Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa secondary menu

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Cebuano

Bibliya Online | BAG-ONG KALIBOTANG HUBAD SA BALAANG KASULATAN

Genesis 43:1-34

43  Ug ang gutom grabe diha sa yuta.+  Ug nahitabo nga sa dihang nahurot na nila pagkaon ang mga lugas nga ilang gidala gikan sa Ehipto,+ ang ilang amahan miingon kanila: “Balik kamo, pagpalit ug diyutayng pagkaon alang kanato.”+  Unya si Juda miingon kaniya:+ “Ang tawo nagpahayag gayod kanamo, nga nag-ingon, ‘Dili gayod kamo makakita sa akong nawong pag-usab gawas kon ang inyong igsoong lalaki kauban ninyo.’+  Kon imong ipadala ang among igsoong lalaki uban kanamo,+ kami andam nga moadto ug mopalit ug pagkaon alang kanimo.  Apan kon dili nimo siya ipadala, dili kami moadto, tungod kay ang tawo miingon gayod kanamo, ‘Dili gayod kamo makakita sa akong nawong pag-usab gawas kon ang inyong igsoong lalaki kauban ninyo.’”+  Ug si Israel mipatugbaw:+ “Nganong kinahanglan man ninyo akong buhatan ug kadaot pinaagi sa pagsulti sa tawo nga kamo may laing igsoon nga lalaki?”  Niini sila miingon: “Ang tawo direktang nagpakisayod labot kanamo ug sa among mga paryente, nga nag-ingon, ‘Buhi pa ba ang inyong amahan?+ Kamo aduna pa bay laing igsoon nga lalaki?’ ug kami nagsulti kaniya sumala niining mga butanga.+ Unsaon namo pagkahibalo sa tino nga siya moingon, ‘Dad-a dinhi ang inyong igsoong lalaki’?”+  Sa kataposan si Juda miingon kang Israel nga iyang amahan: “Ipadala ang bata uban kanako,+ aron kami manindog ug mangadto ug kita magpabiling buhi ug dili mangamatay,+ kami ug ikaw ug ang atong gagmayng mga bata.+  Ako ang mahimong garantiya alang kaniya.+ Gikan sa akong kamot mahimo nimong paninglon ang silot alang kaniya.+ Kon ako mapakyas sa pagdala kaniya nganha kanimo ug sa pagpresentar kaniya nganha kanimo, nan ako makasala batok kanimo sa tanang panahon. 10  Apan kon kami wala pa maglangan, kami karon nakaadto na unta ug nakabalik na niining duha ka higayon.”+ 11  Busa si Israel nga ilang amahan miingon kanila: “Nan, kon mao kana ang kahimtang,+ buhata kini: Dad-a ang labing maayong mga produkto sa yuta diha sa inyong mga sudlanan ug dad-a kini sa tawo ingong usa ka gasa:+ diyutayng balsamo,+ ug diyutayng dugos,+ labdanum ug salongong panit sa kahoy,+ mga liso sa pistasyo ug mga almendras.+ 12  Pagdala usab ug doble nga salapi diha sa inyong kamot; ug ang salapi nga gibalik diha sa baba sa inyong mga sako inyong dad-on ug balik diha sa inyong kamot.+ Tingalig sayop kadto.+ 13  Ug dad-a ang inyong igsoong lalaki ug tindog, balik kamo sa maong tawo. 14  Ug hinaot nga ang Diyos nga Labing Gamhanan maghatag kaninyo ug kaluoy atubangan sa maong tawo,+ aron buhian gayod niya ang usa ninyo ka igsoon ug si Benjamin. Apan ako, kon mahitabo nga ako mawad-an sa mga anak, ako gayod mawad-an sa mga anak!”+ 15  Busa ang mga lalaki nagkuha niini nga gasa, ug sila nagdala ug doble nga salapi diha sa ilang kamot ug kang Benjamin. Unya sila nanindog ug nangadto sa Ehipto ug mibarog atubangan ni Jose.+ 16  Sa dihang nakita ni Jose si Benjamin uban kanila, siya dihadiha miingon sa tawo nga nagdumala sa iyang balay: “Dad-a kini nga mga lalaki sa balay ug pag-ihaw ug mga hayop ug paghikay,+ tungod kay maniudto sila uban kanako.” 17  Dihadiha gibuhat sa tawo ang sumala sa gisulti ni Jose.