Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa secondary menu

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Cebuano

Bibliya Online | BAG-ONG KALIBOTANG HUBAD SA BALAANG KASULATAN

Jeremias 4:1-31

4  “Kon ikaw mobalik, Oh Israel,” mao ang giingon ni Jehova, “ikaw mahimong mobalik mismo kanako.+ Ug kon imong kuhaon ang imong dulumtanang mga butang tungod kanako,+ nan dili ka molakaw ingong kagiw.  Ug kon ikaw manumpa gayod,+ ‘Ingon nga si Jehova buhi sa kamatuoran,+ sa hustisya ug sa pagkamatarong!’+ nan diha kaniya ang mga nasod sa pagkatinuod magapanalangin sa ilang kaugalingon, ug diha kaniya sila magpasigarbo labot sa ilang kaugalingon.”+  Kay mao kini ang giingon ni Jehova sa mga tawo sa Juda ug sa Jerusalem: “Pagdaro kamo ug yuta nga matikad, ug ayaw pagpugas taliwala sa mga sampinit.+  Magpatuli kamo alang kang Jehova, ug kuhaa ang mga yamis sa inyong mga kasingkasing,+ kamong mga taga-Juda ug mga molupyo sa Jerusalem; aron dili mogula ang akong kaaligutgot sama sa kalayo, ug kini tinong mosunog nga walay makapalong, gumikan sa pagkadaotan sa inyong mga pakiglabot.”+  Isulti ninyo kini sa Juda, ug imantala kini sa Jerusalem,+ ug ipahayag kini, ug huypa ang usa ka budyong sa tibuok yuta.+ Singgit sa makusog ug magaingon: “Panagtigom kamo, ug manulod kita sa kinutaang mga siyudad.+  Ipataas ang usa ka timaan paingon sa Zion. Itagana ang kasilongan. Ayaw pagpuyo.” Kay adunay usa ka katalagman nga akong dad-on gikan sa amihanan,+ usa ka dakong kalumpagan.  Siya mitungas ingon sa usa ka leyon nga gikan sa iyang kalibonan,+ ug siya nga magagun-ob sa kanasoran mibiya na;+ siya migula gikan sa iyang dapit aron himoong usa ka butang nga makapahingangha ang imong yuta. Ang imong mga siyudad mangagun-ob nga wala na unyay molupyo.+  Tungod niini pagsul-ob kamo ug sakong panapton.+ Pukpoka ang inyong mga dughan ug tiyabaw,+ tungod kay ang nagasilaob nga kasuko ni Jehova wala motalikod kanato.+  “Ug mahitabo nianang adlawa,” mao ang giingon ni Jehova, “nga ang kasingkasing sa hari mahanaw,+ ug ang kasingkasing sa mga prinsipe; ug ang mga saserdote tinong mahingangha, ug ang mga manalagna mahibulong.”+ 10  Ug ako miingon: “Ah, Soberanong Ginoong Jehova! Sa pagkamatuod ikaw bug-os nga naglimbong niini nga katawhan+ ug sa Jerusalem, nga nag-ingon, ‘Maangkon ninyo ang kalinaw,’+ ug ang espada milagbas hangtod gayod sa kalag.” 11  Nianang panahona kini igaingon niini nga katawhan ug sa Jerusalem: “Adunay mainit nga hangin sa nabantok nga mga alagianan latas sa kamingawan+ paingon sa anak nga babaye sa akong katawhan;+ dili kini alang sa pagpapalid, ni sa paghinlo. 12  Ang makusog nga hangin magagikan gayod niini paingon kanako. Karon ako usab magpahayag ug mga paghukom batok kanila.+ 13  Tan-awa! Sama sa mga dag-om siya moabot, ug ang iyang mga karo sama sa unos.+ Ang iyang mga kabayo mas tulin kay sa mga agila.+ Alaot kita, tungod kay kita nangagun-ob! 14  Hugasi ang imong kasingkasing gikan sa bug-os nga pagkadaotan, Oh Jerusalem, aron ikaw maluwas.+ Hangtod kanus-a nga ang imong masalaypong hunahuna magapuyo sulod kanimo?+ 15  Kay ang usa ka tingog nagpahayag gikan sa Dan+ ug nagmantala ug butang nga makadaot gikan sa bukirong rehiyon sa Epraim.