Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa secondary menu

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Cebuano

Bibliya Online | BAG-ONG KALIBOTANG HUBAD SA BALAANG KASULATAN

Jeremias 44:1-30

44  Ang pulong nga midangat kang Jeremias alang sa tanang Hudiyo nga nagpuyo sa yuta sa Ehipto,+ sa mga nagpuyo sa Migdol+ ug sa Tapanhes+ ug sa Nop+ ug sa yuta sa Patros,+ nga nag-ingon:  “Mao kini ang giingon ni Jehova sa mga panon, ang Diyos sa Israel, ‘Kamo nakakita sa tanang katalagman nga akong gipadangat sa Jerusalem+ ug sa tanang siyudad sa Juda, ug ania, kini gun-ob na nga dapit niining adlawa, ug wala nay molupyo niini nila.+  Kini tungod sa pagkadaotan nga ilang gibuhat aron sa pagpasuko kanako pinaagi sa pag-adto ug sa paghimog gipaaso nga halad+ ug sa pag-alagad sa laing mga diyos nga sila wala makaila, ni kamo ni ang inyong mga katigulangan.+  Ug ako nagpadayon sa pagpadala nganha kaninyo sa tanan nakong alagad nga mga manalagna, nga mibangon ug sayo ug nagpadala,+ nga nag-ingon: “Palihog, ayaw buhata kining matanga sa dulumtanang butang nga akong gidumtan.”+  Apan wala sila mamati,+ ni sila nagkiling sa ilang igdulungog aron motalikod sa ilang pagkadaotan pinaagi sa dili paghimog gipaaso nga halad ngadto sa laing mga diyos.+  Busa ang akong kaaligutgot, ug ang akong kasuko, gibubo ug kini misilaob diha sa mga siyudad sa Juda ug sa kadalanan sa Jerusalem;+ ug kini nahimong gun-ob nga dapit, usa ka awaaw, ingon niining adlawa.’+  “Ug karon mao kini ang giingon ni Jehova, ang Diyos sa mga panon, ang Diyos sa Israel, ‘Nganong nagpahinabo man kamo ug dakong katalagman sa inyong mga kalag,+ aron putlon gikan kaninyo ang lalaki ug babaye, bata ug masuso,+ gikan sa taliwala sa Juda, sa ingon kamo wala magbilin alang sa inyong kaugalingon ug usa ka nahibilin;  sa pagpasuko kanako tungod sa mga buhat sa inyong mga kamot pinaagi sa paghimog gipaaso nga halad ngadto sa laing mga diyos+ didto sa yuta sa Ehipto, diin kamo misulod aron sa pagpuyo ingong mga langyaw; aron sa paglaglag sa inyong kaugalingon ug aron kamo mahimong maldisyon ug kaulawan taliwala sa tanang kanasoran sa yuta?+  Nakalimot na ba kamo sa daotang mga buhat sa inyong katigulangan+ ug sa daotang mga buhat sa mga hari sa Juda+ ug sa daotang mga buhat sa ilang mga asawa+ ug sa inyong kaugalingong daotang mga buhat ug sa daotang mga buhat sa inyong mga asawa,+ nga ilang gibuhat didto sa yuta sa Juda ug sa kadalanan sa Jerusalem? 10  Ug hangtod karong adlawa sila wala mobatig pagkahugno,+ ug sila wala mahadlok,+ ni mosubay sa akong balaod+ ug sa akong mga lagda nga akong gibutang sa inyong atubangan ug sa atubangan sa inyong mga katigulangan.’+ 11  “Busa mao kini ang giingon ni Jehova sa mga panon, ang Diyos sa Israel, ‘Ania, ako nagatumong sa akong nawong batok kaninyo alang sa katalagman ug alang sa paglaglag sa tibuok Juda.+ 12  Ug akong kuhaon ang nahibilin sa Juda nga nagpatumong sa ilang nawong sa pagsulod sa yuta sa Ehipto aron sa pagpuyo didto ingong mga langyaw,+ ug silang tanan tinong mangatibawas didto sa yuta sa Ehipto.+ Sila mangapukan pinaagi sa espada; ug pinaagi sa gutom+ sila mangatibawas, gikan sa labing gamay hangtod sa labing dako; pinaagi sa espada ug pinaagi sa gutom sila mangamatay. Ug sila mahimo gayod nga usa ka tunglo, usa ka butang nga makapahingangha ug usa ka maldisyon ug usa ka kaulawan.+ 13  Ug ako makighusay batok niadtong nagpuyo sa yuta sa Ehipto, ingon nga ako nakighusay batok sa Jerusalem, pinaagi sa espada, sa gutom ug sa kamatay.+ 14  Ug wala unyay makaikyas o makapabiling buhi alang sa nahibilin sa Juda nga mosulod aron sa pagpuyo didto ingon nga mga langyaw, sa yuta sa Ehipto,+ bisan gani sa pagbalik ngadto sa yuta sa Juda nga ngadto niini ang ilang kalag nagatinguha sa pagbalik aron mopuyo;+ kay sila dili makabalik, gawas sa pipila nga makaikyas.’” 