Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Pagpilig pinulongan Cebuano

Genesis 45:1-28

45  Niini si Jose wala na makapugong sa iyang kaugalingon atubangan sa tanan niadtong nagtindog duol kaniya.+ Busa siya mituaw: “Pagulaa ninyo ang tanan gikan kanako!” Ug wala nay laing nagtindog uban kaniya samtang gipaila ni Jose ang iyang kaugalingon ngadto sa iyang mga igsoon.+  Ug siya mipatugbaw sa iyang tingog sa paghilak,+ mao nga ang mga Ehiptohanon nakadungog niini ug ang balay ni Paraon nakadungog niini.  Sa kataposan, si Jose miingon sa iyang mga igsoon: “Ako si Jose. Buhi pa ba ang akong amahan?” Apan ang iyang mga igsoon wala gayod makatubag kaniya, tungod kay natugaw sila tungod kaniya.+  Busa si Jose miingon sa iyang mga igsoon: “Duol kamo kanako, palihog.” Niana sila miduol kaniya. Unya siya miingon: “Ako si Jose nga inyong igsoon, nga inyong gibaligya sa Ehipto.+  Apan karon ayaw kamo pagbatig kasakit+ ug ayaw pagkasuko sa inyong kaugalingon tungod sa inyong pagbaligya kanako dinhi; tungod kay alang sa pagtipig sa kinabuhi nga ang Diyos nagpadala kanako una kaninyo.+  Kay kini ang ikaduhang tuig sa gutom taliwala sa yuta,+ ug aduna pay lima ka tuig diin niana walay panahon sa pagdaro ni sa pag-ani.+  Busa ang Diyos nagpadala kanako una kaninyo aron magbutang ug usa ka mahibilin+ alang kaninyo dinhi sa yuta ug aron sa paghupot kaninyo nga buhi pinaagi sa usa ka dakong paglingkawas.  Busa karon dili kamo ang nagpadala kanako dinhi,+ kondili ang matuod nga Diyos, aron siya magtudlo kanako nga usa ka amahan+ ngadto kang Paraon ug usa ka ginoo alang sa tibuok niyang balay ug ingong usa nga nagagahom ibabaw sa tibuok yuta sa Ehipto.  “Pagdali kamo sa pagtungas ngadto sa akong amahan, ug sultihan ninyo siya, ‘Kini ang giingon ni Jose nga imong anak: “Ang Diyos nagtudlo kanako nga ginoo sa tibuok Ehipto.+ Lugsong ngari kanako. Ayaw paglangan. 10  Ug ikaw mopuyo gayod sa yuta sa Gosen,+ ug ikaw magpadayon nga duol kanako, ikaw ug ang imong mga anak ug ang mga anak sa imong mga anak ug ang imong mga panon sa karnero ug ang imong mga panon sa baka ug ang tanang butang nga imong nabatonan. 11  Ug ako magtagana ug pagkaon kanimo didto, kay aduna pay lima ka tuig nga gutom;+ sa kahadlok nga basin ikaw ug ang imong balay ug ang tanang butang nga imong nabatonan modangat sa kakabos.”’ 12  Ug ania, ang inyong mga mata ug ang mga mata sa akong igsoon nga si Benjamin nakakita nga ang akong baba mao ang nagasulti kaninyo.+ 13  Busa sultihan gayod ninyo ang akong amahan mahitungod sa tanan nakong himaya sa Ehipto ug sa tanang butang nga inyong nakita; ug kamo kinahanglang magdali ug magdala dinhi sa akong amahan.” 14  Unya siya mihalog sa liog ni Benjamin nga iyang igsoon ug mihilak, ug si Benjamin mihilak diha sa iyang liog.+ 15  Ug siya mihalok sa tanan niyang igsoon ug mihilak kanila,+ ug human niana ang iyang mga igsoon nakigsulti kaniya. 16  Ug ang balita nadungog diha sa balay ni Paraon, nga nag-ingon: “Ang mga igsoon ni Jose nangabot!” Ug maayo kini sa mga mata ni Paraon ug sa iyang mga alagad.+ 17  Busa si Paraon miingon kang Jose: “Sultihi ang imong mga igsoon, ‘Buhata kini: Luwani ang inyong mga mananap nga luwanan ug adto sa yuta sa Canaan,+ 18  ug kuhaa ang inyong amahan ug ang tanan ninyong mga panimalay ug anhi kanako, aron akong ikahatag kaninyo ang maayo sa yuta sa Ehipto; ug makakaon kamo sa tambok nga bahin sa yuta.+ 19  Ug ikaw mismo gisugo:+ “Buhata kini: Pagdala kamo ug mga karomata+ gikan sa yuta sa Ehipto alang sa inyong mga bata ug sa inyong mga asawa, ug isakay gayod ninyo ang inyong amahan sa usa niini ug anhi dinhi.+ 20  Ug ayaw tugoting masubo ang inyong mata tungod sa inyong kasangkapan,+ tungod kay ang maayo sa tibuok yuta sa Ehipto inyoha.”’”+ 21  Human niana ang mga anak ni Israel nagbuhat sa ingon, ug si Jose naghatag kanila ug mga karomata sumala sa mga sugo ni Paraon ug naghatag kanila ug mga balon+ alang sa panaw. 22  Ang matag usa kanila iyang gihatagan ug tagsatagsa ka ilisan nga kupo,+ apan si Benjamin iyang gihatagan ug tulo ka gatos ka pirasong plata ug lima ka ilisan nga kupo.+ 23  Ug sa iyang amahan siya nagpadala sa mosunod: napulo ka asno nga nagdalag maayong mga butang sa Ehipto ug napulo ka asna nga nagdalag mga lugas ug tinapay ug konsumo sa iyang amahan alang sa panaw. 24  Busa siya nagpagikan sa iyang mga igsoon, ug sila nanglakaw. Apan, siya miingon kanila: “Ayaw pagkalagot sa usag usa diha sa dalan.”+ 25  Ug sila mitungas gikan sa Ehipto ug sa kataposan nahiabot sa yuta sa Canaan kang Jacob nga ilang amahan. 26  Unya sila mitaho kaniya, nga nag-ingon: “Buhi pa si Jose, ug siya ang nagagahom ibabaw sa tibuok yuta sa Ehipto!”+ Apan ang iyang kasingkasing wala matandog, tungod kay wala siya motuo kanila.+ 27  Sa dihang sila nagpadayon sa pagsulti kaniya sa tanang pulong ni Jose nga iyang gisulti kanila ug iyang nakita ang mga karomata nga gipadala ni Jose aron sa pagdala kaniya, ang espiritu ni Jacob nga ilang amahan nabuhi pag-usab.+ 28  Unya si Israel mipatugbaw: “Igo na! Si Jose nga akong anak buhi pa! Ah, moadto gayod ako ug motan-aw kaniya sa dili pa ako mamatay!”+

Mga Footnote