Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Pagpilig pinulongan Cebuano

Jeremias 36:1-32

36  Karon nahitabo sa ikaupat ka tuig ni Jehoiakim+ nga anak nga lalaki ni Josias, ang hari sa Juda, nga kining pulonga midangat kang Jeremias gikan kang Jehova, nga nag-ingon:  “Pagkuha ug usa ka linukot sa usa ka basahon,+ ug imong isulat diha niana ang tanang pulong+ nga akong gisulti kanimo batok sa Israel ug batok sa Juda+ ug batok sa tanang kanasoran,+ sukad sa adlaw nga ako misulti kanimo, sukad sa mga adlaw ni Josias, hangtod gayod niining adlawa.+  Tingali nga kadtong sa balay sa Juda mamati sa tanang katalagman nga gihunahuna ko nga buhaton kanila,+ aron sila motalikod, ang matag usa gikan sa iyang daotang dalan,+ ug mapasaylo ko gayod ang ilang kasaypanan ug ang ilang sala.”+  Ug si Jeremias nagtawag kang Baruk+ nga anak nga lalaki ni Nerias aron isulat ni Baruk gikan sa baba ni Jeremias ang tanang pulong ni Jehova nga Iyang gisulti kaniya, diha sa linukot sa usa ka basahon.+  Unya si Jeremias nagsugo kang Baruk, nga nag-ingon: “Ako gibilanggo. Dili ako makasulod sa balay ni Jehova.+  Ug ikaw kinahanglang mosulod ug basahon mo sa makusog diha sa linukot nga imong gisulat gikan sa akong baba ang mga pulong ni Jehova+ sa mga igdulungog sa katawhan didto sa balay ni Jehova sa adlaw sa puasa;+ ug sa mga igdulungog usab sa tibuok Juda nga nanulod gikan sa ilang mga siyudad basahon mo gayod kini sa makusog.+  Tingali ang ilang hangyo alang sa pabor modangat sa atubangan ni Jehova+ ug sila motalikod, ang matag usa gikan sa iyang daotang dalan,+ kay dako ang kasuko ug ang kaaligutgot nga gisulti ni Jehova batok niini nga katawhan.”+  Ug si Baruk+ nga anak nga lalaki ni Nerias nagbuhat sumala sa tanang gisugo kaniya ni Jeremias nga manalagna, sa pagbasa sa makusog gikan sa basahon+ sa mga pulong ni Jehova didto sa balay ni Jehova.+  Karon nahitabo sa ikalima ka tuig ni Jehoiakim+ nga anak nga lalaki ni Josias, ang hari sa Juda, sa ikasiyam ka bulan,+ nga ang tanang katawhan sa Jerusalem ug ang tanang katawhan nga nangadto sa Jerusalem gikan sa mga siyudad sa Juda nagmantala sa usa ka pagpuasa sa atubangan ni Jehova.+ 10  Ug si Baruk nagbasa sa makusog gikan sa basahon sa mga pulong ni Jeremias didto sa balay ni Jehova, sa lawak-kan-anan+ ni Gemarias+ nga anak nga lalaki ni Sapan+ nga magkokopya,+ didto sa ibabaw nga sawang, sa agianan pasulod sa bag-ong ganghaan sa balay ni Jehova,+ sa mga igdulungog sa tanang katawhan. 11  Ug nadunggan ni Micaias nga anak nga lalaki ni Gemarias nga anak nga lalaki ni Sapan+ ang tanang pulong ni Jehova gikan sa basahon. 12  Niana siya miadto sa balay sa hari, ngadto sa lawak-kan-anan sa sekretaryo, ug, tan-awa! ang tanang prinsipe naglingkod didto, si Elisama+ nga sekretaryo ug si Delaias+ nga anak nga lalaki ni Semaias ug si Elnatan+ nga anak nga lalaki ni Akbor+ ug si Gemarias+ nga anak nga lalaki ni Sapan+ ug si Zedekias nga anak nga lalaki ni Hananias ug ang tanang ubang mga prinsipe. 13  Ug gisulti ni Micaias+ kanila ang tanang pulong nga iyang nadungog sa dihang si Baruk nagbasa sa makusog gikan sa basahon diha sa mga igdulungog sa katawhan.+ 14  Unya si Jehudi+ nga anak nga lalaki ni Netanias nga anak nga lalaki ni Selemias nga anak nga lalaki ni Cusi gipadala sa tanang prinsipe ngadto kang Baruk,+ nga nag-ingon: “Ang linukot diin ikaw nagbasa sa makusog diha sa mga igdulungog sa katawhan​—dad-a kini ug umari ka.” Busa gibitbit ni Baruk nga anak nga lalaki ni Nerias ang linukot ug miadto kanila.+ 15  Unya sila miingon kaniya: “Lingkod, palihog, ug basaha kini sa makusog sa among mga igdulungog.” Busa si Baruk+ mibasa sa makusog diha sa ilang mga igdulungog. 