Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa secondary menu

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Cebuano

Bibliya Online | BAG-ONG KALIBOTANG HUBAD SA BALAANG KASULATAN

Isaias 28:1-29

28  Alaot ang halangdong purongpurong sa mga palahubog sa Epraim,+ ug ang nagakalawos nga bulak sa matahom nga dayandayan niini nga anaa sa ulo sa tabunok nga walog niadtong nangapukan sa bino!  Tan-awa! Si Jehova adunay usa nga kusgan ug mabaskog.+ Sama sa inubanan-ug-dalugdog nga bagyo sa ulan nga yelo,+ usa ka malaglagong bagyo, sama sa inubanan-ug-dalugdog nga bagyo sa kusog, nagbaha nga mga tubig,+ tinong iyang himoon ang usa ka makusganong pagtambog nganhi sa yuta.  Pinaagi sa mga tiil ang halangdong mga purongpurong sa mga palahubog sa Epraim pagayatakan.+  Ug ang nagakalawos nga bulak+ sa matahom nga dayandayan niini nga anaa sa ulo sa tabunok nga walog mahimo gayod nga sama sa sayong igos+ sa dili pa ang ting-init, nga, sa dihang makita kini sa tigpatin-aw sa panan-awon, samtang kini anaa pa sa iyang palad, iyang lamyon kini.  Nianang adlawa si Jehova sa mga panon mahimong ingon sa usa ka dayandayan nga purongpurong+ ug ingon sa usa ka matahom nga girnalda+ alang sa mga nahibilin+ sa iyang katawhan,  ug ingon sa espiritu sa hustisya alang sa usa nga nagalingkod sa paghukom,+ ug ingong kagahom niadtong nagapahilayo sa gubat gikan sa ganghaan.+  Ug kini sila usab—tungod sa bino sila nahisalaag ug tungod sa makahubog nga ilimnon sila nagsamparay. Saserdote ug manalagna+—sila nahisalaag tungod sa makahubog nga ilimnon, sila nangalibog tungod sa bino, sila nagsamparay+ tungod sa makahubog nga ilimnon; sila nangahisalaag sa ilang pagtan-aw, sila nagpalingpaling labot sa desisyon.  Kay ang tanang lamesa napuno sa mahugaw nga sinuka+—walay dapit nga wala kini.  Kinsa ang tudloan sa usa sa kahibalo,+ ug kinsa ang pasabton sa usa sa kon unsay nadungog?+ Sila bang nalutas sa gatas, sila bang gipahilayo sa mga suso?+ 10  Kay kini maoy “sugo ibabaw sa sugo, sugo ibabaw sa sugo, pising igsusukod ibabaw sa pising igsusukod, pising igsusukod ibabaw sa pising igsusukod, dinhi diyutay, didto diyutay.”+ 11  Kay pinaagi sa mga nganga sa ilang mga ngabil+ ug pinaagi sa lain nga pinulongan+ siya makigsulti niini nga katawhan,+ 12  kanila nga siya nag-ingon: “Mao kini ang dapit-pahulayan. Papahulaya ninyo ang maluya. Ug mao kini ang dapit sa kahayahay,” apan sila dili buot mamati.+ 13  Ug alang kanila ang pulong ni Jehova mahimo gayod nga “sugo ibabaw sa sugo, sugo ibabaw sa sugo, pising igsusukod ibabaw sa pising igsusukod, pising igsusukod ibabaw sa pising igsusukod,+ dinhi diyutay, didto diyutay,” aron sila mangadto ug tinong mangahayang ug sa tinuod mangabali ug malit-agan ug madakpan.