Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa secondary menu

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Cebuano

Bibliya Online | BAG-ONG KALIBOTANG HUBAD SA BALAANG KASULATAN

Isaias 10:1-34

10  Alaot kadtong nagahimo ug madaotong mga regulasyon+ ug kadtong kinsa, sa kanunayng pagsulat, nagsulat ug lunlon nga kasamok,  aron isalikway ang mga timawa gikan sa legal nga kaso ug sa pag-agaw sa hustisya gikan sa mga sinakit sa akong katawhan,+ aron ang mga babayeng balo mahimong ilang inagaw sa gubat, ug aron ilang agawan bisan ang mga bata nga ilo-sa-amahan!+  Ug unsay inyong buhaton sa adlaw sa pagtagad+ ug sa paggun-ob, sa dihang kini moabot gikan sa halayo?+ Kang kinsa kamo modangop alang sa tabang,+ ug asa ninyo ibilin ang inyong himaya,+  gawas lamang nga ang usa moyukbo gayod ilalom sa mga binilanggo ug nga ang katawhan mangapukan ilalom niadtong gipamatay?+ Tungod niining tanan ang iyang kasuko wala motalikod, apan ang iyang kamot gituy-od pa gihapon.+  “Aha, ang Asiryanhon,+ ang olisi alang sa akong kasuko,+ ug ang bunal nga anaa sa ilang kamot alang sa akong mahukmanong pagsaway!  Batok sa usa ka apostatang+ nasod siya akong ipadala, ug batok sa katawhan sa akong mabangis nga kasuko ako magsugo kaniya,+ sa pagkuhag daghang inagaw ug sa pagkuhag daghang inilog ug sa paghimo niini nga dapit nga pagayatakan sama sa lapok sa kadalanan.+  Bisan pag tingali dili siya ingon niana, siya mobati nga makiling; bisan pag tingali ang iyang kasingkasing dili ingon niana, siya maglaraw, tungod kay ang pagpuo anaa sa iyang kasingkasing,+ ug ang paglaglag sa kanasoran nga dili diyutay.+  Kay siya moingon, ‘Dili ba ang akong mga prinsipe sa samang higayon mga hari man?+  Dili ba ang Calno+ sama sa Carkemis?+ Dili ba ang Hamat+ sama sa Arpad?+ Dili ba ang Samaria+ sama sa Damasco?+ 10  Sa dihang ang akong kamot makaabot sa mga gingharian sa walay-bili nga diyos kansang kinulit nga mga larawan milabaw pa niadtong atua sa Jerusalem ug sa Samaria,+ 11  dili ba nga ingon sa akong buhaton sa Samaria ug sa iyang walay-bili nga mga diyos,+ mao usab gayod ang akong buhaton sa Jerusalem ug sa iyang mga idolo?’+ 12  “Ug mahitabo nga sa dihang hunongon ni Jehova ang tanan niyang buhat sa Bukid sa Zion ug sa Jerusalem, ako makighusay tungod sa mga bunga sa pagkamapalabilabihon sa kasingkasing sa hari sa Asirya ug tungod sa pagpadako-sa-kaugalingon sa iyang pagkamapahitas-on sa mga mata.+ 13  Kay siya miingon, ‘Pinaagi sa gahom sa akong kamot ako tinong molihok,+ ug pinaagi sa akong kaalam, kay ako aduna gayoy pagsabot; ug akong kuhaon ang mga utlanan sa mga katawhan,+ ug ang ilang mga butang nga tinigom ako gayong ilogon,+ ug akong ipaubos ang mga molupyo sama sa usa nga gamhanan.+ 14  Ug sama sa usa ka salag, ang akong kamot+ mokab-ot sa mga bahandi+ sa mga katawhan; ug sama sa dihang tigomon sa usa ang mga itlog nga nabiyaan, ako magtigom bisan sa tibuok yuta, ug tino nga walay usa nga magkapakapa sa iyang mga pako o magbuka sa iyang baba o magtuwit-tuwit.’” 15  Magpatugbaw ba ang atsa sa iyang kaugalingon ibabaw sa usa nga nagaputol pinaagi niini, o magpadako ba ang gabas sa iyang kaugalingon ibabaw sa usa nga nagadusoduso niini, nga mao rag gipalihok sa sungkod ngadto-nganhi ang mga nagaisa niini, nga mao rag giisa sa olisi ang usa nga dili kahoy?