Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Pagpilig pinulongan Cebuano

Genesis 44:1-34

44  Sa ulahi iyang gisugo ang tawo nga nagdumala sa iyang balay,+ nga nag-ingon: “Pun-a sa pagkaon ang mga sako sa mga lalaki kutob sa ilang madala ug ibutang ang salapi sa matag usa diha sa baba sa iyang sako.+  Apan kinahanglan nga imong ibutang ang akong kopa, ang plata nga kopa, diha sa baba sa sako sa kamanghoran ug ang salapi alang sa iyang mga lugas.” Busa iyang gibuhat kana sumala sa pulong nga gisulti ni Jose.+  Mihayag na ang kabuntagon sa dihang gipalakaw ang mga lalaki,+ sila ug ang ilang mga asno.  Sila migula sa siyudad. Wala pa sila makalayo sa dihang si Jose miingon sa tawo nga nagdumala sa iyang balay: “Tindog! Gukda ang mga lalaki ug tinoa nga maapsan sila ug sultihi sila, ‘Nganong inyong gibaslan ug daotan ang maayo?+  Dili ba kini mao ang ginaimnan sa akong agalon ug pinaagi niini siya batid nga makabasa ug mga tilimad-on?+ Daotang buhat ang inyong gihimo.’”  Sa ulahi siya nakaapas kanila ug misulti niining mga pulonga kanila.  Apan sila miingon kaniya: “Nganong ang akong ginoo misulti sa ingon niini nga mga pulong? Halayo ra nga ang imong mga alagad mobuhat sa bisan unsa nga sama niini.  Ngani, ang salapi nga among nakaplagan diha sa baba sa among mga sako among giuli kanimo gikan sa yuta sa Canaan.+ Busa, unsaon namo pagpangawat ug plata o bulawan gikan sa balay sa imong agalon?+  Ipapatay ang usa sa imong mga ulipon nga kaniya hikaplagan kini ug kami mahimong ulipon usab sa akong agalon.”+ 10  Busa siya miingon: “Mahitabo karon ang ingon gayod sa inyong mga pulong.+ Busa ang usa nga kaniya kini hikaplagan mahimo nakong ulipon,+ apan kamo mismo mahimong inosente.” 11  Niana ang matag usa kanila nagdali sa pagkanaog sa iyang sako sa yuta ug giablihan sa matag usa ang iyang kaugalingong sako. 12  Ug siya maampingon nga nangita. Siya nagsugod sa kamagulangan ug natapos sa kamanghoran. Sa kataposan ang kopa nakaplagan sa sako ni Benjamin.+ 13  Unya ilang gigisi ang ilang mga kupo+ ug gialsa sa matag usa ang iyang luwan balik sa iyang asno ug namalik sa siyudad. 14  Ug si Juda+ ug ang iyang mga igsoong lalaki misulod sa balay ni Jose, ug siya didto pa gihapon; ug sa atubangan niya sila miyukbo sa yuta.+ 15  Si Jose karon miingon kanila: “Unsang matanga kini sa buhat nga inyong gihimo? Wala ba kamo masayod nga ang tawong ingon kanako batid nga makabasa ug mga tilimad-on?”+ 16  Niini si Juda mipatugbaw: “Unsay among ikaingon sa akong agalon? Unsay among ikasulti? Ug unsaon namo pagpamatuod sa among kaugalingon nga matarong?+ Nakaplagan sa matuod nga Diyos ang kasaypanan sa imong mga ulipon.+ Ania, kami mga ulipon sa akong agalon,+ kami ug ang usa kang kansang kamot diha nakaplagan ang kopa!” 17  Apan, siya miingon: “Halayo ra alang kanako sa pagbuhat niini!+ Ang tawo kang kansang kamot nakaplagan ang kopa mao ang mahimong ulipon nako.+ Kon bahin sa uban kaninyo, tungas kamo sa kalinaw ngadto sa inyong amahan.”