Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa secondary menu

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Cebuano

Bibliya Online | BAG-ONG KALIBOTANG HUBAD SA BALAANG KASULATAN

Jeremias 31:1-40

31  “Nianang panahona,” mao ang giingon ni Jehova, “ako mahimong Diyos sa tanang kabanayan sa Israel; ug kon bahin kanila, sila mahimong akong katawhan.”+  Mao kini ang giingon ni Jehova: “Ang katawhan nga linangkoban sa mga nakapabiling buhi gikan sa espada nakakaplag ug pabor didto sa kamingawan,+ sa dihang ang Israel naglakaw aron makabaton sa iyang kapahulayan.”+  Gikan sa halayo si Jehova nagpakita kanako, nga nag-ingon: “Ug gihigugma ko ikaw sa gugma nga hangtod sa panahong walay tino.+ Mao nga ako nagdani kanimo pinaagi sa mahigugmaong-kalulot.+  Labot pa, pagatukoron ko ikaw pag-usab ug ikaw tino nga matukod pag-usab,+ Oh ulay sa Israel. Ikaw magdayandayan pa sa imong kaugalingon sa imong mga tamborin ug sa pagkatinuod moadto sa sayaw niadtong nangatawa.+  Ikaw magtanom pa ug mga parasan sa kabukiran sa Samaria.+ Ang mga magtatanom tino nga magtanom ug mosugod sa pagpahimulos niini.+  Kay adunay usa ka adlaw sa dihang ang mga magbalantay sa bukirong rehiyon sa Epraim maninggit, ‘Panindog kamo, ug manungas kita ngadto sa Zion, ngadto kang Jehova nga atong Diyos.’”+  Kay mao kini ang giingon ni Jehova: “Singgit kamo sa makusog kang Jacob uban ang pagmaya, ug singgit kamo nga taliis sa ulohan sa kanasoran.+ Imantala kini.+ Managdayeg kamo ug magaingon, ‘Luwasa, Oh Jehova, ang imong katawhan, ang nahibilin sa Israel.’+  Ania, dad-on ko sila gikan sa yuta sa amihanan,+ ug akong tigomon sila gikan sa kinalay-ang mga bahin sa yuta.+ Mahilakip unya kanila ang buta ug ang bakol, ang babayeng mabdos ug ang usa nga nagapanganak, silang tanan sa tingob.+ Ingong usa ka dakong kongregasyon sila mobalik dinhi.+  Uban ang paghilak sila moabot,+ ug uban ang ilang mga pagpakiluoy dad-on ko sila. Palakton ko sila ngadto sa bul-oganang mga walog sa tubig,+ sa usa ka maayong dalan diin dili sila mapandol. Kay ako nahimong Amahan sa Israel;+ ug bahin sa Epraim, siya akong panganay.”+ 10  Pamati sa pulong ni Jehova, Oh kamong kanasoran, ug isaysay kini taliwala sa kapuloan sa halayo,+ ug isulti: “Ang Usa nga nagpatibulaag sa Israel magatigom kaniya,+ ug siya magabantay kaniya ingon sa gibuhat sa usa ka magbalantay sa hayop ngadto sa iyang panon.+ 11  Kay si Jehova sa pagkatinuod magtubos kang Jacob+ ug magkuha kaniya pagbalik gikan sa kamot sa usa nga mas kusgan kay kaniya.+ 12  Ug sila mangabot ug managhugyaw sa kalipay diha sa kahitas-an sa Zion+ ug mosanag tungod sa pagkamaayo ni Jehova,+ tungod sa mga lugas ug tungod sa bag-ong bino+ ug tungod sa lana ug tungod sa mga nati sa panon sa mga karnero ug sa mga baka.+ Ug ang ilang kalag mahisama sa tanaman nga maayong pagkatubig,+ ug dili na sila mangaluya pag-usab.”+ 13  “Nianang panahona ang ulay magmaya diha sa sayaw, ingon man ang mga batan-ong lalaki ug ang mga tigulang nga lalaki, silang tanan sa tingob.