16  Karon sa pagkadungog gayod nila sa tanang pulong, sila nagtinan-away sa kalisang; ug sila miingon kang Baruk: “Sa walay pakyas sultihan namo ang hari niining tanan nga mga pulong.”+ 17  Ug sila nangutana kang Baruk, nga nag-ingon: “Palihog, sultihi kami, Giunsa nimo pagsulat kining tanang pulong gikan sa iyang baba?”+ 18  Unya si Baruk miingon kanila: “Gikan sa iyang baba siya nagpahayag kanako niining tanang pulong, ug ako nagsulat diha sa basahon pinaagi sa tinta.”+ 19  Sa kataposan ang mga prinsipe miingon kang Baruk: “Lakaw, magtago ka, ikaw ug si Jeremias, aron wala gayoy usa nga mahibalo kon asa kamo.”+ 20  Unya sila miadto sa hari, ngadto sa sawang,+ ug ang linukot ilang gipiyal didto sa lawak-kan-anan+ ni Elisama+ nga sekretaryo; ug ilang gisaysay ang tanang pulong diha sa mga igdulungog sa hari. 21  Busa gisugo sa hari si Jehudi+ aron kuhaon ang linukot. Sa ingon iyang gikuha kini gikan sa lawak-kan-anan ni Elisama+ nga sekretaryo.+ Ug si Jehudi mibasa niini sa makusog diha sa mga igdulungog sa hari ug diha sa mga igdulungog sa tanang prinsipe nga nagbarog duol sa hari. 22  Ug ang hari naglingkod didto sa balay nga alang sa tingtugnaw,+ sa ikasiyam ka bulan,+ nga may bagahan+ nga nagdilaab sa atubangan niya. 23  Unya nahitabo nga sa pagkabasa ni Jehudi sa tulo o upat ka lindog, iyang giputol kini pinaagi sa kutsilyo sa sekretaryo, ug nag-itsa niini sa kalayo nga diha sa bagahan hangtod nga ang tibuok linukot naut-ot sa kalayo nga diha sa bagahan.+ 24  Ug sila wala mangalisang;+ ni manggisi sa ilang mga besti+ ang hari ug ang iyang mga alagad nga namati sa tanan niini nga mga pulong. 25  Ug gani si Elnatan+ ug Delaias+ ug Gemarias+ nagpakiluoy sa hari nga dili sunogon ang linukot, apan siya wala mamati kanila.+ 26  Dugang pa, ang hari mimando kang Jerameel nga anak nga lalaki sa hari ug kang Seraias nga anak nga lalaki ni Azriel ug kang Selemias nga anak nga lalaki ni Abdeel sa pagkuha kang Baruk nga sekretaryo ug kang Jeremias nga manalagna.+ Apan gitagoan sila ni Jehova.+ 27  Ug ang pulong ni Jehova sa dugang midangat kang Jeremias human sunoga sa hari ang linukot diin didto gisulat ni Baruk+ ang mga pulong gikan sa baba ni Jeremias,+ nga nag-ingon: 28  “Pagkuha pag-usab ug laing linukot, ug isulat niini ang tanang unang mga pulong nga didto sa unang linukot, nga gisunog ni Jehoiakim nga hari sa Juda.+ 29  Ug batok kang Jehoiakim nga hari sa Juda ikaw moingon, ‘Mao kini ang giingon ni Jehova: “Ikaw mismo nagsunog niadtong linukot,+ nga nag-ingon, ‘Ngano mang ikaw nagsulat niini,+ nga nag-ingon: “Ang hari sa Babilonya moanhi gayod ug magalaglag niining yutaa ug magpahanaw gikan niini sa tawo ug sa mananap”?’+ 30  Busa mao kini ang giingon ni Jehova batok kang Jehoiakim nga hari sa Juda, ‘Wala siyay mausa nga molingkod sa trono ni David,+ ug ang iyang patayng lawas mahimong sinalibay+ ngadto sa init sa maadlaw ug sa tun-og sa magabii. 31  Ug batok kaniya ug batok sa iyang kaliwat ug batok sa iyang mga alagad ako makighusay+ sa ilang kasaypanan,+ ug akong ipadangat kanila ug sa mga molupyo sa Jerusalem ug sa mga tawo sa Juda ang tanang katalagman nga akong gisulti batok kanila,+ ug sila wala mamati.’”’”+ 32  Ug si Jeremias nagkuhag laing linukot ug unya gihatag kini kang Baruk nga anak nga lalaki ni Nerias, ang sekretaryo,+ nga nagsulat diha niana gikan sa baba+ ni Jeremias sa tanang pulong sa basahon nga gisunog sa kalayo ni Jehoiakim nga hari sa Juda;+ ug dihay gidugang niini nga daghan pang pulong nga sama niadto.

Mga Footnote