Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa secondary menu

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Cebuano

Bibliya Online | BAG-ONG KALIBOTANG HUBAD SA BALAANG KASULATAN

Jeremias 23:1-40

23  “Alaot ang mga magbalantay nga nagalaglag ug nagapatibulaag sa mga karnero sa akong sibsibanan!”+ mao ang giingon ni Jehova.  Busa mao kini ang giingon ni Jehova nga Diyos sa Israel batok sa mga magbalantay nga nagabantay sa akong katawhan: “Kamo nagpatibulaag sa akong mga karnero; ug kamo nagpadayon sa pag-abog kanila, ug wala ninyo sila tagda.”+ “Ania, iliso ko ang akong pagtagad nganha kaninyo tungod sa kadaotan sa inyong mga pakiglabot,”+ mao ang giingon ni Jehova.  “Ug tapokon ko ang nahibilin sa akong mga karnero gikan sa tanang kayutaan nga didto gipatibulaag ko sila,+ ug ako magadala kanila balik sa ilang sibsibanan,+ ug sila tinong magmabungahon ug modaghan.+  Ug ako magbangon ibabaw kanila ug mga magbalantay nga magabantay kanila;+ ug sila dili na mahadlok, ni sila malisang,+ ug walay mawala,” mao ang giingon ni Jehova.  “Tan-awa! Ang mga adlaw moabot,” mao ang giingon ni Jehova, “ug ako magpatindog alang kang David ug usa ka matarong nga turok.+ Ug usa ka hari magamando+ ug molihok uban ang pagkamaalamon ug magpahamtang ug hustisya ug pagkamatarong diha sa yuta.+  Sa iyang mga adlaw ang Juda maluwas,+ ug ang Israel magapuyo sa kasegurohan.+ Ug mao kini ang iyang ngalan nga itawag kaniya, Si Jehova Mao ang Atong Pagkamatarong.”+  “Busa, tan-awa! ang mga adlaw moabot,” mao ang giingon ni Jehova, “ug sila dili na moingon, ‘Buhi si Jehova nga nagpagawas sa mga anak sa Israel gikan sa yuta sa Ehipto,’+  kondili, ‘Buhi si Jehova nga nagpagawas ug nagpasulod sa mga kaliwat sa balay sa Israel gikan sa yuta sa amihanan ug gikan sa tanang kayutaan diin gipatibulaag ko sila,’ ug sila tinong mopuyo sa ilang kaugalingong yuta.”+  Kon mahitungod sa mga manalagna, ang akong kasingkasing nadugmok sulod nako. Ang tanan nakong kabukogan nangurog. Ako nahisama sa usa ka tawong hubog,+ ug sa usa ka tawo nga lig-on ug lawas nga gidaog sa bino, tungod kang Jehova ug tungod sa iyang balaang mga pulong. 10  Kay ang yuta napuno sa mga mananapaw.+ Kay gumikan sa tunglo ang yuta nagbangotan,+ ang mga sibsibanan sa kamingawan nangauga;+ ug ang ilang binuhatan maoy daotan, ug ang ilang pagkagamhanan dili-matarong. 11  “Kay ang manalagna ug ang saserdote nahugawan.+ Diha usab sa akong kaugalingong balay akong nakaplagan ang ilang pagkadaotan,”+ mao ang giingon ni Jehova. 12  “Busa ang ilang dalan alang kanila mahimong ingon sa danglog nga mga dapit+ sa kangiob, nga ngadto niini sila itulod ug tinong mahulog.”+ “Kay ako magpadangat ug katalagman nganha kanila, ang tuig sa pagtagad kanila,”+ mao ang giingon ni Jehova. 13  “Ug sa mga manalagna sa Samaria+ ako nakakitag mga butang nga dili angay. Sila nag-alagad ingong mga manalagna nga giaghat ni Baal,+ ug nagpadayon sila pagpalatagaw sa akong katawhan nga Israel.+ 14  Ug sa mga manalagna sa Jerusalem ako nakakita ug makalilisang nga mga butang,+ pagpanapaw+ ug paglakaw sa kabakakan;+ ug ilang gipalig-on ang mga kamot sa mga mamumuhat ug daotan aron sila dili motalikod,+ ang matag usa gikan sa iyang kaugalingong pagkadaotan. Alang kanako silang tanan nahimong sama sa Sodoma,+ ug ang iyang mga molupyo sama sa Gomora.”+ 15  Busa mao kini ang giingon ni Jehova sa mga panon batok sa mga manalagna: “Ania, pakan-on ko sila ug ajenjo, ug hatagan ko sila ug hiniloang tubig aron imnon.+ Kay gikan sa mga manalagna sa Jerusalem ang apostasya+ milukop sa tibuok yuta.” 16  Mao kini ang giingon ni Jehova sa mga panon: “Ayaw pamati sa mga pulong sa mga manalagna nga nanagna kaninyo.+ Sila naghimo kaninyo nga kawang.+ Ang panan-awon sa ilang kaugalingong kasingkasing mao ang ilang gisulti+—dili gikan sa baba ni Jehova.+ 17  Sila sublisubling nagasulti kanilang walay pagtahod kanako, ‘Si Jehova nag-ingon: “Makabaton kamo ug pakigdait.”’+ Ug sa matag usa nga nagalakaw sa katig-a sa iyang kasingkasing+ sila nag-ingon, ‘Walay kadaot nga moabot kaninyo.’+ 18  Kay kinsa ba ang nakabarog diha sa suod+ nga pundok ni Jehova aron siya makakita ug makadungog sa iyang pulong?