Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa secondary menu

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Cebuano

Bibliya Online | BAG-ONG KALIBOTANG HUBAD SA BALAANG KASULATAN

Isaias 1:1-31

1  Ang panan-awon+ ni Isaias+ nga anak nga lalaki ni Amoz nga iyang nakita mahitungod sa Juda ug sa Jerusalem sa mga adlaw ni Uzzias,+ Jotam,+ Ahaz+ ug Ezequias,+ nga mga hari sa Juda:+  Pamati,+ Oh mga langit, ug paminaw, Oh yuta, kay si Jehova nagsulti: “Ako nagmatuto ug nagpadako ug mga anak,+ apan sila mialsa batok kanako.+  Ang usa ka torong baka nakaila pag-ayo sa nagpalit kaniya, ug ang asno sa pasungan sa iyang tag-iya; ang Israel wala makaila,+ ang akong kaugalingong katawhan wala magagawi sa pagkamasinaboton.”+  Alaot ang nasod nga makasasala,+ ang katawhan nga tugob sa kasaypanan, usa ka binhing mamumuhat ug daotan,+ mga anak nga madaoton!+ Sila namiya kang Jehova,+ wala nila tahora ang Balaang Usa sa Israel,+ sila mitalikod.+  Asa pa man kamo dugang nga pagahampakon,+ sanglit kamo nagadugang pa ug pag-alsa?+ Ang tibuok ulo nagmasakiton, ug ang tibuok kasingkasing maluya.+  Gikan sa lapalapa sa tiil hangtod sa ulo walay maayong bahin niini.+ Ang mga samad ug ang mga bun-og ug ang mga bag-ong labod—kini sila wala mapislit o mabugkosi, ni gipahumok kini pinaagi sa lana.+  Ang inyong yuta maoy biniyaan,+ ang inyong mga siyudad nasunog sa kalayo;+ ang inyong yuta—nga diha mismo sa inyong atubangan ginalamoy+ sa mga estranyo,+ ug ang pagkabiniyaan nahisama sa pagkapukan pinaagi sa mga estranyo.+  Ug ang anak nga babaye sa Zion+ nahibilin sama sa usa ka balongbalong sa parasan, sama sa usa ka lantawanang payag sa uma sa mga pepino, sama sa usa ka siyudad nga inalihan.+  Kon wala pa kita binli ni Jehova sa mga panon ug pipila ka nagpabiling buhi,+ kita nahisama na unta sa Sodoma, kita nahisama na unta sa Gomora.+ 10  Pamatia ninyo ang pulong ni Jehova,+ kamong mga diktador+ sa Sodoma.+ Pamatia ninyo ang balaod sa atong Diyos, kamong mga taga-Gomora. 11  “Unsay kapuslanan kanako sa daghan ninyong mga halad?” nagaingon si Jehova. “Igo na ang mga tibuok halad-nga-sinunog+ sa laking mga karnero+ ug sa tambok sa pinakaon-pag-ayo nga mga hayop;+ ug ako walay kahimuot+ sa dugo+ sa toreyong mga baka ug sa mga laki nga nating karnero ug sa laking mga kanding.+ 12  Sa dihang kamo manganhi aron sa pagtan-aw sa akong nawong,+ kinsa ba ang nangayo niini gikan sa inyong kamot, aron sa pagyatak sa akong mga sawang?+ 13  Hunong na kamo sa pagdala ug walay-bili nga mga halad-nga-lugas.+ Ang insenso—butang kini nga dulumtanan kanako.+ Ang bag-ong bulan+ ug ang igpapahulay,+ ang pagtawag ug usa ka panagkatigom+—dili ko maantos ang paggamit ug mahikanhong gahom+ uban sa solemneng panagkatigom. 14  Ang inyong bag-ong mga bulan ug ang inyong mga kapistahan gidumtan sa akong kalag.+ Kanako kini nahimong kabug-at;+ ako gikapoy na sa pagpas-an niini.