Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa secondary menu

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Cebuano

Bibliya Online | BAG-ONG KALIBOTANG HUBAD SA BALAANG KASULATAN

Isaias 37:1-38

37  Ug nahitabo nga sa pagkadungog gayod ni Haring Ezequias, iya gilayong gigisi ang iyang mga besti ug nagsul-ob ug sakong panapton+ ug misulod sa balay ni Jehova.+  Dugang pa, si Eliakim,+ nga nagdumala sa panimalay, ug si Sebna nga sekretaryo+ ug ang mga ansiyano sa mga saserdote+ nga nagsul-ob ug sakong panapton iyang gipaadto kang Isaias+ nga anak nga lalaki ni Amoz nga manalagna.+  Ug sila miingon kaniya: “Mao kini ang giingon ni Ezequias, ‘Kining adlawa maoy adlaw sa kasakit+ ug sa pagbadlong ug sa pagpanamastamas,+ kay ang mga anak nakaabot hangtod sa baba sa tagoangkan, ug walay gahom sa pagpanganak.+  Tingali si Jehova nga imong Diyos mamati sa mga pulong ni Rabsake,+ nga gipadala sa hari sa Asirya nga iyang ginoo aron sa pagtamay+ sa Diyos nga buhi, ug iya gayong papanubagon siya sa mga pulong nga nadungog ni Jehova nga imong Diyos.+ Ug ikaw magpatugbaw ug pag-ampo+ alang sa nahibilin nga makaplagan.’”+  Busa ang mga alagad ni Haring Ezequias nangadto kang Isaias.+  Unya si Isaias miingon kanila: “Mao kini ang igaingon ninyo sa inyong ginoo, ‘Mao kini ang giingon ni Jehova:+ “Ayaw kahadlok+ tungod sa mga pulong nga imong nadungog nga gisulting mapasipalahon sa mga tig-alagad+ sa hari sa Asirya labot kanako.  Ania, magabutang ako ug espiritu+ diha kaniya, ug siya makadungog ug taho+ ug mopauli sa iyang kaugalingong yuta; ug ipahinabo ko gayod nga siya mapukan pinaagi sa espada diha sa iyang kaugalingong yuta.”’”+  Human niana si Rabsake+ mipauli ug nakaplagan ang hari sa Asirya nga nakig-away batok sa Libna,+ kay iyang nadungog nga siya mibiya sa Lakis.+  Karon iyang nadungog nga giingon mahitungod kang Tirhaka+ nga hari sa Etiopia: “Siya migula aron makig-away batok kanimo.” Sa pagkadungog niya, siya nagpadala gilayon ug mga mensahero+ kang Ezequias, nga nag-ingon: 10  “Mao kini ang inyong igaingon kang Ezequias nga hari sa Juda, ‘Ayaw pagpalimbong sa imong Diyos nga imong gisaligan,+ nga magaingon: “Ang Jerusalem dili igahatag ngadto sa kamot sa hari sa Asirya.”+ 11  Tan-awa! Ikaw nakadungog kon unsay gibuhat sa mga hari sa Asirya sa tanang kayutaan pinaagi sa pagtugyan kanila sa kalaglagan,+ ug ikaw ba maluwas?+ 12  Nakaluwas ba kanila+ ang mga diyos+ sa mga nasod nga gilaglag sa akong mga katigulangan, bisan sa Gozan+ ug sa Haran+ ug sa Rezep ug sa mga anak sa Eden+ nga didto sa Tel-asar? 13  Hain man ang hari sa Hamat+ ug ang hari sa Arpad+ ug ang hari sa siyudad sa Separvaim+—⁠sa Hena ug sa Iva?’”+ 14  Unya gikuha ni Ezequias ang mga sulat gikan sa kamot sa mga mensahero ug gibasa kini,+ nga human niana si Ezequias mitungas ngadto sa balay ni Jehova ug gibuklad kini sa atubangan ni Jehova.+ 15  Ug si Ezequias nag-ampo kang Jehova,+ nga nag-ingon: 16  “Oh Jehova sa mga panon, ang Diyos sa Israel,+ nga naglingkod ibabaw sa mga kerubin, ikaw lamang ang matuod nga Diyos sa tanang gingharian sa yuta.+ Ikaw ang nagbuhat sa mga langit ug sa yuta.+ 17  Ikiling ang imong igdulungog, Oh Jehova, ug pamati.+ Bukha ang imong mga mata,+ Oh Jehova, ug tan-awa, ug pamatia ang tanang pulong ni Senakerib+ nga iyang gipadala aron sa pagtamay sa Diyos nga buhi.+ 18  Tinuod gayod, Oh Jehova, nga ang mga hari sa Asirya naggun-ob sa tanang kayutaan, ug sa ilang kaugalingong yuta.+ 19  Ug gitugyan ang ilang mga diyos ngadto sa kalayo,+ tungod kay sila dili mga diyos,+ kondili ginama sa mga kamot sa tawo,+ kahoy ug bato, mao nga ilang gilaglag kini.+ 20  Ug karon, Oh Jehova nga among Diyos,+ luwasa kami gikan sa iyang kamot,+ aron ang tanang gingharian sa yuta mahibalo nga ikaw, Oh Jehova, mao lamang [ang Diyos].”