Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa secondary menu

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Cebuano

Bibliya Online | BAG-ONG KALIBOTANG HUBAD SA BALAANG KASULATAN

Isaias 5:1-30

5  Tugoti akong moawit, palihog, alang sa akong hinigugma ug usa ka awit bahin sa akong hinigugma mahitungod sa iyang parasan.+ Dihay usa ka parasan nga nabatonan sa akong hinigugma sa mabungahong kiliran sa bungtod.  Ug kini iyang gibugwal ug gikuhaan sa mga bato ug gitamnan ug piniling pula nga paras, ug gitukoran ug torre sa taliwala niini.+ Ug dihay pug-anan sa bino usab nga iyang gibangag diha niana.+ Ug iyang gilaoman nga kini mamungag mga ubas,+ hinunoa sa inanay kini namungag ihalas nga mga ubas.+  “Ug karon, Oh kamong mga molupyo sa Jerusalem ug kamong mga tawo sa Juda, palihog paghukom tali kanako ug sa akong parasan.+  Unsa pa ang buhaton sa akong parasan nga wala pa nako mabuhat niini?+ Ngano man nga gilaoman ko nga kini mamungag ubas, hinunoa sa inanay kini namunga man ug ihalas nga mga ubas?  Ug karon, palihog, tugoti nga akong ipahibalo kaninyo kon unsay akong buhaton sa akong parasan: Kuhaon ang koral nga tanom niini,+ ug kini pagasunogon hangtod maugdaw.+ Lumpagon ang paril nga bato niini, ug kini pagahimoon nga usa ka dapit nga yatakanan.+  Ug himoon ko kini ingong usa ka butang nga linaglag.+ Kini dili pul-ongan, ni bunglayan kini.+ Ug kini motubo uban sa tunokong tanom ug mga bunglayon;+ ug sa mga panganod akong ihatag ang sugo sa dili pagpaulan niana.+  Kay ang parasan+ ni Jehova sa mga panon mao ang balay sa Israel, ug ang mga tawo sa Juda mao ang katanoman nga iyang gimahal.+ Ug siya padayong naglaom alang sa paghukom,+ apan, tan-awa! ang paglapas sa balaod; alang sa pagkamatarong, apan, tan-awa! usa ka pagtuaw.”+  Alaot ang mga nagdugtong sa balay ug balay,+ ug kadtong nagsumpay sa uma ug uma hangtod nga wala nay luna+ ug kamo gipapuyo na lamang sa taliwala sa yuta!  Sa akong mga igdulungog si Jehova sa mga panon [nanumpa nga] daghang balay, bisan tuod dagko ug maayo, mahimo gayong butang nga makapahingangha, walay molupyo.+ 10  Kay bisan ang mga upat ka ektarya+ nga parasan magpatungha lamang ug usa ka bath,+ ug bisan ang usa ka homer sa binhi magpatungha lamang ug usa ka ephah.+ 11  Alaot kadtong mobangon ug sayo sa buntag aron mangita lamang sila ug makahubog nga ilimnon,+ nga magpabilin hangtod sa lawom nga kagabhion mao nga ang bino magapainit kanila!+ 12  Ug aduna gayoy alpa ug kinuldasan nga tulonggon, tamborin ug plawta, ug bino sa ilang mga kombira;+ apan ang kalihokan ni Jehova wala nila tan-awa, ug ang mga buhat sa iyang mga kamot wala nila makita.+ 13  Busa ang akong katawhan madestiyero tungod sa kakulang sa kahibalo;+ ug ang ilang himaya maoy gipanggutom nga mga tawo,+ ug ang ilang panon sa katawhan mag-uga sa kauhaw.+ 14  Busa ang Sheol nagpaluag sa kalag niini ug nagbuka pag-ayo sa baba niini nga walay kinutoban;+ ug ang maanindot diha kaniya, ingon man ang iyang panon sa katawhan ug ang iyang kagahob ug ang masadyaon, tino nga manaog ngadto niini.