+ 15  Ug sa dihang inyong bayawon ang inyong mga kamot,+ akong tagoan ang akong mga mata gikan kaninyo.+ Bisan pa kon kamo maghimog daghang mga pag-ampo,+ ako dili mamati;+ ang inyong mga kamot napuno sa pag-ula ug dugo.+ 16  Hugasi ang inyong kaugalingon;+ hinloi ang inyong kaugalingon;+ kuhaa ang pagkadaotan sa inyong mga pagpakiglabot gikan sa atubangan sa akong mga mata;+ hunong na sa pagbuhat ug daotan.+ 17  Pagtuon sa pagbuhat ug maayo;+ pangitaa ang hustisya;+ tul-ira ang malupigon;+ pagpahamtang ug hustisya alang sa bata nga ilo-sa-amahan;+ labani ang kawsa sa babayeng balo.”+ 18  “Ari kamo karon, ug tul-iron nato ang mga butang tali kanato,” nag-ingon si Jehova.+ “Bisan tuod ang inyong mga sala sanag-pula, kini papution sama sa niyebe;+ bisan tuod kini mapula sama sa lutong-pula nga panapton, kini mahimong sama sa balhibo sa karnero. 19  Kon kamo magpakitag pagkaandam ug mamati, ang maayo sa yuta inyong kan-on.+ 20  Apan kon kamo modumili+ ug magmasuklanon gayod, kamo lamyon sa espada; kay ang baba mismo ni Jehova ang nagsulti niini.”+ 21  Oh naunsa bang ang matinumanong lungsod+ nahimo mang usa ka pampam!+ Siya kanhi puno sa hustisya;+ ang pagkamatarong mismo nagpuyo diha kaniya,+ apan karon mga mamumuno.+ 22  Ang imong plata nahimong naglutaw nga yamukmok.+ Ang imong serbesa nga ginama sa trigo sinimbogan ug tubig.+ 23  Ang imong mga prinsipe gahian ug kauban sa mga kawatan.+ Ang matag usa kanila mahigugmaon sa hiphip+ ug nag-apas sa mga gasa.+ Alang sa bata nga ilo-sa-amahan sila wala magpahamtang ug hustisya; ug bisan ang legal nga kaso sa usa ka babayeng balo dili makasulod nganha kanila.+ 24  Busa ang giingon sa matuod nga Ginoo, si Jehova sa mga panon, ang Gamhanang Usa sa Israel,+ mao: “Aha! Akong pahuwasan ang akong kaugalingon sa akong mga kaaway, ug ako manimalos+ sa akong mga kaaway.+ 25  Ug akong ibalik ang akong kamot diha kanimo, ug akong lunsayon ang imong naglutaw nga yamukmok nga samag pinaagi sa lihiya, ug wagtangon ko ang tanan nimong mga biya.+ 26  Ug akong dad-on pag-usab ang mga maghuhukom alang kanimo sama sa una, ug mga magtatambag alang kanimo sama sa sinugdan.+ Human niini ikaw pagatawgon nga Siyudad sa Pagkamatarong, Matinumanong Lungsod.+ 27  Uban sa hustisya ang Zion pagatubson,+ ug kadtong namalik kaniya, uban sa pagkamatarong.+ 28  Ug dungan unya ang pagkahagsa sa mga mag-aalsa ug nianang sa mga makasasala,+ ug kadtong namiya kang Jehova modangat sa ilang kataposan.+ 29  Kay sila mangaulaw sa malig-ong mga kahoy nga inyong gitinguha,+ ug kamo manglipaghong tungod sa mga tanaman nga inyong gipili.+ 30  Kay kamo mangahimong sama sa usa ka dakong kahoy nga ang kadahonan niini nangalaya,+ ug sama sa usa ka tanaman nga walay tubig. 31  Ug ang mabaskog nga tawo tino nga mahimong lanot,+ ug ang bunga sa iyang kalihokan usa ka aligato; ug silang duha tinong magdungan sa pagdilaab, nga walay magapalong.”+

Mga Footnote