Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa secondary menu

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Cebuano

Bibliya Online | BAG-ONG KALIBOTANG HUBAD SA BALAANG KASULATAN

Jeremias 2:1-37

2  Ug ang pulong ni Jehova midangat kanako,+ nga nag-ingon:  “Lakaw, ug singgit sa mga igdulungog sa Jerusalem, nga mag-ingon, ‘Mao kini ang giingon ni Jehova:+ “Akong nahinumdoman pag-ayo, sa imong bahin, ang mahigugmaong-kalulot sa imong pagkabatan-on,+ ang gugma panahon sa imong pagkasinayoran sa pagminyo,+ ang imong paglakaw sunod kanako sa kamingawan, sa usa ka yuta nga wala pugsi ug binhi.+  Ang Israel balaan kang Jehova,+ ang unang abot alang Kaniya.”’+ ‘Bisan kinsang mga tawo nga motukob kaniya maghimo sa ilang kaugalingon nga sad-an.+ Ang katalagman modangat kanila,’ mao ang giingon ni Jehova.”+  Pamati sa pulong ni Jehova, Oh balay ni Jacob,+ ug kamong tanang kabanayan sa balay sa Israel.+  Mao kini ang giingon ni Jehova: “Unsang pagkadili-matarong ang nakaplagan sa inyong mga amahan kanako,+ nga nahilayo man sila kanako,+ ug nagsunod sa kawang nga idolo+ ug nangahimong kakawangan sa ilang kaugalingon?+  Ug sila wala moingon, ‘Hain si Jehova, ang Usa nga nagpagawas kanato gikan sa yuta sa Ehipto,+ ang Usa nga nag-agak kanato latas sa kamingawan, latas sa yuta sa desyertong kapatagan+ ug sa gahong, latas sa yuta nga walay tubig+ ug sa mabagang kangiob,+ latas sa yuta nga wala kaagii ug tawo ug diin walay yutan-ong tawo nga nagpuyo?’  “Ug sa kataposan gidala ko kamo ngadto sa usa ka yuta sa mga prutasan, aron mokaon sa bunga niini ug sa mga maayong butang niini.+ Apan kamo misulod ug naghugaw sa akong yuta; ug ang akong panulondon gihimo ninyong butang nga dulumtanan.+  Ang mga saserdote wala moingon, ‘Hain si Jehova?’+ Ug ang mga nagahupot mismo sa balaod wala makaila kanako;+ ug ang mga magbalantay naglapas batok kanako,+ ug bisan ang mga manalagna nanagna sa ngalan ni Baal,+ ug sila nagsunod niadtong dili makahatag ug kaayohan.+  “‘Busa ako makig-away ug dugang pa kaninyo,’+ mao ang giingon ni Jehova, ‘ug sa mga anak sa inyong mga anak ako makig-away.’+ 10  “‘Apan tabok ngadto sa kabaybayonan sa mga taga-Kitim+ ug tan-awa. Oo, pagpasugo ngadto mismo sa Kedar+ ug ihatag ang inyong linaing pagtagad, ug tan-awa kon may sama ba niini nga nahitabo.+ 11  Aduna bay nasod nga nag-ilis ug mga diyos,+ bisan ilis niadtong dili mga diyos?+ Apan ang akong himaya giilisan sa akong katawhan sa dili makahatag ug kaayohan.+ 12  Tutok niini sa kahibulong, Oh kamong kalangitan; ug panglimbawot sa hilabihang kalisang,’ mao ang giingon ni Jehova,+ 13  ‘tungod kay ang akong katawhan nakahimog duha ka daotang butang: Sila mibiya kanako,+ ang tuboran sa buhi nga tubig,+ aron magkalot ug mga atabay alang sa ilang kaugalingon, mga atabay nga may liki, nga dili kasudlan ug tubig.’ 14  “‘Ang Israel ba sulugoon,+ o ulipon nga natawo sa panimalay? Nganong nahimo man siyang agawonon? 15  Ang may-lambungay nga nating mga leyon nagangulob batok kaniya;+ sila nagpagula sa ilang tingog.+ Ug ilang gihimo nga butang nga makapahingangha ang iyang yuta. Ang iyang mga siyudad gisunog, mao nga walay molupyo.+ 16  Bisan ang mga anak sa Nop+ ug sa Tapanes+ nagkaon kanimo diha sa alimpulo.+ 17  Dili ba mao kini ang imong gihimo sa imong kaugalingon sa imong pagbiya kang Jehova nga imong Diyos+ panahon sa iyang pag-agak kanimo diha sa dalan?+ 18  Ug karon unsay labot nimo sa dalan sa Ehipto+ aron sa pag-inom sa mga tubig sa Sihor?+ Ug unsay labot nimo sa dalan sa Asirya+ aron sa pag-inom sa mga tubig sa Suba? 19  Ang imong pagkadaotan angayng magtul-id kanimo,+ ug ang kaugalingon mong mga buhat sa pagkadili-matinumanon angayng magbadlong kanimo.+ Nan, hibaloi ug tan-awa nga ang imong pagbiya kang Jehova nga imong Diyos maoy butang nga daotan ug mapait,+ ug ikaw wala mobatig kalisang kanako,’+ mao ang giingon sa Soberanong+ Ginoo, si Jehova sa mga panon. 