Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa secondary menu

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Cebuano

Bibliya Online | BAG-ONG KALIBOTANG HUBAD SA BALAANG KASULATAN

Jeremias 16:1-21

16  Ug ang pulong ni Jehova nagpadayon sa pagdangat kanako, nga nag-ingon:  “Dili ka gayod mangasawa, ug dili ka gayod magbaton ug mga anak nga lalaki ug mga anak nga babaye niining dapita.+  Kay mao kini ang giingon ni Jehova mahitungod sa mga anak nga lalaki ug mahitungod sa mga anak nga babaye nga nangatawo niining dapita, ug mahitungod sa ilang mga inahan nga nanganak kanila ug mahitungod sa ilang mga amahan nga nagpakatawo kanila niining yutaa,+  ‘Sila mamatay sa kamatayon gumikan sa mga balatian.+ Sila dili pagahilakan,+ ni sila igalubong.+ Sila mahimong sama sa kinalibang sa nawong sa yuta;+ ug pinaagi sa espada ug pinaagi sa gutom sila modangat sa ilang kataposan,+ ug ang ilang mga patayng lawas magsilbi gayod nga pagkaon alang sa naglupad nga mga linalang sa kalangitan ug alang sa mga mananap sa yuta.’+  “Kay mao kini ang giingon ni Jehova, ‘Ayaw pagsulod sa balay sa usa ka kombira sa mga nagbangotan, ug ayaw pag-adto aron sa pagminatay ug ayaw pagduyog sa ilang kasubo.’+ “‘Kay akong gikuha ang akong pakigdait gikan niini nga katawhan,’ mao ang giingon ni Jehova, ‘bisan ang mahigugmaong-kalulot ug ang mga kaluoy.+  Ug sila mamatay gayod, ang mga dagko ug ang mga gagmay, niini nga yuta. Sila dili igalubong,+ ni ang katawhan magpukpok sa ilang kaugalingon tungod kanila, ni si bisan kinsa magsamadsamad sa iyang kaugalingon+ o magpaupaw tungod kanila.+  Ug sila dili maghatag kanila ug tinapay tungod sa pagbangotan aron hupayon ang usa tungod sa namatay;+ ni sila maghatag kanila sa kopa sa paghupay aron imnon tungod sa amahan sa usa ug tungod sa inahan sa usa.+  Ug dili ka gayod mosulod sa balay nga nagbangkete aron molingkod uban nila sa pagkaon ug sa pag-inom.’+  “Kay mao kini ang giingon ni Jehova sa mga panon, ang Diyos sa Israel, ‘Ania, akong pahunongon gikan niining dapita atubangan sa inyong mga mata ug sa inyong mga adlaw ang tingog sa kasadya ug ang tingog sa pagmaya, ang tingog sa pamanhonon ug ang tingog sa pangasaw-onon.’+ 10  “Ug mahitabo nga, sa dihang imong isulti niini nga katawhan kining tanang pulong ug sila moingon gayod kanimo, ‘Tungod ba sa unsa nga gisulti ni Jehova batok kanamo kining tanang dagkong katalagman, ug unsa ang among kasaypanan ug unsa ang among sala nga among nahimo batok kang Jehova nga among Diyos?’+ 11  ikaw magaingon usab kanila, ‘“Tungod sa pagbiya sa inyong mga amahan kanako,”+ mao ang giingon ni Jehova, “ug sila nagsunod sa ubang mga diyos ug nag-alagad kanila ug nagyukbo kanila.+ Apan ako ilang gibiyaan, ug ang akong balaod wala nila tumana.+ 12  Ug kamo nagbuhat ug daotan pa kay sa inyong mga amahan,+ ug ania, ang matag usa kaninyo nagsunod sa katig-a+ sa iyang daotang kasingkasing diha sa dili pagsunod kanako.+ 13  Ug palagpoton ko kamo gikan niining yutaa+ ngadto sa yuta nga wala ninyo mahibaloi,+ ni sa inyong mga amahan, ug didto kamo mag-alagad sa ubang mga diyos+ adlaw ug gabii, tungod kay dili ako mohatag kaninyo ug bisan unsang pabor.”’ 14  “‘Busa, tan-awa! ang mga adlaw moabot,’+ mao ang giingon ni Jehova, ‘sa dihang dili na pagaingnon: “Ingon nga si Jehova buhi nga nagpagawas sa mga anak sa Israel gikan sa yuta sa Ehipto!”+ 15  kondili: “Ingon nga si Jehova buhi nga nagpagawas sa mga anak sa Israel gikan sa yuta sa amihanan ug gikan sa tanang kayutaan diin iyang gipatibulaag sila!” ug dad-on ko gayod sila pagbalik ngadto sa ilang yuta, nga akong gihatag sa ilang mga katigulangan.’+ 16  “‘Ania, ako magpakuha ug daghang mangingisda,’ mao ang giingon ni Jehova, ‘ug sila mangisda gayod kanila; ug human niana ako magpakuha ug daghang mangangayam,+ ug sila mangayam gayod kanila gikan sa matag bukid ug gikan sa matag bungtod ug gikan sa mga giwang sa mga dagkong bato.+ 17  Kay ang akong mga mata anaa sa tanan nilang dalan. Sila wala matago gikan sa akong atubangan, ni ang ilang mga kasaypanan natago gikan sa atubangan sa akong mga mata.+ 18  Ug, una sa tanan, pagabaslan ko sa bug-os nga gidak-on ang ilang kasaypanan+ ug ang ilang sala, tungod sa ilang paghugaw sa akong yuta.+ Ang akong panulondon ilang gipuno sa mga patayng lawas sa ilang makaluod nga mga butang ug sa ilang dulumtanang mga butang.’”+ 19  Oh Jehova nga akong kusog ug akong salipdanan, ug akong dapit nga kalagiwan sa adlaw sa kasakit,+ kanimo manganha ang kanasoran gikan sa mga tumoy sa yuta,+ ug sila moingon: “Sa pagkatinuod ang among mga katigulangan nakapanag-iya sa lunlon kabakakan,+ kakawangan ug mga butang nga walay kapuslanan.”+ 20  Makabuhat ba ang yutan-ong tawo alang sa iyang kaugalingon ug mga diyos nga sila dili man mga diyos?+ 21  “Busa ania, pahibaloon ko sila; niining higayona pailhon ko sila sa akong kamot ug sa akong pagkagamhanan,+ ug sila makaila gayod nga ang akong ngalan maoy Jehova.”+

Mga Footnote