Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa secondary menu

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Cebuano

Bibliya Online | BAG-ONG KALIBOTANG HUBAD SA BALAANG KASULATAN

Jeremias 18:1-23

18  Ang pulong nga midangat kang Jeremias gikan kang Jehova, nga nag-ingon:  “Tindog, ug lugsong ngadto sa balay sa magkukulon,+ ug didto padunggon ko ikaw sa akong mga pulong.”  Ug milugsong ako ngadto sa balay sa magkukulon, ug didto nagtrabaho siya sa mga ligid sa magkukulon.  Ug ang sudlanan nga iyang gihimo sa yutang-kulonon nadaot sa kamot sa magkukulon, ug siya mibalik ug mihimo niini nga laing sudlanan, sumala sa kon unsay maayo nga himoon sa tan-aw sa magkukulon.+  Ug ang pulong ni Jehova nagpadayon sa pagdangat kanako, nga nag-ingon:  “‘Dili ba ako makahimo ug sama gayod niining magkukulon nganha kaninyo, Oh balay sa Israel?’ mao ang giingon ni Jehova. ‘Tan-awa! Ingon sa yutang-kulonon diha sa kamot sa magkukulon, mao man usab kamo sa akong kamot, Oh balay sa Israel.+  Sa bisan unsang gutlo nga ako mosulti batok sa usa ka nasod ug batok sa usa ka gingharian aron sa pagluka niini ug sa pagtumpag niini ug sa paglaglag niini,+  ug kanang nasora mobiya gayod sa iyang pagkadaotan nga batok niana ako misulti,+ akong pagabasolan usab ang katalagman nga akong gihunahunang ipahamtang niana.+  Apan sa bisan unsang gutlo nga ako mosulti mahitungod sa usa ka nasod ug mahitungod sa usa ka gingharian aron sa pagtukod niini ug sa pagtanom niini,+ 10  ug kini magabuhat gayod kon unsay daotan sa akong mga mata pinaagi sa dili pagsunod sa akong tingog,+ akong pagabasolan usab ang maayo nga giingon ko sa akong kaugalingon nga buhaton alang sa kaayohan niini.’ 11  “Ug karon isulti, palihog, sa mga tawo sa Juda ug sa mga molupyo sa Jerusalem, ‘Mao kini ang giingon ni Jehova: “Ania, ako maglalang ug usa ka katalagman batok kaninyo ug maghunahuna ug usa ka laraw batok kaninyo.+ Biya kamo, palihog, ang matag usa gikan sa iyang daotang dalan, ug himoang maayo ang inyong mga dalan ug ang inyong mga pakiglabot.”’”+ 12  Ug sila miingon: “Wala nay paglaom!+ Kay kami molakaw sumala sa among kaugalingong mga panghunahuna, ug ang matag usa kanamo magabuhat sumala sa katig-a sa iyang daotang kasingkasing.”+ 13  Busa mao kini ang giingon ni Jehova: “Pangutana kamo, palihog, taliwala sa kanasoran. Kinsay nakadungog ug mga butang nga sama niini? Adunay makalilisang nga butang nga gibuhat sa hingapin ang ulay sa Israel.+ 14  Mahanaw ba ang mga niyebe sa Lebanon gikan sa bato sa kapatagan? O ang tubig nga gikan sa halayong dapit, nga bugnaw, nga nagadaligdig, mauga ba? 15  Kay ang akong katawhan nakalimot kanako+ sa pagkaagi nga sila naghimog gipaaso nga halad ngadto sa butang nga walay-pulos,+ ug ilang gipandol ang mga tawo diha sa ilang mga dalan,+ ang mga alagianan nga dugay na kanhi,+ aron sa paglakaw diha sa mga alagianan, sa dalan nga wala tambaki, 16  aron himoong usa ka butang nga makapahingangha ang ilang yuta,+ aron pagataghoyan hangtod sa panahong walay tino.+ Ang matag usa nga ulahing moagi niini motutok sa kahingangha ug maglingolingo sa iyang ulo.+ 17  Samag pinaagi sa hangin nga timog patibulaagon ko sila atubangan sa kaaway.+ Ang likod, ug dili ang nawong,+ ang akong ipakita kanila sa adlaw sa ilang katalagman.” 18  Ug sila miingon: “Pangari kamo, ug maghunahuna kita batok kang Jeremias ug pipila ka laraw,+ kay ang balaod dili mahanaw gikan sa saserdote+ o ang tambag gikan sa maalamon o ang pulong gikan sa manalagna.+ Pangari kamo ug atong hampakon siya pinaagi sa dila,+ ug dili nato pamation ang bisan unsa sa iyang mga pulong.” 19  Pamatia ako, Oh Jehova, ug patalinghogi ang tingog sa akong mga kaatbang.+ 20  Daotan ba ang angay ibalos sa maayo?+ Kay sila nagkalot ug gahong alang sa akong kalag.+ Hinumdomi ang akong pagbarog sa imong atubangan aron sa pagsulti ug maayo bisan mahitungod kanila, aron sa pagpahilayo sa imong kaaligutgot gikan kanila.+ 21  Busa itugyan ang ilang mga anak ngadto sa gutom,+ ug itugyan sila ngadto sa gahom sa espada;+ ug ang ilang mga asawa mahimo untang mga babaye nga namatyan sa mga anak, ug mga babayeng balo.+ Ug ang ilang mga lalaki mahimo untang mga pinatay sa makamatay nga hampak, ang ilang batan-ong mga lalaki mga pinatay sa espada diha sa panggubatan.+ 22  Ipadungog ang usa ka siyagit gikan sa ilang mga balay, sa dihang sa kalit imo silang dad-an ug pundok sa mga bandido.+ Kay sila nagkalot ug gahong sa pagdakop kanako, ug sila nagtago ug mga bitik alang sa akong mga tiil.+ 23  Apan ikaw mismo, Oh Jehova, nahibalo pag-ayo sa tanan nilang laraw batok kanako alang sa akong kamatayon.+ Ayaw takpi ang ilang kasaypanan, ug ayaw papasa kanang ilang sala gikan sa imong atubangan; apan himoa sila nga maoy mangapandol sa imong atubangan.+ Sa panahon sa imong kasuko lihok batok kanila.+

Mga Footnote