Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa secondary menu

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Cebuano

Bibliya Online | BAG-ONG KALIBOTANG HUBAD SA BALAANG KASULATAN

Jeremias 25:1-38

25  Ang pulong nga midangat kang Jeremias mahitungod sa tanang katawhan sa Juda sa ikaupat ka tuig ni Jehoiakim+ nga anak nga lalaki ni Josias, ang hari sa Juda, nga mao, ang unang tuig ni Nabucodonosor nga hari sa Babilonya;  nga gisulti ni Jeremias nga manalagna mahitungod sa tanang katawhan sa Juda ug mahitungod sa tanang molupyo sa Jerusalem, nga nag-ingon:  “Sukad sa ikanapulog-tulo ka tuig ni Josias+ nga anak nga lalaki ni Amon, hari sa Juda, ug hangtod niining adlawa, niining kawhaag-tulo ka tuig ang pulong ni Jehova midangat kanako, ug ako nagpadayon sa pagsulti kaninyo, nga mibangon ug sayo ug misulti, apan kamo wala mamati.+  Ug si Jehova nagpadala nganha kaninyo sa tanan niyang alagad nga mga manalagna, nga mibangon ug sayo ug nagpadala kanila, apan kamo wala mamati,+ ni kamo nagkiling sa inyong igdulungog aron sa pagpamati,+  sila nag-ingon, ‘Palihog, talikod kamo, ang matag usa gikan sa iyang daotang dalan ug gikan sa pagkadaotan sa inyong mga pakiglabot,+ ug magpadayon sa pagpuyo sa yuta nga gihatag ni Jehova kaninyo ug sa inyong mga katigulangan sukad pa kaniadto ug hangtod sa taas nga panahong umaabot.+  Ug ayaw pagsunod sa ubang mga diyos aron sa pag-alagad kanila ug sa pagyukbo kanila, aron kamo dili magpasuko kanako pinaagi sa buhat sa inyong mga kamot, ug aron ako dili magpahinabog katalagman kaninyo.’+  “‘Apan kamo wala mamati kanako,’ mao ang giingon ni Jehova, ‘aron sa pagpasuko kanako pinaagi sa buhat sa inyong mga kamot, sa pagdalag katalagman sa inyong kaugalingon.’+  “Busa mao kini ang giingon ni Jehova sa mga panon, ‘“Tungod kay kamo wala motuman sa akong mga pulong,  ania, ako magpasugo ug akong kuhaon ang tanang kabanayan sa amihanan,”+ mao ang giingon ni Jehova, “nga magpasugo gayod ngadto kang Nabucodonosor nga hari sa Babilonya, nga akong alagad,+ ug dad-on ko sila batok niining yutaa+ ug batok sa mga molupyo niini ug batok niining tanang kanasoran sa palibot;+ ug itugyan ko sila sa kalaglagan ug himoon sila nga usa ka butang nga makapahingangha ug pagataghoyan+ ug mga dapit nga gun-ob hangtod sa panahong walay tino.+ 10  Ug hanawon ko gikan kanila ang tingog sa kasadya ug ang tingog sa pagmaya,+ ang tingog sa pamanhonon ug ang tingog sa pangasaw-onon,+ ang tingog sa galingan nga demano+ ug ang kahayag sa lampara.+ 11  Ug kining tibuok yuta mahimo gayong gun-ob nga dapit, usa ka butang nga makapahingangha, ug kining mga nasora magaalagad sa hari sa Babilonya sa kapitoan ka tuig.”’+ 12  “‘Ug mahitabo gayod nga sa dihang mabug-os na ang kapitoan ka tuig+ ako makighusay batok sa hari sa Babilonya ug batok nianang nasora,’+ mao ang giingon ni Jehova, ‘sa ilang kasaypanan, batok mismo sa yuta sa mga Caldeanhon,+ ug himoon ko kini nga awaaw hangtod sa panahong walay tino.+ 13  Ug ipadangat ko nianang yutaa ang tanan nakong pulong nga akong gisulti batok niana, ang tanan gayod nga nahisulat niining basahona nga gitagna ni Jeremias batok sa tanang kanasoran.+ 14  Kay bisan sila mismo, daghang kanasoran ug bantogang mga hari,+ nagpahimulos kanila ingong mga ulipon;+ ug panimaslan ko sila sumala sa ilang kalihokan ug sumala sa buhat sa ilang mga kamot.’”+ 15  Kay mao kini ang giingon kanako ni Jehova nga Diyos sa Israel: “Kuhaa kining kopa sa bino sa kaaligutgot gikan sa akong kamot, ug ipainom mo kini sa tanang kanasoran nga akong paadtoan kanimo.+ 16  Ug sila manginom ug magsampiray ngadto-nganhi ug molihok nga samag mga tawong buang tungod sa espada nga akong ipadala taliwala kanila.”