+ 14  Busa pamati sa pulong ni Jehova, kamong mga hambogiro, kamong mga magmamando+ niining katawhan nga anaa sa Jerusalem: 15  Tungod kay kamo miingon: “Kami naghimo ug pakigsaad uban sa Kamatayon;+ ug uban sa Sheol kami nagpahinabo ug panan-awon;+ ang bul-og sa baha, kon kini moagi, dili moabot kanamo, kay among gihimo ang usa ka bakak nga among dalangpanan+ ug sa kabakakan kami nagtago”;+ 16  busa mao kini ang giingon sa Soberanong Ginoong Jehova: “Ania, ako nagpahimutang ug usa ka bato+ ingong patukoranan sa Zion,+ usa ka sinulayang bato,+ ang bililhong pamag-ang+ sa usa ka seguradong patukoranan.+ Walay usa nga nagpasundayag ug pagtuo nga malisang.+ 17  Ug akong pagahimoon ang hustisya ingong pising igsusukod+ ug ang pagkamatarong+ ingong nibel; ug ang ulan nga yelo+ magapapha sa dalangpanan nga bakak,+ ug ang mga tubig mismo mobaha sa mismong tagoanang dapit.+ 18  Ug ang inyong pakigsaad uban sa Kamatayon tinong mabungkag,+ ug kanang inyong panan-awon uban sa Sheol dili mobarog.+ Ang bul-og sa baha, inig-agi niini+—kamo mahimo usab nga dapit nga pagayatakan niini.+ 19  Ingon ka subsob sa pag-agi niini, kini magkuha kaninyo,+ tungod kay buntagbuntag kini moagi, sa adlaw ug sa gabii; ug kini mahimo lamang gayod nga usa ka hinungdan sa pagpangurog+ aron ikapasabot sa uban kon unsay nadungog.” 20  Kay ang higdaanan mubo kaayo aron ikatuyhad ang kaugalingon, ug ang hinablon nga habol hiktin kaayo sa dihang magbukot sa kaugalingon. 21  Kay si Jehova motindog ingon sa didto sa Bukid sa Perazim,+ siya matugaw nga samag diha sa ubos nga patag duol sa Gabaon,+ aron iyang himoon ang iyang buhat—ang iyang buhat katingad-an—ug aron iyang buhaton ang iyang buhat—ang iyang buhat talagsaon.+ 22  Ug karon ayaw ipakita ang inyong kaugalingon nga mga matamayon,+ aron ang inyong mga gapos dili molig-on, kay adunay pagpuo, butang gayod nga gihukman na, nga akong nadungog gikan sa Soberanong+ Ginoo, si Jehova sa mga panon, alang sa tibuok yuta.+ 23  Pamati kamo ug patalinghog sa akong tingog; tagda ug patalinghogi ang akong pulong. 24  Tibuok adlaw+ ba nga ang magdadaro magdaro aron magpugas ug binhi, nga siya magbungkag ug magkaras sa yuta?+ 25  Dili ba siya, sa dihang mapatag na niya ang ibabaw niini, magsabwag ug itom nga cumino ug magsabod sa cumino,+ ug dili ba siya magtisok gayod ug trigo, dawa,+ ug sebada sa tinudlong dapit,+ ug espelta+ ingong iyang utlanan?+ 26  Ug ang usa magtul-id+ kaniya sumala sa kon unsa ang husto. Ang iyang kaugalingong Diyos magatudlo kaniya.+ 27  Kay dili pinaagig galamiton sa paggiok+ nga ang itom nga cumino ginagiok; ug ibabaw sa cumino walay ligid sa karomata nga ginapaligid. Kay pinaagig pudlos+ nga ang itom nga cumino ginalupak, ug ang cumino pinaagig sungkod. 28  Ang himoonon ba nga tinapay sa kinatibuk-an ginadugmok? Kay ang usa dili magatamaktamak niini+ nga walay hunong.+ Ug iya gayong palihokon ang pangligis sa karomata, ug ang iyang kaugalingong mga kabayong iggugubat, apan dili niya dugmokon kini.+ 29  Kini usab ang migula gikan kang Jehova sa mga panon,+ nga katingalahan sa katuyoan, nga dakog nahimo sa mabungahong pagbuhat.+

Mga Footnote