Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Pagpilig pinulongan Cebuano

Isaias 41:1-29

41  “Tagda ako sa kahilom, kamong kapuloan;+ ug pabatona pag-usab ug kusog ang nasodnong mga pundok.+ Paduola sila.+ Nianang panahona pasultiha sila. Magtigom kita sa tingob alang sa paghukom.+  “Kinsay nagpukaw sa usa gikan sa silangan sa adlaw?+ Kinsay sa pagkamatarong nagtawag kaniya ngadto sa Iyang mga tiil, aron ihatag sa iyang atubangan ang mga nasod, ug aron iyang pukanon bisan ang mga hari?+ Kinsay padayong nagtugyan kanila samag abog ngadto sa iyang espada, mao nga sila gipadpad sama lamang ug dagami pinaagi sa iyang pana?+  Kinsay nagpadayon sa paggukod kanila, nga nagpadayon sa paglakaw nga malinawon diha sa alagianan nga wala niya agii?  Kinsay milihok+ ug nakabuhat niini, nga nagtawag sa mga kaliwatan sukad sa sinugdan?+ “Ako, si Jehova, ang Una;+ ug sa mga ulahi ako mao gihapon.”+  Ang kapuloan+ nakakita ug nahadlok. Ang mga kinatumyan mismo sa yuta nangurog.+ Sila miduol ug nagpadayon pagpangabot.  Ang matag usa kanila nagtabang sa iyang isigkaingon, ug ang usa magaingon sa iyang igsoon: “Magmakusganon.”+  Busa ang artesano nagpalig-on sa platero;+ ang usa nga nagpahapsay pinaagi sa maso kaniya nga nagmaso sa puthawng salsalan, nga nag-ingon mahitungod sa pagkasolda: “Kini maayo.” Sa kataposan ang usa nagpatapot niini pinaagig mga lansang aron kini dili matarog.+  “Apan ikaw, Oh Israel, akong alagad,+ ikaw, Oh Jacob, nga akong gipili,+ ang binhi ni Abraham+ nga akong higala;+  ikaw, nga akong gigunitan gikan sa mga kinatumyan sa yuta,+ ug ikaw, nga akong gitawag bisan gikan sa halayong mga bahin niini.+ Ug busa ako miingon kanimo, ‘Ikaw akong alagad;+ ako nagpili kanimo,+ ug ako wala magsalikway kanimo.+ 10  Ayaw kahadlok, kay ako uban kanimo.+ Ayaw iliraw ang imong panan-aw, kay ako imong Diyos.+ Ako magapalig-on kanimo.+ Ako sa pagkatinuod magatabang kanimo.+ Ako sa pagkatinuod magahawid kanimo sa akong tuong kamot+ sa pagkamatarong.’+ 11  “Tan-awa! Ang tanan nga nanginit batok kanimo mangaulaw ug ipaubos.+ Ang mga tawo nga nakig-away kanimo mahimong sama sa wala ug malaglag.+ 12  Ikaw mangita kanila, apan dili nimo sila makaplagan, kadtong mga tawo nga nakigbugno batok kanimo.+ Sila mahisama sa wala-maglungtad ug sama sa wala,+ kadtong mga tawo nga nakiggubat batok kanimo. 13  Kay ako, si Jehova nga imong Diyos, nagahawid sa imong tuong kamot,+ ang Usa nga nag-ingon kanimo, ‘Ayaw kahadlok.+ Ako magatabang kanimo.’+ 14  “Ayaw kahadlok, ikaw ulod+ nga Jacob, kamong mga tawo sa Israel.+ Ako magatabang kanimo,” mao ang giingon ni Jehova, ang imo gayong Manlulukat,+ ang Balaang Usa sa Israel. 15  “Tan-awa! Ako naghimo kanimo nga usa ka balsang panggiok,+ usa ka bag-ong galamiton sa paggiok nga ang mga ngipon duhay-sulab. Imong yatakan ang kabukiran ug dugmokon kini; ug ang mga bungtod imong himoong sama sa tahop.