Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Pagpilig pinulongan Cebuano

Isaias 24:1-23

24  Tan-awa! Gihimong walay sulod ni Jehova ang yuta ug gihimo kini nga biniyaan,+ ug iyang giguba ang nawong niini+ ug gipatibulaag ang mga molupyo niini.+  Ug mahimo gayod nga sama ra alang sa katawhan ingon man sa saserdote; sama ra alang sa alagad ingon man sa agalon; sama ra alang sa sulugoong babaye ingon man sa agalong babaye; sama ra alang sa pumapalit ingon man sa nagabaligya; sama ra alang sa nagapahulam ingon man sa nagahulam; sama ra alang sa nagapatubo ingon man sa nagabayad sa tubo.+  Sa walay pakyas ang yuta mahimong walay sulod, ug sa walay pakyas kini pagaagawan,+ kay si Jehova nagsulti niining pulonga.+  Ang yuta nagbangotan,+ nahanaw. Ang mabungahong yuta nalaya, nahanaw. Ang mga halangdon sa katawhan sa yuta nangalawos.+  Ug ang yuta mismo nahugawan gumikan sa mga molupyo niini,+ kay ilang gilapas ang mga balaod,+ giusab ang regulasyon,+ gibungkag ang pakigsaad nga mohangtod sa panahong walay tino.+  Mao nga ang tunglo naglamoy sa yuta,+ ug kadtong nagpuyo niini gipakasad-an. Mao nga ang mga molupyo sa yuta mikunhod ang gidaghanon, ug diyutay ra kaayong may-kamatayon nga tawo ang nahibilin.+  Ang bag-ong bino nagbangotan, ang paras nalaya,+ ang tanan nga malipayon ug kasingkasing nanghupaw.+  Ang kasadya sa mga tamborin mihunong, ang kabanha sa mga nagsadya sa hilabihan miundang, ang kasadya sa alpa mihunong.+  Sila nag-inom ug bino nga dili inubanan ug awit; ang makahubog nga ilimnon nahimong mapait niadtong nag-inom niini. 10  Ang biniyaang lungsod giguba;+ ang tanang balay gisirhan aron walay makasulod. 11  Adunay pagtuaw diha sa kadalanan tungod sa kawalay-bino. Ang tanang pagmaya miagi na; ang kasadya sa yuta mibiya.+ 12  Sa siyudad ang makapahingangha nga kahimtang nahibilin; ang ganghaan nagun-ob nga nahimong tapok sa ginun-ob lamang.+ 13  Kay ingon niini ang mahitabo sa taliwala sa yuta, taliwala sa mga katawhan, sama sa pagdughit sa kahoyng olibo,+ sama sa paghagdaw sa dihang natapos na ang pagpamupo sa ubas.+ 14  Sila magpatugbaw sa ilang tingog, sila mohugyaw sa kalipay. Sa pagkalabaw ni Jehova sila tinong maninggit nga taliis gikan sa dagat.+ 15  Mao nga sa dapit sa kahayag+ sila magahimaya kang Jehova,+ diha sa kapuloan sa dagat sa ngalan ni Jehova,+ ang Diyos sa Israel. 16  Gikan sa tumoy sa yuta adunay mga awit sa pagdayeg nga among nadungog:+ “Dayandayan Alang sa Matarong nga Usa!”+ Apan ako nag-ingon: “Alang kanako adunay kaniwang,+ alang kanako adunay kaniwang! Alaot ako! Ang mga malipoton nagmalipoton.+ Sa pagkamalipoton gayod ang mga malipoton nagmalipoton.”+ 17  Ang kakuyaw ug ang gahong ug ang bitik maagoman nimo, ikaw nga molupyo sa yuta.+ 18  Ug mahitabo nga si bisan kinsa nga mokalagiw gikan sa tingog sa gikahadlokang butang mahulog sa gahong, ug si bisan kinsa nga mogula gikan sa sulod sa gahong mabitik.+ Kay ang mga ganghaan sa tubig sa kahitas-an mabuksan gayod,+ ug ang mga patukoranan sa yuta mangauyog.+ 19  Ang yuta nabungkag, ang yuta bug-os nga natay-og, ang yuta bug-os nga nagsusapinday.+ 20  Ang yuta bug-os nga nagparagparag sama sa usa ka hubog nga tawo, ug kini nagpalingpaling sama sa usa ka lantawanang payag.+ Ug ang mga kalapasan niini mibug-at ibabaw niini,+ ug kini mapukan gayod, mao nga kini dili na makabangon pag-usab.+ 21  Ug mahitabo nianang adlawa nga iliso ni Jehova ang iyang pagtagad nganha sa panon sa kahitas-an sa hataas nga dapit, ug nganha sa mga hari sa yuta ibabaw sa yuta.+ 22  Ug sila tinong tigomon ingon sa pagtigom sa mga binilanggo ngadto sa gahong,+ ug tak-opan sulod sa atob;+ ug human sa daghang adlaw sila hatagan ug pagtagad.+ 23  Ug ang takdol nga bulan nanglipaghong, ug ang nagdan-ag nga adlaw naulaw,+ kay si Jehova sa mga panon nahimong hari+ sa Bukid sa Zion+ ug sa Jerusalem ug sa atubangan sa iyang tigulang nga mga lalaki uban ang himaya.+

Mga Footnote