20  “‘Kay dugay na kanhi gidugmok ko ang imong yugo;+ gilugtas ko ang imong mga gapos. Apan ikaw miingon: “Dili ako moalagad,” kay ibabaw sa matag hataas nga bungtod ug ilalom sa matag malamboon nga kahoy+ ikaw naghay-ad,+ nga naghimog pagpamampam.+ 21  Ug kon bahin kanako, ikaw gitanom ko ingong usa ka piniling pula nga paras,+ ang tanan niini matuod nga binhi. Busa naunsa ba nga alang kanako nahimo ka mang daot nga mga utbong sa langyawng paras?’+ 22  “‘Apan bisan pag manghugas ka sa alkali ug mogamit ka ug daghang lihiya,+ ang imong sayop maoy usa gayod ka mantsa sa akong atubangan,’+ mao ang giingon sa Soberanong Ginoong Jehova. 23  Unsaon nimo sa pag-ingon, ‘Wala ko hugawi ang akong kaugalingon.+ Wala ako mosunod sa mga Baal’?+ Tan-awa ang imong dalan diha sa walog.+ Matikdi kon unsay imong nabuhat. Ang usa ka matulin nga nating bayeng kamelyo walay tumong nga nagdagan ngadto-nganhi diha sa iyang mga dalan; 24  usa ka sebra+ nga naanad sa kamingawan, sa mangandoy ang iyang kalag, nagahanggap sa hangin;+ sa panahon sa iyang pakighabal, kinsay makapugong kaniya? Ang tanan nga nagapangita kaniya dili maghago sa ilang kaugalingon. Sa iyang bulan sila makakaplag kaniya. 25  Pugngi ang imong tiil gikan sa pagkahubo sa sapin, ug ang imong tutonlan gikan sa kauhaw.+ Apan ikaw miingon, ‘Walay paglaom!+ Wala, apan ako nahigugma sa mga estranyo,+ ug ako mosunod kanila.’+ 26  “Ingon sa kaulawan sa usa ka kawatan sa dihang siya hisakpan, sa ingon usab kadtong sa balay sa Israel naulaw,+ sila, ang ilang mga hari, ang ilang mga prinsipe ug ang ilang mga saserdote ug ang ilang mga manalagna.+ 27  Sila nagaingon sa usa ka kahoy, ‘Ikaw akong amahan,’+ ug sa usa ka bato, ‘Ikaw nag-anak kanako.’ Apan kanako gipaatubang nila ang ilang tangkugo ug dili ang nawong.+ Ug sa panahon sa ilang katalagman sila moingon, ‘Tindog ug luwasa kami!’+ 28  “Apan hain ang imong mga diyos nga imong gibuhat alang sa imong kaugalingon?+ Patindoga sila kon sila makaluwas kanimo sa panahon sa imong katalagman.+ Kay ang imong mga diyos nahimong sama kadaghan sa imong mga siyudad, Oh Juda.+ 29  “‘Nganong kamo nagpadayon sa pagpakigtigi batok kanako?+ Nganong kamong tanan milapas batok kanako?’+ mao ang giingon ni Jehova. 30  Wala magpulos ang akong paghampak sa inyong mga anak.+ Wala sila modawat ug disiplina.+ Ang inyong espada milamoy sa inyong mga manalagna, sama sa usa ka leyon nga nagapanglaglag.+ 31  Oh kaliwatan, tagda ninyo ang pulong ni Jehova.+ “Nahimo ba akong kamingawan lamang alang sa Israel+ o yuta sa labihang kangitngit? Nganong kini sila, ang akong katawhan, nag-ingon, ‘Kami nagsuroysuroy na. Dili na kami moanha kanimo’?+ 32  Malimtan ba sa usa ka ulay ang iyang mga pahiyas, sa usa ka pangasaw-onon ang iyang mga bangan sa dughan? Apan ang akong kaugalingong katawhan—sila nahikalimot kanako sa mga adlaw nga dili maihap.+ 33  “Nganong ikaw, Oh babaye, nagpatahom sa imong dalan aron sa pagpangitag gugma? Busa diha usab sa daotang mga butang nga gitudloan nimo ang imong mga dalan.+ 34  Labot pa, sa imong mga sidsid nakaplagan ang mga lama sa dugo sa mga kalag+ sa inosenteng mga kabos.+ Dili sa akto sa paglungkab nga akong nakaplagan kini, apan kini anaa niining tanan.+ 35  “Apan ikaw miingon, ‘Ako nagpabiling inosente. Tino nga ang iyang kasuko mitalikod kanako.’+ “Ania, ako makigbangi kanimo tungod sa imong pag-ingon, ‘Ako wala makasala.’+ 36  Nganong imong giisip nga walay bili ang pag-usab sa imong dalan?+ Ikaw maulaw usab labot sa Ehipto,+ ingon nga ikaw naulaw labot sa Asirya.+ 37  Tungod usab niini ikaw molakaw nga ang imong kamot anha sa imong ulo,+ tungod kay gisalikway ni Jehova ang imong mga gisaligan, ug ikaw dili magmalamposon uban kanila.”

Mga Footnote