Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa secondary menu

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Cebuano

Bibliya Online | BAG-ONG KALIBOTANG HUBAD SA BALAANG KASULATAN

Jeremias 32:1-44

32  Ang pulong nga midangat kang Jeremias gikan kang Jehova sa ikanapulo ka tuig ni Zedekias nga hari sa Juda,+ nga mao, ang ikanapulog-walo ka tuig ni Nabucodonosor.+  Ug niadtong panahona ang mga kasundalohan sa hari sa Babilonya naglikos sa Jerusalem;+ ug kon bahin kang Jeremias nga manalagna, siya gibilanggo didto sa Sawang sa Guwardiya+ nga anaa sa balay sa hari sa Juda;  tungod kay si Zedekias nga hari sa Juda nagbilanggo man kaniya,+ nga nag-ingon: “Nganong nanagna ka,+ nga nag-ingon, ‘Mao kini ang giingon ni Jehova: “Ania, itugyan ko kining siyudara ngadto sa kamot sa hari sa Babilonya, ug iya gayod nga pagabihagon kini;+  ug si Zedekias, ang hari sa Juda, dili makaikyas sa kamot sa mga Caldeanhon, kay sa walay pakyas siya itugyan ngadto sa kamot sa hari sa Babilonya, ug ang iyang baba makigsulti gayod sa baba niya, ug ang iyang mga mata makakita bisan sa mga mata niya”’;+  ‘ug si Zedekias iyang dad-on ngadto sa Babilonya, ug didto siya magpabilin hangtod nga iliso ko na ang akong pagtagad kaniya,’+ mao ang giingon ni Jehova; ‘bisan kon kamo magpadayon sa pagpakiggubat batok sa mga Caldeanhon, kamo dili molampos’?”+  Ug si Jeremias miingon: “Ang pulong ni Jehova midangat kanako, nga nag-ingon,  ‘Ania, si Hanamel nga anak nga lalaki ni Salum nga imong uyoan sa amahan moanha kanimo, nga mag-ingon: “Palita ang akong uma nga atua sa Anatot,+ tungod kay ang katungod sa paglukat imo man aron sa pagpalit niini.”’”+  Sa ulahi si Hanamel nga anak nga lalaki sa akong uyoan sa amahan mianhi kanako, sumala sa pulong ni Jehova, sa Sawang sa Guwardiya,+ ug miingon kanako: “Palita, palihog, ang akong uma nga atua sa Anatot,+ nga atua sa yuta sa Benjamin,+ kay ang katungod sa pagpanunod imo, ug ang katungod sa paglukat imo. Palita kini alang kanimo.” Niana ako nahibalo nga kadto pulong ni Jehova.+  Busa akong gipalit gikan kang Hanamel+ nga anak nga lalaki sa akong uyoan sa amahan ang uma nga didto sa Anatot.+ Ug ako nagtimbang alang kaniya sa salapi,+ pito ka siklo ug napulo ka pirasong plata. 10  Unya ako misulat ug usa ka sulat-kalig-onan+ ug gitimbrehan kini+ ug mikuhag mga saksi+ samtang ako nagtimbang+ sa salapi diha sa timbangan. 11  Human niana akong gikuha ang sulat-kalig-onan sa pagpalit, ang usa nga tinimbrehan subay sa sugo ug sa mga regulasyon,+ ug ang usa nga binuksan; 12  ug unya akong gihatag ang sulat-kalig-onan sa pagpalit ngadto kang Baruk+ nga anak nga lalaki ni Nerias+ nga anak nga lalaki ni Maseias atubangan sa mga mata ni Hanamel nga anak nga lalaki sa akong uyoan sa amahan ug atubangan sa mga mata sa mga saksi, kadtong mga misulat diha sa sulat-kalig-onan sa pagpalit,+ atubangan sa mga mata sa tanang Hudiyo nga naglingkod didto sa Sawang sa Guwardiya.+ 13  Unya akong gisugo si Baruk atubangan sa ilang mga mata, nga nag-ingon: 14  “Mao kini ang giingon ni Jehova sa mga panon, ang Diyos sa Israel, ‘Sa imong pagdala niining mga sulat-kalig-onan, kining sulat-kalig-onan sa pagpalit, ang usa nga tinimbrehan, ug ang usa pa ka sulat-kalig-onan nga binuksan,+ imong ibutang usab kini sa sudlanan nga kulonon, aron kini molungtad sa daghang adlaw.’ 