Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Pagpilig pinulongan Cebuano

Isaias 66:1-24

66  Mao kini ang giingon ni Jehova: “Ang mga langit mao ang akong trono,+ ug ang yuta mao ang tumbanan sa akong tiil.+ Nan, asa man ang balay nga inyong matukod alang kanako,+ ug nan, asa man ang dapit ingong dapit-pahulayan alang kanako?”+  “Karon kining tanang butanga gibuhat sa akong kamot, mao nga kining tanan nangahimo,”+ mao ang giingon ni Jehova. “Nan, niini niya motan-aw ako, sa usa nga sinakit ug mabasolon sa espiritu+ ug nagpangurog sa akong pulong.+  “Ang usa nga nag-ihaw sa torong baka maoy sama sa usa nga nagpatay sa usa ka tawo.+ Ang usa nga naghalad sa karnero maoy sama sa usa nga nagbali sa liog sa usa ka iro.+ Ang usa nga nagtanyag ug gasa—ang dugo sa usa ka baboy!+ Ang usa nga nagtanyag ug usa ka handomanan nga kamangyan+ sama sa usa nga nagpahayag ug panalangin pinaagig mahikanhong mga pulong.+ Sila usab mao ang nagpili sa ilang kaugalingong mga dalan, ug sa ilang dulumtanang mga butang ang ilang kalag mismo may kahimuot.+  Ako, sa baylo, mopilig mga paagi sa pagdaogdaog kanila;+ ug akong ipadangat kanila ang mga butang nga ilang gikalisangan;+ tungod kay ako mitawag, apan walay usa nga mitubag; ako misulti, apan walay namati;+ ug sila nagpadayon sa pagbuhat kon unsay daotan sa akong mga mata, ug ilang gipili ang butang nga wala nako kahimut-i.”+  Pamati sa pulong ni Jehova, kamong nagpangurog sa iyang pulong:+ “Ang inyong mga igsoon nga nagdumot kaninyo,+ nga nagsalikway kaninyo tungod sa akong ngalan,+ miingon, ‘Hinaot nga mahimaya si Jehova!’+ Siya magpakita gayod usab nga may pagmaya sa inyong bahin,+ ug sila mao ang pagapakaulawan.”+  Adunay tingog sa kaguliyang gikan sa siyudad, usa ka tingog gikan sa templo!+ Tingog kini ni Jehova nga nagbalos kon unsay nahiangay sa iyang mga kaaway.+  Sa wala pa siya mosugod sa pagbati siya nanganak.+ Sa wala pa moabot kaniya ang kaul-ol sa pagpanganak, siya mismo nanganak sa usa ka batang lalaki.+  Kinsay nakadungog ug butang nga sama niini?+ Kinsay nakakita ug mga butang nga sama niini nila?+ Ipahimugso ba ang usa ka yuta+ uban ang kasakit sa pagbati sulod sa usa ka adlaw?+ O matawo ba ang usa ka nasod+ sa usa ka higayon?+ Kay ang Zion nagbati ingon man nanganak sa iyang mga anak.  “Kon bahin kanako, ako ba magpahinabo sa pagpagula ug dili magpahinabo sa pagpanganak?”+ nag-ingon si Jehova. “O ako ba nagpahinabo sa pagpanganak ug ako ba nagpahinabo gayod sa pagtak-op?” nag-ingon ang imong Diyos. 10  Pagmaya uban sa Jerusalem ug magkalipay uban kaniya,+ kamong tanan nga iyang mga maghihigugma.+ Pagsadya sa hilabihan uban kaniya, kamong tanan nga nagpadayon sa pagbangotan tungod kaniya;+ 11  tungod kay kamo mosuso ug tinong matagbaw gikan sa dughan sa bug-os niyang paghupay; tungod kay kamo mosupsop ug makasinatig tumang kalipay gikan sa susohanan sa iyang himaya.+ 12  Kay mao kini ang giingon ni Jehova: “Ania, akong ipaabot kaniya ang pakigdait ingon sa usa ka suba+ ug ang himaya sa kanasoran ingon sa usa ka nagbaha nga suba,+ ug kamo mosupsop gayod.