Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Pagpilig pinulongan Cebuano

Isaias 49:1-26

49  Pamati kanako, Oh kamong kapuloan,+ ug patalinghog, kamong nasodnong mga pundok sa halayo.+ Si Jehova nagtawag kanako+ gikan mismo sa tiyan.+ Gikan sa kahiladmang mga bahin sa akong inahan siya naghisgot sa akong ngalan.+  Ug iyang gihimo ang akong baba nga sama sa usa ka mahait nga espada.+ Sa anino+ sa iyang kamot iya akong gitagoan.+ Ug siya inanayng naghimo kanako nga usa ka pinasinaw nga pana. Iya akong gitagoan sa iyang kaugalingong udyongan.  Ug siya miingon kanako: “Ikaw mao ang akong alagad, Oh Israel,+ ikaw ang akong pakitaan sa akong katahom.”+  Apan kon bahin kanako, ako miingon: “Maoy sa walay kapuslanan nga ako nagbudlay.+ Alang sa dili tinuod ug sa kakawangan akong gihurot ang akong kusog.+ Sa pagkamatuod ang akong paghukom anaa kang Jehova,+ ug ang akong balos anaa sa akong Diyos.”+  Ug karon si Jehova, ang Usa nga nag-umol kanako gikan sa tiyan ingon nga iyahang alagad,+ miingon nga akong dad-on ug balik si Jacob kaniya,+ aron nga ngadto kaniya ang Israel matigom.+ Ug himayaon ako sa mga mata ni Jehova, ug ang akong Diyos mahimong akong kusog.  Ug siya miingon: “Labaw pa kay sa gamay lamang nga butang nga ikaw mahimong akong alagad aron sa pagpatindog sa mga tribo ni Jacob ug sa pagdalag balik sa mga gipanalipdan sa Israel;+ ikaw gihatag ko usab ingon nga kahayag sa mga nasod,+ aron ang akong kaluwasan mahimong hangtod sa kinatumyan sa yuta.”+  Mao kini ang giingon ni Jehova, ang Manlulukat sa Israel,+ ang iyang Balaang Usa, kaniya nga tinamay diha sa kalag,+ kaniya nga gikasilagan sa nasod,+ sa alagad sa mga magmamando:+ “Ang mga hari makakita ug tinong manindog,+ ug ang mga prinsipe, ug sila mangyukbo, tungod kang Jehova, kinsa kasaligan,+ ang Balaang Usa sa Israel, nga nagpili kanimo.”+  Mao kini ang giingon ni Jehova: “Sa usa ka panahon sa maayong kabubut-on ako mitubag kanimo,+ ug sa usa ka adlaw sa kaluwasan ako mitabang kanimo;+ ug ako nagpadayon pagpanalipod kanimo aron akong ikahatag ka ingong usa ka pakigsaad alang sa katawhan,+ aron ipahiuli sa maayong kahimtang ang yuta,+ aron mapanag-iya pag-usab ang biniyaang mga kabilin,+  sa pag-ingon ngadto sa mga binilanggo,+ ‘Gula kamo!’+ ngadto kanila nga anaa sa kangitngit,+ ‘Magpakita kamo!’+ Sa daplin sa kadalanan sila magpasibsib, ug diha unya sa tanang nabantok nga alagianan ilang himoon ang pagpasibsib.+ 10  Sila dili gutomon,+ ni sila uhawon,+ ni ang naglagiting nga kainit o ang adlaw mohampak kanila.+ Kay ang Usa nga adunay kaluoy kanila mag-agak kanila,+ ug sila tultolan niya ngadto sa daplin sa mga tubod sa tubig.+ 11  Ug akong himoon nga usa ka dalan ang tanan nakong mga bukid, ug ang akong mga dagkong dalan mahianha sa habog nga dapit.+ 12  Tan-awa! Kini sila moabot bisan gikan sa halayo,+ ug, tan-awa! kini sila gikan sa amihanan+ ug gikan sa kasadpan,+ ug kini sila gikan sa yuta sa Sinim.” 13  Paghugyaw, kamong mga langit,+ ug pagmalipayon, ikaw yuta.