabitik.’+ “‘Kay akong ipadangat kaniya, diha sa Moab, ang tuig sa pagtagad kanila,’+ mao ang giingon ni Jehova. 45  ‘Sa landong sa Hesbon kadtong mga nangalagiw nagbarog nga walay kusog. Kay ang usa ka kalayo mogula gayod gikan sa Hesbon,+ ug ang usa ka siga gikan sa taliwala sa Sihon;+ ug kini molamoy sa mga tampihak sa Moab ug sa alimpulo sa mga anak sa kagubot.’+ 46  “‘Alaot ka, Oh Moab!+ Ang katawhan sa Kemos+ nalaglag. Kay ang imong mga anak nga lalaki gidala ingon nga mga binihag ug ang imong mga anak nga babaye ingon nga mga binihag. 47  Ug tigomon ko ang mga binihag sa Moab sa kaulahiang bahin sa mga adlaw,’+ mao ang giingon ni Jehova. ‘Kutob dinhi ang paghukom sa Moab.’”+

Mga Footnote