Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Pagpilig pinulongan Cebuano

Isaias 11:1-16

11  Ug mogitib gayod ang usa ka gamayng sanga+ gikan sa tuod ni Jese;+ ug gikan sa iyang mga gamot ang usa ka turok+ magmabungahon.+  Ug ang espiritu ni Jehova mopahiluna kaniya,+ ang espiritu sa kaalam+ ug sa pagsabot,+ ang espiritu sa tambag ug sa pagkagamhanan,+ ang espiritu sa kahibalo+ ug sa pagkahadlok kang Jehova;+  ug siya magkalipay diha sa pagkahadlok kang Jehova.+ Ug siya dili mohukom sumala sa makita lamang sa iyang mga mata, ni mobadlong sumala sa butang nga nadungog lamang sa iyang mga dalunggan.+  Ug uban sa pagkamatarong siya magahukom sa mga timawa,+ ug uban sa katul-id siya magabadlong sa mga maaghop sa yuta. Ug iyang pagahampakon ang yuta pinaagi sa olisi sa iyang baba;+ ug pinaagi sa espiritu sa iyang mga ngabil iyang patyon ang daotan.+  Ug ang pagkamatarong mao ang bakos sa iyang balat-ang,+ ug ang pagkamatinumanon mao ang bakos sa iyang hawak.+  Ug ang lobo mopuyo gayod sa makadiyot uban sa laki nga nating karnero,+ ug ang leopardo mohigda uban sa nating kanding, ug ang nating baka ug ang may-lambungay nga nating leyon+ ug ang pinakaon-pag-ayo nga hayop magkauban ang tanan;+ ug usa lamang ka gamayng bata ang mangulo kanila.  Ug ang baka ug ang oso manibsib; manag-ipon sa paghigda ang ilang mga nati. Ug bisan ang leyon mokaon ug uhot sama sa torong baka.+  Ug ang bata nga masuso magadula sa lungag sa kobra;+ ug ang usa ka bata nga linutas mokuot sa buho nga lutsanan sa kahayag sa malalang bitin.  Dili sila magadaot+ ni magagun-ob sa tibuok nakong bukid nga balaan;+ tungod kay ang yuta mapuno sa kahibalo kang Jehova ingon sa katubigan nga nagtabon sa dagat mismo.+ 10  Ug mahitabo nianang adlawa+ nga aduna unyay gamot ni Jese+ nga mobarog ingon nga usa ka timaan alang sa mga katawhan.+ Nganha kaniya bisan ang kanasoran moliso nga mapakisayoron,+ ug ang iyang dapit-pahulayan mahimong mahimayaon.+ 11  Ug mahitabo nianang adlawa nga si Jehova motunol pag-usab sa iyang kamot, sa ikaduhang higayon,+ aron kuhaon ang nahibilin sa iyang katawhan nga mahibilin gikan sa Asirya+ ug gikan sa Ehipto+ ug gikan sa Patros+ ug gikan sa Cus+ ug gikan sa Elam+ ug gikan sa Sinar+ ug gikan sa Hamat ug gikan sa kapuloan sa dagat.+ 12  Ug siya magpatindog ug usa ka timaan alang sa kanasoran ug magtigom sa mga natibuagsa sa Israel;+ ug ang mga natibulaag sa Juda iyang tapokon gikan sa upat ka tumoy sa yuta.+ 13  Ug ang pangabugho sa Epraim mahanaw,+ ug bisan kadtong nagpakitag pagkamabatokon sa Juda pagalaglagon. Ang Epraim dili mangabugho sa Juda, ni ang Juda magpakitag pagkamabatokon sa Epraim.+ 14  Ug sila molupad sa abaga sa mga Filistehanon ngadto sa kasadpan;+ magkauban nga ilang agawon ang mga anak sa Sidlakan.+ Ang Edom ug Moab mao ang ilang pagabakyawan sa ilang kamot,+ ug ang mga anak ni Ammon mao unya ang ilang mga sakop.+ 15  Ug putlon ni Jehova ang dila sa dagat nga Ehiptohanon,+ ug mowarawara sa iyang kamot sa Suba+ uban ang kainit sa iyang espiritu. Ug iyang pagahampakon kini sa pito niini ka sapa, ug ang katawhan iyang palakton nga sinul-oban sa ilang mga sandalyas.+ 16  Ug aduna unyay usa ka dakong dalan+ gikan sa Asirya alang sa nahibilin+ sa iyang katawhan nga mahibilin,+ ingon nga dihay usa alang sa Israel sa adlaw sa iyang paggula gikan sa yuta sa Ehipto.

Mga Footnote