Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Pagpilig pinulongan Cebuano

Jeremias 27:1-22

27  Sa sinugdanan sa gingharian ni Jehoiakim nga anak nga lalaki ni Josias,+ ang hari sa Juda, kini nga pulong midangat kang Jeremias gikan kang Jehova, nga nag-ingon:  “Mao kini ang giingon ni Jehova kanako, ‘Paghimog mga gapos ug mga yugo,+ ug ibutang mo kini diha sa imong liog.+  Ug ipadala mo kini ngadto sa hari sa Edom+ ug sa hari sa Moab+ ug sa hari sa mga anak ni Ammon+ ug sa hari sa Tiro+ ug sa hari sa Sidon+ pinaagi sa kamot sa mga mensahero nga moanha sa Jerusalem kang Zedekias nga hari sa Juda.  Ug hatagi sila ug usa ka sugo alang sa ilang mga agalon, nga magaingon: “‘“Mao kini ang giingon ni Jehova sa mga panon, ang Diyos sa Israel;+ mao kini ang inyong isulti sa inyong mga agalon,  ‘Ako ang nagbuhat sa yuta,+ sa katawhan+ ug sa mga mananap+ nga anaa sa nawong sa yuta pinaagi sa akong dakong gahom+ ug pinaagi sa akong tinuy-od nga bukton;+ ug ako naghatag niini kaniya nga maayo sa akong mga mata.+  Ug karon ako naghatag niining tanang kayutaan ngadto sa kamot ni Nabucodonosor nga hari sa Babilonya,+ ang akong alagad;+ ug bisan ang ihalas nga mga mananap sa kapatagan akong gihatag kaniya aron sa pag-alagad kaniya.+  Ug ang tanang nasod magaalagad gayod kaniya+ ug sa iyang anak ug sa iyang apo hangtod nga moabot ang panahon sa iyang kaugalingong yuta,+ ug daghang kanasoran ug bantogang mga hari magapahimulos kaniya ingong alagad.’+  “‘“‘Ug mahitabo nga ang nasod ug ang gingharian nga dili moalagad kaniya, kang Nabucodonosor nga hari sa Babilonya; ug ang dili magpasangon sa iyang liog ilalom sa yugo sa hari sa Babilonya, pinaagi sa espada+ ug pinaagi sa gutom+ ug pinaagi sa kamatay+ iliso ko ang akong pagtagad nganha nianang nasora,’ mao ang giingon ni Jehova, ‘hangtod nga akong matibawas sila pinaagi sa iyang kamot.’+  “‘“‘Ug kon bahin kaninyo, ayaw pamati sa inyong mga manalagna+ ug sa inyong mga tigpanag-an ug sa inyong mga magdadamgo+ ug sa inyong mga salamangkero ug sa inyong mga barangan,+ nga nag-ingon kaninyo: “Kamo dili magaalagad sa hari sa Babilonya.”+ 10  Kay sila nanagna ug kabakakan kaninyo, aron kamo ipahilayo gikan sa inyong yuta; ug ako magpatibulaag kaninyo, ug kamo mangalaglag.+ 11  “‘“‘Ug kon bahin sa nasod nga magpasangon sa iyang liog sa yugo sa hari sa Babilonya ug moalagad kaniya, kini papahulayon ko usab diha sa yuta niini,’ mao ang giingon ni Jehova, ‘ug kini magtikad gayod ug magpuyo niini.’”’”+ 12  Bisan kang Zedekias+ nga hari sa Juda ako misulti sumala niining tanang pulonga,+ nga nag-ingon: “Pasangoni ang inyong mga liog ilalom sa yugo sa hari sa Babilonya ug alagara siya ug ang iyang katawhan ug magpabiling buhi.+ 13  Nganong ikaw ug ang imong katawhan magpakamatay pinaagi sa espada,+ sa gutom+ ug sa kamatay+ sumala sa gisulti ni Jehova sa nasod nga dili moalagad sa hari sa Babilonya? 14  Ug ayaw pamati sa mga pulong sa mga manalagna nga nag-ingon kaninyo, ‘Kamo dili magaalagad sa hari sa Babilonya,’+ tungod kay sila nanagna ug kabakakan kaninyo.+ 15  “‘Kay wala ako magpadala kanila,’ mao ang giingon ni Jehova, ‘apan sila sa binakak nanagna sa akong ngalan, aron patibulaagon ko kamo,+ ug kamo mangalaglag,+ kamo ug ang mga manalagna nga nanagna kaninyo.’”+ 16  Ug sa mga saserdote ug sa tanan niining katawhan ako misulti, nga nag-ingon: “Mao kini ang giingon ni Jehova, ‘Ayaw kamo pamati sa mga pulong sa inyong mga manalagna nga nanagna kaninyo, nga nag-ingon: “Tan-awa! Ang mga galamiton sa balay ni Jehova pagadad-on ug balik gikan sa Babilonya sa dili na madugay!”+ Kay sila nanagna ug kabakakan kaninyo.+ 17  Ayaw pamati kanila. Alagara ang hari sa Babilonya ug magpabiling buhi.+ Nganong himoong gun-ob nga dapit kining siyudara?+ 18  Apan kon sila mga manalagna ug kon ang pulong ni Jehova anaa kanila, palihog, papangamuyoa sila kang Jehova sa mga panon,+ aron ang mga galamiton nga nahibilin sa balay ni Jehova ug sa balay sa hari sa Juda ug sa Jerusalem dili mahiadto sa Babilonya.’ 19  “Kay mao kini ang giingon ni Jehova sa mga panon mahitungod sa mga haligi+ ug mahitungod sa dagatdagat+ ug mahitungod sa mga kareton+ ug mahitungod sa nahibiling mga galamiton nga nabilin niini nga siyudad,+ 20  nga wala kuhaa ni Nabucodonosor nga hari sa Babilonya sa dihang si Jeconias+ nga anak nga lalaki ni Jehoiakim, ang hari sa Juda, iyang gidestiyero gikan sa Jerusalem ngadto sa Babilonya, uban sa tanang hamiling tawo sa Juda ug Jerusalem;+ 21  kay mao kini ang giingon ni Jehova sa mga panon, ang Diyos sa Israel, mahitungod sa mga galamiton nga nahibilin sa balay ni Jehova ug sa balay sa hari sa Juda ug sa Jerusalem,+ 22  ‘“Ngadto sa Babilonya sila pagadad-on+ ug didto sila magpabilin hangtod sa adlaw nga akong iliso ang akong pagtagad ngadto kanila,”+ mao ang giingon ni Jehova. “Ug pagadad-on ko sila ug ipasig-uli ko sila niining dapita.”’”+

Mga Footnote