Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Pagpilig pinulongan Cebuano

Jeremias 46:1-28

46  Mao kini ang midangat kang Jeremias nga manalagna ingong pulong ni Jehova mahitungod sa kanasoran:+  Alang sa Ehipto,+ mahitungod sa kasundalohan ni Paraon Neko nga hari sa Ehipto,+ nga didto haduol sa suba sa Euprates sa Carkemis,+ nga gipildi ni Nabucodonosor nga hari sa Babilonya sa ikaupat ka tuig ni Jehoiakim+ nga anak nga lalaki ni Josias, ang hari sa Juda:  “Andama ninyo ang kalasag ug ang dakong taming, ug asdang kamo sa pagpakiggubat.+  Andama ang mga kabayo, ug sakyi ninyo, Oh mga mangangabayo, ug magpahimutang kamo nga magsul-ob ug helmet. Pasinawa ang mga bangkaw. Pagsul-ob kamo ug mga kotamaya.+  “‘Nganong nakita ko sila nga nangalisang? Sila namalik, ug ang ilang mga tawong gamhanan nangadugmok; ug sila nangalagiw gayod, ug sila wala molingi.+ Adunay kalisang sa tibuok palibot,’+ mao ang giingon ni Jehova.  ‘Ayaw pasulaya sa pagkalagiw ang matulin, ug ayaw pasulaya sa pag-ikyas ang tawong gamhanan.+ Sa amihanan+ sa may tampi sa suba sa Euprates sila nangapandol ug nangatumba.’+  “Kinsa ba kining miabot sama sa Suba sa Nilo, kansang katubigan nagahandos-handos ingon sa kasubaan?+  Ang Ehipto miabot sama sa Suba sa Nilo,+ ug ang katubigan naghandos-handos ingon sa kasubaan.+ Ug kini nagaingon, ‘Motungas ako. Tabonan ko ang yuta. Laglagon ko gayod ang siyudad ug ang mga nagapuyo niini.’+  Tungas kamo, Oh mga kabayo; ug dagan kamo nga hilabihan kakusog, Oh mga karo! Ug paasdanga ang mga tawong gamhanan, ang Cus+ ug ang Put,+ nga nagagamit sa taming, ug ang Ludim,+ nga nagagamit ug nagatunob sa busogan. 10  “Ug kanang adlawa iya sa Soberanong Ginoo, ni Jehova sa mga panon, ang adlaw sa panimalos aron manimalos siya sa iyang mga kaaway.+ Ug ang espada tinong magalamoy ug matagbaw ug mabuhong sa ilang dugo, kay ang Soberanong+ Ginoo, si Jehova sa mga panon, adunay usa ka halad+ didto sa yuta sa amihanan daplin sa suba sa Euprates.+ 11  “Tungas sa Gilead ug pagkuhag balsamo,+ Oh ulay nga anak nga babaye sa Ehipto.+ Kawang lamang nga imong gipadaghan ang mga paagi sa pagpanambal. Walay pagkaalim alang kanimo.+ 12  Ang kanasoran nakadungog sa imong kaulawan+ ug ang imong kaugalingong pagtuaw nakapuno sa yuta.+ Kay sila napandol, ang tawong gamhanan batok sa tawong gamhanan.+ Nagdungan sila pagkapukan, silang duha.” 13  Ang pulong nga gisulti ni Jehova kang Jeremias nga manalagna mahitungod sa pag-abot ni Nabucodonosor nga hari sa Babilonya aron sa paghampak sa yuta sa Ehipto:+ 14  “Isulti ninyo kini sa Ehipto ug imantala kini sa Migdol,+ ug imantala kini sa Nop+ ug sa Tapanhes.+ Pag-ingon, ‘Puwesto, ug pangandam usab,+ kay usa ka espada tino nga magapanglamoy sa tibuok nimong palibot.+ 15  Nganong gibanlas man ang imong gamhanang mga tawo?