Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Pagpilig pinulongan Cebuano

Jeremias 22:1-30

22  Mao kini ang giingon ni Jehova: “Lakaw ngadto sa balay sa hari sa Juda, ug didto isulti mo kining pulonga.  Ug magaingon ka, ‘Paminaw sa pulong ni Jehova, Oh hari sa Juda nga naglingkod sa trono ni David,+ ikaw uban ang imong mga alagad ug ang imong katawhan, kadtong nanulod agi niini nga mga ganghaan.+  Mao kini ang giingon ni Jehova: “Ipahamtang ninyo ang hustisya ug pagkamatarong, ug luwasa ang giagawan gikan sa kamot sa tikasan; ug ayaw daogdaoga ang bisan kinsa nga langyawng pumoluyo, bata nga ilo sa amahan o babayeng balo.+ Ayaw sila buhati ug kapintasan.+ Ug ayaw pag-ula ug inosenteng dugo niining dapita.+  Kay kon kamo mobuhat gayod niining pulonga, tinong adunay manulod usab sa mga ganghaan niining balaya nga mga hari nga magalingkod alang kang David diha sa iyang trono,+ nga magasakay sa mga karo ug sa mga kabayo, siya uban sa iyang mga alagad ug sa iyang katawhan.”’+  “‘Apan kon dili ninyo sundon kining mga pulonga, sa akong kaugalingon ako manumpa,’+ mao ang giingon ni Jehova, ‘nga kining balaya mahimo na lamang nga usa ka gun-ob nga dapit.’+  “Kay mao kini ang giingon ni Jehova mahitungod sa balay sa hari sa Juda, ‘Ikaw ingon sa Gilead alang kanako, ang ulo sa Lebanon.+ Sa pagkatinuod ako maghimo kanimo nga kamingawan;+ kon bahin sa mga siyudad, walay usa nga pagapuy-an.+  Ug pagabalaanon ko batok kanimo ang mga manggugun-ob,+ ang matag usa ug ang iyang mga hinagiban;+ ug ilang pagaputlon ang labing pinili mong mga sedro+ ug isalibay kini ngadto sa kalayo.+  Ug daghang nasod moagi niining siyudara ug moingon sa usag usa: “Unsay hinungdan nga gibuhat ni Jehova ang ingon niini batok niining dakong siyudad?”+  Ug sila magaingon: “Tungod kay sila namiya sa pakigsaad ni Jehova nga ilang Diyos+ ug nangyukbo sa ubang mga diyos ug nag-alagad kanila.”’+ 10  “Ayaw ninyo paghilaki ang namatay,+ ug ayaw pagkasubo tungod kaniya. Panghilak kamo sa hilabihan alang kaniya nga mobiya, kay siya dili na mobalik ug siya dili na gayod makakita sa yuta sa iyang mga paryente. 11  Kay mao kini ang giingon ni Jehova mahitungod kang Salum+ nga anak nga lalaki ni Josias, ang hari sa Juda nga nagmando puli kang Josias nga iyang amahan,+ nga mibiya niining dapita, ‘Dili na siya mobalik didto. 12  Kay sa dapit diin siya ilang gidala sa pagkadestiyero siya mamatay, ug dili na niya makita kining yutaa.’+ 13  “Alaot siya nga nagtukod sa iyang balay,+ apan dili pinaagi sa pagkamatarong, ug sa iyang mga lawak sa itaas, apan dili pinaagi sa hustisya, pinaagi sa paggamit sa iyang isigkatawo nga nagaalagad nga walay bayad, ug kansang suhol wala niya ihatag kaniya;+ 14  siya nga nagaingon, ‘Magatukod ako alang sa akong kaugalingon ug usa ka hamugaway nga balay ug haluag nga mga lawak sa itaas;+ ug dagko ang akong mga bentana alang niini, ug ang mga bungbong maoy sedro+ ug pinintalan ug mapula.’+ 15  Magpadayon ka ba sa paghari tungod kay ikaw nakig-indig pinaagi sa paggamit ug sedro? Kon bahin sa imong amahan, wala ba siya mokaon ug moinom ug magpahamtang ug hustisya ug pagkamatarong?