+ 18  Si Juda karon miduol kaniya ug miingon: “Nangaliyupo ako kanimo, akong agalon, palihog tugoti nga ang imong ulipon mosulti ug pulong diha sa pandungog sa akong agalon,+ ug ayaw tugoti nga ang imong kasuko+ mosilaob batok sa imong ulipon, tungod kay ikaw sama ra kang Paraon.+ 19  Ang akong agalon nangutana sa iyang mga ulipon, nga nag-ingon, ‘Kamo ba adunay amahan o igsoong lalaki?’ 20  Busa kami miingon sa akong agalon, ‘Kami adunay tigulang nga amahan ug usa ka anak sa iyang pagkatigulang, ang kamanghoran.+ Apan ang iyang igsoong lalaki patay na mao nga siya na lang ang nabilin sa iyang inahan,+ ug gihigugma gayod siya sa iyang amahan.’ 21  Human niana ikaw miingon sa imong mga ulipon, ‘Dad-a siya kanako aron ako makakita kaniya.’+ 22  Apan kami miingon sa akong agalon, ‘Ang bata dili makaarang pagbiya sa iyang amahan. Kon iyang biyaan ang iyang amahan, siya gayod mamatay.’+ 23  Unya ikaw miingon sa imong mga ulipon, ‘Gawas lamang kon ang inyong kamanghorang igsoon nga lalaki molugsong uban kaninyo, kamo dili na gayod makakita sa akong nawong.’+ 24  “Ug nahitabo nga kami mitungas ngadto sa imong ulipon nga akong amahan ug unya gisultihan siya sa mga pulong sa akong agalon. 25  Sa ulahi ang among amahan miingon, ‘Balik kamo, pagpalit ug diyutayng pagkaon alang kanato.’+ 26  Apan kami miingon, ‘Dili kami makahimo sa paglugsong. Kon ang among kamanghorang igsoong lalaki uban kanamo kami molugsong, tungod kay kami dili arang makakita sa nawong sa maong tawo kon ang among kamanghorang igsoong lalaki dili uban kanamo.’+ 27  Unya ang imong ulipon nga akong amahan miingon kanamo, ‘Kamo nahibalo pag-ayo nga ang akong asawa nanganak ug duha lamang ka anak nga lalaki kanako.+ 28  Sa ulahi ang usa nahamulag gikan kanako ug ako mipatugbaw: “Ah, siya seguradong gikuniskunis!”+ ug wala ko na siya makita hangtod karon. 29  Kon kuhaon usab ninyo kining usa gikan sa akong panan-aw ug usa ka makamatay nga aksidente ang modangat kaniya, kamo magdala gayod sa akong mga uban nga may katalagman ngadto sa Sheol.’+ 30  “Ug karon, sa dihang makaabot ako sa imong ulipon nga akong amahan nga wala ang bata uban kanamo, sanglit ang iyang kalag nalanggikit man sa kalag niini niya,+ 31  nan tinong mahitabo nga inigkakita niya nga ang bata wala didto siya mamatay gayod, ug ang imong mga ulipon magdala gayod sa mga uban sa imong ulipon nga among amahan nga may kaguol ngadto sa Sheol. 32  Kay ang imong ulipon nahimong garantiya+ alang sa bata samtang halayo sa iyang amahan, nga nag-ingon, ‘Kon mapakyas ako sa pagdala kaniya pagbalik nganha kanimo, nan ako makasala batok sa akong amahan hangtod sa kahangtoran.’+ 33  Busa karon, palihog, tugoting magpabilin ang imong ulipon inay ang bata ingong ulipon sa akong agalon, aron ang bata makatungas uban sa iyang mga igsoon.+ 34  Kay unsaon ko pagtungas ngadto sa akong amahan nga wala ang bata uban kanako, sa kahadlok nga makita ko unya ang katalagman nga modangat sa akong amahan?”+

Mga Footnote