Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa secondary menu

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Cebuano

Bibliya Online | BAG-ONG KALIBOTANG HUBAD SA BALAANG KASULATAN

Genesis 49:1-33

49  Sa ulahi gitawag ni Jacob ang iyang mga anak nga lalaki ug miingon: “Pagtigom kamo aron sultihan ko kamo kon unsay mahitabo kaninyo sa kataposang bahin sa mga adlaw.  Pagtigom kamo ug pamati, kamong mga anak nga lalaki ni Jacob, oo, pamati kang Israel nga inyong amahan.+  “Ruben, ikaw ang akong panganay,+ ang akong kabaskog ug ang sinugdan sa akong katakos sa pagsanay,+ ang kahamili sa dignidad ug ang kahamili sa kusog.  Tungod sa pagkamahinaykon ingon sa mga tubig, ayaw pagpakalabaw,+ sanglit ikaw misaka sa higdaanan sa imong amahan.+ Niadtong higayona imong gihugawan ang akong higdaanan.+ Siya misaka niini!  “Si Simeon ug si Levi managsoon.+ Mga galamiton sa kapintasan ang ilang mga hinagiban sa pagpatay.+  Sa ilang suod nga pundok ayaw pag-adto,+ Oh kalag ko. Sa ilang kongregasyon ayaw pagpakighiusa,+ Oh galamhan ko, tungod kay sa ilang kasuko gipatay nila ang mga tawo,+ ug sa ilang pagkamabuotbuoton gikitnan nila ang mga torong baka.  Tinunglo ang ilang kasuko,+ tungod kay kini mapintas,+ ug ang ilang mabangis nga kasuko, tungod kay kini nagmaharason.+ Ipabahinbahin sila kanako diha kang Jacob ug ipatibulaag sila kanako diha kang Israel.+  “Kon bahin kanimo, Juda,+ ang imong mga igsoon modayeg kanimo.+ Ang imong kamot maanaa sa tangkugo sa imong mga kaaway.+ Ang mga anak nga lalaki sa imong amahan mohapa nganha kanimo.+  Usa ka nating leyon si Juda.+ Gikan sa tukbonon, anak ko, ikaw gayod mosaka. Siya miyukbo, siya mituyhad sama sa usa ka leyon ug, sama sa usa ka leyon, kinsay mangahas sa pagpukaw kaniya?+ 10  Ang setro dili mobiya gikan kang Juda,+ ni ang sungkod sa komandante gikan sa taliwala sa iyang mga tiil, hangtod nga moabot si Shilo;+ ug kaniya ang pagkamasinugtanon sa mga katawhan maiya.+ 11  Naghikot sa iyang hingkod nga asno sa usa ka paras ug ang liwat sa iyang kaugalingong asna sa usa ka piniling paras, siya maglaba gayod sa iyang besti diha sa bino ug sa iyang sapot diha sa dugo sa mga ubas.+ 12  Dagtom nga pula ang iyang mga mata gumikan sa bino, ug ang kaputi sa iyang mga ngipon maoy gumikan sa gatas. 13  “Si Zabulon mopuyo sa daplin sa dagat,+ ug siya maatua sa baybayon diin ang mga barko nagpondo;+ ug ang iyang halayong kiliran mag-atubang sa Sidon.+ 14  “Si Isacar+ usa ka lig-on-ug-bukog nga asno, nga naglubog taliwala sa duha ka pangmonturang sako. 15  Ug makita niya nga ang dapit-pahulayan maayo ug nga ang yuta makapahimuot; ug itikubo niya ang iyang abaga aron mopas-an ug mga kabug-at ug siya mailalom sa pinugos nga trabaho ingong ulipon. 16  “Si Dan maghukom sa iyang katawhan ingong usa sa mga tribo ni Israel.+ 17  Si Dan mahimong ingon sa usa ka halas sa daplin sa dalan, usa ka bitin nga sungayan diha sa daplin sa alagianan, nga mopaak sa mga tikod sa kabayo aron nga ang nagasakay niini matikay-ang.+ 18  Ako maghulat gayod sa kaluwasan gikan kanimo, Oh Jehova.+ 19  “Kon bahin kang Gad, usa ka pundok sa mga bandido mosulong kaniya, apan siya mosulong sa kinaluyohang bahin.+ 20  “Gikan kang Aser ang iyang tinapay matambok,+ ug siya maghatag ug lamiang mga kalan-on sa usa ka hari.+ 21  “Si Neptali+ usa ka yagpis nga bayeng osa. Siya nagahatag ug mga pulong nga hamili.+ 22  “Salingsing sa usa ka nagapamungang kahoy,+ si Jose ang salingsing sa usa ka nagapamungang kahoy sa daplin sa tuboran,+ nga nagapasulbong sa mga sanga niini lapaw sa usa ka paril.+ 23  Apan ang mga magpapana nagsigeg hasi kaniya ug nagpana kaniya ug naghambin ug kaaligutgot batok kaniya.+ 24  Ug bisan pa niana ang iyang pana nagpabilin sa usa ka permanenteng dapit,+ ug ang kusog sa iyang mga kamot maunat-unat.+ Gikan sa mga kamot sa Usa nga Gamhanan ni Jacob,+ gikan didto mao ang Magbalantay, ang Bato ni Israel.+ 25  Siya gikan sa Diyos sa imong amahan,+ ug siya motabang kanimo;+ ug siya uban sa Labing Gamhanan,+ ug siya magpanalangin kanimo sa mga panalangin sa kalangitan sa itaas,+ sa mga panalangin sa halawom nga katubigan nga anaa sa ilalom,+ sa mga panalangin sa mga suso ug sa tagoangkan.+ 26  Ang mga panalangin sa imong amahan molabaw gayod sa mga panalangin sa kabukiran nga walay kataposan,+ sa dayandayan sa kabungtoran nga mohangtod sa panahong walay tino.+ Kini sila magpadayon diha sa ulo ni Jose, bisan diha sa alimpulo sa ulo sa usa nga gipinig gikan sa iyang mga igsoon.+ 27  “Si Benjamin magpadayon sa pagkuniskunis sama sa usa ka lobo.+ Sa buntag siya mokaon sa nadakpang hayop ug sa gabii siya magbahin sa inagaw.”+ 28  Kining tanan mao ang napulog-duha ka tribo ni Israel, ug kini mao ang gisulti sa ilang amahan kanila sa dihang siya nagpanalangin kanila. Siya nagpanalangin kanila ang matag usa sumala sa iyang kaugalingong panalangin.+ 29  Human niana siya nagsugo kanila ug miingon kanila: “Igatipon ako ngadto sa akong katawhan.+ Ilubong ako uban sa akong mga amahan didto sa langob sa yuta ni Epron nga Hitihanon,+ 30  sa langob sa yuta sa Makpela atubangan sa Mamre sa yuta sa Canaan, ang yuta nga gipalit ni Abraham gikan kang Epron nga Hitihanon aron sa pagpanag-iyag usa ka lubnganan.+ 31  Didto ilang gilubong si Abraham ug si Sara nga iyang asawa.+ Didto ilang gilubong si Isaac ug si Rebeca nga iyang asawa,+ ug didto akong gilubong si Lea. 32  Ang yuta nga gipalit ug ang langob nga atua didto maoy gikan sa mga anak ni Het.”+ 33  Busa si Jacob nahuman sa paghatag ug mga sugo ngadto sa iyang mga anak nga lalaki. Unya iyang gipahimutang ang iyang mga tiil sa higdaanan ug nabugtoan sa gininhawa ug gitipon siya ngadto sa iyang katawhan.+

Mga Footnote