Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Pagpilig pinulongan Cebuano

Isaias 14:1-32

14  Kay si Jehova magpakitag kaluoy kang Jacob,+ ug siya mopili pa gihapon sa Israel;+ ug siya mohatag kanila ug pahulay diha sa ilang yuta,+ ug ang langyaw nga pumoluyo igatipon kanila, ug sila maglangkit sa ilang kaugalingon sa balay ni Jacob.+  Ug ang mga katawhan magkuha kanila ug magdala kanila ngadto sa ilang kaugalingong dapit, ug ang balay sa Israel manag-iya kanila diha sa yuta ni Jehova ingong mga sulugoong lalaki ug mga sulugoong babaye;+ ug sila mahimong mga mamimihag+ niadtong nagbihag kanila, ug ilang mahimong sakop kadtong mga nagpugos kanila sa pagtrabaho.+  Ug mahitabo sa adlaw sa dihang si Jehova mohatag kanimog pahulay gikan sa imong kasakit ug gikan sa imong kasamok ug gikan sa mabug-at nga pagkaulipon diin ikaw nahimong usa ka ulipon,+  nga ikaw magpatugbaw niini nga panultihon batok sa hari sa Babilonya ug moingon: “Mihunong na gayod ang usa nga nagpugos sa uban sa pagtrabaho, ang pagpanglupig mihunong na!+  Gibali ni Jehova ang olisi sa mga daotan, ang sungkod sa mga nagmando,+  ang usa nga naghampak sa mga katawhan diha sa mabangis nga kasuko pinaagig walay hunong nga hampak,+ ang usa nga nagbuntog sa kanasoran diha sa bug-os nga kasuko uban sa paglutos nga walay pagpugong.+  Ang tibuok yuta mipahulay na,+ nahigawas na sa kasamok. Ang katawhan nagmaya uban ang hugyaw sa kalipay.+  Bisan ang mga kahoyng junipero+ nagmaya usab tungod kanimo, ang mga sedro sa Lebanon, nga nag-ingon, ‘Sukad gayod sa imong paghigda, walay tigputol ug kahoy+ nga mitungha batok kanamo.’  “Bisan ang Sheol+ sa ilalom nauyog tungod kanimo aron sa pagsugat kanimo sa imong pag-anhi. Tungod kanimo kini nagpukaw niadtong mga walay gahom sa kamatayon,+ ang tanang samag-kanding nga mga pangulo+ sa yuta. Gipatindog niini ang tanang hari sa kanasoran gikan sa ilang mga trono.+ 10  Silang tanan nagpahayag ug nag-ingon kanimo, ‘Gipaluya ka ba usab sama kanamo?+ Gipakasama ka ba kanamo?+ 11  Gidala ngadto sa Sheol ang imong garbo, ang kabanha sa imong kinuldasan nga mga tulonggon.+ Ilalom kanimo, ang mga ulod gibanig ingong usa ka higdaanan; ug ang mga ulod maoy imong sapot.’+ 12  “Oh giunsa mo pagkahulog gikan sa langit,+ ikaw nga nagasidlak, anak sa kaadlawon! Giunsa mo pagkapukan paingon sa yuta,+ ikaw nga nagpainutil sa mga nasod!+ 13  Kon bahin kanimo, ikaw miingon diha sa imong kasingkasing, ‘Ngadto sa langit ako mosaka.+ Ibabaw sa mga bituon+ sa Diyos akong ituboy ang akong trono,+ ug ako molingkod sa bukid sa panagkatigom,+ sa kinalay-ang mga bahin sa amihanan.+ 14  Mosaka ako sa ibabaw sa hatag-as nga mga dapit sa kapanganoran;+ akong himoon ang akong kaugalingon nga sama sa Labing Hataas.’+ 15  “Hinunoa, ikaw dad-on ngadto sa Sheol,+ ngadto sa kinahiladmang mga bahin sa gahong.+ 16  Kadtong makakita kanimo mosud-ong kanimo; sila mousisa pag-ayo kanimo, nga magaingon, ‘Mao ba kining tawhana ang nag-uyog sa yuta, nga nagpatay-og sa mga gingharian,+ 17  nga naghimo sa mabungahong yuta nga sama sa kamingawan ug nga nagpukan sa mga siyudad niini,+ nga wala magbukas sa dalan aron makapauli ang iyang mga binilanggo?’