+ Ug ang ilang pagbangotan himoon kong kasadya, ug hupayon ko sila ug pamayaon ko sila gikan sa ilang kaguol.+ 14  Ug tagbawon ko gayod ang kalag sa mga saserdote sa katambok,+ ug sa akong pagkamaayo ang akong kaugalingong katawhan matagbaw,”+ mao ang giingon ni Jehova. 15  “Mao kini ang giingon ni Jehova, ‘Sa Rama+ nadungog ang usa ka tingog, ang pagminatay ug ang mapait nga paghilak;+ si Raquel+ naghilak tungod sa iyang mga anak.+ Siya midumili nga pagahupayon tungod sa iyang mga anak,+ tungod kay sila wala na man.’”+ 16  Mao kini ang giingon ni Jehova: “‘Pugngi ang imong tingog sa paghilak, ug ang imong mga mata sa pagpatulo ug mga luha,+ kay adunay ganti sa imong kalihokan,’ mao ang giingon ni Jehova, ‘ug tino nga mopauli sila gikan sa yuta sa kaaway.’+ 17  “‘Ug adunay paglaom+ alang sa imong kaugmaon,’ mao ang giingon ni Jehova, ‘ug ang mga anak tino nga mopauli sa ilang kaugalingong teritoryo.’”+ 18  “Nadungog ko gayod si Epraim nga nagbakho,+ ‘Gitul-id mo ako, aron ako matul-id,+ sama sa usa ka nating baka nga wala mamanso.+ Pabalika ako, ug ako andam nga mobalik,+ kay ikaw mao si Jehova nga akong Diyos.+ 19  Kay human sa akong pagbalik ako nagbasol;+ ug human sa pagpaamgo kanako gidagpal ko ang akong paa.+ Ako naulaw, ug ako mibating napaubos usab,+ kay akong gidala ang kaulawan sa akong pagkabatan-on.’”+ 20  “Si Epraim ba usa ka bililhong anak alang kanako, o usa ka pinangga nga bata?+ Kay sa sukod nga ako magasulti batok kaniya ako sa walay pakyas maghinumdom kaniya nga dugang pa.+ Mao nga ang akong ginhawaan nagsaba alang kaniya.+ Kaluy-an ko gayod siya,”+ mao ang giingon ni Jehova. 21  “Pagpatindog ug mga timaan sa dalan alang kanimo. Pagbutang ug mga timailhang poste alang kanimo.+ Itumong ang imong kasingkasing diha sa dakong dalan, ang dalan nga imong adtoan.+ Balik, Oh ulay sa Israel. Balik niining imong mga siyudad.+ 22  Hangtod kanus-a nga ikaw moliso ngadto-nganhi,+ Oh dili-matinumanong anak nga babaye?+ Kay si Jehova naglalang ug usa ka bag-ong butang sa yuta: Usa ka babaye lamang ang magalimis sa usa ka lalaki nga lig-on ug lawas.” 23  Mao kini ang giingon ni Jehova sa mga panon, ang Diyos sa Israel: “Ila pang isulti kining pulonga sa yuta sa Juda ug sa iyang mga siyudad, sa dihang akong tigomon ang ilang mga binihag, ‘Hinaot si Jehova magapanalangin kanimo,+ Oh matarong nga puloy-anang dapit,+ Oh balaang bukid.’+ 24  Ug niini ang Juda ug ang tanan niyang siyudad tinong magapuyo sa tingob, ang mga mag-uuma ug kadtong mga milakaw uban sa panon sa kahayopan.+ 25  Kay pagatagbawon ko ang gikapoy nga kalag, ug ang tanang naluya nga kalag akong pagabusgon.”+ 26  Dinhi niini ako nahigmata ug nakakita; ug bahin sa akong pagkatulog, kini nakapahimuot kanako. 27  “Tan-awa! Ang mga adlaw moabot,” mao ang giingon ni Jehova, “ug pugsan ko ang balay sa Israel ug ang balay sa Juda sa binhi sa tawo ug sa binhi sa binuhing hayop.”