Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Pagpilig pinulongan Cebuano

Isaias 40:1-31

40  “Hupaya ninyo, hupaya ang akong katawhan,” nag-ingon ang Diyos ninyo.+  “Sulti kamo nga makapatandog sa kasingkasing sa Jerusalem+ ug isinggit kaniya nga ang iyang serbisyo militar nabug-os na,+ nga ang iyang kasaypanan nabayran na.+ Kay gikan sa kamot ni Jehova siya nakadawat na ug bug-os nga bayad alang sa tanan niyang mga sala.”+  Pamati! Adunay nagasinggit sa kamingawan:+ “Hawani ninyo ang dalan ni Jehova!+ Tul-ira ninyo ang dakong dalan alang sa atong Diyos latas sa desyertong kapatagan.+  Ipataas ang matag walog,+ ug ipaubos ang matag bukid ug bungtod.+ Ug ang bungtoron nga yuta mahimo gayong patag nga yuta, ug ang gansangong yuta usa ka patag sa walog.+  Ug ang himaya ni Jehova tinong mapadayag,+ ug ang tanang unod sa tingob makakita niini,+ kay ang mismong baba ni Jehova nagsulti niini.”+  Pamati! Adunay nagaingon: “Singgit!”+ Ug ang usa miingon: “Unsay akong isinggit?” “Ang tanang unod maoy lunhawng balili, ug ang tanan nilang mahigugmaong-kalulot ingon sa bulak sa kapatagan.+  Ang lunhawng balili nalaya, ang bulak nalawos,+ tungod kay ang mismong espiritu ni Jehova mihuyop nganha niana.+ Tino gayod nga ang katawhan maoy lunhawng balili.+  Ang lunhawng balili nalaya, ang bulak nalawos;+ apan kon bahin sa pulong sa atong Diyos, kini mohangtod sa panahong walay tino.”+  Tungas bisan ngadto sa usa ka hataas nga bukid,+ ikaw babaye nga nagdala ug maayong balita alang sa Zion.+ Ipatugbaw ang imong tingog uban gayod sa gahom, ikaw babaye nga nagdala ug maayong balita alang sa Jerusalem.+ Ipatugbaw kini. Ayaw kahadlok.+ Sultihi ang mga siyudad sa Juda: “Ania ang inyong Diyos.”+ 10  Tan-awa! Ang Soberanong Ginoong Jehova moabot ingong usa nga kusganon, ug ang iyang bukton magmando alang kaniya.+ Tan-awa! Ang iyang ganti maoy uban kaniya,+ ug ang suhol nga iyang ibayad anaa sa iyang atubangan.+ 11  Sama sa usa ka magbalantay sa hayop iyang bantayan ang iyang kaugalingong panon.+ Pinaagi sa iyang bukton iyang tapokon ang mga nating karnero;+ ug sa iyang sabakan iya silang kugoson.+ Kadtong mga nagapasuso iyang agakon uban ang pag-amping.+ 12  Kinsay nakasukod sa katubigan diha sa hakop lamang sa iyang kamot,+ ug nakakuha sa mga sukod sa kalangitan pinaagi lamang sa dangaw+ ug nagsulod sa abog sa yuta diha sa usa ka taksanan,+ o nagtimbang sa mga bukid pinaagig igtitimbang, ug sa mga bungtod diha sa timbangan? 13  Kinsay nakakuha sa mga sukod sa espiritu ni Jehova, ug ingon nga iyang magtatambag kinsay makatudlo kaniya sa bisan unsa?+ 14  Kinsay iyang gikonsulta aron siya makapasabot kaniya, o kinsay nagtudlo kaniya sa alagianan sa hustisya, o nagtudlo kaniyag kahibalo,+ o nagpaila kaniya sa mismong dalan sa tinuod nga pagsabot?+ 15  Tan-awa! Ang mga nasod sama sa usa ka tinulo gikan sa timba; ug sila giisip ingon nga manipis nga abog sa timbangan.