Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa secondary menu

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Cebuano

Bibliya Online | BAG-ONG KALIBOTANG HUBAD SA BALAANG KASULATAN

Hebreohanon 11:1-40

11  Ang pagtuo+ mao ang masaligan nga pagpaabot sa mga butang nga gilaoman,+ ang dayag nga pagpasundayag sa mga katinuoran bisan tuod wala makita.+  Kay pinaagi niini ang mga tawo sa karaang kapanahonan gipamatud-an.+  Tungod sa pagtuo atong masabtan nga ang mga sistema sa mga butang+ gihan-ay pinaagi sa pulong sa Diyos,+ mao nga ang mga butang nga makita mitungha gikan sa mga butang nga dili-makita.+  Tungod sa pagtuo si Abel naghalad sa Diyos ug usa ka halad nga mas labaw ug bili kay sa kang Cain,+ nga pinaagi niini nga pagtuo siya gipamatud-an nga matarong, nga ang Diyos nagpamatuod+ labot sa iyang mga gasa; ug pinaagi niini siya, bisan pag siya namatay, nagasulti pa gihapon.+  Tungod sa pagtuo si Enoc+ gilalin aron dili makaagom ug kamatayon, ug wala na siya hikaplagi tungod kay siya gilalin sa Diyos;+ kay sa wala pa siya ilalin siya gipamatud-an nga siya nakapahimuot sa Diyos.+  Dugang pa, kon walay pagtuo+ imposible ang pagpahimuot kaniya,+ kay siya nga moduol sa Diyos angay nga motuo nga siya mao+ ug nga siya maoy tigganti+ sa mga matinuorong nagapangita kaniya.+  Tungod sa pagtuo si Noe,+ human hatagi sa Diyos ug pasidaan mahitungod sa mga butang nga wala pa makita,+ nagpakitag diyosnong kahadlok ug nagtukod ug arka+ aron sa pagluwas sa iyang panimalay; ug pinaagi niini nga pagtuo iyang gihukman ang kalibotan,+ ug siya nahimong manununod sa pagkamatarong+ nga maoy sumala sa pagtuo.  Tungod sa pagtuo si Abraham,+ sa gitawag siya, misugot sa pag-adto sa usa ka dapit nga gitino nga iyang pagadawaton ingon nga panulondon; ug siya milakaw, bisan pag wala mahibalo kon asa siya paingon.+  Tungod sa pagtuo siya mipuyo ingon nga usa ka langyaw sa yuta sa saad nga samag diha sa langyaw nga yuta,+ ug mipuyo sa mga tolda+ uban kang Isaac+ ug kang Jacob,+ ang kauban niyang mga manununod sa mao ra nga saad.+ 10  Kay siya nagpaabot sa siyudad+ nga may tinuod nga mga patukoranan, nga ang magtutukod ug magbubuhat niini nga siyudad mao ang Diyos.+ 11  Tungod usab sa pagtuo si Sara+ nakadawat ug gahom sa pagpanamkon ug binhi, bisan ug lapas na siya sa panuigon alang niini,+ sanglit iyang giisip nga kasaligan siya nga misaad.+ 12  Busa gikan usab sa usa ka tawo,+ ug kaniya nga sama sa patay na,+ dihay nangatawong mga anak nga ingon ka daghan sa mga bituon sa langit ug ingon sa balas nga anaa sa baybayon, nga dili maihap.+ 13  Diha sa pagtuo kini silang tanan nangamatay,+ bisan ug wala sila makabaton sa katumanan sa mga saad,+ apan sila nakakita niini sa halayo+ ug nahinangop niini ug nagpahayag sa dayag nga sila mga estranyo ug temporaryong mga pumoluyo sa yuta.+ 14  Kay sila nga nagsulti sa maong mga butang naghatag ug ebidensiya nga sila matinuorong nagapangitag dapit nga ilang kaugalingon.+ 15  Apan, kon sila sa pagkatinuod nagpadayon pa sa paghinumdom sa dapit nga ilang gigikanan,+ sila may kahigayonan unta sa pagbalik.+ 16  Apan karon sila nagtinguha sa usa ka mas maayong dapit, nga mao, usa nga iya sa langit.+ Busa wala sila ikaulaw sa Diyos, nga tawgon nga ilang Diyos,+ kay may giandam man siya nga usa ka siyudad+ alang kanila. 17  Tungod sa pagtuo si Abraham, sa dihang siya gisulayan,+ sama ug naghalad na kang Isaac, ug ang tawo nga malipayong nakadawat sa mga saad misulay sa paghalad sa iyang bugtong nga anak,+ 18  bisan ug kini giingon na kaniya: “Ang pagatawgon nga ‘imong binhi’ maoy pinaagi kang Isaac.”