+ Kamo igasampila, ug ibabaw sa mga tuhod kamo pagahapohapon.+ 13  Sama sa usa ka tawo nga padayong ginahupay sa iyang kaugalingong inahan, sa ingon ako magpadayon sa paghupay kaninyo;+ ug kon bahin sa Jerusalem kamo pagahupayon.+ 14  Ug tinong kamo makakita, ug ang inyong kasingkasing magsadya,+ ug ang inyong mga bukog+ mismo mosubol sama sa lapyo nga balili.+ Ug ang kamot ni Jehova tinong mapaila ngadto sa iyang mga alagad,+ apan siya gayod mahukmanong magsaway sa iyang mga kaaway.”+ 15  “Kay ania, si Jehova moabot ingon gayod sa usa ka kalayo,+ ug ang iyang mga karo samag unos,+ aron baslan ang iyang kasuko uban sa bug-os nga kaaligutgot ug ang iyang pagbadlong uban sa mga siga sa kalayo.+ 16  Kay ingon sa kalayo si Jehova sa pagkatinuod makigbangi, oo, uban sa iyang espada,+ batok sa tanang unod; ug ang mga pinatay ni Jehova daghan gayod unya.+ 17  Kadtong nagbalaan sa ilang kaugalingon ug naghinlo sa ilang kaugalingon alang sa mga tanaman+ luyo sa usa nga anaa sa taliwala, nga nagkaon sa unod sa baboy+ ug sa makaluod nga butang, bisan sa tigluksong ilaga,+ silang tanan sa tingob modangat sa ilang kataposan,” mao ang giingon ni Jehova. 18  “Ug mahitungod sa ilang mga buhat+ ug sa ilang mga hunahuna,+ ako moanha aron sa pagtigom sa tanang kanasoran ug mga pinulongan;+ ug sila manganhi gayod ug motan-aw sa akong himaya.”+ 19  “Ug akong ipahimutang ang usa ka ilhanan sa ilang taliwala,+ ug akong ipadala ang pipila niadtong nakaikyas ngadto sa kanasoran,+ sa Tarsis,+ sa Pul, ug sa Lud,+ kadtong nagapamana, sa Tubal ug sa Javan,+ sa halayong kapuloan,+ nga wala makadungog ug taho bahin kanako o makakita sa akong himaya;+ ug sila tinong mosaysay bahin sa akong himaya taliwala sa kanasoran.+ 20  Ug ilang dad-on gayod ang tanan nimong mga igsoon gikan sa tanang kanasoran+ ingong gasa ngadto kang Jehova,+ nga magsakay sa mga kabayo ug sa mga karo ug sa mga karomatang inatopan ug sa mga mula ug sa tulin nga mga bayeng kamelyo,+ ngadto sa akong balaan nga bukid,+ ang Jerusalem,” miingon si Jehova, “ingon sa dihang ang mga anak sa Israel magdala sa gasa diha sa usa ka mahinlo nga sudlanan ngadto sa balay ni Jehova.”+ 21  “Ug gikan kanila usab ako mokuhag pipila aron himoong mga saserdote, aron himoong mga Levihanon,” nag-ingon si Jehova. 22  “Kay ingon nga ang bag-ong mga langit+ ug ang bag-ong yuta+ nga akong ginahimo nagapabilin sa akong atubangan,”+ mao ang giingon ni Jehova, “sa ingon usab ang inyong kaliwat+ ug ang inyong ngalan magapabilin.”+ 23  “Ug mahitabo gayod nga sukad sa bag-ong bulan ngadto sa laing bag-ong bulan ug sukad sa igpapahulay ngadto sa laing igpapahulay ang tanang unod moanhi aron sa pagyukbo sa akong atubangan,”+ nag-ingon si Jehova. 24  “Ug sila gayod manggula ug motan-aw sa mga patayng lawas sa mga tawo nga naglapas batok kanako;+ kay ang mga ulod mismo ibabaw nila dili mamatay ug ang ilang kalayo dili mapalong,+ ug sila mahimong mga inayran sa tanang unod.”+

Mga Footnote