15  Ug ang tanang lalaki nga nahibalo nga ang ilang mga asawa naghimog gipaaso nga halad ngadto sa laing mga diyos,+ ug ang tanang asawa nga nagtindog ingong usa ka dakong kongregasyon, ug ang tanang katawhan nga nagpuyo sa yuta sa Ehipto,+ sa Patros,+ mitubag kang Jeremias, nga nag-ingon: 16  “Kon mahitungod sa pulong nga imong gisulti kanamo sa ngalan ni Jehova, kami dili mamati kanimo;+ 17  apan among buhaton gayod ang tanang pulong nga migula gikan sa among baba,+ aron sa paghimog gipaaso nga halad ngadto sa ‘rayna sa kalangitan’+ ug sa pagbubo alang kaniya ug mga halad-nga-ilimnon,+ ingon sa among gibuhat+ ug sa among mga katigulangan,+ sa among mga hari+ ug sa among mga prinsipe sa mga siyudad sa Juda ug sa kadalanan sa Jerusalem, sa dihang kami kaniadto tagbaw pa sa tinapay ug maayo ang pagkabutang, ug kami wala gayoy nakitang katalagman.+ 18  Ug sukad nga kami mihunong sa paghimog gipaaso nga halad ngadto sa ‘rayna sa kalangitan’+ ug sa pagbubo ug mga halad-nga-ilimnon alang kaniya nagkulang kami sa tanang butang, ug pinaagi sa espada ug sa gutom kami natibawas.+ 19  “Dugang pa, sa dihang kami naghimog gipaaso nga halad ngadto sa ‘rayna sa kalangitan’+ ug nakiling sa pagbubo ug mga halad-nga-ilimnon alang kaniya,+ sa walay pagpangutana sa among mga bana naghimo ba kami alang kaniya ug mga halad nga tinapay, aron sa paghimog larawan niya, ug sa pagbubo ug mga halad-nga-ilimnon alang kaniya?”+ 20  Sa baylo si Jeremias miingon sa tibuok katawhan, ngadto sa mga lalaki nga lig-on ug lawas ug sa mga asawa ug sa tibuok katawhan, nga mitubag kaniya pinaagi sa pulong, nga nag-ingon: 21  “Kon bahin sa gipaasong halad nga inyong gihimo sa mga siyudad sa Juda ug sa kadalanan sa Jerusalem,+ kamo+ ug ang inyong mga katigulangan,+ ang inyong mga hari+ ug ang inyong mga prinsipe+ ug ang katawhan sa yuta, dili ba kini mao ang nahinumdoman ni Jehova ug mitungha sa iyang kasingkasing?+ 22  Sa kataposan si Jehova wala na makaantos niini tungod sa pagkadaotan sa inyong mga pakiglabot, tungod sa dulumtanang mga butang nga inyong gihimo,+ ug mao nga ang inyong yuta nahimong gun-ob nga dapit ug usa ka butang makapahingangha ug usa ka maldisyon, nga walay molupyo, ingon niining adlawa.+ 23  Tungod kay kamo naghimog gipaaso nga halad+ ug kamo nakasala batok kang Jehova+ ug wala motuman sa tingog ni Jehova+ ug wala kamo mosubay sa iyang balaod+ ug sa iyang mga lagda ug sa iyang mga pahinumdom, mao nga midangat kaninyo kining katalagman ingon niining adlawa.”+ 24  Ug si Jeremias nagpadayon sa pag-ingon sa tibuok katawhan ug sa tanang kababayen-an: “Patalinghog sa pulong ni Jehova, tibuok Juda nga ania sa yuta sa Ehipto.+ 25  Mao kini ang giingon ni Jehova sa mga panon, ang Diyos sa Israel, ‘Kon bahin kaninyo ug sa inyong mga asawa,+ kamong kababayen-an usab nagasulti pinaagi sa inyong mga baba, (ug nagatuman pinaagi sa inyong mga kamot,) nga nag-ingon: “Buhaton gayod namo ang among mga panaad nga among gipanaad,+ sa paghimog gipaaso nga halad ngadto sa ‘rayna sa kalangitan’+ ug sa pagbubo ug mga halad-nga-ilimnon alang kaniya.”+ Kamong kababayen-an magatuman gayod sa inyong mga panaad, ug kamo magabuhat gayod sa inyong mga panaad.’ 26  “Busa patalinghog sa pulong ni Jehova, tibuok Juda nga nagapuyo sa yuta sa Ehipto,+ ‘“Ania, ako nanaad pinaagi sa akong dakong ngalan,”+ si Jehova miingon, “nga ang akong ngalan dili na pagatawgon sa baba ni bisan kinsang tawo sa Juda,+ nga mag-ingon, ‘Ingon nga ang Soberanong Ginoong Jehova buhi!’+ sa tibuok yuta sa Ehipto. 27  Ania, ako magmabinantayon nganha kanila alang sa katalagman ug dili alang sa maayo;+ ug ang tanang tawo sa Juda nga anaa sa yuta sa Ehipto matibawas gayod pinaagi sa espada ug sa gutom, hangtod nga sila mahanaw.+ 28  Ug kon bahin sa mga makaikyas sa espada, sila mobalik ngadto sa yuta sa Juda gikan sa yuta sa Ehipto, diyutay ang gidaghanon;+ ug ang tanan niadtong sa nahibilin sa Juda, nga nangadto sa yuta sa Ehipto sa pagpuyo didto ingon nga mga langyaw, mahibalo gayod kon kansang pulong ang matuman, ang gikan kanako o ang gikan kanila.”’”+ 29  “‘Ug mao kini ang ilhanan alang kaninyo,’+ mao ang giingon ni Jehova, ‘nga akong iliso ang akong pagtagad nganha kaninyo niining dapita, aron kamo mahibalo nga ang akong mga pulong matuman gayod kaninyo alang sa katalagman:+ 30  Mao kini ang giingon ni Jehova: “Ania, akong itugyan si Paraon Hopra, ang hari sa Ehipto,+ ngadto sa kamot sa iyang mga kaaway ug ngadto sa kamot niadtong nagtinguha sa iyang kalag,+ ingon nga akong gitugyan si Zedekias nga hari sa Juda ngadto sa kamot ni Nabucodonosor nga hari sa Babilonya, nga iyang kaaway ug ang nagtinguha sa iyang kalag.”’”+

Mga Footnote