Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa secondary menu

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Cebuano

Bibliya Online | BAG-ONG KALIBOTANG HUBAD SA BALAANG KASULATAN

Hebreohanon 12:1-29

12  Busa, sanglit gilibotan man kita sa ingon kabagang panganod sa mga saksi,+ tangtangon usab nato ang tanang kabug-at+ ug ang sala nga daling makasabod kanato,+ ug daganon nato nga malahutayon+ ang lumba+ nga gibutang sa atong atubangan,+  samtang atong tutokan ang Pangulong Ahente+ ug Maghihingpit sa atong pagtuo,+ si Jesus. Tungod sa kalipay nga gibutang sa iyang atubangan siya nag-antos+ sa estaka sa pagsakit, nga wala igsapayan ang kaulaw, ug milingkod sa tuong kamot sa trono sa Diyos.+  Busa, tagda pag-ayo ang usa nga nakaantos sa mga pagsupak+ sa mga makasasala batok sa ilang kaayohan, aron dili kamo kapoyon ug mangaluya ang inyong mga kalag.+  Sa inyong pagpakigbisog batok sa sala kamo wala pa gayod makasukol hangtod sa dugo,+  apan kamo bug-os nga nakalimot sa tambag nga nagtawag kaninyo ingong mga anak:+ “Anak ko, ayaw pakamenosa ang disiplina gikan ni Jehova, ni maluya sa dihang ikaw tul-iron niya;+  kay ang gihigugma ni Jehova iyang ginadisiplina; sa pagkatinuod, iyang ginakastigo ang matag usa nga iyang gidawat ingong anak.”+  Nagaantos kamo ingon nga disiplina.+ Ang Diyos nagatagad kaninyo ingon nga mga anak.+ Kay kinsa ba ang anak nga wala disiplinaha sa usa ka amahan?+  Apan kon kamo wala disiplinaha nga niana ang tanan nahimong mga mag-aambit, kamo sa pagkatinuod mga pinaangkan,+ ug dili mga anak.  Dugang pa, kita may mga amahan nga sama kanato nga unodnon nga modisiplina kanato,+ ug kita nagtahod kanila. Dili ba labi pa nga magpasakop kita ngadto sa Amahan sa atong espirituwal nga kinabuhi ug mabuhi?+ 10  Kay sulod sa pipila ka adlaw sila nagdisiplina kanato sumala sa gihunahuna nila nga maayo,+ apan siya nagbuhat niana alang sa atong kaayohan aron kita makaambit sa iyang pagkabalaan.+ 11  Tinuod, sa pagkakaron walay disiplina nga daw makapalipay, hinunoa makapaguol;+ apan pagkahuman niini alang kanila nga nabansay niini kini magpatunghag madaitong bunga,+ nga mao, ang pagkamatarong.+ 12  Busa iisa ang mga kamot nga nahuyhoy+ ug ituyhad ang mahuyang nga mga tuhod,+ 13  ug tul-ira ang mga alagianan sa inyong mga tiil,+ aron nga ang piang dili malisa, kondili mamaayo hinuon.+ 14  Tinguhaa ang pagpakigdait uban sa tanang tawo,+ ug ang pagkabalaan+ nga kon wala kini walay tawong makakita sa Ginoo,+ 15  nga maampingong magbantay nga walay usa nga mahikawan sa dili-takos nga kalulot sa Diyos;+ nga walay makahilong gamot+ nga mogitib ug mopahinabog kasamok ug aron dili mahugawan ang daghan pinaagi niini;+ 16  aron walay makihilawason ni si bisan kinsa nga wala magpabili sa sagradong mga butang, sama kang Esau,+ kinsa baylo sa usa ka pagkaon naghatag sa iyang mga katungod ingong panganay.+ 17  Kay kamo nahibalo nga pagkahuman usab niadto sa dihang buot niyang mapanunod ang panalangin+ siya gisalikway,+ kay, bisan tuod matinuoron niyang gitinguha ang kausaban sa hunahuna uban ang mga luha,+ wala siya makakaplag ug luna alang niini.+ 18  Kay wala kamo makaduol sa bukid nga mahikap+ ug nga nagdilaab sa kalayo,+ ug sa dag-om ug sa mabaga nga kangitngit ug sa kusog nga bagyo,+ 19  ug sa budyong sa trompeta+ ug sa tingog sa mga pulong;+ nga sa pagkadungog niini nga tingog ang katawhan nangamuyo nga wala na untay pulong nga idugang kanila.+ 20  Kay ang sugo dili nila maantos: “Ug kon ang usa ka mananap mahidapat sa bukid, kinahanglang batoon kini.”+ 21  Labot pa, ang talan-awon makahahadlok kaayo nga si Moises miingon: “Ako nahadlok ug nangurog.”+ 22  Apan kamo nakaduol sa Bukid sa Zion+ ug sa siyudad+ sa buhing Diyos, ang langitnong Jerusalem,+ ug sa tinagpulo ka libo nga manulonda,+ 23  sa katibuk-ang katigoman,+ ug sa kongregasyon sa mga panganay+ nga natala+ sa mga langit, ug sa Diyos nga Maghuhukom sa tanan,+ ug sa espirituwal nga mga kinabuhi+ sa mga matarong nga nahimong hingpit,+ 24  ug kang Jesus nga tigpataliwala+ sa bag-ong pakigsaad,+ ug sa giwisik nga dugo,+ nga nagsulti sa mas maayong paagi kay sa dugo ni Abel.+ 25  Tinoa nga dili kamo mobalibad kaniya nga nagsulti.+ Kay kon sila nga namalibad wala makaikyas gikan kaniya nga gihatagan sa Diyos ug pasidaan nganhi sa yuta,+ labi pa nga dili kita makaikyas kon kita motalikod kaniya nga nagsulti gikan sa mga langit.+ 26  Nianang panahona ang iyang tingog mitay-og sa yuta,+ apan karon siya misaad, nga nag-ingon: “Apan sa makausa pa tay-ogon ko dili lamang ang yuta kondili ang langit usab.”+ 27  Karon ang mga pulong “Apan sa makausa pa” nagpasabot nga pagakuhaon ang mga butang ginatay-og ingong mga butang nga hinimo,+ aron makapabilin ang mga butang nga wala tay-oga.+ 28  Busa, sanglit pagadawaton nato ang usa ka gingharian nga dili matay-og,+ magpadayon kita sa pagbaton sa dili-takos nga kalulot, nga pinaagi niini kita makahatag ug sagradong pag-alagad nga dalawaton sa Diyos uban ang diyosnong kahadlok ug kalisang.+ 29  Kay ang atong Diyos maoy nagaut-ot usab nga kalayo.+

Mga Footnote