Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Pagpilig pinulongan Cebuano

Hebreohanon 9:1-28

9  Nan, sa bahin niini ang unang pakigsaad nagbaton ug mga ordinansa bahin sa sagradong pag-alagad+ ug sa yutan-ong dapit niini nga balaan.+  Kay dihay gitukod nga unang lawak sa tolda+ diin didto ang tangkawan+ ug usab ang lamesa+ ug ang mga tinapay nga gipasundayag;+ ug gitawag kini nga “ang Balaang Dapit.”+  Apan luyo sa ikaduhang kortina+ mao ang lawak sa tolda nga gitawag nga “ang Labing Balaan.”+  Kini may insensaryo nga bulawan+ ug ang arka sa pakigsaad+ nga hinal-opan ug bulawan sa katibuk-an,+ diin didto ang tibod nga bulawan nga may mana+ ug ang sungkod ni Aaron nga nanalingsing+ ug ang mga papan+ sa pakigsaad;  apan sa ibabaw niini diha ang mahimayaong mga kerubin+ nga naglandong sa tabon sa pagpasig-uli.+ Apan dili karon ang panahon sa paghisgot nga detalyado mahitungod niining mga butanga.  Human mahimo kining mga butanga niining paagiha, ang mga saserdote mosulod sa unang lawak sa tolda+ sa tanang panahon sa paghimo sa sagradong mga pag-alagad;+  apan sa ikaduhang lawak ang hataas nga saserdote lamang ang mosulod kausa sa usa ka tuig,+ nga may dalang dugo,+ nga iyang ihalad alang sa iyang kaugalingon+ ug alang sa mga sala tungod sa pagkawalay-alamag sa katawhan.+  Sa ingon gitin-aw sa balaang espiritu nga ang dalan+ paingon sa balaang dapit wala pa mapadayag samtang nagbarog pa ang unang tolda.+  Kini nga tolda mismo maoy usa ka sambingay+ alang sa tinudlong panahon nga ania karon,+ ug sumala niini ang mga gasa ug mga halad ginatanyag.+ Bisan pa, kini sila dili makapahingpit+ sa tawo nga nagahimog sagradong pag-alagad kon bahin sa iyang tanlag,+ 10  apan may kalabotan lamang sa mga pagkaon+ ug mga ilimnon+ ug nagkadaiyang mga bawtismo.+ Kini sila maoy legal nga mga kinahanglanon maylabot sa unod+ ug gipatuman hangtod sa tinudlong panahon sa pagtul-id sa mga butang.+ 11  Hinunoa, sa dihang si Kristo mianhi ingong hataas nga saserdote+ bahin sa maayong mga butang nga nahitabo na, pinaagi sa labaw ug mas hingpit nga tolda nga dili hinimog mga kamot, nga mao, dili niini nga kalalangan,+ 12  siya misulod, dili, dili pinaagi sa dugo+ sa mga kanding ug sa toreyong mga baka, kondili pinaagi sa iyang kaugalingong dugo,+ makausa alang sa tanang panahon ngadto sa balaang dapit ug nakabaton sa walay kataposang kaluwasan alang kanato.+ 13  Kay kon ang dugo sa mga kanding+ ug sa torong mga baka+ ug ang abo+ sa nating baka nga iwisik niadtong mga nahugawan+ makapabalaan hangtod sa pagkahinlo sa unod,+ 14  dili ba labaw pa gayod nga ang dugo+ ni Kristo, kinsa pinaagi sa walay kataposang espiritu naghalad+ sa iyang kaugalingon nga walay buling ngadto sa Diyos, magahinlo+ sa atong mga tanlag gikan sa patay nga mga buhat+ aron makahimo kitag sagradong pag-alagad+ ngadto sa buhi nga Diyos? 15  Mao nga siya usa ka tigpataliwala+ sa usa ka bag-ong pakigsaad, aron nga, tungod kay nahitabo man ang usa ka kamatayon alang sa ilang pagkagawas pinaagi sa paglukat+ gikan sa mga kalapasan ilalom sa unang pakigsaad,+ ang mga gitawag makadawat sa saad bahin sa walay kataposang panulondon.+ 16  Kay diin adunay pakigsaad,+ ang kamatayon sa tawo nga naghimo sa pakigsaad kinahanglang itagana. 17  Kay ang usa ka pakigsaad mabalido tungod sa patay nga mga halad, sanglit dili man kini ikapatuman sa bisan unsang panahon samtang buhi pa ang tawo nga naghimo sa pakigsaad. 18  Tungod niana ang unang pakigsaad+ wala sugdi sa pagpatuman nga walay dugo.+ 19  Kay sa dihang ang matag sugo sumala sa Balaod gikapahayag na ni Moises ngadto sa tibuok katawhan,+ gikuha niya ang dugo sa toreyong mga baka ug sa mga kanding uban ang tubig ug sanag-pula nga balhibo sa karnero ug hisopo+ ug giwisikan ang basahon ug ang tibuok nga katawhan, 20  nga nag-ingon: “Kini mao ang dugo sa pakigsaad nga gisugo sa Diyos kaninyo.”+ 21  Ug iyang giwisikan ug dugo+ ang tolda+ ug ang tanang sudlanan sa publikong pag-alagad sa samang paagi. 22  Oo, halos ang tanang butang mahinloan pinaagi sa dugo+ sumala sa Balaod, ug gawas kon igaula ang dugo+ walay mahitabo nga pagpasaylo.+ 23  Busa gikinahanglan nga ang mga hulad+ sa mga butang sa mga langit pagahinloan pinaagi niini,+ apan ang langitnong mga butang pinaagi sa mga halad nga mas maayo kay sa maong mga halad. 24  Kay si Kristo misulod, dili ngadto sa balaang dapit nga hinimog mga kamot,+ nga maoy hulad sa katinuoran,+ kondili ngadto sa langit mismo,+ aron moatubang sa persona sa Diyos alang kanato.+ 25  Dili aron subsob niyang ihalad ang iyang kaugalingon, sama gayod sa hataas nga saserdote nga mosulod sa balaang dapit+ tuigtuig+ nga dala ang dugo nga dili iyang kaugalingon. 26  Kay kon mao pa, siya kinahanglan untang moantos nga subsob sukad sa pagkatukod+ sa kalibotan. Apan karon gipadayag na niya ang iyang kaugalingon+ makausa+ alang sa tanang panahon sa kataposan sa mga sistema sa mga butang+ aron sa pagwagtang sa sala pinaagi sa paghalad sa iyang kaugalingon.+ 27  Ug ingon nga gigahin ang mga tawo+ aron mamatay makausa alang sa tanang panahon, apan human niini ang usa ka paghukom,+ 28  sa ingon usab ang Kristo gihalad makausa+ alang sa tanang panahon aron sa pagpas-an sa mga sala sa daghan;+ ug sa ikaduhang higayon+ nga siya mopakita+ kini mao unyay bulag sa sala+ ug ngadto kanilang matinuoron nga nagapangita kaniya alang sa ilang kaluwasan.+

Mga Footnote