Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa secondary menu

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Cebuano

Bibliya Online | BAG-ONG KALIBOTANG HUBAD SA BALAANG KASULATAN

Genesis 46:1-34

46  Busa si Israel ug ang tanan nga iyaha mibiya ug nahiabot sa Beer-seba,+ ug naghalad siya ug mga halad ngadto sa Diyos sa iyang amahan nga si Isaac.+  Unya ang Diyos nakigsulti kang Israel diha sa mga panan-awon sa kagabhion ug miingon:+ “Jacob, Jacob!” nga niini siya miingon: “Ania ako!”+  Ug siya miingon: “Ako ang matuod nga Diyos,+ ang Diyos sa imong amahan.+ Ayaw kahadlok sa paglugsong sa Ehipto, kay himoon ko ikaw didto nga usa ka dakong nasod.+  Ako molugsong uban kanimo sa Ehipto ug ako tinong magdala usab kanimo pagbalik;+ ug si Jose magbutang sa iyang kamot ibabaw sa imong mga mata.”+  Human niana mitindog si Jacob gikan sa Beer-seba, ug ang mga anak ni Israel nagpadayon sa paglulan kang Jacob nga ilang amahan ug sa ilang mga bata ug sa ilang mga asawa diha sa mga karomata nga gipadala ni Paraon aron sa pagdala kaniya.+  Dugang pa, gidala usab nila ang ilang mga panon sa kahayopan ug ang ilang mga manggad, nga ilang natigom didto sa yuta sa Canaan.+ Sa kataposan sila miabot sa Ehipto, si Jacob ug ang tanan niyang kaliwat uban kaniya.  Iyang gidala ang iyang mga anak nga lalaki ug ang mga anak nga lalaki sa iyang mga anak nga lalaki uban kaniya, ang iyang mga anak nga babaye ug ang mga anak nga babaye sa iyang mga anak nga lalaki, ang tanan gayod sa iyang kaliwat, uban kaniya ngadto sa Ehipto.+  Karon kini ang mga ngalan sa mga anak nga lalaki ni Israel nga miadto sa Ehipto:+ si Jacob ug ang iyang mga anak nga lalaki: Ang panganay ni Jacob mao si Ruben.+  Ug ang mga anak nga lalaki ni Ruben mao si Hanok ug si Palu ug si Hesron ug si Carmi.+ 10  Ug ang mga anak nga lalaki ni Simeon+ mao si Jemuel ug si Jamin ug si Ohad ug si Jakin+ ug si Zohar ug si Shaul+ nga anak sa usa ka babayeng Canaanhon. 11  Ug ang mga anak nga lalaki ni Levi+ mao si Gerson,+ si Kohat+ ug si Merari.+ 12  Ug ang mga anak nga lalaki ni Juda+ mao si Er+ ug si Onan+ ug si Sela+ ug si Perez+ ug si Zera.+ Apan, si Er ug si Onan namatay sa yuta sa Canaan.+ Ug ang mga anak nga lalaki ni Perez mao si Hesron+ ug si Hamul.+ 13  Ug ang mga anak nga lalaki ni Isacar+ mao si Tola+ ug si Puva+ ug si Iob ug si Simron.+ 14  Ug ang mga anak nga lalaki ni Zabulon+ mao si Sered ug si Elon ug si Jaleel.+ 15  Kini ang mga anak nga lalaki ni Lea,+ nga iyang gipanganak kang Jacob sa Padan-aram, apil kang Dina nga iyang anak nga babaye.+ Ang tanang kalag sa iyang mga anak nga lalaki ug sa iyang mga anak nga babaye maoy katloag-tulo. 16  Ug ang mga anak nga lalaki ni Gad+ mao si Zipion ug si Hagi, si Suni ug si Ezbon, si Eri ug si Arodi ug si Areli.+ 17  Ug ang mga anak nga lalaki ni Aser+ mao si Imnah ug si Isva ug si Isvi ug si Beria,+ ug diha si Sera nga ilang igsoong babaye. Ug ang mga anak nga lalaki ni Beria mao si Heber ug si Malkiel.