Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa secondary menu

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Cebuano

Bibliya Online | BAG-ONG KALIBOTANG HUBAD SA BALAANG KASULATAN

Genesis 50:1-26

50  Unya si Jose mihalog sa nawong sa iyang amahan+ ug mihilak kaniya ug mihalok kaniya.+  Human niana si Jose nagsugo sa iyang mga alagad, sa mga mananambal, sa pag-embalsamar+ sa iyang amahan. Busa ang mga mananambal nag-embalsamar kang Israel,  ug sila nakagugol ug bug-os kap-atan ka adlaw alang kaniya, kay kining gidaghanona sa mga adlaw ang naandan nilang gigugol sa pag-embalsamar, ug ang mga Ehiptohanon nagpadayon sa paghilak kaniya sulod sa kapitoan ka adlaw.+  Sa kataposan nahuman ang mga adlaw sa paghilak kaniya, ug si Jose misulti sa panimalay ni Paraon, nga nag-ingon: “Kon, karon, ako nakakaplag ug pabor sa inyong mga mata,+ sulti, palihog, diha sa pandungog ni Paraon, nga mag-ingon,  ‘Gipapanumpa ako sa akong amahan,+ nga nag-ingon: “Tan-awa! Himalatyon na ako.+ Sa akong lubnganan nga akong gikalot alang sa akong kaugalingon sa yuta sa Canaan+ didto ninyo ako ilubong.”+ Ug karon, palihog, tugoting motungas ako ug ilubong ang akong amahan, nga human niana ako andam nga mobalik.’”  Busa si Paraon miingon: “Tungas ug ilubong ang imong amahan sumala sa iyang gipapanumpa kanimo.”+  Busa si Jose mitungas aron ilubong ang iyang amahan, ug mitungas didto uban kaniya ang tanang alagad ni Paraon, ang mga ansiyano+ sa iyang panimalay ug ang tanang ansiyano sa yuta sa Ehipto,  ug ang tibuok panimalay ni Jose ug ang iyang mga igsoon ug ang panimalay sa iyang amahan.+ Ang ilang gagmay nga mga bata ug ang ilang mga karnero ug ang ilang mga baka mao lamang ang ilang gibilin sa yuta sa Gosen.  Dihay mitungas usab uban kaniya nga mga karo+ ug mga mangangabayo, ug ang kampo maoy daghan kaayo. 10  Unya nakaabot sila sa giokanan+ sa Atad, nga didto sa rehiyon sa Jordan,+ ug didto sila mihimog usa ka dako kaayo ug hilabihan nga pagminatay ug iyang gipadayon ang mga seremonyas sa pagbangotan alang sa iyang amahan sa pito ka adlaw.+ 11  Ug ang mga molupyo sa yuta, ang mga Canaanhon, nakakita sa mga seremonyas sa pagbangotan didto sa giokanan sa Atad, ug sila mipatugbaw: “Hilabihan kini nga pagbangotan sa mga Ehiptohanon!” Mao nga ang ngalan niini gitawag ug Abel-mizraim, nga anaa sa rehiyon sa Jordan.+ 12  Ug gibuhat sa iyang mga anak nga lalaki kaniya ang sumala gayod sa iyang gisugo kanila.+ 13  Busa gidala siya sa iyang mga anak ngadto sa yuta sa Canaan ug gilubong didto sa langob sa yuta sa Makpela, ang yuta nga gipalit ni Abraham aron sa pagpanag-iyag usa ka lubnganan gikan kang Epron nga Hitihanon atubangan sa Mamre.+ 14  Human niana si Jose mibalik sa Ehipto, siya ug ang iyang mga igsoong lalaki ug ang tanan nga mitungas uban kaniya sa paglubong sa iyang amahan, human nga nalubong niya ang iyang amahan. 15  Sa dihang nakita sa mga igsoong lalaki ni Jose nga patay na ang ilang amahan, sila miingon: “Tingalig naghambin ug kaaligutgot si Jose batok kanato+ ug siya magbalos gayod kanato sa tanang kadaotan nga atong gibuhat kaniya.”+ 16  Busa sila nagpahayag ug usa ka sugo ngadto kang Jose niining mga pulonga: “Ang imong amahan nagsugo una pa sa iyang kamatayon, nga nag-ingon, 17  ‘Kini ang inyong isulti kang Jose: “Ako nangamuyo kanimo, pasayloa,+ palihog, ang pagpakigbatok sa imong mga igsoong lalaki ug ang ilang sala sa pagkaagi nga ikaw gibuhatan nila ug daotan.”’+ Ug karon pasayloa, palihog, ang pagpakigbatok sa mga alagad sa Diyos sa imong amahan.”+ Ug si Jose mihilak sa dihang sila misulti kaniya. 18  Sunod niana ang iyang mga igsoong lalaki usab miduol ug mihapa atubangan niya ug miingon: “Ania kami ingong mga ulipon nimo!”+ 19  Unya si Jose miingon kanila: “Ayaw kamo kahadlok, kay anaa ba ako sa dapit sa Diyos?+ 20  Kon bahin kaninyo, daotan ang anaa sa inyong hunahuna batok kanako. Kaayohan ang anaa sa hunahuna sa Diyos alang sa katuyoan sa paglihok ingon niining adlawa aron matipigang buhi ang daghang tawo.+ 21  Busa karon ayaw kamo kahadlok. Ako magtagana ug pagkaon alang kaninyo ug sa inyong gagmayng mga bata.”+ Busa siya naghupay kanila ug misulti nga mapasaligon kanila. 22  Ug si Jose nagpadayon sa pagpuyo sa Ehipto, siya ug ang balay sa iyang amahan; ug si Jose nabuhi sulod sa usa ka gatos ug napulo ka tuig. 23  Ug nakita ni Jose ang mga anak nga lalaki ni Epraim sa ikatulong kaliwatan,+ usab ang mga anak ni Makir,+ nga anak nga lalaki ni Manases. Sila nangatawo sa mga tuhod ni Jose.+ 24  Sa kataposan, si Jose miingon sa iyang mga igsoon: “Himalatyon na ako; apan ang Diyos sa walay pakyas magliso sa iyang pagtagad nganha kaninyo,+ ug siya magpagawas gayod kaninyo gikan niining yutaa ngadto sa yuta nga iyang gipanumpa kang Abraham, kang Isaac ug kang Jacob.”+ 25  Busa gipapanumpa ni Jose ang mga anak ni Israel, nga nag-ingon: “Ang Diyos sa walay pakyas magliso sa iyang pagtagad nganha kaninyo. Busa dad-on gayod ninyo ang akong mga bukog gikan dinhi.”+ 26  Human niana si Jose namatay sa edad nga usa ka gatos ug napulo ka tuig; ug siya giembalsamar+ nila, ug siya gibutang sa usa ka lungon didto sa Ehipto.

Mga Footnote