Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Pagpilig pinulongan Cebuano

Isaias 42:1-25

42  Tan-awa! Ang akong alagad,+ nga kaniya ako hugot nga naghawid!+ Ang akong pinili,+ nga giuyonan sa akong kalag!+ Akong gibutang ang akong espiritu diha kaniya.+ Siya magdalag hustisya ngadto sa mga nasod.+  Siya dili mosinggit o mopatugbaw sa iyang tingog, ug sa dalan dili niya ipadungog ang iyang tingog.+  Walay gupok nga tangbo nga iyang balion;+ ug kon bahin sa nag-awop nga pabilong lino, siya dili magpalong niini. Diha sa kamatinud-anon siya magdalag hustisya.+  Siya dili maawop ni mahugno hangtod nga iyang ikapahimutang ang hustisya sa yuta;+ ug ang kapuloan magpadayon sa paghulat sa iyang balaod.+  Mao kini ang giingon sa matuod nga Diyos, si Jehova, ang Maglalalang sa mga langit+ ug ang Dakong Usa nga nagbuklad niini nila;+ ang Usa nga nagpahimutang sa yuta+ ug sa abot niini,+ ang Usa nga naghatag ug gininhawa+ ngadto sa katawhan ibabaw niini,+ ug espiritu ngadto niadtong naglakaw diha niana:+  “Ako, si Jehova, nagtawag kanimo sa pagkamatarong,+ ug akong gigunitan ang imong kamot.+ Ug ako magpanalipod kanimo ug maghatag kanimo ingong usa ka pakigsaad sa katawhan,+ ingong kahayag sa kanasoran,+  aron imong pabukahon ang mga mata nga buta,+ aron pagulaon gikan sa atob ang binilanggo,+ gikan sa bilanggoan kadtong mga naglingkod sa kangitngit.+  “Ako mao si Jehova. Kana ang akong ngalan;+ ug dili ko ihatag kang bisan kinsa ang akong kaugalingong himaya,+ ni ang akong pagdayeg+ ngadto sa kinulit nga mga larawan.+  “Ang unang mga butang—ania, sila miabot na,+ apan akong ipahayag ang bag-ong mga butang. Sa dili pa sila motungha, akong ipahinabo nga inyong madungog kini sila.”+ 10  Awiti si Jehova ug usa ka bag-ong awit,+ ang iyang pagdayeg gikan sa kinatumyan sa yuta,+ kamong mga tawo nga manaog ngadto sa dagat+ ug sa mga anaa niana, kamong kapuloan ug kamong nagpuyo kanila.+ 11  Ipatugbaw sa kamingawan+ ug sa mga siyudad niini ang ilang tingog, ang kabalangayan nga gipuy-an sa Kedar.+ Pahugyawa sa kalipay ang mga molupyo sa pangpang.+ Gikan sa ibabaw sa kabukiran pasinggita ang katawhan. 12  Pahataga sila ug himaya kang Jehova,+ ug diha sa kapuloan papahayaga sila bisan sa iyang pagdayeg.+ 13  Sama sa usa ka tawong gamhanan si Jehova mogula.+ Sama sa usa ka manggugubat siya magpukaw ug kasibot.+ Siya mosinggit, oo, siya mosinggit ug singgit sa pakiggubat;+ batok sa iyang mga kaaway iyang ipakita nga siya mas gamhanan.+ 14  “Ako naghilom sulod sa taas nga panahon.+ Ako nagpabiling walay timik.+ Ako nagpadayon sa pagpugong-sa-kaugalingon.+ Sama sa usa ka babayeng manganak ako mag-agulo, maghangos, ug maghingahinga sa samang higayon.+ 15  Akong gun-obon+ ang mga bukid ug mga bungtod, ug ang tanan nilang mga tanom akong palayaon. Ug ang mga suba himoon kong kapuloan, ug ang punog-tangbo nga mga linaw akong pamalahon.+ 16  Ug palakwon ko ang mga buta sa usa ka dalan nga wala nila masinati;+ sa usa ka alagianan nga wala nila masinati pataakon ko sila.+ Ako magahimo sa usa ka ngitngit nga dapit nga kahayag sa ilang atubangan,+ ug ang gansangong yuta nga patag nga yuta.+ Mao kini ang akong pagabuhaton alang kanila, ug ako dili magabiya kanila.”+ 17  Sila pabalikon gayod, sila mangaulaw pag-ayo, silang nagbutang sa pagsalig diha sa linilok nga larawan,+ silang nag-ingon sa usa ka inumol nga larawan: “Kamo mao ang among mga diyos.”+ 18  Pamati, kamong mga bungol; ug tan-aw aron makakita, kamong mga buta.+ 19  Kinsa ba ang buta, kon dili ang akong alagad, ug kinsa ba ang bungol ingon sa akong mensahero nga akong gipadala? Kinsa ba ang buta ingon sa usa nga gigantihan, o buta ingon sa alagad ni Jehova?+ 20  Kadto maoy labot sa pagkakita ug daghang butang, apan ikaw wala magpadayon sa pagtan-aw.+ Kadto maoy labot sa pagbukas sa mga igdulungog, apan ikaw wala magpadayon sa pagpamati.+ 21  Si Jehova may kahimuot tungod sa iyang pagkamatarong+ mao nga iyang padakoon ang balaod+ ug himoon kining halangdon. 22  Apan kini maoy usa ka katawhan nga giagawan ug giilogan,+ silang tanan nangabitik sa mga gahong, ug diha sa mga bilanggoan sila gitagoan.+ Sila nahimong alang sa pag-agaw nga walay magaluwas,+ alang sa pag-ilog nga walay usa nga moingon: “Iuli!” 23  Kinsa taliwala kaninyo ang magpatalinghog niini? Kinsa ang motagad ug mamati alang sa ulahing mga panahon?+ 24  Kinsa ang naghatag kang Jacob aron mailog lamang, ug sa Israel ngadto sa mga mang-aagaw? Dili ba si Jehova, ang Usa nga batok kaniya kita nakasala, ug kansang mga dalan dili nila buot laktan ug kansang balaod wala nila pamatii?+ 25  Busa Siya nagpadayon sa pagbubo nganha kaniya sa kaaligutgot, ang iyang kasuko, ug ang kusog sa gubat.+ Ug kini nagpadayon sa pag-ut-ot kaniya sa tibuok palibot,+ apan wala siya magtagad;+ ug kini nagpadayon sa pagsilaob batok kaniya, apan wala siyay gibutang sa kasingkasing.+

Mga Footnote