+ Sila wala makabarog, kay si Jehova nagtulod man kanila.+ 16  Nangapandol sila nga tinagdaghan. Nangatumba usab sila. Ug sila nagsigeg ingon sa usag usa: “Bangon, ug mamalik kita ngadto sa atong katawhan ug sa yuta sa atong mga paryente tungod sa madaogdaogon nga espada.”’ 17  Didto ilang gimantala, ‘Si Paraon nga hari sa Ehipto usa lamang ka kagahob.+ Gipalabay niya ang panahon sa kapistahan.’+ 18  “‘Ingon nga ako buhi,’ nagaingon ang Hari, kansang ngalan mao si Jehova sa mga panon,+ ‘siya moanhi ingon sa Tabor+ taliwala sa kabukiran ug ingon sa Carmelo+ nga anaa duol sa dagat. 19  Andama ang imong bagahe alang sa pagkadestiyero,+ Oh babayeng molupyo, ang anak nga babaye+ sa Ehipto. Kay ang Nop+ mahimong usa na lamang ka butang makapahingangha ug pagasunogon gayod, aron wala na unyay molupyo.+ 20  Ang Ehipto maoy usa ka maanyag kaayo nga nating baka. Gikan sa amihanan ang usa ka lamok moabot gayod batok kaniya.+ 21  Dugang pa, ang iyang sinuholang mga sundalo sa iyang taliwala maoy sama sa pinatambok nga mga nating baka.+ Apan sila usab misibog;+ sila nangalagiw sa tingob. Wala sila makabarog.+ Kay ang mismong adlaw sa ilang katalagman midangat kanila, ang panahon nga hatagan sila ug pagtagad.’+ 22  “‘Ang iyang tingog sama nianang sa usa ka halas nga nagaagi;+ kay uban sa kusog ang kalalakin-an molakaw, ug uban ang mga atsa sila moadto kaniya, sama sa mga nagapangahoy. 23  Purilon gayod nila ang iyang lasang,’+ mao ang giingon ni Jehova, ‘kay kini dili masuot. Kay sila nahimong mas daghan kay sa dulon,+ ug sila dili maihap. 24  Ang anak nga babaye+ sa Ehipto tino nga maulaw. Siya itugyan gayod ngadto sa kamot sa katawhan sa amihanan.’+ 25  “Si Jehova sa mga panon, ang Diyos sa Israel, miingon, ‘Ania, akong iliso ang akong pagtagad nganha kang Amon+ nga taga-No+ ug kang Paraon ug sa Ehipto ug sa iyang mga diyos+ ug sa iyang mga hari,+ bisan kang Paraon ug sa tanan nga nagasalig kaniya.’+ 26  “‘Ug itugyan ko sila sa kamot niadtong nagtinguha sa ilang kalag ug sa kamot ni Nabucodonosor nga hari sa Babilonya+ ug sa kamot sa iyang mga alagad; ug human niini siya pagapuy-an ingon sa kanhing mga adlaw,’+ mao ang gisulti ni Jehova. 27  “‘Ug kon bahin kanimo, ayaw kahadlok, Oh Jacob nga akong alagad, ug ayaw kalisang, Oh Israel.+ Kay ania, luwason ko ikaw gikan sa halayo ug ang imong kaliwat gikan sa yuta sa ilang pagkabinihag.+ Ug si Jacob tinong mobalik ug wala nay kasamok ug maanaa sa kahayahay ug walay bisan kinsa nga magapakurog.+ 28  Kon bahin kanimo, ayaw kahadlok, Oh Jacob nga akong alagad,’ mao ang giingon ni Jehova, ‘kay ako nagauban kanimo.+ Kay himoon ko ang pagpuyo taliwala sa tanang kanasoran diin ikaw akong gipatibulaag,+ apan ikaw dili ko puohon.+ Hinunoa kastigohon ko ikaw sa hustong paagi,+ ug dili ko gayod pasagdan nga ikaw dili masilotan.’”+

Mga Footnote