Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Pagpilig pinulongan Cebuano

Hebreohanon 10:1-39

10  Sanglit ang Balaod may landong+ man sa maayong mga butang nga moabot, apan dili ang matuod nga dagway mismo sa mga butang, pinaagi sa sama rang mga halad tuigtuig nga padayon nilang ginahalad, ang mga tawo dili gayod arang makahingpit niadtong magapanuol.+  Kay kon mao pa, dili ba gihunong na unta ang pagtanyag ug mga halad, tungod kay kadtong naghimo ug sagradong pag-alagad nga gihinloan na makausa alang sa tanang panahon dili na makaamgo pa sa mga sala?+  Nga sukwahi niana, pinaagi niini nga mga halad adunay pagpahinumdom sa mga sala tuigtuig,+  kay ang dugo sa torong mga baka ug mga kanding dili man makakuha sa mga sala.+  Busa sa pag-anhi niya sa kalibotan siya miingon: “‘Ang halad ug gasa wala nimo tinguhaa,+ apan ikaw nag-andam ug lawas alang kanako.+  Wala nimo uyoni ang tibuok nga mga halad-nga-sinunog ug ang halad-sa-sala.’+  Unya ako miingon, ‘Tan-awa! Ako mianhi (sa linukot nga basahon kini nahisulat bahin kanako)+ sa pagbuhat sa imong kabubut-on, Oh Diyos.’”+  Human sa pag-ingon: “Wala nimo tinguhaa ni imong giuyonan ang mga halad ug ang mga gasa ug ang tibuok nga mga halad-nga-sinunog ug ang halad-sa-sala”+—mga halad nga ginatanyag sumala sa Balaod+  dayon siya nag-ingon: “Tan-awa! Ako mianhi sa pagbuhat sa imong kabubut-on.”+ Iyang giwagtang ang una aron iyang matukod ang ikaduha.+ 10  Pinaagi sa giingong “kabubut-on”+ kita nabalaan+ pinaagi sa paghalad+ sa lawas ni Jesu-Kristo sa makausa+ alang sa tanang panahon. 11  Dugang pa, ang matag saserdote moanha sa iyang puwesto+ sa adlaw-adlaw+ aron mohimog publikong pag-alagad ug aron sa pagsublisubli sa paghimo sa samang mga halad, sanglit kini sa bisan kanus-a dili bug-os makakuha sa sala.+ 12  Apan kining tawhana mihalad ug usa ka halad alang sa mga sala hangtod sa kahangtoran+ ug milingkod sa tuong kamot sa Diyos,+ 13  nga sukad niadto nagpaabot hangtod nga ibutang ang iyang mga kaaway ingon nga tumbanan sa iyang mga tiil.+ 14  Kay pinaagi sa usa lamang ka halad+ nga kadtong ginabalaan iyang gihingpit+ hangtod sa kahangtoran. 15  Dugang pa, ang balaang espiritu+ usab nagpamatuod kanato, kay human nga kini nag-ingon: 16  “‘Kini mao ang pakigsaad nga akong ipakigsaad uban kanila human niadtong mga adlawa,’ nag-ingon si Jehova. ‘Ibutang ko ang akong mga balaod sa ilang mga kasingkasing, ug isulat ko kini sa ilang mga hunahuna,’”+ 17  human niini kini nag-ingon: “Ug dili ko na gayod hinumdoman pa ang ilang mga sala ug ang ilang mga kalapasan.”+ 18  Karon kon diin adunay kapasayloan+ niini, wala nay halad pa tungod sa sala.+ 19  Busa, mga igsoon, sanglit bug-os ang atong pagsalig nga mosulod+ ngadto sa balaang dapit+ pinaagi sa dugo ni Jesus, 20  nga iyang gisugdan pagpatuman alang kanato ingong usa ka bag-o ug buhing dalan lahos sa kortina,+ nga mao, ang iyang unod,+ 21  ug sanglit kita adunay dakong saserdote nga nagdumala sa balay sa Diyos,+ 22  manuol kita uban ang matinuoron nga kasingkasing diha sa bug-os nga pagsalig sa pagtuo, kay nawisikan na ang atong mga kasingkasing gikan sa usa ka daotang tanlag+ ug ang atong mga lawas naligoan na pinaagi sa mahinlong tubig.+ 23  Atong panguptan pag-ayo ang pagpahayag sa dayag bahin sa atong paglaom+ nga walay pagkatarog,+ kay kasaligan+ siya nga misaad. 24  Ug magmahunahunaon kita sa usag usa aron sa pagdasig+ ngadto sa paghigugma ug sa maayong mga buhat,+ 25  nga dili talikdan ang atong mga panagkatigom,+ sama sa nabatasan sa pipila, apan magdinasigay+ sa usag usa, ug ilabina gayod samtang makita ninyo nga ang adlaw nagkaduol na.+ 26  Kay kon kita tinuyo nga magpakasala+ human makadawat sa tukmang kahibalo sa kamatuoran,+ wala nay halad nga nahibilin alang sa sala,+ 27  apan may usa ka makahahadlok nga pagpaabot sa paghukom+ ug nagdilaab nga pangabugho nga magaut-ot niadtong mga nagasupak.+ 28  Ang tawo nga wala manumbaling sa balaod ni Moises mamatay sa walay kukaluoy, pinasikad sa pagpamatuod sa duha o tulo.+ 29  Sa inyong hunahuna, dili ba labi pang bug-at nga silot+ ang isipon nga angay alang sa tawo nga nagyatak+ sa Anak sa Diyos ug nag-isip nga ordinaryog bili ang dugo+ sa pakigsaad nga pinaagi niini gibalaan siya, ug nagpasipala sa espiritu+ sa dili-takos nga kalulot uban ang pagtamay? 30  Kay kita nakaila kaniya nga miingon: “Akoa ang panimalos; ako mobalos”;+ ug usab: “Si Jehova magahukom sa iyang katawhan.”+ 31  Makahahadlok nga mahulog ngadto sa mga kamot sa buhing Diyos.+ 32  Hinunoa, hinumdomi kanunay ang kanhing mga adlaw diin, sa nalamdagan na kamo,+ milahutay kamo sa usa ka dakong sangka bisan pa sa mga pag-antos,+ 33  usahay samtang giladlad kamo sa kapeligrohan sa mga pakaulaw ug sa mga kasakitan nga samag diha sa usa ka teatro,+ ug usahay samtang kamo nahimong mga mag-aambit uban nila nga may ingon nga kasinatian.+ 34  Kay kamo nagpahayag ug simpatiya kanila nga anaa sa bilanggoan ug malipayong nagdawat sa pagpangagaw+ sa inyong mga gipanag-iya, kay nahibalo nga kamo adunay mas maayo ug dumalayong kabtangan.+ 35  Busa, ayaw ninyo wad-a ang inyong kagawasan sa pagsulti,+ nga may dakong ganti+ nga ibayad niini. 36  Kay gikinahanglan nga kamo molahutay,+ aron nga, human kamo makabuhat sa kabubut-on sa Diyos,+ kamo makadawat sa katumanan sa saad.+ 37  Kay “sa makadiyot nga panahon na lamang,”+ ug “siya nga moanhi moabot na ug dili magalangan.”+ 38  “Apan ang akong tawo nga matarong mabuhi tungod sa pagtuo,”+ ug, “kon siya mosibog, ang akong kalag walay kahimuot kaniya.”+ 39  Karon dili kita ang matang nga mosibog ngadto sa kalaglagan,+ kondili ang matang nga adunay pagtuo ngadto sa pagtipig nga buhi sa kalag.+

Mga Footnote