+ Magmaya ang mga bukid uban ang singgit sa kasadya.+ Kay si Jehova naghupay sa iyang katawhan,+ ug gipakitaan niyag kaluoy ang mga sinakit nga iyang kaugalingon.+ 14  Apan ang Zion nag-ingon: “Si Jehova mibiya kanako,+ ug si Jehova nalimot kanako.”+ 15  Malimot ba ang usa ka asawa sa iyang masuso nga sa ingon dili niya kaluy-an ang anak sa iyang tiyan?+ Bisan kining mga babayhana makalimot,+ apan ako mismo dili makalimot kanimo.+ 16  Tan-awa! Diha sa akong mga palad ikaw akong gikulit.+ Ang imong mga paril anaa kanunay sa akong atubangan.+ 17  Ang imong mga anak nga lalaki nagdali. Ang mismong mga naglumpag kanimo ug naggun-ob kanimo mogula gikan kanimo. 18  Iyahat ang imong mga mata sa tibuok palibot ug tan-awa. Silang tanan natigom.+ Sila nanganha kanimo. “Ingon nga ako buhi,” mao ang giingon ni Jehova,+ “silang tanan imong ibesti ingon sa mga pahiyas, ug imo silang ibakos sama sa usa ka pangasaw-onon.+ 19  Bisan tuod anaa ang imong nagun-ob nga mga dapit ug ang imong biniyaan nga mga dapit ug ang imong yuta nga nalumpag,+ bisan tuod karon ikaw hagip-ot kaayo nga pagapuy-an, ug kadtong mga naglamoy kanimo halayo na,+ 20  apan sa imong mga igdulungog ang mga anak sa imong pagkanamatyan+ moingon, ‘Ang dapit nahimong hagip-ot kaayo alang kanako.+ Hatagi akog luna, aron akong kapuy-an.’+ 21  Ug ikaw sa tino moingon sa imong kasingkasing, ‘Kinsay nahimong amahan niini nila alang kanako, sanglit ako usa man ka babaye nga namatyan sa mga anak ug baog, nadestiyero ug gidalang binilanggo?+ Kon bahin niini nila, kinsay nagpadako kanila?+ Tan-awa! Ako gibiyaang nag-inusara.+ Kini sila—diin man sila gikan?’”+ 22  Mao kini ang giingon sa Soberanong Ginoong Jehova: “Tan-awa! Akong iisa ang akong kamot ngadto sa mga nasod,+ ug ngadto sa mga katawhan akong ipataas ang akong timaan.+ Ug ilang dad-on ang imong mga anak nga lalaki diha sa sabakan, ug diha sa abaga ilang dad-on ang imong mga anak nga babaye.+ 23  Ug mga hari ang mahimo gayod nga mga tig-atiman kanimo,+ ug ang ilang mga prinsesa nga mga iwa alang kanimo. Sila managyukbo kanimo nga ang mga nawong ngadto sa yuta,+ ug ang abog sa imong mga tiil ilang tilaan;+ ug ikaw makaila gayod nga ako mao si Jehova, kang kinsa kadtong mga nagalaom kanako dili mangaulaw.”+ 24  Kadto bang mga kinuha na pagakuhaon gikan sa usa ka tawong gamhanan,+ o makaikyas ba ang hugpong sa mga binihag gikan sa malupigon?+ 25  Apan mao kini ang giingon ni Jehova: “Bisan ang hugpong sa mga binihag sa tawong gamhanan pagakuhaon,+ ug kadtong gikuha na sa malupigon makaikyas.+ Ug si bisan kinsa nga makig-away batok kanimo ako makig-away,+ ug ang imong mga anak akong luwason.+ 26  Ug pakan-on ko sa ilang kaugalingong unod kadtong nagdaogdaog kanimo; ug ingon sa tam-is nga bino sila mangahubog sa ilang kaugalingong dugo. Ug ang tanang unod mahibalo gayod nga ako, si Jehova,+ mao ang imong Manluluwas+ ug imong Manlulukat,+ ang Gamhanang Usa ni Jacob.”+

Mga Footnote