+ Maayo ang gisangpotan niadto kaniya.+ 16  Siya milaban sa katungod sa sinakit ug sa kabos.+ Maayo ang gisangpotan niadto. ‘Dili ba kadto maoy pag-ila kanako?’ mao ang giingon ni Jehova. 17  ‘Sa pagkatinuod ang imong mga mata ug ang imong kasingkasing gipunting lamang sa imong dili-minatarong nga kinitaan,+ ug sa dugo sa inosente aron sa pag-ula niini,+ ug sa pagpanikas ug sa pagpangilkil aron sa pagbuhat niini.’ 18  “Busa mao kini ang giingon ni Jehova mahitungod kang Jehoiakim+ nga anak nga lalaki ni Josias, ang hari sa Juda, ‘Sila dili magminatay tungod kaniya: “Pagkaalaot, akong igsoong lalaki! Ug pagkaalaot, akong igsoong babaye!” Sila dili magminatay tungod kaniya: “Pagkaalaot, Oh agalon! Ug pagkaalaot sa iyang dignidad!”+ 19  Siya ilubong ingon sa paglubong sa usa ka laking asno,+ nga guyoron ug isalibay, sa gawas saylo sa mga ganghaan sa Jerusalem.’+ 20  “Tungas ngadto sa Lebanon+ ug singgit, ug sa Basan+ ipagula ang imong tingog. Ug singgit gikan sa Abarim,+ tungod kay ang tanan nga nahigugma pag-ayo kanimo nahugno.+ 21  Ako misulti kanimo sa panahon nga wala kay kabalaka.+ Ikaw miingon, ‘Dili ako mosunod.’+ Mao kini ang imong batasan sukad pa sa imong pagkabatan-on, kay ikaw wala motuman sa akong tingog.+ 22  Usa ka hangin magabantay sa tanan nimong mga magbalantay;+ ug kon bahin niadtong nahigugma pag-ayo kanimo, sila pamihagon.+ Kay nianang panahona ikaw maulaw ug tino nga mobating napaubos tungod sa tanan nimong katalagman.+ 23  Oh ikaw nga nagpuyo sa Lebanon,+ nga nagsalag diha sa mga sedro,+ manghupaw ka gayod sa dihang moabot kanimo ang kaul-ol sa pagpanganak,+ ang mga kasakit sa pagbati sama nianang sa usa ka babayeng manganak!”+ 24  “‘Ingon nga ako buhi,’ mao ang giingon ni Jehova, ‘bisan pa kon si Conias+ nga anak nga lalaki ni Jehoiakim,+ ang hari sa Juda, mao ang timbre nga singsing+ sa akong tuong kamot, gikan diha tangtangon ko ikaw!+ 25  Ug itugyan ko ikaw ngadto sa kamot niadtong nagapangita sa imong kalag+ ug ngadto sa kamot niadtong imong gikahadlokan ug ngadto sa kamot ni Nabucodonosor nga hari sa Babilonya ug ngadto sa kamot sa mga Caldeanhon.+ 26  Ug isalibay ko ikaw ug ang imong inahan+ nga nanganak kanimo ngadto sa laing yuta nga dili ninyo natawhan, ug didto kamo mamatay.+ 27  Ug ngadto sa yuta nga niana magtinguha ang ilang kalag sa pagbalik, didto sila dili makabalik.+ 28  Kini bang tawhana nga si Conias+ usa lamang ka inumol nga tinamay, nga gidugmok,+ o usa ka sudlanan nga dili kahimut-anan?+ Ngano man nga siya ug ang iyang kaliwat ilabog ug isalibay ngadto sa yuta nga wala nila mahibaloi?’+ 29  “Oh yuta, yuta, yuta, paminaw sa pulong ni Jehova.+ 30  Mao kini ang giingon ni Jehova, ‘Isulat ninyo kining tawhana ingong walay anak,+ ingong usa ka tawo nga lig-on ug lawas nga dili makabaton ug bisan unsang kalamposan sa iyang mga adlaw; kay gikan sa iyang kaliwat walay usa nga makabaton ug kalamposan,+ nga magalingkod diha sa trono ni David+ ug magamando pa sa Juda.’”

Mga Footnote