+ 17  Ug akong gikuha ang kopa gikan sa kamot ni Jehova ug gipainom sa tanang kanasoran nga gipaadtoan ni Jehova kanako:+ 18  nga mao, ang Jerusalem ug ang mga siyudad sa Juda ug ang iyang mga hari, ang iyang mga prinsipe, aron himoon kining gun-ob nga dapit, usa ka butang nga makapahingangha,+ nga pagataghoyan, ug usa ka maldisyon, maingon niining adlawa;+ 19  si Paraon nga hari sa Ehipto ug ang iyang mga alagad ug ang iyang mga prinsipe ug ang tanan niyang katawhan;+ 20  ug ang tibuok nagkasagol nga panon, ug ang tanang hari sa yuta sa Uz,+ ug ang tanang hari sa yuta sa mga Filistehanon+ ug Askelon+ ug Gaza+ ug Ekron+ ug ang mga nahibilin sa Asdod;+ 21  ang Edom+ ug Moab+ ug ang mga anak sa Ammon;+ 22  ug ang tanang hari sa Tiro+ ug ang tanang hari sa Sidon+ ug ang mga hari sa pulo nga anaa sa rehiyon sa dagat; 23  ug ang Dedan+ ug Tema+ ug Buz ug ang tanan niadtong pinutlan ug buhok sa mga tampihak;+ 24  ug ang tanang hari sa mga Arabo+ ug ang tanang hari sa nagkasagol nga panon nga nagpuyo sa kamingawan; 25  ug ang tanang hari sa Zimri ug ang tanang hari sa Elam+ ug ang tanang hari sa mga Medianhon;+ 26  ug ang tanang hari sa amihanan nga haduol ug halayo, nga tagsatagsa, ug ang tanang uban pang mga gingharian sa yuta nga anaa sa nawong sa yuta; ug ang hari sa Sesak+ moinom sunod nila. 27  “Ug ikaw magaingon kanila, ‘Mao kini ang giingon ni Jehova sa mga panon, ang Diyos sa Israel: “Panginom kamo ug pangahubog ug panagsuka ug pangapukan nga dili makabangon+ tungod sa akong espada nga akong gipadala sa taliwala ninyo.”’+ 28  Ug mahitabo nga kon modumili sila pagkuha sa kopa gikan sa imong kamot aron sa pag-inom, ikaw usab magaingon kanila, ‘Mao kini ang giingon ni Jehova sa mga panon: “Moinom gayod kamo sa walay pakyas.+ 29  Kay, tan-awa! diha sa siyudad diin gitawag ang akong ngalan akong sugdan ang pagpadala ug katalagman,+ ug makalingkawas ba gayod kamo sa silot?”’+ “‘Dili kamo makalingkawas sa silot, kay adunay espada nga akong tawgon batok sa tanang molupyo sa yuta,’ mao ang giingon ni Jehova sa mga panon. 30  “Ug bahin kanimo, ipanagna mo ngadto kanila kining tanang pulong, ug ikaw magaingon kanila, ‘Gikan sa kahitas-an si Jehova magpadahunog,+ ug gikan sa iyang balaang puloy-anan siya magpagula sa iyang tingog.+ Sa walay pakyas siya magpadahunog nganha sa iyang puloy-anang dapit. Usa ka singgit nga sama nianang sa mga nagatamaktamak sa pug-anan sa bino ang iyang isinggit batok sa tanang molupyo sa yuta.’+ 31  “‘Usa ka kabanha tinong moabot hangtod sa kinalay-ang bahin sa yuta, kay adunay pakigbangi si Jehova batok sa mga nasod.+ Siya mismo magahukom sa tanang unod.+ Kon mahitungod sa mga daotan, iyang itugyan sila sa espada,’+ mao ang giingon ni Jehova. 32  “Mao kini ang giingon ni Jehova sa mga panon, ‘Tan-awa! Usa ka katalagman modangat sa usa ka nasod ngadto sa laing nasod,+ ug usa ka kusog kaayong bagyo ipatungha gikan sa kinalay-ang mga bahin sa yuta.+ 33  Ug ang mga pinatay ni Jehova nianang adlawa maoy gikan gayod sa usa ka tumoy sa yuta hangtod sa laing tumoy sa yuta.+ Sila dili pagahilakan, ni sila pagahiposon o igalubong.+ Sila mahimong sama sa kinalibang sa ibabaw sa nawong sa yuta.’+ 34  “Tiyabaw, kamong mga magbalantay, ug panagtuaw kamo!+ Ug pangligid,+ kamong mga halangdon sa panon,+ tungod kay ang mga adlaw sa pag-ihaw kaninyo ug sa pagpatibulaag kaninyo nabug-os na,+ ug kamo mahulog gayod sama sa usa ka maanindot nga sudlanan!+ 35  Ug ang usa ka dapit nga kalagiwan nahanaw gikan sa mga magbalantay, ug ang usa ka kaikyasan gikan sa mga halangdon sa panon.+ 36  Pamati! Ang pagtuaw sa mga magbalantay, ug ang pagtiyabaw sa mga halangdon sa panon, kay si Jehova nagalaglag sa ilang sibsibanan. 37  Ug ang malinawong puloy-anang mga dapit gihimong walay-kinabuhi tungod sa nagasilaob nga kasuko ni Jehova.+ 38  Iyang gibiyaan ang iyang tagoanan sama sa usa ka may-lambungay nga nating leyon,+ kay ang ilang yuta nahimong usa ka butang nga makapahingangha tungod sa madaogdaogon nga espada ug tungod sa iyang nagasilaob nga kasuko.”+

Mga Footnote