+ 19  Apan giisip niya nga ang Diyos makahimo sa pagbangon kaniya bisan gikan sa mga patay;+ ug gikan niana iyang gidawat usab siya sa masambingayong paagi.+ 20  Tungod usab sa pagtuo gipanalanginan ni Isaac si Jacob+ ug si Esau+ mahitungod sa mga butang nga moabot. 21  Tungod sa pagtuo si Jacob, sa hapit na siyang mamatay,+ nagpanalangin sa matag usa sa mga anak nga lalaki ni Jose+ ug nagsimba nga nag-akbo sa tumoy sa iyang sungkod.+ 22  Tungod sa pagtuo si Jose, nga nagkaduol na sa iyang kataposan, naghisgot sa pagpanggula+ sa mga anak sa Israel; ug siya nanugon mahitungod sa iyang mga bukog.+ 23  Tungod sa pagtuo si Moises gitagoan sa iyang mga ginikanan sulod sa tulo ka bulan human sa iyang pagkahimugso,+ tungod kay nakita nila nga ang bata matahom+ ug wala sila mahadlok sa mando+ sa hari. 24  Tungod sa pagtuo si Moises, sa pagkadako na,+ midumili nga tawgong anak sa anak nga babaye ni Paraon,+ 25  nga mipalabi nga daogdaogon uban sa katawhan sa Diyos inay magpahimulos sa umalaging kalipay sa pagpakasala, 26  tungod kay giisip niya ang pagpakaulaw+ sa Kristo ingong bahandi nga labaw pa kay sa mga bahandi sa Ehipto; kay siya nagtutok man ngadto sa pagbayad sa ganti.+ 27  Tungod sa pagtuo siya mibiya sa Ehipto,+ apan dili kay nahadlok sa kasuko sa hari,+ kay siya nagpabiling lig-on nga daw nakakita sa Usa nga dili-makita.+ 28  Tungod sa pagtuo iyang gisaulog ang paskuwa+ ug ang pagsablig sa dugo,+ aron dili hilabtan sa tiglaglag ang ilang mga panganay.+ 29  Tungod sa pagtuo sila mitabok sa Pulang Dagat nga sama ug diha sa yuta nga mamala,+ apan sa pagpangahas nga motabok niana ang mga Ehiptohanon gilamoy.+ 30  Tungod sa pagtuo ang mga paril sa Jerico nangatumpag human nila malibot kini sulod sa pito ka adlaw.+ 31  Tungod sa pagtuo si Rahab+ nga pampam wala malaglag uban niadtong mga wala magmasinugtanon, tungod kay iya mang gidawat ang mga espiya sa madaitong paagi.+ 32  Ug unsa pay akong isulti? Kay kulangon ako sa panahon kon mopadayon ako sa pag-asoy bahin kang Gideon,+ kang Barak,+ kang Samson,+ kang Jepte,+ kang David+ ingon man kang Samuel+ ug sa ubang mga manalagna,+ 33  nga tungod sa pagtuo nagpildi ug mga gingharian diha sa panaggubat,+ nagpatunhay sa pagkamatarong,+ nakabaton sa mga saad,+ nagpatak-om sa baba sa mga leyon,+ 34  nagpahunong sa puwersa sa kalayo,+ nakaikyas sa sulab sa espada,+ gikan sa maluya nga kahimtang nahimong gamhanan,+ nahimong maisogon sa gubat,+ nagparot sa kasundalohan sa mga langyaw.+ 35  Ang mga babaye midawat sa ilang mga patay pinaagi sa pagkabanhaw;+ apan ang uban nga mga tawo gisakit tungod kay dili man sila modawat ug kagawasan pinaagi sa lukat, aron nga makabaton sila ug mas maayong pagkabanhaw. 36  Oo, ang uban nakaagom sa ilang pagsulay pinaagig mga pagyagayaga ug mga paglapdos, sa pagkatinuod, labaw pa niana, pinaagig mga talikala+ ug mga bilanggoan.+ 37  Sila gibato,+ sila gisulayan,+ sila gipamutol pinaagig gabas, sila gipamatay+ pinaagi sa espada, sila naglakawlakaw nga nagsul-ob sa mga panit sa karnero,+ sa mga panit sa kanding, samtang sila nag-antos sa kawalad-on,+ sa kasakitan,+ gidaogdaog;+ 38  ug ang kalibotan dili-takos kanila. Sila naglatagaw sa mga desyerto ug sa kabukiran ug sa mga langob+ ug sa mga lungib sa yuta. 39  Apan kini silang tanan, bisan tuod sila gipamatud-an pinaagi sa ilang pagtuo, wala makabaton sa katumanan sa saad,+ 40  sanglit ang Diyos may gipanan-aw nga mas maayo+ alang kanato,+ aron nga sila+ dili mahingpit+ nga bulag kanato.+

Mga Footnote