+ 15  Ug ang yutan-ong tawo moyukbo, ug ang tawo mapaubos, ug bisan ang mga mata sa mga hataas mapaubos.+ 16  Ug si Jehova sa mga panon matuboy pinaagi sa paghukom,+ ug ang matuod nga Diyos, ang Balaang Usa,+ tinong magbalaan sa iyang kaugalingon pinaagi sa pagkamatarong.+ 17  Ug ang mga laki nga nating karnero manibsib gayod samag diha sa ilang sibsibanan; ug ang biniyaang mga dapit sa pinakaon-pag-ayo nga mga hayop pagakan-on sa mga langyaw.+ 18  Alaot kadtong mga nagabutad sa kasaypanan pinaagi sa mga pisi sa kabakakan, ug sa sala ingon sa mga pisi sa karomata;+ 19  kadtong nagaingon: “Ipadali ang iyang buhat; apuraha gayod kini, aron among makita kini; ug paduola ug paanhia ang pagtambag sa Balaang Usa sa Israel, aron among mahibaloan kini!”+ 20  Alaot kadtong nagaingon nga ang maayo maoy daotan ug ang daotan maoy maayo,+ kadtong nagabutang sa kangitngit nga ilis sa kahayag ug sa kahayag nga ilis sa kangitngit, kadtong nagabutang sa mapait nga ilis sa matam-is ug sa matam-is nga ilis sa mapait!+ 21  Alaot kadtong mga maalamon sa ilang kaugalingong mga mata ug maayog pagsabot bisan atubangan sa ilang kaugalingong mga nawong!+ 22  Alaot kadtong mga kusog manginom ug bino, ug ang mga tawong kusgan sa pagsagol ug makahubog nga ilimnon,+ 23  kadtong nagpahayag nga matarong sa usa nga daotan tungod sa hiphip,+ ug nagkuha bisan sa pagkamatarong sa usa nga matarong gikan kaniya!+ 24  Busa ingon nga ang dila sa kalayo magalamoy sa dagami+ ug ang laya nga balili mounlod ngadto sa siga, ang ilang tuod mismo mahimong sama sa abhong nga baho,+ ug ang ilang bulak ipadpad sama sa abog, tungod kay ilang gisalikway ang balaod ni Jehova sa mga panon,+ ug ang pulong sa Balaang Usa sa Israel wala nila tahora.+ 25  Mao nga ang kasuko ni Jehova nanginit batok sa iyang katawhan, ug siya magtuy-od sa iyang kamot batok kanila ug maghampak kanila.+ Ug ang kabukiran mauyog,+ ug ang ilang mga patayng lawas mahimong sama sa mga sinalibay sa taliwala sa kadalanan.+ Tungod niining tanan ang iyang kasuko wala motalikod, apan ang iyang kamot gituy-od pa gihapon. 26  Ug siya nagpatindog ug usa ka timaan alang sa usa ka dakong nasod sa halayo,+ ug siya nagtaghoy niini sa kinatumyan sa yuta;+ ug, tan-awa! sa madali kini matuling moabot.+ 27  Walay usa nga gikapoy ni adunay napandol taliwala kanila. Walay usa nga giduka ug walay usa nga natulog. Ug ang bakos libot sa ilang mga hawak tinong dili mabuksan, ni mabugto ang mga liston sa ilang mga sandalyas; 28  tungod kay ang ilang mga udyong gipahait ug ang tanan nilang busogan gipangbawog.+ Ang mga kuko sa ilang mga kabayo isipon ingong santik,+ ug ang ilang mga ligid ingong unos.+ 29  Ang ilang pagngulob sama nianang sa leyon, ug sila magangulob sama sa may-lambungay nga mga nating leyon.+ Ug sila mongulob ug mohawid sa tukbonon ug dad-on kini nga luwas palayo, ug walay manluluwas niini.+ 30  Ug nianang adlawa sila mongulob ngadto niini sama sa dinaguok sa dagat.+ Ug ang usa mosud-ong gayod sa yuta, ug, tan-awa! adunay makapasakit nga kangitngit;+ ug bisan ang kahayag mingitngit tungod sa mga pagtulo nganha niana.

Mga Footnote