Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa secondary menu

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Cebuano

Bibliya Online | BAG-ONG KALIBOTANG HUBAD SA BALAANG KASULATAN

Jeremias 26:1-24

26  Sa sinugdan sa harianong pagmando ni Jehoiakim+ nga anak nga lalaki ni Josias, ang hari sa Juda, kini nga pulong midangat gikan kang Jehova, nga nag-ingon:  “Mao kini ang giingon ni Jehova, ‘Barog sa sawang sa balay ni Jehova,+ ug isulti ang tanang pulong nga akong isugo kanimo nga isulti kanila mahitungod sa tanang siyudad sa Juda nga nanganha sa pagyukbo diha sa balay ni Jehova.+ Ayaw pagkuhai bisan ug usa ka pulong.+  Tingali sila mamati ug motalikod, ang matag usa gikan sa iyang daotang dalan,+ ug pagabasolan ko ang katalagman nga gihunahuna ko nga ipahamtang kanila tungod sa kadaotan sa ilang mga pakiglabot.+  Ug ikaw magaingon kanila: “Mao kini ang giingon ni Jehova, ‘Kon kamo dili mamati kanako pinaagi sa pagsubay sa akong balaod+ nga akong gibutang sa inyong atubangan,+  pinaagi sa pagpamati sa mga pulong sa akong mga alagad nga mga manalagna, nga akong gipadala kaninyo, nga mibangon ug sayo ug nagpadala kanila, nga wala ninyo pamatii,+  ako, sa baylo, magahimo niining balaya nga sama nianang sa Shilo,+ ug kining siyudara himoon ko nga usa ka maldisyon sa tanang nasod sa yuta.’”’”+  Ug ang mga saserdote ug ang mga manalagna ug ang tanang katawhan nakadungog kang Jeremias nga nagsulti niining mga pulonga sa balay ni Jehova.+  Busa sa nakahuman na sa pagsulti si Jeremias sa tanan nga gisugo ni Jehova kaniya nga isulti sa tanang katawhan, niana gidakop siya sa mga saserdote ug sa mga manalagna ug sa tanang katawhan, nga nag-ingon: “Ikaw mamatay gayod.+  Nganong nanagna ka sa ngalan ni Jehova, nga nag-ingon, ‘Kining balaya mahisama nianang sa Shilo,+ ug kining siyudara mismo magun-ob nga wala na unyay molupyo’?” Ug ang tanang katawhan mihugop kang Jeremias diha sa balay ni Jehova. 10  Sa ulahi ang mga prinsipe sa Juda nakadungog niining mga pulonga, ug gikan sa balay sa hari sila mitungas ngadto sa balay ni Jehova+ ug milingkod sa agianan pasulod sa bag-ong ganghaan ni Jehova.+ 11  Ug ang mga saserdote ug ang mga manalagna miingon ngadto sa mga prinsipe ug sa tanang katawhan: “Angay niining tawhana ang hukom nga kamatayon,+ tungod kay nanagna siya mahitungod niining siyudara ingon sa inyong nadungog sa inyong mga igdulungog.”+ 12  Niana si Jeremias miingon ngadto sa tanang prinsipe ug sa tanang katawhan: “Si Jehova mao ang nagpadala kanako sa pagpanagna mahitungod niining balaya ug mahitungod niining siyudara sa tanang pulong nga inyong nadungog.+ 13  Ug karon himoa nga maayo ang inyong mga dalan ug ang inyong mga pakiglabot,+ ug sunda ang tingog ni Jehova nga inyong Diyos, ug pagabasolan ni Jehova ang katalagman nga iyang gisulti batok kaninyo.+ 14  Ug kon bahin kanako, ania ako sa inyong kamot.+ Buhata kanako kon unsay maayo ug kon unsay matarong sa inyong mga mata.+ 15  Apan hibaloi gayod ninyo nga, kon inyo akong patyon, inosenteng dugo ang inyong ipahamtang sa inyong kaugalingon ug niining siyudara ug sa iyang mga molupyo,+ kay sa pagkamatuod gipadala ako ni Jehova nganhi kaninyo aron isulti sa inyong mga igdulungog kining tanang pulonga.”+ 16  Unya ang mga prinsipe+ ug ang tanang katawhan miingon sa mga saserdote ug sa mga manalagna: “Dili mahukman ug kamatayon kining tawhana,+ kay sa ngalan ni Jehova nga atong Diyos nga siya nagsulti kanato.”+ 17  Dugang pa, ang pipila sa mga ansiyano sa yuta mibarog ug miingon sa tibuok kongregasyon sa katawhan:+ 18  “Si Miqueas+ sa Moreset+ nanagna sa mga adlaw ni Ezequias nga hari sa Juda+ ug miingon sa tanang katawhan sa Juda, ‘Mao kini ang giingon ni Jehova sa mga panon: “Ang Zion pagadarohon ingon na lamang sa usa ka uma,+ ug ang Jerusalem mahimo na lamang nga mga tipun-og sa kagun-oban,+ ug ang bukid sa Balay mahimong ingon sa hatag-as nga mga dapit sa usa ka lasang.”’+ 19  Gipatay ba siya ni Ezequias nga hari sa Juda ug sa tanan niadtong sa Juda? Wala ba siya mahadlok kang Jehova ug naglukmay sa nawong ni Jehova,+ mao nga gibasolan ni Jehova ang katalagman nga iyang gisulti batok kanila?+ Busa gibuhat nato ang usa ka dakong katalagman batok sa atong mga kalag.+ 20  “Ug dihay usa ka tawo usab nga nanagna sa ngalan ni Jehova, si Uriyas nga anak nga lalaki ni Semaias gikan sa Kiriat-jearim.+ Ug siya nagpadayon sa pagpanagna batok niini nga siyudad ug batok niining yutaa sumala sa tanang pulong ni Jeremias. 21  Ug si Haring Jehoiakim+ ug ang tanan niyang gamhanang mga tawo ug ang tanang prinsipe nakadungog sa iyang mga pulong, ug ang hari nagtinguha sa pagpatay kaniya.+ Sa pagkadungog ni Uriyas niini siya dihadiha nahadlok+ ug milayas ug miadto sa Ehipto. 22  Apan si Haring Jehoiakim nagpasugo ug mga tawo ngadto sa Ehipto, si Elnatan nga anak nga lalaki ni Akbor+ ug uban pang mga tawo uban kaniya ngadto sa Ehipto. 23  Ug ilang gikuha si Uriyas sa Ehipto ug gidala kang Haring Jehoiakim, nga nagpatay kaniya sa espada+ ug nagtambog sa iyang patayng lawas ngadto sa lubnganan sa mga anak sa katawhan.” 24  Dugang pa, ang kamot ni Ahikam+ nga anak nga lalaki ni Sapan+ nag-uban kang Jeremias, aron dili siya itugyan ngadto sa kamot sa katawhan aron patyon.+

Mga Footnote