Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Pagpilig pinulongan Cebuano

Hebreohanon 13:1-25

13  Himoa nga magpadayon ang inyong inigsoong gugma.+  Ayaw kalimti ang pagkamaabiabihon,+ kay pinaagi niini ang pipila, nga wala nila mahibaloi, nag-abiabi ug mga manulonda.+  Hinumdomi silang mga binilanggo nga may mga talikala+ nga daw kamo tinalikalaan uban kanila,+ ug silang mga gidaogdaog,+ sanglit kamo anaa pa man usab sa unodnong lawas.  Himoa nga dungganon ang kaminyoon taliwala sa tanan, ug ang higdaanan sa kaminyoon nga dili mahugawan,+ kay hukman sa Diyos ang mga makihilawason ug ang mga mananapaw.+  Himoa ang inyong paagi sa pagkinabuhi nga mahigawas sa gugma sa salapi,+ samtang kamo magmakontento+ sa presenteng mga butang.+ Kay siya nag-ingon: “Dili ko gayod ikaw pagabiyaan ni sa bisan unsang paagi pagatalikdan.”+  Sa ingon kita magmaisogon+ ug makaingon: “Si Jehova ang akong magtatabang; dili ako mahadlok. Unsay arang mabuhat sa tawo kanako?”+  Hinumdomi sila nga nagapanguna kaninyo,+ nga nagasulti sa pulong sa Diyos kaninyo, ug samtang mamalandong kamo kon unsay gisangpotan sa ilang panggawi sundoga+ ang ilang pagtuo.+  Si Jesu-Kristo mao sa gihapon kagahapon ug karon, ug hangtod sa kahangtoran.+  Ayaw kamo pagpadani sa nagkadaiya ug langyaw nga mga pagtulon-an;+ kay maayo nga palig-onon ang kasingkasing pinaagi sa dili-takos nga kalulot,+ dili pinaagi sa mga kan-onon,+ nga wala makahatag ug kaayohan kanila nga nagmapuliki niini. 10  Kita adunay usa ka halaran nga gikan niana sila nga naghimog sagradong pag-alagad diha sa tolda walay awtoridad sa pagkaon.+ 11  Kay ang mga lawas niadtong mga hayop kansang dugo ginadala ngadto sa balaang dapit sa hataas nga saserdote alang sa sala ginasunog sa gawas sa kampo.+ 12  Busa si Jesus usab, aron iyang mabalaan+ ang katawhan pinaagi sa iyang kaugalingong dugo,+ nag-antos sa gawas sa ganghaan.+ 13  Busa, mangadto kita kaniya sa gawas sa kampo, nga magdala sa pakaulaw nga iyang gipas-an,+ 14  kay dinhi kita walay siyudad nga molungtad,+ apan kita matinuorong nangita sa usa nga umaabot.+ 15  Pinaagi kaniya itanyag nato kanunay sa Diyos ang halad sa pagdayeg,+ nga mao, ang bunga sa mga ngabil+ nga naghimog pagpahayag sa dayag sa iyang ngalan.+ 16  Dugang pa, ayaw kalimti ang pagbuhat ug maayo+ ug ang pagpakig-ambit sa mga butang sa uban, kay ang maong mga halad gikahimut-an sa Diyos.+ 17  Magmasinugtanon kamo sa mga nagapanguna kaninyo+ ug magmapinasakopon,+ kay sila nagabantay sa inyong mga kalag ingon nga sila maoy maghatag ug husay;+ aron buhaton nila kini uban ang kalipay ug dili uban ang pagpanghupaw, kay kini makadaot kaninyo.+ 18  Ipadayon ang pag-ampo+ alang kanamo, kay kami masaligon nga kami may maminatud-ong tanlag, sanglit buot namong magmaminatud-on sa tanang butang.+ 19  Apan ilabina nga ako nagaawhag kaninyo sa pagbuhat niini, aron ako mahibalik kaninyo sa labing madali.+ 20  Karon hinaot nga ang Diyos sa kalinaw,+ kinsa nagbangon gikan sa mga patay+ sa dakong magbalantay+ sa mga karnero+ pinaagi sa dugo sa walay kataposang pakigsaad,+ ang atong Ginoong Jesus, 21  magsangkap kaninyo sa matag maayong butang aron sa pagbuhat sa iyang kabubut-on, nga pinaagi ni Jesu-Kristo magbuhat diha kanato nianang makapahimuot kaayo sa iyang panan-aw;+ nga maiya ang himaya hangtod sa kahangtoran.+ Amen. 22  Karon awhagon ko kamo, mga igsoon, sa pagpailob niini nga pulong sa pagdasig, kay ako, sa pagkatinuod, nagsulat kaninyo sa pipila ra ka pulong.+ 23  Hibaloi ninyo nga ang atong igsoon nga si Timoteo+ gibuhian na, nga uban kaniya, kon moabot siya dayon, ako makigkita kaninyo. 24  Ipangomosta ako kanilang tanan nga nagapanguna+ kaninyo ug sa tanan nga balaan. Silang taga-Italya+ nangomosta kaninyo. 25  Ang dili-takos nga kalulot+ magauban kaninyong tanan.

Mga Footnote