+ 16  Hisgoti ninyo kini, oo, ngadto sa mga nasod. Imantala kini batok sa Jerusalem.” “Ang mga tigbantay mangabot gikan sa usa ka halayong yuta,+ ug sila magpagula sa ilang tingog batok mismo sa mga siyudad sa Juda. 17  Ingon sa mga bantay sa kapatagan sila nakigbatok kaniya sa tanang kiliran,+ tungod kay siya misukol batok kanako,”+ mao ang giingon ni Jehova. 18  “Ang imong dalan ug ang imong mga pakiglabot—ikaw pagabalosan niini.+ Mao kini ang katalagman nga modangat kanimo, kay kini mapait; tungod kay kini milagbas hangtod gayod sa imong kasingkasing.” 19  Oh ang akong ginhawaan, ang akong ginhawaan! Ako gisakitan sa hilabihan sa mga bungbong sa akong kasingkasing.+ Ang akong kasingkasing magubot sa sulod nako.+ Dili ako makahilom, kay ang tingog sa budyong mao ang nadungog sa akong kalag, ang pasidaan sa gubat.+ 20  Kalumpagan ibabaw sa kalumpagan mao ang gisinggit, kay ang tibuok yuta gigun-ob.+ Sa kalit ang akong mga tolda gigun-ob,+ sa usa ka gutlo ang akong mga tabil sa tolda. 21  Hangtod kanus-a nga ako magpadayon sa pagkakita sa timaan, magpadayon sa pagkadungog sa tingog sa budyong?+ 22  Kay ang akong katawhan buangbuang.+ Sila wala magtagad kanako.+ Sila mga anak nga dili maalamon; ug sila mga walay salabotan.+ Sila maalamon sa pagbuhat ug daotan, apan sa pagbuhat ug maayo sila wala gayoy kahibalo.+ 23  Mitan-aw ako sa yuta, ug, tan-awa! kini walay sulod ug biniyaan;+ ug ngadto sa kalangitan, ug ang ilang kahayag wala na.+ 24  Mitan-aw ako sa kabukiran, ug, tan-awa! kini nangauyog, ug ang tanang bungtod gipangtay-og.+ 25  Mitan-aw ako, ug, tan-awa! walay yutan-ong tawo, ug ang tanang naglupad nga mga linalang sa kalangitan nangalagiw.+ 26  Mitan-aw ako, ug, tan-awa! ang prutasan maoy usa ka kamingawan, ug ang mga siyudad niini nangalumpag ang tanan.+ Kadto tungod kang Jehova, tungod sa iyang nagsilaob nga kasuko. 27  Kay mao kini ang giingon ni Jehova: “Mahimong usa ka awaaw ang tibuok yuta,+ ug dili ba ako mohimog bug-os nga pagpuo?+ 28  Tungod niini ang yuta magbangotan,+ ug ang kalangitan sa itaas tinong mongitngit.+ Kini tungod kay ako nagpahayag, ako naghunahuna, ug ako wala magbasol, ni ako motalikod niini.+ 29  Tungod sa kasaba sa mga mangangabayo ug sa mga magpapana ang tibuok siyudad mikalagiw.+ Sila misuot sa mga kalibonan, ug ngadto sa dagkong mga bato sila mikatkat.+ Ang matag siyudad gibiyaan, ug walay tawo nga nagapuyo kanila.” 30  Karon nga ikaw gigun-ob, unsay imong buhaton, sanglit kanhi ikaw tigbesti man ug sanag-pula, sanglit tigdayandayan ka man sa imong kaugalingon ug mga pahiyas nga bulawan, sanglit tigpadako ka man sa imong mga mata pinaagig itom nga pintal?+ Kawang lamang nga ikaw tigpaanyag sa imong kaugalingon.+ Kadtong mga naibog kanimo nagsalikway kanimo; sila nagpadayon sa pagtinguha sa imong kalag mismo.+ 31  Kay nadungog ko ang tingog nga sama nianang sa babayeng masakiton, ang kasakit nga sama nianang sa babayeng manganak sa iyang unang anak,+ ang tingog sa anak nga babaye sa Zion nga nagapungapunga. Siya nagpadayon sa pagbayaw sa iyang mga palad:+ “Alaot ako karon, kay ang akong kalag gikapoy na sa mga nagapatay!”+

Mga Footnote