+ 18  Ang tanang ubang mga hari sa kanasoran, oo, ang tanan kanila, mihigda sa himaya, ang matag usa sa iyang kaugalingong balay.+ 19  Apan kon bahin kanimo, ikaw gisalibay nga walay lubnganan alang kanimo,+ sama sa usa ka turok nga gikasilagan, nga gibestihan sa pinatay nga mga tawo nga gidunggab sa espada nga nanganaog ngadto sa mga bato sa usa ka gahong,+ sama sa usa ka patayng lawas nga gitamaktamakan.+ 20  Dili ka mahiusa uban kanila sa usa ka lubnganan, tungod kay imong gigun-ob ang imong kaugalingong yuta, imong gipatay ang imong kaugalingong katawhan. Hangtod sa panahong walay tino ang kaliwat sa mga mamumuhat ug daotan dili hinganlan.+ 21  “Andama ninyo ang usa ka dat-olan sa pagpatay alang sa iyang kaugalingong mga anak tungod sa kasaypanan sa ilang mga katigulangan,+ aron sila dili mobangon ug panag-iyahon ang yuta ug pun-on sa mga siyudad ang nawong sa mabungahong yuta.”+ 22  “Ug ako motindog batok kanila,”+ mao ang giingon ni Jehova sa mga panon. “Ug pagaputlon ko gikan sa Babilonya ang usa ka ngalan+ ug ang nahibilin ug ang mga anak ug ang umalabot nga kaliwatan,”+ mao ang giingon ni Jehova. 23  “Ug pagahimoon ko siya nga gipanag-iya sa mga porcupino ug sa punog-tangbo nga mga linaw sa tubig, ug pagasilhigon ko siya pinaagi sa silhig sa kalaglagan,”+ mao ang giingon ni Jehova sa mga panon. 24  Si Jehova sa mga panon nanumpa,+ nga nag-ingon: “Tino nga sumala sa akong gihunahuna, kini mahitabo gayod; ug sumala sa akong gilaraw, kana mao ang matuman,+ 25  aron laglagon ang Asiryanhon sa akong yuta+ ug aron ako siyang tamaktamakan sa akong kaugalingong kabukiran;+ ug nga ang iyang yugo matangtang gikan kanila ug nga ang iyang luwan mahaw-as gikan sa ilang abaga.”+ 26  Mao kini ang katuyoan nga gilaraw batok sa tibuok yuta, ug mao kini ang kamot nga gituy-od batok sa tanang kanasoran. 27  Kay si Jehova sa mga panon maoy naglaraw,+ ug kinsa ang makabungkag niini?+ Ug ang iyang kamot mao ang gituy-od, ug kinsay makapahuyhoy niini?+ 28  Sa tuig nga namatay si Haring Ahaz+ kini nga kapahayagan nahitabo: 29  “Ayaw pagmaya,+ Oh Pilistia,+ bisan kinsa kaninyo, tungod lamang kay nabali ang sungkod sa usa nga naghampak kaninyo.+ Kay gikan sa gamot sa halas+ mogula ang usa ka malalang bitin,+ ug ang bunga unya niini maoy usa ka nagalupad nga malalang bitin.+ 30  Ug ang mga panganay nilang mga timawa tinong makakaon, ug ang mga kabos mohigda sa kasegurohan.+ Ug pinaagi sa gutom ako magapatay sa imong gamot, ug ang mahibilin kanimo pagapatyon.+ 31  Tiyabaw, Oh ganghaan! Singgit, Oh siyudad! Kamong tanan mangaluya gayod, Oh Pilistia! Kay gikan sa amihanan adunay aso nga moabot, ug walay usa nga mahilain sa iyang pundok.”+ 32  Ug unsay isulti ni bisan kinsa sa pagtubag sa mga mensahero+ sa nasod? Nga si Jehova mismo nagpahimutang sa patukoranan sa Zion,+ ug kaniya modangop ang mga sinakit taliwala sa iyang katawhan.

Mga Footnote