15  Kay mao kini ang giingon ni Jehova sa mga panon, ang Diyos sa Israel, ‘Mga balay ug mga uma ug mga parasan pagapaliton pa dinhi niining yutaa.’”+ 16  Ug ako miampo+ kang Jehova human nako ikahatag ang sulat-kalig-onan sa pagpalit ngadto kang Baruk+ nga anak nga lalaki ni Nerias,+ nga nag-ingon: 17  “Pagkamakaluluoy, Oh Soberanong Ginoong Jehova!+ Ania, ikaw mismo nagbuhat sa mga langit ug sa yuta pinaagi sa imong dakong gahom+ ug pinaagi sa imong tinuy-od nga bukton.+ Kining tanan dili hilabihan ka katingalahan alang kanimo,+ 18  ang Usa nga nagapakitag mahigugmaong-kalulot sa libolibo,+ ug nagabalos sa kasaypanan sa mga amahan ngadto sa sabakan sa mga anak nga sunod kanila,+ ang matuod nga Diyos, ang Usa nga dako,+ ang Usa nga gamhanan,+ Jehova sa mga panon+ ang iyang ngalan,+ 19  dako sa katuyoan+ ug dagaya sa mga buhat,+ ikaw kansang mga mata gibuka nganha sa tanang dalan sa mga anak sa mga tawo,+ aron sa paghatag sa matag usa sumala sa iyang mga dalan ug sumala sa mga bunga sa iyang mga pakiglabot;+ 20  ikaw nga nagbuhat ug mga ilhanan ug mga milagro sa yuta sa Ehipto hangtod niining adlawa ug sa Israel ug sa taliwala sa mga tawo,+ aron sa paghimog ngalan alang sa imong kaugalingon, sama niining adlawa.+ 21  Ug gipagawas mo ang imong katawhang Israel gikan sa yuta sa Ehipto,+ uban sa mga ilhanan ug sa mga milagro+ ug sa usa ka kusganong kamot ug sa usa ka tinuy-od nga bukton ug sa labihan nga pagkamakalilisang.+ 22  “Sa ulahi imong gihatag kanila kining yuta nga imong gipanumpa ngadto sa ilang mga katigulangan nga ihatag kanila,+ usa ka yuta nga nagaagay ang gatas ug dugos.+ 23  Ug sila misulod ug nanag-iya niini,+ apan wala sila motuman sa imong tingog, ug wala sila mosubay sumala sa imong balaod.+ Ang tanang butang nga imong gisugo kanila nga buhaton wala nila buhata,+ mao nga gipadangat mo kanila kining tanang katalagman.+ 24  Tan-awa! Pinaagig mga pang-asdang nga bungdo+ ang mga tawo nangabot sa siyudad aron sa pagbihag niini,+ ug ang mismong siyudad tino nga itugyan ngadto sa kamot sa mga Caldeanhon nga nagapakig-away batok niini,+ tungod sa espada+ ug sa gutom+ ug sa kamatay;+ ug ang imong giingon nahitabo, ug ania, kini imong nakita.+ 25  Apan ikaw mismo nag-ingon kanako, Oh Soberanong Ginoong Jehova, ‘Palita ang uma sa salapi+ ug pagkuhag mga saksi,’+ bisan kon ang siyudad mismo igatugyan ngadto sa kamot sa mga Caldeanhon.”+ 26  Niana ang pulong ni Jehova midangat kang Jeremias, nga nag-ingon: 27  “Ania ako, si Jehova, ang Diyos sa tanang unod.+ Alang kanako aduna bay bisan unsang butang nga hilabihan ka katingalahan?+ 28  Busa mao kini ang giingon ni Jehova, ‘Ania, akong itugyan kining siyudara ngadto sa kamot sa mga Caldeanhon ug ngadto sa kamot ni Nabucodonosor nga hari sa Babilonya, ug iyang bihagon gayod kini.+ 29  Ug ang mga Caldeanhon nga nagapakig-away batok niini nga siyudad moanhi ug daoban kining siyudara ug ugdawon kini+ ug ang mga balay diin sa mga atop niini sila naghimog gipaaso nga halad kang Baal ug nagbubo ug mga halad-nga-ilimnon alang sa laing mga diyos aron sa pagpasuko kanako.’