+ 28  “Ug mahitabo nga ingon nga ako nagmaalisto kanila+ aron sa pagluka ug sa pagpukan ug sa paglumpag ug sa paglaglag ug sa paghimog kadaot,+ sa ingon usab ako magmaalisto kanila aron sa pagtukod ug sa pagtanom,”+ mao ang giingon ni Jehova. 29  “Nianang mga adlawa dili na sila moingon, ‘Ang mga amahan mao ang mikaon sa hilaw nga ubas, apan ngipon sa mga anak ang mingilo.’+ 30  Apan ang matag usa mamatay tungod sa iyang kaugalingong kasaypanan.+ Bisan kinsang tawo nga magakaon sa hilaw nga ubas, iyahang ngipon ang mongilo.” 31  “Tan-awa! Moabot ang mga adlaw,” mao ang giingon ni Jehova, “ug pagahimoon ko uban sa balay sa Israel+ ug uban sa balay sa Juda+ ang usa ka bag-ong pakigsaad;+ 32  dili sama sa pakigsaad nga akong gihimo uban sa ilang mga katigulangan sa adlaw sa akong paggunit sa ilang kamot aron pagawason sila gikan sa yuta sa Ehipto,+ ‘nga ang maong pakigsaad nako ilang gilapas,+ bisan tuod ako bana nga tag-iya+ nila,’ mao ang giingon ni Jehova.” 33  “Kay mao kini ang pakigsaad+ nga akong himoon uban sa balay sa Israel human niadtong mga adlawa,”+ mao ang giingon ni Jehova. “Ibutang ko ang akong balaod sa sulod nila,+ ug isulat ko kini sa ilang kasingkasing.+ Ug ako mahimong ilang Diyos, ug sila mahimong akong katawhan.”+ 34  “Ug sila dili na magtudlo ang matag usa sa iyang isigkaingon ug ang matag usa sa iyang igsoon,+ nga mag-ingon, ‘Ilha ninyo si Jehova!’+ kay silang tanan makaila man kanako, gikan sa labing ubos kanila bisan hangtod sa labing dako kanila,”+ mao ang giingon ni Jehova. “Kay akong pasayloon ang ilang kasaypanan, ug dili ko na hinumdoman ang ilang sala.”+ 35  Mao kini ang giingon ni Jehova, ang Maghahatag sa adlaw sa paghatag ug kahayag sa maadlaw,+ sa mga lagda+ sa bulan+ ug sa mga bituon sa paghatag ug kahayag sa magabii,+ ang Usa nga nagaukay sa dagat aron modaguok ang mga balod niini,+ ang Usa kansang ngalan mao si Jehova sa mga panon:+ 36  “‘Kon kini nga mga regulasyon mahimulag gikan sa akong atubangan,’+ mao ang giingon ni Jehova, ‘ang binhi ni Israel mohunong usab sa pagkahimong nasod sa akong atubangan sa kanunay.’”+ 37  Mao kini ang giingon ni Jehova: “‘Kon ang kalangitan sa kahitas-an masukod ug ang mga patukoranan sa yuta sa ilalom masusi,+ ako usab makasalikway sa tibuok binhi sa Israel tungod sa tanan nga ilang nabuhat,’+ mao ang giingon ni Jehova.” 38  “Tan-awa! Ang mga adlaw moabot,” mao ang giingon ni Jehova, “ug ang siyudad tinong pagatukoron+ alang kang Jehova gikan sa Torre ni Hananel+ ngadto sa Ganghaan sa Eskina.+ 39  Ug ang pisi alang sa pagsukod+ moabot pa lahos ngadto sa bungtod sa Gareb, ug kini tinong molibot ngadto sa Goa. 40  Ug ang tibuok walog sa mga patayng lawas+ ug sa mga mantikaong abo,+ ug ang tanang hinagdang uma hangtod sa bul-oganang walog sa Kidron,+ hangtod sa eskina sa Ganghaan sa Kabayo+ paingon sa silangan sa adlaw, mamahimong balaan alang kang Jehova.+ Kini dili pagalukahon, ni kini pagalumpagon pa hangtod sa panahong walay tino.”+

Mga Footnote