Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Pagpilig pinulongan Cebuano

Isaias 60:1-22

60  “Tindog,+ Oh babaye, sidlak,+ kay ang imong kahayag miabot+ ug diha kanimo ang mismong himaya ni Jehova misidlak.+  Kay, tan-awa! ang kangitngit+ mismo motabon sa yuta, ug ang bagang kangiob sa nasodnong mga pundok; apan diha kanimo si Jehova mosidlak, ug diha kanimo ang iyang kaugalingong himaya makita.+  Ug mga nasod tinong manganha sa imong kahayag,+ ug mga hari+ nganha sa kasanag sa imong pagsidlak.+  “Iyahat ang imong mga mata sa palibot ug tan-awa! Silang tanan natigom;+ sila nanganha kanimo.+ Gikan sa halayo ang imong mga anak nga lalaki nagpadayon sa pagpangabot, ug ang imong mga anak nga babaye nga pagaatimanon nga kinugos.+  Nianang panahona ikaw makakita ug tinong magmagilawon,+ ug ang imong kasingkasing sa pagkatinuod mangurog ug modako, tungod kay ang kabahandianon sa dagat mopaingon kanimo; ang mismong mga kahinguhaan sa kanasoran moabot kanimo.+  Ang nagabul-og nga panon sa mga kamelyo motabon kanimo, ang mga nating laking kamelyo sa Midian ug sa Epa.+ Ang tanan niadtong gikan sa Sheba+—sila mangabot. Sila magdalag bulawan ug kamangyan. Ug ang mga pagdayeg kang Jehova ilang ipahibalo.+  Ang tanang panon sa kahayopan sa Kedar+—sila matigom kanimo. Ang laking mga karnero sa Nebaiot+—sila mag-alagad kanimo.+ Sila mosaka sa akong halaran uban ang pag-uyon,+ ug akong patahomon ang akong balay nga matahom.+  “Kinsa ba kini silang nangabot nga naglupad ingon sa usa ka panganod,+ ug sama sa mga salampati ngadto sa mga lungag sa ilang balaybalay?  Kay ang kapuloan magpadayon sa paglaom kanako,+ ang mga barko sa Tarsis+ usab sama sa una, aron sa pagdala sa imong mga anak gikan sa halayo,+ ang ilang plata ug ang ilang bulawan uban kanila,+ ngadto sa ngalan+ ni Jehova nga imong Diyos ug ngadto sa Balaang Usa sa Israel,+ kay siya magpatahom kanimo.+ 10  Ug ang mga langyaw magatukod sa imong mga paril,+ ug ang ilang mga hari moalagad kanimo;+ kay sa akong kasuko ako maghampak kanimo,+ apan sa akong maayong kabubut-on ako tinong maluoy kanimo.+ 11  “Ug ang imong mga ganghaan pagabuksan sa kanunay;+ kini dili pagasirhan bisan sa adlaw o sa gabii, aron dad-on kanimo ang mga kahinguhaan sa kanasoran,+ ug ang ilang mga hari magapanguna.+ 12  Kay ang bisan unsang nasora ug bisan unsang ginghariana nga dili moalagad kanimo malaglag; ug ang mga kanasoran mismo sa walay pakyas modangat sa pagkagun-ob.+ 13  “Nganha kanimo ang mismong himaya sa Lebanon moabot, ang kahoyng junipero, ang kahoyng fresno ug ang sipres sa samang higayon,+ aron patahomon ang dapit sa akong sangtuwaryo;+ ug akong himayaon ang mismong dapit sa akong mga tiil.+ 14  “Ug kanimo ang mga anak niadtong nagapasakit kanimo manganha gayod, nga mangyukbo;+ ug ang tanan niadtong wala magtahod kanimo manghapa mismo sa mga lapalapa sa imong mga tiil,+ ug sila magtawag kanimo nga siyudad ni Jehova, ang Zion+ sa Balaang Usa sa Israel. 15  “Inay nga mapamatud-an kang bug-os nga biniyaan ug dinumtan, nga walay si bisan kinsang moagi,+ ako maghimo gayod kanimo nga usa ka butang nga ikapasigarbo hangtod sa panahong walay tino, usa ka kasadya sa sunodsunod nga mga kaliwatan.+ 16  Ug ikaw mosuso sa gatas sa kanasoran,+ ug ang dughan sa mga hari imong susohan;+ ug ikaw mahibalo gayod nga ako, si Jehova,+ mao ang imong Manluluwas,+ ug ang Gamhanang Usa+ ni Jacob mao ang imong Manlulukat.+ 17  Inay tumbaga ako magdalag bulawan,+ ug inay puthaw ako magdalag plata, ug inay kahoy, tumbaga, ug inay mga bato, puthaw; ug igatudlo ko ang pakigdait ingong imong mga magtatan-aw+ ug ang pagkamatarong ingong imong mga tighatag ug buluhaton.+ 18  “Dili na madungog ang kapintasan diha sa imong yuta, pagpangagaw o pagkahugno sulod sa imong mga utlanan.+ Ug tino nga imong tawgon ang imong mga paril nga Kaluwasan+ ug ang imong mga ganghaan nga Pagdayeg. 19  Alang kanimo ang adlaw dili na maoy kahayag sa maadlaw, ug alang sa kasanag ang bulan dili na mohatag kanimog kahayag. Ug kanimo si Jehova mahimo gayod nga kahayag nga mohangtod sa panahong walay tino,+ ug ang imong Diyos imong katahom.+ 20  Dili na mosalop ang imong adlaw, ni moawop ang imong bulan; kay si Jehova alang kanimo mahimong kahayag nga mohangtod sa panahong walay tino,+ ug ang mga adlaw sa imong pagbangotan matapos na.+ 21  Ug bahin sa imong katawhan, silang tanan mahimong matarong;+ hangtod sa panahong walay tino sila manag-iya sa yuta,+ ang turok sa akong pagtanom,+ ang buhat sa akong mga kamot,+ aron ako mapatahom.+ 22  Ang diyutay mahimong usa ka libo, ug ang gamay usa ka gamhanang nasod.+ Ako, si Jehova, magpadali niini sa kaugalingong panahon niini.”+

Mga Footnote