+ Busa gidala sa tawo ang mga lalaki ngadto sa balay ni Jose. 18  Apan ang mga lalaki nangahadlok tungod kay sila gidala ngadto sa balay ni Jose,+ ug sila miingon: “Tungod sa salapi nga gibalik kanato diha sa atong mga sako sa sinugdan nga kita gidala dinhi aron kita ilang hasmagan ug dagmalan ug himoon nga mga ulipon ug usab ang atong mga asno!”+ 19  Busa giduol nila ang tawo nga nagdumala sa balay ni Jose ug misulti kaniya diha sa ganghaan sa balay, 20  ug sila miingon: “Tabi, akong ginoo! Kami gayod mianhi sa sinugdan aron sa pagpalit ug pagkaon.+ 21  Apan ang nahitabo mao nga sa dihang nahiabot kami sa balay-abotanan+ ug nag-abli sa among mga sako, aw, ania, ang salapi sa matag usa diha sa baba sa iyang sako, ang among salapi nga bug-os pa ang timbang. Busa buot namong ibalik kini pinaagi sa among kaugalingong mga kamot.+ 22  Ug dugang nga salapi ang among gidala sa among mga kamot aron sa pagpalit ug pagkaon. Wala gayod kami mahibalo kon kinsay nagbutang sa salapi diha sa among mga sako.”+ 23  Unya siya miingon: “Kamo walay angay nga kabalak-an. Ayaw kamo kahadlok.+ Ang inyong Diyos ug ang Diyos sa inyong amahan naghatag kaninyo sa bahandi diha sa inyong mga sako.+ Ang inyong salapi una nga midangat kanako.” Human niana iyang gidala si Simeon ngadto kanila.+ 24  Unya ang tawo nagpasulod sa mga lalaki sa balay ni Jose ug naghatag ug tubig aron ilang mahugasan ang ilang mga tiil,+ ug siya naghatag ug kompay alang sa ilang mga asno.+ 25  Ug ilang giandam ang gasa+ alang sa pag-abot ni Jose sa kaudtohon, tungod kay ilang nadungog nga adto sila didto mangaon ug tinapay.+ 26  Sa dihang misulod si Jose sa balay, niana ilang gidala ang gasa nga diha sa ilang mga kamot ngadto kaniya sulod sa balay, ug mihapa sila ngadto kaniya sa yuta.+ 27  Human niini siya nagpakisayod kon maayo ba ang ilang kahimtang ug miingon:+ “Ang inyo bang amahan, ang tigulang nga inyong gihisgotan, maayo ang kahimtang? Buhi pa ba siya?”+ 28  Niini sila miingon: “Ang imong alagad nga among amahan maayo ang kahimtang. Buhi pa siya.” Unya sila nangyukbo ug nanghapa.+ 29  Sa dihang siya miyahat sa iyang mga mata ug nakita si Benjamin nga iyang igsoon, ang anak sa iyang inahan,+ siya miingon: “Kini ba ang inyong igsoon, ang kamanghoran nga inyong gihisgotan kanako?”+ Ug siya midugang: “Hinaot ang Diyos magpakita kanimo sa iyang pabor,+ anak ko.” 30  Si Jose karon nagdali, tungod kay natandog ang iyang pagbati alang sa iyang igsoon,+ mao nga nangita siya ug dapit nga kahilakan ug siya misulod sa usa ka sulod nga lawak ug mihilak didto.+ 31  Human niana siya nanghilam-os ug migula ug nagpadayon sa pagpugong sa iyang kaugalingon ug miingon:+ “Ibayang ninyo ang pagkaon.”+ 32  Ug kini ilang gibayang alang kaniya nga siya ra ug alang kanila nga sila ra ug alang sa mga Ehiptohanon nga nangaon uban kaniya nga sila ra; kay ang mga Ehiptohanon dili arang makapangaon uban sa mga Hebreohanon, tungod kay kini usa ka dulumtanang butang sa mga Ehiptohanon.+ 33  Ug sila nanglingkod sa iyang atubangan, ang panganay sumala sa iyang katungod ingong panganay+ ug ang kamanghoran sumala sa iyang pagkamanghod; ug ang mga lalaki nagtinan-away sa usag usa sa kahibulong. 34  Ug siya nagsigeg padala ug mga pahat gikan sa iyang atubangan ngadto kanila, apan siya nagdugang sa pahat ni Benjamin nga lima ka pilo ang gidaghanon kay sa mga bahin sa tanang uban pa.+ Busa sila nagpadayon sa pagbangkete ug sa pag-inom uban kaniya kutob sa pagkatagbaw.+

Mga Footnote