+ 30  “‘Kay ang mga anak sa Israel ug ang mga anak sa Juda maoy mga magbubuhat lamang sa kon unsay daotan sa akong mga mata, sukad sa ilang pagkabatan-on;+ kay ang mga anak sa Israel nagpasuko kanako pinaagi sa buhat sa ilang mga kamot,’+ mao ang giingon ni Jehova. 31  ‘Kay kini nga siyudad, sukad sa adlaw sa ilang pagtukod niini, hangtod gayod niining adlawa, nahimong usa lamang ka hinungdan sa akong kasuko+ ug usa ka hinungdan sa akong kaaligutgot, aron kuhaon kini gikan sa akong atubangan,+ 32  tungod sa tanang pagkadaotan sa mga anak sa Israel+ ug sa mga anak sa Juda+ nga ilang nahimo sa pagpasuko kanako,+ sila, ang ilang mga hari,+ ang ilang mga prinsipe,+ ang ilang mga saserdote+ ug ilang mga manalagna,+ ug ang mga tawo sa Juda ug ang mga molupyo sa Jerusalem. 33  Ug gipadayon nila pag-atubang kanako ang bukobuko ug dili ang nawong;+ bisan ug dihay pagtudlo kanila, pagbangon ug sayo ug pagtudlo, apan walay usa kanila nga namati aron sa pagdawat ug disiplina.+ 34  Ug ilang gipamutang ang ilang dulumtanang mga butang sa balay nga gitawag sa akong ngalan, aron sa paghugaw niini.+ 35  Dugang pa, ilang gitukod ang hatag-as nga mga dapit ni Baal+ nga anaa sa walog sa anak ni Hinnom,+ aron ang ilang mga anak nga lalaki ug mga anak nga babaye ipaagi sa kalayo+ alang kang Molek,+ usa ka butang nga wala ko isugo kanila,+ ni mitungha sa akong kasingkasing nga buhaton kining dulumtanang butang,+ aron ang Juda makasala.’+ 36  “Ug busa, karon, mao kini ang giingon ni Jehova nga Diyos sa Israel mahitungod niining siyudara nga ginaingon ninyong tino nga itugyan ngadto sa kamot sa hari sa Babilonya pinaagi sa espada ug sa gutom ug sa kamatay,+ 37  ‘Ania, ako magatigom kanila gikan sa tanang kayutaan nga patibulaagan ko kanila tungod sa akong kasuko ug sa akong kaaligutgot ug sa akong dakong kasuko;+ ug dad-on ko silag balik niining dapita ug papuy-on sila sa kasegurohan.+ 38  Ug sila mahimong akong katawhan,+ ug ako mahimong ilang Diyos.+ 39  Ug ihatag ko kanila ang usa ka kasingkasing+ ug ang usa ka dalan aron mahadlok kanunay kanako, sa ikaayo nila ug sa ilang mga anak sunod nila.+ 40  Ug himoon ko uban nila ang usa ka pakigsaad nga mohangtod sa panahong walay tino,+ nga ako dili motalikod gikan sa ilang luyo, aron buhatan sila ug maayo;+ ug ang kahadlok kanako akong ibutang sa ilang kasingkasing aron sila dili motipas gikan kanako.+ 41  Ug ako magasadya tungod kanila aron buhatan sila ug maayo,+ ug sa kamatinud-anon itanom ko sila niining yutaa+ uban sa bug-os kong kasingkasing ug sa bug-os kong kalag.’” 42  “Kay mao kini ang giingon ni Jehova, ‘Ingon nga akong gipadangat niining katawhan kining tanang dakong katalagman, sa ingon akong ipadangat usab kanila ang tanang pagkamaayo nga akong gisulti mahitungod kanila.+ 43  Ug mga uma pamaliton gayod unya dinhi niining yutaa+ nga labot niini kamo magaingon: “Kini usa ka awaaw+ nga walay tawo ug binuhing hayop. Kini gikatugyan na ngadto sa kamot sa mga Caldeanhon.”’+ 44  “‘Pinaagi sa salapi ang katawhan mamalit ug mga uma, ug aduna unyay pagtala diha sa sulat-kalig-onan+ ug pagtimbre ug pagkuhag mga saksi+ sa yuta sa Benjamin+ ug sa palibot sa Jerusalem+ ug sa mga siyudad sa Juda+ ug sa mga siyudad sa bukirong rehiyon ug sa mga siyudad sa kapatagan+ ug sa mga siyudad sa habagatan,+ tungod kay akong dad-on ug balik ang ilang mga binihag,’+ mao ang giingon ni Jehova.”

Mga Footnote