+ 16  Busa ang matuod nga Ginoo, si Jehova sa mga panon, magpadayon sa pagpadalag makapahugo nga balatian nganha sa iyang mga matambok,+ ug ubos sa iyang himaya ang usa ka dilaab magpadayon sa pagdilaab nga sama sa dilaab sa kalayo.+ 17  Ug ang Kahayag sa Israel+ mahimong kalayo,+ ug ang iyang Balaang Usa mahimong usa ka siga;+ ug kini modilaab ug molamoy sa iyang mga bunglayon ug sa iyang mga tunokong tanom+ sa usa ka adlaw. 18  Ug ang himaya sa iyang lasang ug sa iyang mga prutasan Iyang taposon,+ bisan gikan sa kalag hangtod sa unod, ug kini mahimo gayong sama sa paghigos sa usa nga nagmasakiton.+ 19  Ug ang mahibilin sa mga kahoy sa iyang lasang—kini mahimong diyutay kaayo nga arang ikasulat sa usa ka bata lamang.+ 20  Ug tinong mahitabo nianang adlawa nga kadtong mahibilin sa Israel+ ug kadtong makaikyas sa balay ni Jacob dili na gayod mosandig pag-usab sa usa nga naghampak kanila,+ ug sila mosandig gayod kang Jehova, ang Balaang Usa sa Israel,+ sa kamatinud-anon.+ 21  Usa ka nahibilin lamang ang mobalik, ang nahibilin ni Jacob, ngadto sa Diyos nga Gamhanan.+ 22  Kay bisan tuod ang imong katawhan, Oh Israel, maoy ingon sa mga lugas sa balas sa dagat,+ usa ka nahibilin lamang taliwala kanila ang mobalik.+ Usa ka pagpuo+ nga gihukom na ang mobaha diha sa pagkamatarong,+ 23  tungod kay usa ka pagpuo+ ug usa ka mapig-otong hukom ang igapahamtang sa Soberanong Ginoo, si Jehova sa mga panon, taliwala sa tibuok yuta.+ 24  Busa kini ang giingon sa Soberanong+ Ginoo, si Jehova sa mga panon: “Ayaw kahadlok, Oh akong katawhan nga nagpuyo sa Zion,+ tungod sa Asiryanhon, nga pinaagi sa olisi nagdapat kanimo+ ug nagbakyaw sa iyang kaugalingong sungkod batok kanimo sama sa gihimo sa Ehipto.+ 25  Kay sa makadiyot na lamang kaayo—ug ang mahukmanong pagsaway+ matapos na, ug ang akong kasuko, sa ilang pagkaupos.+ 26  Ug si Jehova sa mga panon tinong molatigo kaniya+ ingon sa kapildihan didto sa Midian duol sa bato sa Oreb;+ ug ang iyang sungkod maanaa sa dagat,+ ug siya magbakyaw gayod niini sama sa iyang gihimo sa Ehipto.+ 27  “Ug mahitabo nianang adlawa nga ang iyang luwan kuhaon gikan sa imong abaga,+ ug ang iyang yugo gikan sa imong liog,+ ug ang yugo tino nga maguba+ tungod sa lana.” 28  Siya miabot sa Aiat;+ siya miagi sa Migron; didto sa Mikmas+ iyang gibutang ang iyang mga gamit. 29  Sila milabang sa tabokanang bahin, ang Geba+ maoy dapit aron sila magpalabay sa kagabhion, ang Rama+ mikurog, ang Gibea+ ni Saul mikalagiw. 30  Singgit sa taliis nga mga pagtiyabaw, Oh anak nga babaye sa Galim.+ Ihatag ang imong pagtagad, Oh Laisa. Oh ikaw nga sinakit, Anatot!+ 31  Ang Madmena milayas. Ang mga molupyo sa Gebim nagpasalipod. 32  Adlaw pa sa Nob+ aron mohunong. Iyang ginawarawara ang iyang kamot nga mahulgaon sa bukid sa anak nga babaye sa Zion, ang bungtod sa Jerusalem.+ 33  Tan-awa! Ang matuod nga Ginoo, si Jehova sa mga panon, nagaputol sa dagkong mga sanga uban sa hilabihang pagkahagsa;+ ug kadtong tag-as ug tubo gipamutol, ug ang mga hatag-as gipaubos.+ 34  Ug iyang gihabas ang kalibonan sa lasang pinaagig puthaw nga himan, ug pinaagi sa usa nga gamhanan ang Lebanon mapukan.+

Mga Footnote