+ Tan-awa! Iyang gialsa ang kapuloan+ sama lamang sa pinong abog. 16  Bisan ang Lebanon dili igo aron magpadayon ang siga sa kalayo, ug ang mga ihalas nga hayop+ niini dili igo alang sa usa ka halad-nga-sinunog.+ 17  Ang tanang kanasoran samag butang nga wala-maglungtad sa iyang atubangan;+ kini sila giisip niya nga samag wala ug dili tinuod.+ 18  Ug kang kinsa ninyo ipakasama ang Diyos,+ ug unsang dagwaya ang inyong ikatandi kaniya?+ 19  Ang artesano nakahulma ug usa lamang ka inumol nga larawan,+ ug ang platero nagahaklap niini ug bulawan,+ ug siya nagasalsal ug kadena nga plata.+ 20  Usa ka kahoy ingong amot, usa ka kahoy nga dili gabok, iyang gipili.+ Usa ka hanas nga artesano iyang gipangita alang sa iyang kaugalingon, aron sa pagbuhat ug linilok nga larawan+ nga dili matarog.+ 21  Wala ba kamo mahibalo? Wala ba kamo makadungog? Wala ba isulti kaninyo sukad sa sinugdan? Wala ba kamo magagamit ug pagsabot sukad sa pagkatukod sa yuta?+ 22  Adunay Usa nga nagpuyo ibabaw sa kalingin sa yuta,+ nga ang mga pumopuyo niana samag mga apan-apan, ang Usa nga nagbuklad sa mga langit sama sa usa ka pinong gasa, nga nagladlad niini sama sa usa ka tolda nga pagapuy-an,+ 23  ang Usa nga naghimo sa hataas nga mga opisyal nga walay-bili, nga naghimo sa mismong mga maghuhukom sa yuta ingong dili tinuod nga butang lamang.+ 24  Wala pa gayod kini sila ikatanom; wala pa gayod kini sila ikapugas; wala pa gayod makagamot ang ilang tuod sa yuta.+ Ug ang usa maghuyop lamang kanila ug sila mangalaya;+ ug sama sa dagami ang unos magpadpad kanila.+ 25  “Apan kang kinsa ninyo ako ipanig-ingon aron ako mahisama kaniya?” nag-ingon ang Balaang Usa.+ 26  “Iyahat ang inyong mga mata sa itaas ug tan-awa. Kinsay naglalang niining mga butanga?+ Mao ang Usa nga nagpatungha sa ilang panon nga hilabihan ka daghan, siya nagtawag kanilang tanan pinaagi sa ngalan.+ Gumikan sa kadagaya sa dinamikong kusog,+ kay siya usab mabaskog sa gahom, walay usa kanila ang nawala. 27  “Sa unsang katarongan nga ikaw nag-ingon, Oh Jacob, ug ikaw nagpahayag, Oh Israel, ‘Ang akong dalan natago gikan kang Jehova,+ ug ang hustisya alang kanako wala himatngoni sa akong Diyos’?+ 28  Wala ba ikaw mahibalo o wala ba ikaw makadungog?+ Si Jehova, ang Maglalalang sa mga kinatumyan sa yuta, maoy Diyos hangtod sa panahong walay tino.+ Siya dili kapoyon o maluya.+ Dili arang masusi ang iyang pagsabot.+ 29  Siya naghatag ug gahom sa gikapoy;+ ug sa walay dinamikong kusog+ siya nagpadagaya sa bug-os nga gahom. 30  Ang mga batang lalaki kapoyon ug maluya, ug ang mga batan-ong lalaki sa walay pakyas mangapandol, 31  apan kadtong naglaom+ kang Jehova maulian sa kusog.+ Sila manglupad pataas pinaagig mga pako nga sama sa mga agila.+ Sila managan ug dili maluya; sila manglakaw ug dili kapoyon.”+

Mga Footnote