+ 18  Kini ang mga anak nga lalaki ni Zilpa,+ nga gihatag ni Laban sa iyang anak nga babayeng si Lea. Sa paglabay sa panahon iyang gipanganak kini sila kang Jacob: napulog-unom ka kalag. 19  Ang mga anak nga lalaki ni Raquel,+ asawa ni Jacob, mao si Jose+ ug si Benjamin.+ 20  Ug nangatawo kang Jose didto sa yuta sa Ehipto si Manases+ ug si Epraim,+ nga gipanganak kaniya ni Asenat+ nga anak nga babaye ni Potipera nga saserdote sa On. 21  Ug ang mga anak nga lalaki ni Benjamin mao si Bela+ ug si Beker+ ug si Asbel, si Gera+ ug si Naaman,+ si Ehi ug si Ros, si Mupim+ ug si Hupim+ ug si Ard. 22  Kini ang mga anak nga lalaki ni Raquel nga gipakatawo kang Jacob. Ang tanang kalag maoy napulog-upat. 23  Ug ang mga anak nga lalaki ni Dan+ mao si Husim.+ 24  Ug ang mga anak nga lalaki ni Neptali+ mao si Jazeel ug si Guni+ ug si Jezer ug si Silem.+ 25  Kini ang mga anak nga lalaki ni Bilha,+ nga gihatag ni Laban sa iyang anak nga babaye nga si Raquel. Sa paglabay sa panahon iyang gipanganak kini sila kang Jacob; ang tanang kalag maoy pito. 26  Ang tanang kalag nga miuban kang Jacob sa Ehipto mao kadtong migula gikan sa iyang balat-ang,+ gawas pa sa mga asawa sa mga anak nga lalaki ni Jacob. Ang tanang kalag maoy kan-umag-unom. 27  Ug ang mga anak nga lalaki ni Jose nga natawo kaniya sa Ehipto maoy duha ka kalag. Ang tanang kalag sa balay ni Jacob nga miadto sa Ehipto maoy kapitoan.+ 28  Ug iyang gisugo si Juda+ una kaniya ngadto kang Jose sa paghatag ug kasayoran una kaniya ngadto sa Gosen. Human niana sila miabot sa yuta sa Gosen.+ 29  Unya gipaandam ni Jose ang iyang karo ug miadto sa pagsugat kang Israel nga iyang amahan didto sa Gosen.+ Sa dihang siya nagpakita kaniya siya dihadiha mihalog sa iyang liog ug mihilak nganha sa iyang liog nga sublisubli.+ 30  Sa kataposan si Israel miingon kang Jose: “Niining higayona ako andam na nga mamatay,+ karon nga nakita ko na ang imong nawong, sanglit ikaw buhi pa man.” 31  Unya si Jose miingon sa iyang mga igsoon ug sa panimalay sa iyang amahan: “Moadto ako ug motaho kang Paraon ug moingon kaniya,+ ‘Ang akong mga igsoon ug ang panimalay sa akong amahan nga didto sa yuta sa Canaan mianhi dinhi kanako.+ 32  Ug ang kalalakin-an maoy mga magbalantay sa kahayopan,+ tungod kay sila nahimong mga tigbuhi sa mga hayop;+ ug ang ilang mga panon sa karnero ug ang ilang mga panon sa baka ug ang tanan nga ilang nabatonan ilang gidala dinhi.’+ 33  Ug mahitabo gayod nga sa dihang si Paraon motawag kaninyo ug sa pagkatinuod moingon, ‘Unsay inyong trabaho?’ 34  Kamo gayod moingon, ‘Ang imong mga alagad nagpadayon ingong mga tigbuhi ug mga hayop sukad sa pagkabatan-on hangtod karon, kami ug ang among mga katigulangan,’+ aron kamo makapuyo sa yuta sa Gosen,+ tungod kay ang matag tig-alima sa karnero maoy usa ka dulumtanang butang sa Ehipto.”+

Mga Footnote