+ 21  Ug si Isaias nga anak nga lalaki ni Amoz nagpasugo ngadto kang Ezequias, nga nag-ingon: “Mao kini ang giingon ni Jehova nga Diyos sa Israel, ‘Tungod kay ikaw nag-ampo kanako mahitungod kang Senakerib nga hari sa Asirya,+ 22  mao kini ang pulong nga gisulti ni Jehova batok kaniya:“Ang ulay nga anak nga babaye sa Zion nagtamay kanimo, siya nagyubit kanimo.+Sa imong luyo ang anak nga babaye sa Jerusalem naglingolingo sa iyang ulo.+ 23  Kinsa ang imong gitamay+ ug gisultihan nga mapasipalahon?+Ug batok kang kinsa nga imong gipataas ang imong tingog+Ug imong giyahat ang imong mga mata?+Kini maoy batok sa Balaang Usa sa Israel!+ 24  Pinaagi sa imong mga alagad ikaw nagtamay kang Jehova ug ikaw nag-ingon,+‘Uban sa daghan nakong mga karo nga iggugubat ako mismo+Ako motungas gayod sa hataas nga dapit sa bukirong mga rehiyon,+Ang kinalay-ang mga bahin sa Lebanon;+Ug akong putlon ang habog nga mga sedro niini, ang piniling mga kahoyng junipero niini.+Ug ako mosulod sa kataposang hataas nga dapit niini, ang kakahoyan sa prutasan niini.+ 25  Ako tinong magakalot ug magainom ug mga tubig,Ug akong pamalahon pinaagi sa lapalapa sa akong mga tiil ang tanang kasapaan sa Nilo+ sa Ehipto.’+ 26  Wala ba ikaw makadungog?+ Sukad pa sa dugay nang kapanahonan mao kini ang akong buhaton.+Sukad sa nanglabayng mga adlaw ako nag-umol na niini.+ Karon ipahinabo ko kini.+Ug himoon mo nga biniyaan ang kinutaang mga siyudad ingong mga tapok sa kagun-oban.+ 27  Ug mawad-ag kusog ang kamot sa ilang mga molupyo;+Sila gayod mangalisang ug mangaulaw.+ Sila mahimong ingon sa mga tanom sa kapatagan ug sa malunhaw nga balili,+Balili sa mga atop+ ug sa hinagdang uma atubangan sa hangin nga timog.+ 28  Ug ang imong paglingkod nga hilom ug ang imong paggula+ ug ang imong pagsulod akong nahibaloan pag-ayo,+Ug ang imong pagkasuko batok kanako,+ 29  Tungod kay ang imong pagkasuko batok kanako+ ug ang imong pagngulob nakaabot sa akong mga igdulungog.+Ug ibutang ko gayod ang akong kaw-it sa imong ilong ug ang akong busal taliwala sa imong mga ngabil,+Ug dad-on ko gayod ikaw pagbalik didto sa dalan nga imong giagian.”+ 30  “‘Ug mao kini ang ilhanan alang kanimo: Adunay pagpangaon niining tuiga sa moturok gikan sa nahulog nga mga lugas,+ ug sa ikaduha ka tuig sa lugas nga moturok sa iyang kaugalingon; apan sa ikatulo ka tuig pagpugas kamo ug binhi ug pangani, ug pagtanom ug mga parasan ug kaona ang ilang mga bunga.+ 31  Ug kadtong makaikyas sa balay sa Juda, kadtong mahibilin,+ tinong mogamot paingon sa ubos ug mamunga paingon sa ibabaw.+ 32  Kay gikan sa Jerusalem mogula ang usa ka nahibilin+ ug kadtong makaikyas gikan sa Bukid sa Zion.+ Ang kasibot mismo ni Jehova sa mga panon ang mobuhat niini.+ 33  “‘Busa mao kini ang giingon ni Jehova mahitungod sa hari sa Asirya:+ “Siya dili moanhi niini nga siyudad,+ ni siya mopana ug usa ka udyong didto, ni makigharong niini pinaagig taming, ni maghimo ug pang-asdang nga bungdo batok niini.”’+ 34  “‘Sa dalan nga iyang giagian siya mobalik, ug niini nga siyudad siya dili moanhi,’ mao ang giingon ni Jehova.+ 35  ‘Ug panalipdan+ ko gayod kini nga siyudad aron sa pagluwas niini tungod sa akong kaugalingon+ ug tungod kang David nga akong alagad.’”+ 36  Ug ang manulonda+ ni Jehova migula ug mipatay sa usa ka gatos ug kawaloag-lima ka libo sa kampo sa mga Asiryanhon.+ Sa dihang ang katawhan mibangon ug sayo sa pagkabuntag, ania karon, silang tanan maoy mga minatay.+ 37  Busa si Senakerib+ nga hari sa Asirya mibiya ug milakaw ug mibalik+ ug mipuyo sa Nineve.+ 38  Ug nahitabo nga samtang siya nagyukbo diha sa balay ni Nisrok+ nga iyang diyos,+ si Adramelek ug si Sarezer, iyang kaugalingong mga anak nga lalaki, mitigbas kaniya pinaagi sa espada,+ ug miikyas sila ngadto sa yuta sa Ararat.+ Ug si Esar-hadon+ nga iyang anak nga lalaki misugod sa paghari puli niya.

Mga Footnote