+ Kinsa ba ang nagtagad sa iyang pulong aron iya kining madungog?+ 19  Tan-awa! Ang unos ni Jehova, ang kaaligutgot mismo, tinong mogula, usa ka kusog nga bagyo nga nagaalimpulos.+ Kini mohuros diha sa ulo sa mga daotan.+ 20  Ang kasuko ni Jehova dili motalikod hangtod nga iyang ipahamtang+ ug hangtod nga iyang matuman ang mga laraw sa iyang kasingkasing.+ Sa kaulahiang bahin sa mga adlaw inyo kining hatagan ug pagtagad uban ang pagsabot.+ 21  “Wala ako magpadala sa mga manalagna, apan sila midagan. Wala ako magsulti kanila, apan sila nanagna.+ 22  Apan kon sila nakabarog pa sa akong suod+ nga pundok, nan napadungog unta nila sa akong katawhan ang akong mga pulong, ug napatalikod unta nila sila gikan sa ilang daotang dalan ug gikan sa kadaotan sa ilang mga pakiglabot.”+ 23  “Ako ba usa ka Diyos sa haduol,” mao ang giingon ni Jehova, “ug dili usa ka Diyos sa halayo?”+ 24  “O si bisan kinsang tawo makatago ba sa mga dapit nga tagoanan ug ako dili makakita kaniya?”+ mao ang giingon ni Jehova. “Dili ba napuno ko ang kalangitan ug ang yuta?”+ mao ang giingon ni Jehova. 25  “Nadungog ko ang giingon sa mga manalagna nga nanagna ug kabakakan sa akong ngalan,+ nga nag-ingon, ‘Nagdamgo ako! Nagdamgo ako!’+ 26  Hangtod kanus-a kini magpabilin diha sa kasingkasing sa mga manalagnang nanagna sa kabakakan ug nga maoy mga manalagna nga malinglahon sa ilang kasingkasing?+ 27  Sila naghunahuna sa pagpalimot sa akong katawhan sa akong ngalan pinaagi sa ilang mga damgo nga kanunay nilang giasoy sa usag usa,+ ingon nga ang ilang mga amahan nakalimot sa akong ngalan pinaagi kang Baal.+ 28  Ang manalagna nga may damgo, paasoya siya sa maong damgo; apan siya nga nagbaton sa akong pulong, pasultiha siya sa akong pulong sa kamatinud-anon.”+ “Unsay labot sa uhot nganha sa lugas?”+ mao ang giingon ni Jehova. 29  “Dili ba ang akong pulong sama sa usa ka kalayo,”+ mao ang giingon ni Jehova, “ug sama sa usa ka maso nga nagadugmok sa dakong bato?”+ 30  “Busa ania, ako batok sa mga manalagna,”+ mao ang giingon ni Jehova, “nga nagapangawat sa akong mga pulong, ang matag usa gikan sa iyang kauban.”+ 31  “Ania, ako batok sa mga manalagna,” mao ang giingon ni Jehova, “nga nagagamit sa ilang dila aron sila magaingon, ‘Usa ka pagpamulong!’”+ 32  “Ania, ako batok sa mga manalagna sa bakak nga mga damgo,” mao ang giingon ni Jehova, “nga nag-asoy niini ug nagpalatagaw sa akong katawhan tungod sa ilang kabakakan+ ug tungod sa ilang pagpanghambog.”+ “Apan ako wala magpadala kanila o magsugo kanila. Mao nga sila dili gayod magpulos niini nga katawhan,”+ mao ang giingon ni Jehova. 33  “Ug sa dihang kini nga katawhan o ang manalagna o ang saserdote mangutana kanimo, nga magaingon, ‘Unsa ang palas-anon ni Jehova?’+ ikaw magaingon usab kanila, ‘“Mao kamo—Oh pagkabug-at nga palas-anon!+ Ug pagabiyaan ko gayod kamo,”+ mao ang giingon ni Jehova.’ 34  Kon bahin sa manalagna o sa saserdote o sa katawhan nga moingon, ‘Ang palas-anon ni Jehova!’ Iliso ko usab ang akong pagtagad nganha nianang tawhana ug nganha sa iyang panimalay.+ 35  Mao kini ang kanunay ninyong ginaingon, ang tagsatagsa sa iyang isigkatawo ug ang tagsatagsa sa iyang igsoon, ‘Unsay gitubag ni Jehova? Ug unsay gisulti ni Jehova?’+ 36  Apan ang palas-anon+ ni Jehova ayaw na ninyo hisgoti,+ kay ang nahimong palas-anon sa matag usa mao ang kaugalingon niyang pulong,+ ug inyong giusab ang mga pulong sa buhing Diyos,+ si Jehova sa mga panon, nga atong Diyos. 37  “Mao kini ang inyong isulti sa manalagna, ‘Unsang tubag ang gihatag ni Jehova kanimo? Ug unsay gisulti ni Jehova?+ 38  Ug kon “Ang palas-anon ni Jehova!” mao ang kanunay ninyong ginasulti, busa mao kini ang giingon ni Jehova: “Tungod sa inyong pag-ingon, ‘Kining pulonga mao ang mismong palas-anon ni Jehova,’ sa dihang gipasugoan ko kamo kanunay, nga nag-ingon, ‘Dili gayod kamo moingon: “Ang palas-anon ni Jehova!”’ 39  busa ania ako! Ug pasagdan ko na kamo sa bug-os,+ ug biyaan ko kamo ug ang siyudad nga akong gihatag kaninyo ug sa inyong mga katigulangan—gikan sa akong atubangan.+ 40  Ug ako magpadangat kaninyo ug kaulawan hangtod sa panahong walay tino ug pagkapinaubos hangtod sa panahong walay tino, nga dili hikalimtan.”’”+

Mga Footnote