+ 16  Ikaw magpalid+ kanila, ug ang hangin magdala kanila,+ ug ang unos magpadpad kanila sa lainlaing direksiyon.+ Ug ikaw magakalipay diha kang Jehova.+ Diha sa Balaang Usa sa Israel ikaw magpasigarbo labot sa imong kaugalingon.”+ 17  “Ang mga sinakit ug ang mga kabos nagapangitag tubig,+ apan wala. Tungod sa kauhaw+ ang ilang dila nauga.+ Ako, si Jehova, motubag kanila.+ Ako, ang Diyos sa Israel, dili mobiya kanila.+ 18  Sa hawan nga mga bungtod ako magbukas ug mga suba, ug taliwala sa kapatagan sa walog, mga tubod.+ Ang kamingawan akong himoong punog-tangbo nga linaw sa tubig, ug ang walay-tubig nga yuta nga mga tuboran sa tubig.+ 19  Sa kamingawan akong ipahimutang ang kahoyng sedro, ang akasya ug ang mirto ug ang kahoyng oleifero.+ Sa desyertong kapatagan akong ibutang ang kahoyng junipero, ang fresno ug ang sipres sa samang higayon;+ 20  aron ang mga tawo makakita ug makahibalo ug mopatalinghog ug makabaton ug hait nga salabotan sa samang higayon, nga ang kamot mismo ni Jehova nagbuhat niini, ug ang Balaang Usa sa Israel naglalang niini.”+ 21  “Ipasaka ang inyong gikasungiang kaso,”+ nag-ingon si Jehova. “Ipatungha ang inyong mga argumento,”+ nag-ingon ang Hari ni Jacob.+ 22  “Ipatungha ug isulti kanamo ang mga butang nga mahitabo. Ang unang mga butang—kon unsa kini sila—isulti gayod, aron among ikabutang ang among kasingkasing ug mahibaloan ang ilang umalabot. O ipadungog kanamo bisan ang mga butang nga nagasingabot.+ 23  Isulti ang mga butang nga moabot human niana, aron kami mahibalo nga kamo maoy mga diyos.+ Oo, kamo angayng mohimo ug maayo o mohimo ug daotan, aron kami makasud-ong ug makakita niini sa samang higayon.+ 24  Tan-awa! Kamo maoy butang nga wala-maglungtad, ug ang inyong nahimo walay-pulos.+ Usa ka dulumtanang butang ang bisan kinsa nga mopili kaninyo.+ 25  “Akong gipukaw ang usa gikan sa amihanan, ug siya moabot.+ Gikan sa silangan sa adlaw+ siya magtawag sa akong ngalan. Ug siya modangat nganha sa mga luyoluyong magmamando nga daw sila yutang-kulonon+ ug ingon sa usa ka magkukulon nga magayatak sa umog nga yutang-kulononon. 26  “Kinsay nagsulti ug bisan unsa sukad sa sinugdan, aron kami mahibalo, o sukad sa kapanahonang miagi, aron kami makaingon, ‘Siya husto’?+ Sa pagkatinuod walay usa nga nagasulti. Sa pagkatinuod walay usa nga nagpahinabo nga adunay makadungog. Sa pagkatinuod walay usa nga nakadungog sa bisan unsa sa inyong pulong.”+ 27  Adunay nag-una, nga nag-ingon sa Zion: “Tan-awa! Ania sila!”+ ug sa Jerusalem ako maghatag ug tigdalag maayong balita.+ 28  Ug ako nagpadayon sa pagtan-aw, ug walay usa ka tawo; ug gikan niini nila walay usa usab nga naghatag ug tambag.+ Ug ako nagpadayon sa pagpangutana kanila, aron sila motubag. 29  Tan-awa! Silang tanan wala-maglungtad. Ang ilang mga buhat walay-pulos. Ang ilang mga inumol nga larawan maoy hangin ug butang nga dili tinuod.+

Mga Footnote